ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Извештај - Етос 2012/2013.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
Ресавица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА У ШКОЛИ
 
 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ:   ЕТОС
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКТОБАР - ЈУН

2012/2013. година   

 

 
УВОДНИ ДЕО
           
 
            Године 1948. подигнута је прва школска зграда, а 1949. је школа отпочела са радом. Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955. године, основна школа се претвара у осмогодишњу. Те школске године, 1955/56. добила је данашњи назив ОШ ”Вук Караџић”. Садашња школска зграда изграђена је 1958/59.године.
            Школске 1969/70. године интегрисане су три основне школе у једну: ОШ “Доситеј Обрадовић” из Сењског Рудника, ОШ ”Бранко Радичевић” из Равне Реке и ОШ ”Вук Караџић” из Ресавице у једну јединствену школу “Вук Караџић” Ресавица (са укупно 851-им учеником и 51-им радником).
            Наша школа и данас покрива Ресавицу, Сењски Рудник и Равну Реку, насеља која припадају општини Деспотовац.
            У Ресавици је матична школа са осам разреда (од 1. до 8. разреда) и има 8 одељења, а 155 ученика. Школа ради у две зграде. У већој згради су учионице, фискултурна сала, канцеларије, а у мањој згради (изграђеној 1973. године) је трпезарија за ужину  ученика, музички кабинет, кабинет за информатику и школска библиотека.
            Издвојено одељење у Сењском Руднику (на 12 км од Ресавице) је осморазредна школа која због броја деце ради у комбинованим одељењима од 1. до 4. разреда, а укупно има 12 ученика. Предшколски програм се тренутно не изводи.
            Школа у Сењском Руднику је отворена 1896. године и прва је основна школа отворена у Сењско-ресавском басену. Настава је извођена у просторијама за радничко прозивање при управи рудника, а све до 1920. године издржавана је од прихода који су прикупљани од самих радника.
            Издвојено одељење у Равној Реци (на 6 км од Ресавице) је четвороразредна школа. Нажалост, ова школа тренутно има само једног ученика који иде у други разред. Ова школа је основана 1920. године, а прва школа у руднику Ресава тек 1935. године.
            У школи (матична и издвојена одељења) има 169 ученика а запослено је 30 радника. Број  ученика се из године у годину смањује. Ако би упоредили податке о укупном броју ученика 1970. године (851), 2009. године (211), а данас само 169, можемо видети колико је број ученика опао за четрдесетак година.
Једна од карактеристика наше школе је заступљеност ученика више нација и вероисповести.
Полазећи од дефиниције самовредновања рада школе, под којим се подразумева процес којим школа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе стране, своја постигнућа у одређеним областима и на основу тога планира како да превазиђе уочене недостатке ослањањем на јаке стране и потенцијале, чланови тима за самовредновање ОШ ”Вук Караџић” у Ресавици су ценили основне циљеве самовредновања, претачући своју визију рада школе у конкретне предлоге, а све из разлога да школа буде место где ће рад бити задовољство, а не морање и обавеза.

 

 

 

 

 
 
 

 

ФОРМИРАЊЕ ТИМА

 
 
            Тим  за самовредновање  Основне школе “Вук Караџић” у Ресавици оформљен је на седници Наставничког већа одржаној 26.12.2006. године на предлог директора школе  Живорада Антића и тако што је у тим укључена административна служба, односно секретар школе Дејан Денић.
За координатора тима изабран је педагог школе Душица Костадиновић, али је због породиљског одсуства замењена педагогом Вучковић Аном, која је самим тим добила место координатора тима.
 
Координатор тима - педагог Ана Вучковић је имала следећа задужења:
- припрема, штампање и подела упитника;
- примена анкетних листова, обрада и сумирање добијених резултата (листа за снимање атмосфере у учионици);
- попуњавање чек листе могућих извора;
- рад на изради акционог плана;
- сређивање извештаја и паковање целокупног материјала;
- рад и обрада текста на компјутеру;
- кординација са свим члановима тима и писање записника са састанака тима.
 
Члан тима - професор физичког васпитања Драган Николић:
- подела и статистичка обрада упитника за ученике;
- обрада стандарда 5.1. (Регулисани су међуљудски односи у школи.), 5.2. (Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.) и 5.4. (Школски амбијент је пријатан за све.);
- израда уводног дела, рад и обрада текста на компјутеру;
- консултације са осталим члановима тима;
- рад на изради акционог плана и паковање целокупног материјала.
 
Члан тима - професор енглеског језика Милош Мировић:
- подела и статистичка обрада упитника за наставнике;
- обрада стандарда 5.2. (Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.), 5.3. (Школа је безбедна средина за све.) и 5.5. (У школи је развијена сарадња на свим нивоима.);
- консултације са осталим члановима тима;
- рад на изради акционог плана и паковање целокупног материјала.
 
Дејан Денић - секретар школе:
- помоћ у попуњавању чек листе могућих извора доказа;
- техничка подршка.
ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
           
 
            На првом састанку тима за самовредновање који је одржан 24.10.2012. године разматране су све потенцијалне кључне области и на основу чињенице да је област „Организација рада школе и руковођење“ била последња коју је тим обрадио, тим је као најадекватнију следећу област изабрао „Eтос, односно овој области је дао приоритет.
            Тим за самовредновање је након консултација са директором школе, председником Школског одбора и Управом за просвету  у Јагодини најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе.
            Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, целокупног процеса наставе и израду акционог плана.
   
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 
            Почетком рада тима за самовредновање за ову годину се сматра први радни састанак који је одржан 24.10.2012. године на коме је дат предлог о избору кључне области самовредновања. На овом састанку су подељени задаци око израда анкета и прикупљања доказа.
            Тим је одредио датуме следећих консултација за:
- 24.10.2012. године
- 21.03.2013. године
- 03.04.2013. године
- 11.04.2013. године
- 18.04.2013. године
- 16.05.2013. године
            Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је крај јуна 2013. године.
 
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
            1.Ученици
            2. Наставници и стручна служба
            3. Административна служба
            4. Правна служба
 
            Анкетом је обухваћено 20 ученика, 10 наставника и урађено је 10 листи снимања атмосфере на часовима.  
 
 
 
 
 
 
ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА
 
 
Избор техника и инструмената

 

Технике

Инструменти

1. Анкетирање

Упитник за наставнике и стручну службу; Упитник за ученике; Листа за снимање атмосфере у учионици.

2. Посматрање

Чек листа школске документације; Панои у холу, учионицама и наставничкој канцеларији.

3. Анализирање

Анализа чек листа; Годишњи план рада школе; Правилници; Записници; Евиденције.

 

 
    ПРИЛОЗИ
 
1.      Бланко анкете
2.      Делови неке документације
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИС СТАЊА ИЗ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
 
 
 
Обрадом добијених података може се констатовати да су сви индикатори остварени у целини, а на основу средње вредности стандарди су оцењени:
 
 
 
 
СТАНДАРД
 
ИНДИКАТОР
(ПОКАЗАТЕЉ)
ОСТВАРЕНОСТ
ИНДИКАТОРА
(заокружити)
СРЕДЊА
ВРЕДНОСТ
Стандард Област
 
 
5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи.
5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. ДА НЕ 4 4
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. ДА НЕ 3
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције. ДА НЕ 4
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину. ДА НЕ 4
 
5.2.
Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.
5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу. ДА НЕ 3 3
5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата рада. ДА НЕ 4
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате. ДА НЕ 3
5.2.4. У школи се организују различите школске активности за ученике у којима свако може имати прилику да постигне резултат/успех. ДА НЕ 4
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу. ДА НЕ 3
 
5.3.
Школа је безбедна средина за све.
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. ДА НЕ 3 4
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља. ДА НЕ 3
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници. ДА НЕ 4
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. ДА НЕ 4
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. ДА НЕ 4
 
 
5.4.
Школски амбијент је пријатан за све.
5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу. ДА НЕ 3  
3
5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју. ДА НЕ 3
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима. ДА НЕ 3
5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају ученички радови. ДА НЕ 4
 
5.5.
 У школи је развијена сарадња на свим нивоима.
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела. ДА НЕ 3 3
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. ДА НЕ 4
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика. ДА НЕ 3
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе. ДА НЕ 3
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачања осећања припадности школи. ДА НЕ 3
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници. ДА НЕ 3
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима школе. ДА НЕ 3
 
 
 
 
Анализа прикупљених података
 
Подаци добијени анкетирањем ученика:
 
 
ВАЖНО                                                                     ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                         1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                    2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                             3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                    4 - тачно/присутно у потпуности
 
 
Важно  
Тврдња/исказ
Тачно
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 6 30 5 25 9 45 1. Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам 1 5 5 25 7 35 7 35
0 0 1 5 8 40 11 55 2. Упознат сам са правилима понашања у школи и у складу са тим се понашам 0 0 2 10 8 40 10 50
0 0 3 15 5 25 17 85 3. Понашање наставника у школи, међусобно и у односус са ученицима, јесте уз узајамно уважавање. 1 5 3 15 9 45 7 35
1 5 2 10 7 35 10 50 4. У школи нас подстичу да бринемо о другима и поштујемо различитости. 0 0 4 20 5 25 11 55
0 0 3 15 3 15 14 70 5. У школи се негује и подстиче такмичарски дух ученика. 0 0 4 20 3 15 13 65
0 0 0 0 2 10 18 90 6. У школи постоји јасан критрријум оцењивањаи награђивања ученика за постигнуте резултате. 1 5 5 25 3 15 11 55
0 0 0 0 8 40 12 60 7. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика. 0 0 1 5 4 20 15 75
1 5 0 0 4 20 15 75 8. У школи се осећам безбедно. 1 5 3 15 6 30 10 50
0 0 0 0 4 20 16 80 9. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке. 0 0 0 0 9 45 11 55
0 0 1 5 6 30 13 65 10. О недопустивом понашању ученика у школи као што је агресивност, нетолеранција, неуважавање и сл. отворено се разговара. 0 0 4 20 12 60 4 20
0 0 0 0 3 15 17 85 11. Када имам проблем знам коме да се обратим. 1 5 1 5 2 10 16 80
0 0 1 5 1 5 18 90 12. У школи постоји Тим за заштиту ученика од насиља и упознат сам са његовим радом. 0 0 0 0 3 15 17 85
0 0 0 0 10 50 10 50 13. У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и одржавању школског простора. 0 0 1 5 7 35 12 60
0 0 3 15 4 20 13 65 14. Школски простор је прилагођен и одговара потребама ученика различитих узраста и могућности. 0 0 5 25 5 25 10 50
0 0 2 10 5 25 13 65 15. У школи нас подстичу да новопридошлим ученицима помогнемо да се прилагоде на нову школску средину. 2 10 4 20 2 10 12 60
                                   
 
Анкетом је обухваћено 20 ученика. Анализом прикупљених података уочавамо веома висок просенат ученика који сматрају веома важним и тачним тврдњу да воле да иду у школу, јер се у њој добро осећају као и да су упознати са правилима понашања и да их у школи учимо да буду одговорни за своје поступке.         
Такође се висок проценат ученика сложио са тврдњом да се у школи редовно похваљују позитивни поступции  успех ученика као и да су упознати са радом Тима за заштиту ученика од насиља и да их у школи подстичу да брину о уређењу и одржавању школског простора.
Пракса која углавном одговара наведеном опису вреднује се као ниво 3.
 
           
 
 
Подаци добијени анкетирањем наставника и стручне службе:
 
 
ВАЖНО                                                                     ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                         1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                    2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                             3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                    4 - тачно/присутно у потпуности
 
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 2 3 4 1 2 3 4
0
%
0
%
0
%
100
%
1. У школи се негују позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање. 0
%
20% 40% 40%
0
%
0
%
20
%
80
%
2. У школи постоје одређена правила понашања која поштујем. 0
%
0
%
30% 70%
0
%
0
%
20% 80% 3. Ученике подстичем да открију и развијају своје таленте учествујући у школским и ваншколским активностима. 0
%
0
%
10% 90%
0
%
0
%
0
%
100% 4. У школи су осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика и наставника у свим областима, у школским и ваншколским активностима. 0
%
0
%
60% 40%
0
%
0
%
20% 80% 5. Код ученике подстичем одговорност за поступке и бригу о људима. 0
%
0
%
10% 90%
0
%
0
%
0
%
100% 6. Ученици су упознати са радом Тима за заштиту ученика од насиља и знају коме треба да се обрате када имају проблем. 0
%
0
%
50% 50%
0
%
0
%
10% 90% 7. Сви у школи воде бригу о уређењу и одржавању школског простора. 0
%
20% 30% 50%
0
%
0
%
10% 90% 8. Школски простор је прилагођен потребама ученика различитих узраста и могућности. 0
%
0
%
50% 50%
0
%
0
%
10% 90% 9. Ученике подстичем да организовано учествују у одлучивању по питањима која се тичу њих самих. 0
%
0
%
30% 70%
0
%
0
%
0
%
100% 10. У школи се негује сарадња са родитељима и осталим актерима битним за развој ученика. 10% 0
%
50% 40%
0
%
0
%
0
%
100% 11. У школи се води рачуна о потребама свих ученика. 10% 0
%
50% 40%
0
%
0
%
10% 90% 12. У школи се примењују разрађени поступци прилагођавања новопридошлих ученика и наставника на нову школску средину. 0
%
10% 70% 20%
0
%
0
%
0
%
100% 13. Резултате ученика са сметњама у развоју се у школи посебно промовишу. 0
%
10% 50% 40%
 
Анкету је урадило укупно десет чланова наставничког већа основне школе „Вук Караџић“, Ресавица. Анкетирани су одговарали на укупно 13 питања из домена „Етоса“ и то у категоријама важно и тачно/присутно.
Сви анкетирани се слажу да је веома важно да се негује позитивна социјална клима у школи, али само 40% испитаних се слаже да је то у потпуности тачно. Већина мисли да је исказ у већој мери или у потпуности тачан (80%), а 20% сматра да је у мањој мери тачно. Већина анкетираних наставника сматра да је веома важно да се у школи поштују одређена правила и 70% испитаних се слаже да је то у потпуности тачно. Као веома важан и у потпуности тачан исказ оцењена је ставка да се ученици подстичу да открију и развију своје таленте у школским и ваншколским активностима.
Сви анкетирани су се сложили да је веома важно да се осмисле ситуације за промовисање успеха и постигнућа наставника и ученика, али већина се слаже да је то у већој мери тачно (60%). Као веома важна и у потпуности присутна оцењена је и ставка да наставници подстичу одговорност за поступке и бригу о људима.
Сви анкетирани се слажу да је веома важно да ученици буду упознати са радом Тима за заштиту ученика од насиља, половина мисли да је то у потпуности тачно, док друга половина мисли да је исказ у већој мери тачан.
90% анкетираних сматра да је веома важно да се сви брину о уређењу школског простора. Половина мисли да је у потпуности тачно, 30% да је тачно у већој мери, а 20% да је у мањој мери тачно.
Школски простор је прилагођен потребама ученика различитог узраста – већина сматра да је то веома важно, половина мисли да је то у потпуности тачно, док друга половина мисли да је исказ у већој мери тачан.
Већина сматра веома важним да ученике подстичу да организовано учествују у одлучивању по питањима које се тичу њих самих, а и сматрају да је то у потпуности тачно.
Сви испитани су се сложили да је веома важно развити сарадњу са родитељима, половина сматра да је то у потпуности тачно, 40% сматра да је тачно у већој мери, док 10% сматра да исказ у потпуности није тачан. Идентично мишљење влада и о ставу да се у школи води рачуна о потребама свих ученика.
Већина испитаних сматра да је веома важно да се у школи примењују поступци прилагођавања новопридошлих наставника и ученика на нову школску средину. 10% анкетираних сматра да је исказ у потпуности нетачан, 70% да је у већој мери тачан, а 20% да је у потпуности тачан.
Сви анкетирани наставници се слажу да је веома важно да се посебно промовишу успеси ученика са посебним потребама, 10% анкетираних сматра да је исказ у потпуности нетачан, половина сматра да је у већој мери тачан, а 40% да је тачан у потпуности.
 
 
Подаци добијени анализом листе снимања атмосфере у учионици:


 
Тачност тврдње, односно степен присутности, одређује се по следећој скали:
 
ТАЧНО/ПРИСУТНО
1  - нетачно/није присутно
2  - у мањој мери тачно/присутно
3  - у већој мери тачно/присутно
4  - тачно/присутно у потпуности
 
  ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 2 3 4
1. Изглед учионице је подстицајан за учење Простор у учионици је оптималан, а намештај функционалан. 0% 0% 0% 100%
Распоред седења обезбеђује комуникацију деце и активно укључивање свих. 0% 0% 20% 80%
Дечји продукти су изложени и користе се у свакодневном раду. 0% 0% 10% 90%
2. Наставник обезбеђује опуштајућу атмосферу у учионици Наставник се обраћа деци са уважавањем. 0% 0% 0% 100%
Грешке ученика сигнал су наставнику за ниво разумевања и полазна основа за нова објашњења. 0% 0% 0% 100%
Реакције наставника су добронамерне. 0% 0% 0% 100%
3. Наставник промовише међусобно поштовање Наставник охрабрује ученике да пажљиво слушају једни друге. 0% 0% 0% 100%
Наставник интервенише при конфликту између ученика. 0% 0% 50% 50%
Наставник узима у обзир разлике код деце и инсистира на толеранцији. 0% 0% 30% 70%
4. Наставник подстиче самоувереност код деце Наставник у раду посвећује пажњу сваком ученику. 0% 0% 50% 50%
Наставник на позитиван начин реагује на питања и одговоре ученика. 0% 0% 0% 100%
Наставник афирмативно саопштава ученицима шта су они способни да учине. 0% 0% 0% 100%
5. Поштовање понашања и језичког изражавања ученика Наставник пажљиво слуша шта ученици говоре. 0% 0% 10% 90%
Наставник подстиче ученике да се слободно изражавају. 0% 0% 0% 100%
6. Атмосфера за учење је охрабрујућа и подстицајна Наставник цени све доприносе које ученици пружају. 0% 0% 0% 100%
Наставник обезбеђује солидарност у групним активностима. 0% 0% 30% 70%
Наставник ствара услове да у раду група учествују сви. 0% 0% 40% 60%
7. Наставник стимулише независност код ученика Наставник подстиче ученике да рад обављају самостално. 0% 0% 0% 100%
Наставник охрабрује ученике да сами одлуче о избору задатака. 0% 0% 90% 10%
8. Наставник подстиче кооперацију између ученика Наставник даје задатке у којима је сарадња између ученика могућа. 0%
 
0%
 
30% 70%
Ученицима се дају упутства за међусобну сарадњу. 0% 0% 20% 80%
Наставник охрабрује ученике да истрају у раду до постизања заједничких циљева. 0% 0% 20% 80%
9. Наставник подстиче индивидуалност код ученика Наставник се стара да ученици конструктивно прихватају инструкције за рад. 0% 0% 10% 90%
Наставним обезбеђује да сваки ученик учествује у учењу. 0% 0% 20% 80%
 
На основу добијених резултата стиче се утисак да је целокупна атмосфера у учионицама задовољавајућа, с тим што би мало више пажње требало посветити пар области како би слика била потпуна. У будуће би наставници мало више пажње требали да обрате на развијање независности код ученика око избора задатака (90%). На тај начин би се још више допринело њиховој самосталности и самоуверености да задатке, за које сматрају да су изнад њихових могућности, прихвате као изазов.
Затим, требали би да подстичу самоувереност код деце (50%), тј. да се потруде да сваком ученику поклоне довољно пажње како се не би осетио запостављеним, а тиме ће се индиректно утицати на њихову свест да су сви подједнако важни и вредни у процесу учења, па ће се у вези са тим њихов труд и рад значајно увећати.
Такође, не би било лоше порадити мало више на томе да целокупна атмосфера за учење буде охрабрујућа и подстицајна (40%), односно да се створе услови у којима ће у раду група учествовати сви ученици. Савет је, уколико план рада дозвољава, да се са фронталног пређе на групни рад или рад у пару, како би се код ученика развила свест о ефикасности и економичности учења. Ученици би у пару или групи могу да сарађују, да уче једни од других, да се конфронтирају и на тај начин уче једни од других. То би умногоме повећало њихову вољу за радом, јер се кроз такав начин рада деца више друже, упознају себе и друге, а истовремено се доприноси и количини учења које се одвија у самој школи.
 
 
 
Могући извори доказа
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДОКАЗИ ДА НЕ
Правилник о понашању ученика и запослених  
Кућни ред школе  
Правилник о награђивању и похваљивању  
Програм личног и социјалног развоја ученика  
Евиденција о реализованим акцијамa за подстицање одговорности ученика  
Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика  
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања ученика  
Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење  
Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика институцијама културе  
Програм упознавања ученика с Повељом дечјих права УН  
Евиденција о раду ученичких организација(ученички парламент и сл.)  
Евиденција о ваннаставним активностима  
Евиденција о активностима које су иницирали ученици  
Програм школских приредби, манифестација и сл.  
Брошура о школским активностима  
Правилник о безбедности ученика  
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/насилништва, верске, националне и расне нетрпељивости, употребе дрога и сл.  
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте  
Панои, едукативни постери и евиденција о планираним /реализованим акцијама ради промовисања стила „здравог живота“  
Евиденција сарадње школе са здравственом службом  
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима  
Евиденција контаката са родитељима  
Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе  
 
 
Коришћени извори доказа:
  • Годишњи програм рада школе
  • Записници у дневницима рада
  • Евиденција о ваннаставним активностима
  • Евиденција у електронском облику
  • Дневник рада педагога школе
  • Школски акти ( правилници, записници итд.)
 
Области које треба унапредити:
  • интезивирати сарадњу са родитељима и активније их укључити у рад школе
  • израдити Правилник о награђивању и похваљивању
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закључак
 
 
Упоређујући резултате самовредновања области ЕТОС из 2009. године и резултате добијених ове школске године са поносом се може констатовати да је велики део акционог плана реализован.
Урађена је лична карта са информацијама о запосленима, службама и просторном распореду, израђен је сајт школе који се редовно ажурира, али и нова табла са називом школе.
Такође, формиран је Тим за заштиту деце од насиља са чијим су радом ученици упознати. Ученици активно учествују у спречавању вршњачког насиља, а чланови вршњачког тима редовно спроводе акције којим шире свест међу вршњацима да насиље треба заменити дружењем, толеранцијом и узајамним поштовањем.
Доста тога се урадило и на пољу сарадње са родитељима. У школи постоји утврђен распоред Дана отворених врата када су родитељима на располагању одељенске старешине, а исто тако се могу информисати и на сајту школе где се редовно ажурирају активности које се спроводе у школи. Настоји се да се родитељи активније укључе у рад школе како информисањем о свом детету тако и кроз радионице професионалне оријентације што до сада, нажалост, није показало веће интересовање и одзив родитеља.
Наша школа је опремљена кабинетима за одређене предмете, односно кабинетом за физику, хемију, техничко образовање, биологију и салу за физичко, а такође поседује и интерактивну таблу и дигитални кабинет са интернетом који је ученицима и наставницима на располагању током целе радне недеље.
Анализом прикупљених података уочавамо је највећи проценат ученика означило тачном тврдњу У школи постоји тим за заштиту ученика од насиља и упознат сам са његовим радом.“ (85%), док је наставни кадар и стручна служба највећим процентом тачности означило тврдњу „Код ученика подстичем одговорност за поступке и бригу о људима.“ (90%).
Листом за снимање атмосфере у учиониоци 100% добиле су тврдње:
-         „Простор у учионици је оптималан, а намештај функционалан.“
-         „Наставник се обраћа деци са уважавањем.“
-         „Грешке ученика сигнал су наставнику за ниво разумевања и полазна основа за нова објашњења.“
-         „Реакције наставника су добронамерне.“
-         „Наставник охрабрује ученике да пажљиво слушају једни друге.“
-         „Наставник на позитиван начин реагује на питања и одговоре ученика.“
-         „Наставник подстиче ученике да се слободно изражавају.“
-         „Наставник цени све доприносе које ученици пружају.“
-         „Наставник подстиче ученике да рад обављају самостално.“
 
 
 
 
 
 
НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
 
 
 
5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи:
            - појачати рад на неговању социјалне климе и међуљудских односа у школи
 
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.
            - подстицати независност ученика око избора задатака
            - подстицати самоувереност код ученика
      - пронаћи начин за додатно промовисање ученика са посебним потребама
 
5.3. Школа је безбедна средина за све.
            - омогућити присуство школског полицајца
 
5.4. Школски амбијент је пријатан за све.
- укључити већег броја ученика и наставника у уређење и одржавање школског    простора
            - ширити свест међу ученицима о поштовању различитих потреба свих ученика
 
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.
            - побољшати квалитет сарадње са родитељима
            - разрадити поступке за прилагођевање новопридошлих ученика и наставника