ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Годишњи план рада школе 2013/2014. године

 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
Основна школа ''Вук Караџић''
Ресавица
Улица 6. августа бр. 21
Тел/факс: 035/627-270
    035/627-535
е-mail: skolaresavica@ptt.rs
 
 
 
 
 
ГОДИШЊИ   ПЛАН   РАДА   ШКОЛЕ
за школску 2013/14. годину
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ
                                                                                                                                                 
               
                                                                                                                                                  СТРАНА
1. УВОД                                                                                                             6
Циљеви образовања и васпитања 6
Полазне основе                                                                                             7
1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе - Школска зграда                                                               8
1.2.  Опремљеност зграде 9
1.3.  Школски простор 9
1.4.  Опремљеност просторија 10
1.5.  Грејање просторија 11
1.6. Запослени у школи 11
1.7. Родитељи и ученици                                                                         12
1.8. Друштвена средина 13
         Закључне напомене 13
 
2. ОРГАНИЗАЦИЈА  ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 14
2.1.  Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада
        основне школе за школску 2013/2014. годину 14
2.2.  Списак уџбеника и приручника 17
2.3.  Табеларни преглед бројног стања ученика 18
2.4.  Задужења наставника 19
2.5.  Распоред часова 22
2.6.  Дневна артикулација радног времена ученика и запослених 23
2.7.  Распоред главних дежурних наставника за школску  2013/2014. годину 23
 
3.  ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 24
3.1.  Директор школе – Програм рада 24
   3.1.1.  Инструктивно – педагошки рад 24
   3.1.2.  Инструктивно – педагошка анализа посећених часова 24
   3.1.3.  Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања 24
   3.1.4.  Саветодавни рад са родитељима 24
   3.1.5.  Инструктивно- педагошко деловање у стручним телима 25
   3.1.6.  Послови општег организовања, координирања, програмирања,    анализирања и извештавања
25
   3.1.7.  Праћење остваривања планова и програма 25
   3.1.8.  Праћење и редовно остваривање административно– управних послова 25
   3.1.9. Учешће у раду стручних и управних органа 26
   3.1.10. Сарадња ван школе 26
3.2.  Наставничко веће 29
3.3.  Одељењска већа 31
3.4.  Одељењски старешина 33
3.5.  Савет родитеља 38
3.6.  Школски одбор 39
3.7.  Стручна већа за области предмета 41
   3.7.1.  План рада Стручног већа наставника разредне наставе 42
   3.7.2.  План рада Стручног већа наставника српског и страних језика 43
   3.7.3.  План рада Стручног већа наставника природних наука 44
   3.7.4.  План рада Стручног већа за уметност, културу и спорт 45
   3.7.5.  План рада Стручног актива за развој школског програма 45
   3.7.6.  План рада актива за развојно планирање 46
   3.7.7.  План рада Тима за самовредновање и других тимова 47
   3.7.8.  План рада Тима за заштиту ученика од насиља 48
   3.7.9.  Педагошки колегијум 49
   3.7.10. План рада Тима за инклузивно образовање 50
3.8.  Стручни сарадници 51
   3.8.1.  Педагог школе 51
   3.8.2.  Библиотекар школе 59
   3.8.3.  Медијатекар школе 60
 
4.  ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 61
4.1.  Програм културне и јавне делатности школе 61
4.2.  Корективни педагошки рад 61
4.3.  Припремни предшколски програм 62
4.4.  Припремна настава 62
4.5.  Припремна настава за полагање завршног испита 62
 
5.  ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 62
 
6.  ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 63
6.1.  Друштвено – техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 63
6.2.  Хор 64
6.3. Додатни образовно – васпитни рад 64
6.4. Допунска настава 64
6.5. Програм екскурзије 64
6.6. Програм излета 65
   6.6.1.  Излети 65
   6.6.2. Програм излета нижих разреда 66
   6.6.3. Програм излета шестог разреда 66
   6.6.4. Програм наставе у природи 66
 
7.  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 66
7.1.  Програм професионалне оријентације ученика 66
7.2.  План рада Дечјег савеза Пријатељи деце Србије 67
7.3.  Програм здравствене заштите ученика 68
7.4.  Програм социјалне заштите ученика 70
7.5.  Програм заштите животне средине 70
7.6.  Програм културних активности школе 71
7.7.  Програм школског спорта и спортских активности 72
7.8.  Програми активности других дечијих организација 73
7.9.  Програм сарадње са породицом 75
7.10. Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе 76
7.11. Програм и задаци васпитног рада у школи 76
7.12. Програм превенције малолетничке деликвенције 78
7.13. Програм превенције насиља, злостављања, занемаривања и превенција других облика ризичног понашања
78
7.14. Програм примене Конвенције о правима детета 79
7.15. Програм рада Ученичког парламента 80
 
8.  САМОВРЕДНОВАЊЕ
81
 
9. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
82
 
10. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 86
 
11.  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 87
 
12. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 88
 
13. ПЕДАГОШКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА 88
 
14. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија
OШ''Вук Караџић''
Број: 
Датум: 16 .09. 2013.
Р  е  с  а  в  и  ц  а
 
 
 
 
 
На основу члана 57. и 89. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник Републике Србије “ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 34. и  82.  Статута ОШ „Вук Караџић“, Ресавица.  Школски одбор је на седници одржаној дана 16. септембра 2013. године усвојио
 
 
 
 
 
 
Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
за школску 2013/2014. годину
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. септембар 2013. године
 
1. У В О Д
 
Циљеви основног образовања и васпитања1
 
Циљеви основног образовања и васпитања јесу:
 
1)  пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој
сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
2)  стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова,
језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и
информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у
живот породице и заједнице;
3)  развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса,
као и изражавање на језицима различитих уметности;
4)  развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања
информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих
технологија;
5)  оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и
вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
6)  развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и
образовање током целог живота;
7)  развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и
изражавања свог мишљења;
8)  оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег
образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
9)  развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
10)  развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
11)   развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и
животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности,
квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање
другарства и пријатељства;
13)  развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у
демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и
грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне
одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и
националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији,
поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе
српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање
мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;
15)  развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и толеранције.
 
 
 
 
 
 
Полазне основе рада школе
 
 
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици након завршеног основног образовања:
 
1)  имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и
друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују;
2)  умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно
на српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи
се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
3)  бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском
домену;
4)  умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз
показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
5)  бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их
користе за сопствено изражавање;
6)  бити оспособљени за самостално учење;
7)  бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;
8)  моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко
и креативно мишљење и релевантна знања;
9)  бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према
себи и својим активностима;
10)  бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11)  умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да
активно учествују у њиховом остваривању;
12)  имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури,
познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни
да сарађују са њиховим припадницима;
14)  бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе,
организације и заједнице.2 
 
Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину имало се у виду и следеће:
 
- да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике образовно – васпитног рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој Годишњи план рада;
- да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма;
- да се од I доVIII разреда завршило са реформисаним плановима и програмима и да ће се реализовати школски програм који ће важити још годину дана, а који је школа донела у складу са општим и посебним основама школског програма;
- да ће се организација образовно – васпитног рада у свим одељењима остваривати као полудневна настава;
- да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој  школској години уочено да нека питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати, као што су: редовније посећивање угледних часова; да се редовније и отвореније разматрају искуства; боља сарадња са родитељима појединих ученика који имају проблема у школи; довођење рада стручних актива на виши ниво; активније коришћење савремених наставних средстава које школа поседује...
- да ће ове школске године бити седам одељења млађих разреда, док је број у старијим разредима четири;
- да ће просечан број ученика у одељењу бити 15, док је у неким одељењима број ученика мањи од овог броја, а што Закон дозвољава само у изузетним случајевима;
- да ће предметна настава у млађим разредима бити заступљена из страног језика и веронауке;
- да ће се Енглески језик изучавати од I до VIII разреда као обавезни наставни предмет;
- да ће се настава Руског језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа недељно као изборни наставни предмет;
- да ће се  од V до VIII разреда организовати један час недељно „изабраног спорта“ по одељењу;
- да ће се  од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање;
- да ће се од I до IV разреда остваривати и Лепо писање, Народна традиција, Чувари природе, као изборни предмети по опредељењу ученика на крају наставне године, у јуну месецу;
- да ће се  од V до VIII разреда остваривати још Информатика и рачунарство, Свакодневни живот у прошлости, Хор и оркестар, као изборни предмети;
- да ће  однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на завидном нивоу;
- да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја;
- да је нужно побољшати резултате на такмичењима у школи и ван ње и да обухват ученика из појединих дисциплина треба повећати;
- да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, стручних сарадника и директора школе;
- да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева,а што се показало и у протеклој школској години;
- да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини.
 
 
 
1.1.  Материјално-технички и просторни услови рада школе - Школска зграда
 
Матична основна школа ”Вук Караџић” у Ресавици, ради у две зграде. Већа је саграђена 1958. године и мања 1973. године. Школа је почела са радом  школске 1947/48. године. 
Укупна корисна површина главне школске зграде је 1.886,20 m2 и друге (продужени боравак) 261,40 m2. Обе зграде су од чврстог материјала, наменски су грађене и обезбеђују пристојне услове за рад.
У саставу школе раде два издвојена одељења у Сењском Руднику (четвороразредно), где је отворена прва школа у Сењско-ресавском басену  1896.године и Равној Реци (комбиновано од два разреда), која је почела са радом  1920.године као четвороразредна  школа. 
Одељење у Сењском Руднику користи једну зграду величине 317,60 m2 која је адаптирана и у задовољавајућем је стању. Школска зграда није наменски грађена и не задовољава у потпуности услове школског простора.
Одељење у Равној Реци користи приземље зграде укупне површине 213m2 која је наменски грађена. Спрат зграде се не користи (4 учионице и наставничка канцеларија).
Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955.године, основна школа  постаје  осмогодишња. Садашњи назив носи од школске 1955/56. године.
Издвојена одељења су настала  школске1969/70. године интеграцијом  ОШ“Доситеј Обрадовић“ у Сењском Руднику и ОШ“Бранко Радичевић“ у Равној Реци“.
 Број учионица одговара постојећим потребама, хигијенски услови задовољавају предвиђене нормативе, а школа има леп изглед.
Настава се одвија у једној смени. За млађе разреде су намењене посебне учионице, док се настава у старијим разредима изводи кабинетски. 
Матична школа има 4 учионице, 6 кабинета, филскутурну салу и спортске терене. Рад у издвојеним одељењима се обавља у класичним учионицама. Издвојена одељења имају лепо уређена школска дворишта, а одељење у Сењском Руднику и спортске терене.
У матичној школи ради библиотека, издвојена одељења имају  просторе који су опремљени школском лектиром. 
У све три школе раде кухиње за исхрану ученика са око 90 столица у школској трпезарији.
 
 
 
1.2.  Опремљеност зграде
 
  У току рада постојали су релативно повољни услови за нова опремања и укупна побољшања материјалних услова рада и они се плански и организовано користе. Данас школа поседује све потребне врсте наставних средстава, односно задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да користе рачунаре, а што има утицаја на израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима и родитељима ученика.
Школа је опремљена са око 16 рачунара, од чега један дигитални кабинет, 4 преносива рачунара, пет пројектора, пет штампача, „паметну таблу“. Сва дидактичка средства се одржавају, чувају и редовно допуњавају новим. Постоји објективан проблем да су нека дидактичка средства застарела и некомплетна и да су неуједначено распоређена по кабинетима и радним просторијама и учионицама.
Библиотека има више од 7003 књигe. Својом укупном тематиком и садржајном структуром делимично задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља.
 
 
1.3.  Школски простор
 
Матична школа у Ресавици користи две зграде за извођење образовно-васпитног рада, једна спратна величине 1886,20 м2 и друга, приземна 261,40 м2 . Обезграде су од чврстог материјала, наменски су грађене и обезбеђују пристојне услове за рад.
Одељење у Сењском Руднику користи једну зграду, само приземље зграде, површине 317,60 м2 која је адаптирана и у задовољавајућем је стању. Школска зграда није наменски грађена и не задовољава у потпуности услове школског простора.
Одељење у Равној Реци користи приземље школске зграде површине 213 м2, која је наменски грађена. Спрат зграде се не користи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.  Опремљеност просторија
 
 
Учионице и кабинети – Ресавица
Ред.
Бр. Назив објекта Број прост. ОПРЕМЉЕНОСТ СРЕДСТВИМА ЗА РАД
савремено просечно задовољавајуће лоше
1. Учионице (универзалне) 4 0 4 0 0
2. Кабинет за језике 1 0 1 0 0
3. Кабинет за математику и физику 1 0 1 0 0
4. Кабинет за географију и историју 1 0 1 0 0
5. Кабинет за хемију и биологију 1 0 1 0 0
6. Дигитални кабинет 1 1 0 0 0
7. Кабинет за музичку и ликовну културу 1 0 1 0 0
8. Библиотека 1 0 1 0 0
9. Фискултурна сала 1 0 0 0 1
10. Спортски терени 1 0 1 0 0
 
 
 
Службене просторије
 
Ред. број
Назив објекта
Број ОПРЕМЉЕНОСТ СРЕДСТВИМА ЗА РАД
савремено просечно задовољавајуће лоше
1. Зборница 1 0 1 0 0
2. Канцеларија директора 1 0 1 0 0
3. Канцеларија секретара 1 0 1 0 0
4. Канцеларија рачуноводства 1 0 1 0 0
5. Канцеларија педагога 1 0 1 0 0
 
 
 
Простор за исхрану
Ред. Број Назив објекта
Број ОПРЕМЉЕНОСТ СРЕДСТВИМА ЗА РАД
савремено просечно Задовољаваће лоше
1. Кухиња 1 0 0 1 0
2. Трпезарија 1 0 1 0 0
 
 
 
Наставна средства        
Ред. број Назив Број у матичној школи Број у издвојеном одељењу
1. Графоскоп 2 2
2. Радио-касетофон 1 4
3. Радио-касетофон са CD-ом 3 2
4. ТВ у боји 1 1
5. Дигитални фото-апарат 1 0
6. Видео-бим 3 2
7. Рачунари 15       1       
8. Микроскоп 1 1
9. Музичка звучна табла 0 1
10. Лап-топ 2 2
10. Кинопројектор 0 1
 
 
1.5.  Грејање просторија
 
Просторије у матичној школи у Ресавици се у зимском периоду загревају радијаторима. Школа је прикључена на градску топлану и има подстаницу у главној школској згради. 
Просторије у издвојеним одељењима у Сењском Руднику и Равној Реци се загревају пећима на чврсто гориво. За ложење ових пећи се користи угаљ.
           
 
1.6.  Запослени у школи
 
Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава успешну реализацију Плана.
У првом циклусу наставу изводи 6 наставника: 3 са високом и 3 са вишом стручном спремом. У предметној настави ради 13 наставника: са високом стручном спремом 9 наставника;  3 са вишом стручном спремом. Вероучитељ изводи наставу и у разредној и у предметној настави и има вишу стручну спрему.
Од овог броја, 8 наставника има пуно радно време, 12 радника нема пун фонд часова, 6 наставника ради у две школе, а  1 наставник ради у три школе.
Школа има  стручне сараднике: педагога, библиотекара и медијатекара.
 
(У прилогу табела Кадрова у школи, квалификациона структура, старосна, број запослених).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.  Родитељи и ученици
 
 
ПРЕГЛЕД
ОБРАЗОВНОГ   НИВОА  РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
 
Разред ОШ ССС ВШС ВСС
I 22,50% 70% 7,50% 0
II 36,36% 59,09% 2,27% 2,27%
III 25,00 % 59,37 % 9,37 % 3,12 %
IV 28,26  % 67,39 % 0 % 4,34 %
V 25 % 71,42 % 1,78 % 1,78 %
VI 43,90 % 46,34 % 2,43 % 7,31 %
VII 42,85 % 57,14 % 0 % 0 %
VIII 25,53 % 63,82 % 2,12 % 8,51 %
 
 
   Дефицијентност породицa
Раз. Непотпуна породица Разведени родитељи Родитељи у иностранству
Без оца Без мајке Без обоје Усвојено Хранит.пород. Код мајке Код оца Код рођака Отац Мајка Обоје
I - - - - - 2 1 - - - -
II - - - - 1 5 1 - - - -
III - - - - 1 3 - - - - -
IV - - - - - 3 1 - - - -
I-IV - - - - 2 13 3 - - - -
V 1 - - - - 2 - - 1 - -
VI - - - - - 2 1 - - - -
VII 2 - - - - 2 1 - - - -
VIII 1 - - - - 1 - 2 - -
V-VIII 4 - - - - 7 2 - 3 - -
I-VIII 4 - - - 2 20 5 - 3 - -
 
 
Ученици путници
Ред. Број Име и презиме Одељење Релација
1. Данило Павловић V СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
2. Милица Цветковић V СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
3. Тамара Пешић V СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
4. Тамара Савић V СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
5. Младен Милетић V СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
6. Меланија Иванишевић V СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
7. Весна Радивојевић VII Равна Река-Ресавица- Равна Река
8. Јована Трујић VII Равна Река-Ресавица- Равна Река
9. Александар Радивојевић VIII Равна Река-Ресавица- Равна Река
10. Младен Крстић VIII Равна Река-Ресавица- Равна Река
11. Анита Милошевић VII СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
12. Марија Цветковић VII СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
13. Никола Челић VIII СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
14. Марија Милетић VIII СењскиРудник-Ресавица-Сењски Рудник
15. Марко Пауновић IV Жидиље-Ресавица-Жидиље
16. Марија Васиљевић VIII Жидиље-Ресавица-Жидиље 
 
 
1.8.  Друштвена средина
 
Школа се налази у брдско-планинском крају, на обронцима планина Бељаница и Јужни Кучај.
Место у коме школа ради је рударско насеље градског карактера.
Посебне предности су природне и културно-историјске знаменитости, здрава и незагађена средина. 
  У школском дворишту је засађено дрвеће и друго зеленило, а у самој школској згради негује се цвеће.
 Окружење је прилично социјално угрожено, па не можемо рачунати на већу донаторску помоћ.
Економски, стамбени и културни услови живота су такви да школа често хуманитарно помаже своје ђаке и уз помоћ Црвеног крста, Центра за социјални рад општине Деспотовац, месне заједнице Ресавица и Школског одбора.
 
 
Закључне напомене
 
Основни задаци и ставови на којима се заснива Програм и План у школској 2013/2014. години, проистичу из анализе рада школске 2012/2013. године, захтева реформе основног образовања, услова рада и потреба родитеља, локалне средине, као и осталих, релевантних фактора за рад школе.
 
- Реализовање задатака из Школског развојног плана;
- Интензивна сарадња између школе и породице ученика;
- Превентивне мере за заштиту ученика од насиља (акциони план);
- Естетско уређење и оплемењивање школског простора;
- Систематско и континуирано праћење развоја и напредовања ученика;
- Набавка савремених наставних средстава у складу са материјалним могућностима школе;
- Унапређивање свих видова непосредног рада са ученицима;
- Интензивирање васпитне функције школе, превенција болести зависности и неговање ненасилне комуникације; 
- Осавремењивање наставног рада подстицањем на спровођење активних облика рада, посебно радионица и увођењем нових изборних предмета;
 - Интензивирање коришћење интерактивне табле у извођењу наставе;
- Стручно усавршавање наставника, професионални развој свих запослених у образовању;
- Професионална оријентација ученика;
- Подизање нивоа еколошке културе уз доследну примену упутства Министарства Просвете и науке Републике Србије;
- Интензивирање рада у области слободних ученичких активности, изборних предмета, факултативних активности руководећи се интересовањима ученика;
-Учење Енглеског језика реализује се од I – VIII разреда са по два часа;
недељно, а учење Руског језика, као изборног предмета, изводи се од V-VIII разреда;
-Реализовање изборних предмета – Веронаука и Грађанско васпитање  од I доVIII разреда;  Информатика и рачунарство,  Свакодневни живот у прошлости, Хор и оркестар од V до VIII разреда; Од играчке до рачунара, Лепо писање, Народна традиција и Чувари природе  у млађим разредима;
- Садржајнији рад Ученичког парламента; 
- Даљи рад на промоцији дечјег стваралаштва кроз изложбе и друге активности;
- Идентификација деце из осетљивих група и прилагођавање наставног плана рада ученицима са посебним потребама – израда индивидуалног образовног плана.
Овај програм се односи на образовно-васпитни рад који ће се реализовати у периоду од 2. септембра 2013. до 13. јуна 2014. године, а за ученике осмог разреда до 30. маја 2014. године.
 
 
2.    ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
 
2.1. Табеларни преглед календара образовно – васпитног рада основне школе за школску 2013/2014. годину
 
Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/2014. годину.
 
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у петак, 27. децембра 2013. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године. Друго полугодиште завршава се у петак, 30. маја 2014. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 13. јуна 2014. године за ученике од првог до седмог разреда.
 
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 36 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим програмом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 34, односно 36 пута.
 
У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у петак 17. јануара 2014. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду 23. априла 2014. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 16. јуна 2014. године, а завршава се у петак,
 29. августа 2014. године.
 
У школи се празнују државни и други празници, у складу са Законом. У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату,  Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску
битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2013. године;
Свети Сава се празнује 27. јануара 2014. године;
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2014. године;  
 Дан победе 9. маја 2014.године;
 Видовдан 28. јуна 2014. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе,а сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев када падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних радника.
 
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци - на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице - 25. октобра 2013. године,  на први дан Курбан Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице - 26. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
календару - 25. децембра 2013. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2014. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару - почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса (православни и католици – од 18. до 21. априла 2014. године).
 
 
Школа ради у петодневној радној недељи. Обавезне наставне активности изводе се у преподневној смени.
 
Ради равномерног распореда наставних дана у седмици, како би сваки дан у седмици био заступљен 34, односно 36 пута школа ће у априлу месецу  одрадити  уторак  (1.) и  среду (9.) по распореду за понедељак. 
Први класификациони период биће 30. и 31. октобра.
Сумирање успеха ученика и анализа остваривања програма рада школе на крају првог полугодишта одржаће се  26. и 27. децембра.
Други класификациони период биће  27. и 28. марта.
Утврђивање успеха и владања на крају другог полугодишта, на крају наставне године, обавиће се у времену од 16. до 20. јуна, а општи родитељски састанак 28. јуна.
За ученике VIII разреда Седница Одељењског и  Наставничког већа одржаће се  2. и  3. јуна.
 
 
2.2. Списак уџбеника и приручника
 
Наставничко веће је на својој седници, одржаној 21.02.2013. године, а на предлог наставника и стручних већа, донело Одлуку и утврдило следеће:
 
Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2013/2014. години:
 
- за I разред, бесплатни комплети који су коришћени ранијих година, комплет лектире 
издавача ''Ризница лепих речи''-Нови Сад, уџбеник и радни листови за Енглески језик издавача 
''Логос'' - Београд, уџбеник за изборни предмет Православни катихизис издавача ЈП ''ЗУНС'' - Београд.
 
- за II разред, бесплатни комплети који су коришћени ранијих година, комплет лектире 
издавача ''Ризница лепих речи''-Нови Сад, уџбеник и радни листови за Енглески језик издавача '
'КЛЕТТ'' - Београд, уџбеник за изборни предмет Православни катихизис издавача ЈП ''ЗУНС'' - Београд.
 
- за III разред, бесплатни комплети који су коришћени ранијих година, комплет лектире 
издавача ''Ризница лепих речи''-Нови Сад, уџбеник и радни листови за Енглески језик издавача ''КЛЕТТ'' - Београд, уџбеник за изборни предмет Православни катихизис издавача ЈП ''ЗУНС'' - Београд.
 
      - за IV разред, бесплатни коплети који су коришћени ранијих година, комплет лектире издавача ''Ризница лепих речи'' - Нови Сад, уџбеник и радни листови за Енглески језик издавача ''КЛЕТТ''- Београд, уџбеник за изборни предмет Православни катихизис издавача ЈП''ЗУНС'' - Београд.
 
         Уџбеници за изборне предмете: Народна традиција, Чувари природе, Од играчке до рачунара, Лепо писање и Руке у тесту, издавача ''Клетт'', ЈП ''ЗУНС'' и ''Едука''-Београд 
 
       - за V разред уџбеници за српски језик, математику, географију, енглески језик издавача ''Клетт'', уџбеници за историју издавача ''Едука''-Београд, уџбеници за биологију и ликовну културу издавача ''БИГЗ''- Београд, уџбеници за руски језик и физичко васпитање ЈП ''ЗУНС''-Београд, уџбеници за музичку културу издавача ''Нови Логос''-Београд, уџбеници за техничко и информатичко образовање издавача ''Миг Дакта''-Београд и комплет лектире уздавача ''Школска књига'' - Нови Сад.
 
        - за VI разред уџбеници за српски језик, математику, енглески језик издавача ''Клетт''
-Београд, уџбеници за билогију, физику и ликовну културу издавача ''БИГЗ''-Београд, уџбеници за историју, географију, руски језик, физичко васпитање и информатику и рачунарство издавача ЈП ''ЗУНС''-Београд, уџбеници за музичку културу издавача ''Логос''-Београд, уџбеници за техничко и информатичко образовање издавача ''Миг Дакта''-Београд и комплет лектире издавача ''Школска књига''-Нови Сад.
 
- за VII разред уџбеници за српски језик, хемију и музичку културу, издавача ''Логос'' – 
- Београд, уџбеници за историју, географију, биологију, руски језик, физичко васпитање, информатику и рачунарство издавача ЈП ''ЗУНС''-Београд, уџбеници за енглески језик издавача ''Клетт'' - Београд, уџбеници за математику издавача ''Математископ'' - Београд, уџбеници за физику и ликовну културу издавача ''БИГЗ''-Београд, уџбеници за техничко и информатичко образовање издавача ''Миг Дакта''-Београд и комплет лектире издавача ''Школска књига'' - Нови Сад.
 
       - за VIII разред уџбеници за српски језик, физику, хемију и музичку културу издавача 
''Логос'' - Београд, уџбеници за биологију, историју, географију, руски језик, физичко
васпитање, информатику и рачунарство издавача ЈП ''ЗУНС'' - Београд, уџбенике за енглески језик издавача ''Клетт'' - Београд, уџбеници за математику издаваћа ''Математископ'' - Београд, уџбеници за ликовну културу издавача ''БИГЗ''-Београд, уџбеници за техничко и информатичко образовање издавача ''Миг Дакта'' - Београд и комплет лектире издавача ''Школска књига'' - Нови Сад.   
            За школску 2013/2014. годину за изборни предмет Православни катихизис користиће се следећи уџбеници:
- за I - VI разред користиће се уџбеници издавача ЈП ''ЗУНС'', Београд и
- за VII и VIII разред користиће се уџбеници издавача ИК ''Фреска'', Београд.
 
Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом Одлуком утврдило за коришћење у овој школској години, поседују решење којим су одобрени за коришћење у основној школи.
 
 
 
2.3. Табеларни преглед бројног стања ученика
 
Бројно стање ученика по одељењима – Школска 2013/2014.
 
Ресавица
Разред Број ученика Број одељења Пол Одељењски старешина
М Ж
I 20 1 10 10 Вера Јовановић
II 22 1 10 12 Живорад Антић
III 15 1 6 9 Ружица Петковић
IV 19 1 11 8 Весна Лампрет
V 26 1 8 18 Срђан Симић
VI 17 1 8 9 Милош Мировић
VII 25 1 11 14 Мирољуб Стојилковић
VIII 19 1 7 12 Сања Бакић
Укупно: 163 8 71 92
 
 
* I – IV  разред  има укупно  ученика 76;
* V – VIII  разред  има  укупно  ученика 87;
Укупан број ученика у преподневној смени у Ресавици од I-VIII разреда је 163.
 
 
Сењски Рудник
Разред Број ученика Број одељења Пол Одељењски старешина
М Ж
0 - IV 2+2+2+2 1 5 3 Славица Трајковић
Укупно: 8 1 5 3
* I -  IV  разред има укупно 12 ученика
 
 
 
Равна  Река
Разред Број ученика Број одељења Пол Одељењски старешина
М Ж
I - II 1+1 1 1/0 1/0 Јасмина Ковачевић
Укупно: 2 1 1 1
           * I – II разред има укупно 2 ученика
 
 
 
* Бројна структура ученика у ОШ „ Вук Караџић“ 
Ред. број Школа Број ученика Број одељења Пол
М Ж
1. Ресавица 163 8 71 92
2. Сењски Рудник 8 1 5 3
3. Равна Река 2 1 1 1
Укупно: 173 10 77 96
 
 
 
2.4.  Задужења наставника
 
Одељењска старешинства
 
 *  Ресавица
Ред. број Одељење Презиме и име наставника Напомена
1. I Јовановић Вера
2. II Антић Живорад
3. III Петковић Ружица
4. IV Лампрет Весна
5. V Симић Срђан
6. VI Мировић Милош
7. VII Стојилковић Мирољуб
8. VIII Бакић Сања
 
 
  * Сењски Рудник
Ред. број Одељење
Презиме и име наставника Напомена
1. 0 – IV Трајковић Славица ППП
 
*  Равна Река
Ред. Број Одељење Презиме и име наставника Напомена
1. I – II Ковачевић Јасмина
 
 
 
Подела предмета на наставнике
 
Р.БР. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ I-IV V1 VI1 VII1 VIII1 СВЕГА
ЧАС %
1. СИМИЋ СРЂАН СРПСКИ ЈЕЗИК
 
ХОР И ОРКЕСТАР / 5 4 4 4
 
1 17
 
1 100%
2. МИРОВИЋ МИЛОШ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 12 2 2 2 2 20 100%
3. ИВАНОВИЋ ИВАНА ЛИКОВНА КУЛТУРА
ГРАЂАНСКО ВАСП.
ИНФ. И РАЧ.
ФИЗИКА /
/
/
/ /
1
/
/ /
1
1
/ 1
1
1
/ 1
1
1
2 2
4
3
2 55%
4. ГРОЗДИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА ХЕМИЈА / / 2 2 4
  20%
5. ПАУНОВИЋ МОМЧИЛО ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
СВ.ЖИВ.У ПРОШЛОСТИ /
/
 
/ 1
1
 
1 2
2
 
1 2
2
 
/ 2
2
 
/ 7
7
 
2 80%
6. БАКИЋ САЊА МАТЕМАТИКА / 4 4 4 4 16 90%
7. ВЕЉКОВИЋ НЕБОЈША
БИОЛОГИЈА
 
/
 
2
 
2
 
2
 
2
 
8
40%
8. СТОЈИЛКОВИЋ МИРОЉУБ РУСКИ ЈЕЗИК
ТЕХН.И ИНФ.ОБР. /
/ 2
2 2
2 2
/ 2
/ 8
4 60%
9. НИКОЛИЋ
ДРАГАН ФИЗИЧКО ВАСП.
ИЗАБРАНИ СПОРТ /
/ 2
1 2
1 2
1 2
1 8
4 60%
10.  МИЛАДИНОВИЋ ГОРАН ТЕХН.И ИНФ.ОБР. / / / 2 2 4 20%
11. ЈОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА ФИЗИКА / / 2 2 / 4 20%
12. БАЦКОВИЋ СТАНКА МУЗИЧКА КУЛТУРА / 2 1 1 1 5 25%
13. СЛАВКОВИЋ СЛОБОДАНКА ЛИКОВНА КУЛТУРА / 2 1 / / 3 15%
14. МИЉКОВИЋ
МИРОСЛАВ ВЕРОНАУКА 6 1 1 1 1 10 50%
15. ЈОВАНОВИЋ ВЕРА РАЗРЕДНА НАСТАВА  I 20 / / / / 20 100%
16. АНТИЋ ЖИВОРАД РАЗРЕДНА НАСТАВА  II 20 / / / / 20 100%
17. ПЕТКОВИЋ РУЖИЦА РАЗРЕДНА НАСТАВА  III 20 / / / / 20 100%
18. ЛАМПРЕТ ВЕСНА РАЗРЕДНА НАСТАВА  IV 20 / / / / 20 100%
19. КОВАЧЕВИЋ ЈАСМИНА РАЗРЕДНА НАСТАВА
I-II 20 / / / / 20 100%
20. ТРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА РАЗРЕДНА НАСТАВА
0-IV 20 / / / / 20 100%
 
 
Структура непосредног рада са ученицима
 
 
Ред
бр. Име и презиме Редовна
настава ЧОС Додатни
рад Допунска настава Друштв. и слоб.
активн. Остали послови Свега Одељ.
стареш.
1. Живорад Антић 20 1 / 1 1 1 24 II1
2. Сања Бакић 16 1 1 1 1 2 22 VIII1
3. Небојша Вељковић 8 / / / 1 1 10 /
4. Ивана Ивановић 11 / / / 1 1 13 /
5. Вера Јовановић 20 1 1 1 / 1 24 I1
6. Весна Лампрет 20 1 1 1 / 1 24 IV1
7. Јасмина Ковачевић 20 1 / 1 1 1 24 I3-II3
8. Милош Мировић 20 1 1 1 / 1 24 VI1
9. Драган Николић 12 1 / / / 1 14 /
10. Момчило Пауновић 16 1 1 / / 1 19 /
11. Ружица Петковић 20 1 / 1 1 1 24 III1
12. Срђан Симић 18 / 1 1 2 2 24 V1
13. Слободанка Славковић 3 / / / / 1 4 /
14. Мирољуб Стојилковић 12 1 / / / 1 14 VII1
15. Славица Трајковић 20 1 / 1 1 1 24 0-IV2
16. Миљковић Мирослав 10 / / / 1 1 12 /
17. Миладиновић Горан 4 / / / / 1 5 /
18. Гроздић Радосављевић Јелена 4 / / / / 1 5 /
19. Јовановић Оливера 4 / / / / 1 5 /
20. Бацковић Станка 5 / / / / 1 6 /
 
 
Легенда:
 Остали послови:   друштвено корисни рад, припрема ученика за                                                             такмичење, културна , јавна делатност школе и други                послови које одреди директор школе у складу са Законом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА У НАСТАВИ У OКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
 
 
Ред.
Бр. Име и презиме Неп.рад са уч. Припр и планир. Рад у стр.орг. Стр. Усавр. Дежурство Остали послови Укупно
1. Живорад Антић 24 10 2 1 1 2 40
2. Сања Бакић 22 10 1 1 1 1 36
3. Небојша Вељковић 10 2 1 1 1 1 16
4. Ивана Ивановић 13 5 1 1 1 1 22
5. Вера Јовановић 24 10 2 1 1 2 40
6. Весна Лампрет 24 10 2 1 1 2 40
7. Јасмина Ковачевић 24 10 2 1 1 2 40
8. Милош Мировић 24 12 1 1 1 1 40
9. Драган Николић 14 6 1 1 1 1 24
10. Момчило Пауновић 19 10 2 1 1 7 40
11. Ружица Петковић 24 10 2 1 1 2 40
12. Срђан Симић 24 12 1 1 1 1 40
13. Слободанка Славковић 4 1 1 1 1 22 40
14. Мирољуб Стојилковић 14 10 1 1 1 13 40
15. Славица Трајковић 24 10 2 1 1 2 40
16. Миљковић Мирослав 12 4 1 1 1 1 20
17. Миладиновић Горан 5 2 / / / 1 8
18. Гроздић Радосављевић Јелена 5 2 / / / 1 8
19. Јовановић Оливера 5 2 / / / 1 8
20. Бацковић Станка 5 3 / / 1 1 10
 
Легенда:
Остали послови: израда школског програма, квалификациони испит,
                                              рад у тимова, рад у комисијама и послове које одреди   
                                              директор школе у складу са Законом.
 
 
2.5.  Распоред часова
 
Распоред часова  сачињава се као комплексан распоред свих врста образовно-васпитних делатности са ученицима од I до VIII разреда. Распоред  уважава основне педагошке принципе.
Захтеви дидактичких упутстава за остваривање садржаја појединих наставних предмета биће предвиђени распоредом (блок час у настави техничког и информатичког образовања и сл.).
Часови грађанског васпитања и веронауке организоваће, се по правилу, као последњи часови у дану, при томе ће се водити рачуна о рационалном коришћењу времена ученика и наставника.
Часови језика (руског) као изборног предмета, као и часови физичког васпитања  изабрани спорт и часови изборних предмета по избору ученика улазе у редован распоред обавезних наставних активности.
На групе ће бити дељена одељења од I до VIII разреда за часове грађанског васпитања и веронауке, као и одељења V и VII разреда за изборне предмете, свакодневни живот у прошлости и информатика и рачунарство
 
Примерак распореда истиче се у зборници и на огласној табли школе.
 
 
2.6.  Дневна артикулација радног времена ученика и запослених
 
Школа је организована и ради полудневно у преподневној смени. Дневни и недељни ритам рада школе неће се битно мењати у односу на прошлогодишњи. 
Доручак ће ученици у ђачкој трпезарији примати од 09:35 до 10:05. Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона.
Долазак дежурних наставника је у 7:30  часова, а осталих наставника је у 7:50 часова односно 10 минута пре почетка наставе према важећем распореду часова.
 
Радна активност  и одмори:
 
1. час                                   од 8:00 до 8:45
одмор 5 минута
2. час                                   од 8:50 до 9:35
одмор 30 минута
3. час                                 од 10:05 до 10:50
одмор 5 минута
4. час                                   од 10:55 до 11:40
одмор 5 минута
5. час                                 од 11:45 до 12:30
одмор 5 минута
6. час                                  од 12:35 до 13:20
oдмор 5 минута
7. час                                  од 13:25 до 14:10
 
 
Радно време помоћно техничког особља је од 6:45  до 15:30 часова , а дневни одмор је од 10:05 до 10:35 часова. Рад школе се обавља у петодневној радној недељи.
 
Ред.бр. Име   и   презиме Радно место Радно  време
1. Светлана Цветковић спремачица 6:45 – 14:45
2. Радана  Пејић спремачица        7:30 – 15:30
3. Лоранса Јаковљевић ½ сервирка
½ спремачица 7:00 – 15:00
4. Драган  Иванишевић домар 7:00 – 15:00
5. Слађана  Миленковић ½ сервирка
½ спремачица 7:00 – 15:00
6. Слађана  Марковић ½ сервирка
½ спремачица 7:00 – 15:00
Напомена:
Сервирка планира ½ радног времена за припремање намирница и сервирање ужине,  дозвољено одступање од радног времена ради несметаног рада кухиње, као и помоћном особљу у издвојеним одељењима у време ложења.
 
 
2.7.  Распоред главних дежурних наставника за школску 2013/2014. годину
 
Дан у недељи: Главни дежурни наставник:
ПОНЕДЕЉАК Бакић Сања
УТОРАК Ивановић Ивана
СРЕДА Николић Драган
ЧЕТВРТАК Симић Срђан
ПЕТАК Стојилковић Мирољуб
3.   ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА
 
3.1.   Директор школе - Програм рада
 
Програм рада директора сачињен је на основу Закона о основном образовању и васпитању, Статута школе и других прописа који се односе на рад директора.
Поред редовних задатака који проистичу из горе наведених прописа, закључака Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, обавезе директора су и у следећим задацима:
- Инструктивно-педагошки рад
- Инструктивно-педагошка анализа посећених часова
- Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања
- Саветодавни рад са родитељима
- Инструктивно-педагошко деловање у стручним телима
- Послови општег организовања, координирања, програмирања, анализирања и извештавања
- Праћење остваривања планова и програма
- Праћење и редовно остваривање административно- управних послова
- Учешће у раду стручних и управних органа
- Сарадња ван школе
 
 
3.1.1.  Инструктивно-педагошки рад 
 
Директор ће организовати, усмеравати, реализовати и помагати при планирању и
програмирању целокупног образовно - васпитног рада припремању за рад и коришћењу савремених метода, облика и средстава. Посебну пажњу посветиће приправницима и млађим наставницима уз сарадњу са педагогом.
Пружаће стручну помоћ у вођењу педагошке документације.
 
 
3.1.2.  Инструктивно-педагошка анализа посећених часова
 
Инструктивно-педагошка анализа посећених часова обухвата:
- План посете  часовима
- Усмену анализу посећених часова са наставником
- Писмено запажање директора о посећеном часу
 
 
3.1.3. Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања
 
Кроз сарадњу са педагогом и одељењским старешинама:
- пратиће рад ученика у школи и 
- рад ученичких организација и 
- саветовати активно укључивање ученика у рад школе. 
 
3.1.4. Саветодавни рад са родитељима
 
Рад са родитељима обухвата:
- учешће у раду Савета родитеља
- присуствовање родитељским састанцима одељења
- одржавање општих родитељских састанака
- индивидуални и групни рад са родитељима, по потреби.
3.1.5. Инструктивно-педагошко деловање у стручним телима
 
У овим активностима директор ће:
- учествовати у усмеравању и усклађивању свих планова
- у току школске године усмераваће рад стручних органа школе да би се програм што   рационалније и доследније реализовао
- у случају потребе предлагаће измене и допуне које омогућавају успешнију реализацију
образовно- васпитног рада
- радити на изради тромесечних, полугодишњих и годишњих анализа образовно-васпитног рада и реализацији програма рада школе
- радити анализе рада школе као и годишњег извештаја о свом раду и раду школе као и израда осталих извештаја на захтев Министарства просвете.
 
 
3.1.6.  Послови општег организовања, координирања, програмирања, анализирања и извештавања
 
У овој области директор школе ће се бавити :
- планирањем и програмирањем рада на свим нивоима,
- организовањем свих видова образовно-васпитног рада и вођења
     педагошке документације у школи,
- организацијом рада постојећих служби у школи у циљу стварања
 што бољих услова за реализацију плана рада школе
- организацијом сарадње са друштвеном средином
- организовањем материјално-финансијског пословања
- анализом реализације планована свим нивоима
- редовним извештавањем 
 
 
3.1.7. Праћење остваривања планова и програма
 
У сарадњи са стручним сарадницима пратиће и анализирати остваривање свих планова  у школи:  
- Плана рада школе
- Оперативних планова рада наставника и стручних сарадника
- Развојног плана установе
- Распореда часова
- Планова ученичких организација
 
Начин праћења оствариваће се периодично по плану,  прегледом педагошке документације према потреби, као и спровођењем одлука надзорних и других стручних органа. 
 
 
3.1.8.  Праћење и редовно остваривање административно - управних послова
 
У овој области директор ће остварити контакте са:
-  стручном службом и пратити усклађивање норативних аката у школи 
- Министарством просвете - Одељењем за финансије, ради  финансирања рада школе
- учествоваће у планирању и расподели остварених средстава као и у анализи потрошње 
- оствариваће увид у финансијско пословање школе и стварати услове за рационално и     сврсисходно трошење расположивих средстава и домаћински однос према објектима и  инвентару.
 
 
 
 
3.1.9. Учешће у раду стручних и управних органа
 
Редовно учешће у раду:
-  Педагошког колегијума
-  Одељењских већа
-  Наставничког већа
-  Школског одбора
-  Савета родитеља
 
 
3.1.10. Сарадња ван школе
 
Овај вид рада се односи на сарадњу са:
 - Одељењем Министарства просвете у Јагодини и Крагујевцу
- Министарством просвете, науке и технолошког развоја
- Органима општине Деспотовац
- Месним заједницама у којима ради школа
- Свим организацијама у месту и општини 
 
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: САРАДНИЦИ
Септембар - Учешће у изради распореда рада свих служби у школи
- Решења о распоређивању и четрдесеточасовној радној недељи
- Организациони послови
- Сагледавање финансијског стања у новој школској години
- Присуство Одељенским родитељским састанцима по потреби
- Попуњавање извода из програма рада школе – ЦЕНУС-а
- Достављање истих надлежним службама
- Руковођење радом Педагошког колегијума
- Писање извештаја о раду директора у претходној школској години
- Склапање уговора са сарадницима, прибављање документације и тражење средстава за опрему и наставна средства *педагог
*наставници
*секретар
*рачуновођа
Октобар
- Обилазак редовне наставе и осталих видова образовно-васпитног рада
- Аналитички послови, анализа месечних планова рада наставника
- Праћење примене школског програма од I-VIII 
- Инструктивно-педагошки рад
- Саветодавни разговори са појединим ученицима и родитељима
- Сарадња са друштвеном средином
- Анализа материјално финансијског пословања
- Општи преглед - припрема
- Сајам књига - упознавање са новом стручном литературом и наставним средствима
- Припреме за Дан школе - концепција
- Организациони послови у вези са прославом Дана школе                                                                       *педагог
*наставници
*родитељи
Новембар - Припремање седница наставничког већа на којима ће се разматрати тромесечно остваривање програма рада и успеха ученика
- Инструктивно-педагошки рад, обилазак наставе
- Обављање саветодавних разговора са разредним старешинама и пружање помоћи у раду
- Обилазак часова новопримљених наставника
- Праћење остваривања развојног плана *педагог
*одељењске
старешине
*руководиоци
*стручних већа
Децембар - Посета часовима и одељењима где има доста негативних оцена и посета часовима допунске и додатне наставе и слоб.активности, изборних предмета
и факултативних активности
- Анализирање педагошке документације
- Упућивање наставника на похађање семинара
- Организовање пописа инвентара у школи
- Присуство седницама Одељењских већа
- Припрема седница наст.већа,педагошког колегијума,
савета родитеља, шк.одбора
- Присуство неким родитељским састанцима
- Предузимање активности у реализацији развојног плана-контакт са локалном заједницом *педагог
*одељењске
старешине
*руководиоци
*стручних већа
Јануар - Припремање извештаја о обиласку часова
- Праћење реализације фонда часова и осталих видова васпитнообразовног рада
- Сагледавање стања основних и материјалних средстава после пописа
- Организовање прославе школске славе Св.Саве *педагог
*пописна
Комисија
Фебруар -Контрола обављених послова на одржавању објекта током распуста
- Анализа реализације плана и програма обр.васп.рада
- Посете часовима у циљу сагледавања рада после донетих закључака на крају I полугодишта
- Праћење описног оцењивања у I разреду
- Одржавање планираних седница стр.управних органа
- Координација рада на изради завршног рачуна и сагледавање мат.финанс.пословања
- Израда плана јавних набавки
- Праћење остваривања развојног плана
- Полугодишњи извештаји о реализацији плана и програма школе и рада директора
- Организација екскурзија 
- Организација и реализација општинских такмичења *педагог
*одељењске
старешине
*наставници
*рачуновођа
Март - Анализа успеха на крају трећег тромесечја у сарадњи са педагогом и психологом
- Посета часовима ред. и доп. и изборне наставе и слоб.активности
-Учешће у раду стручних органа
- Праћење организовања наставе у природи
- Увид у рад техничке службе
- Појачана активност на праћењу реал. рада школе и предузимање мера за евентуалне пропусте *педагог
*одељењске
старешине
Април - Посета часовима редовне наставе у циљу сагледавања градива у појединим предметима
- Присуство седницама одељењских већа на трећем класификационом периоду и стр.актива
- Руковођење радом Наставничког већа за трећи класификациони период
- Координација рада у вези са такмичењима ученика *педагог
*руководиоци
Стручних
већа
Мај - Педагошко веће - школски програм
- Држање родитељског састанка за родитеље осмака, поводом уписа ученика у средње школе
- Саветодавни рад са ученицима и родитељима
- Припремање теза за израду годишњег плана рада за наредну школску годину
- Педагошко-инструктивни рад са наставницима и педагогом у вези израде програма за наредну шк.годину
- Припремање седнице Наст.већа
- Организовање матурске вечери, завршних испита, приредби за прваке
- Припремање материјала у вези са поделом одељења на предмете и наставнике
- Активности на организовању полагања квалификационих испита и уписа ученика у средње школе
- Организовање културних активности везаних за постигнуће ученика на такмичењима и испраћај осмака
- Планирање екскурзија за следећу школску годину *педагог
*руководиоци
Стручних
већа
Јун - Израда извештаја о раду директора у праћењу остваривања плана и програма у шк.2012/2013.години
-Присуство седницама одељ.већа
- Припрема седнице Наст.већа (подела часова на наставнике, одељењско старешинство, четрдесеточасовна радна недеља)
- Учешће у програмирању рада за следећу школску годину
- Организациони послови у вези са активностима око пријема првака
- Праћење остваривања развојног плана
- Активности на организовању завршних испита и
уписа ученика у средње школе *педагог
*руководиоци
Стручних
већа
Август - Сачињавање оперативног плана рада
- Организациони послови
- Израда четрдесеточасовне радне недеље за наставнике
- Организација припремне наставе, поправних и разредних испита
- Планирање и програмирање рада наставника
- Припрема и организација стручних органа
- Учешће у изради годишњег плана рада школе за 2013/2014.год.
-Попуњавање свих упитника пристиглих од надлежних органа
-Обављање разговора са новoпримљеним наставницима и давање упутства за рад
- Припрема материјала за Наставничко веће и Савет родитеља
- Учествовање у утврђивању дестинација за екскурзије *педагог
*наставници
 
Током године одвијаће се рад на развијању и јачању позитивних међуљудских односа као и равноправне расподеле радних задатака на све чланове колектива.
Такође ће се пратити остваривање васпитне функције школе и постигнуће ученика. Различити видови инструктивно-педагошког рада, организационог ангажовања и рада на унапређивању васпитања и образовања биће распоређени према четрдесеточасовној радној недељи, а највише часова ће се утрошити за стално праћење реализације Плана рада школе и Развојног плана.
 
 
 
3.2. Наставничко веће
 
Наставничко веће ће тежиште свога рада усмерити на:
- организацију образовно-васпитног рада;
- утврђивање шеме редовне наставе, допунске наставе, додатног рада и слободних активности;
- доношење плана педагошког корективног рада и професионалног информисања;
- доношење плана усавршавања наставника и стручних сарадника;
- организацију сарадње са родитељима и друштвеном  средином;
- праћење и анализу остваривања плана и програма и Годишњег плана рада школе;
- организацију пружања помоћи ученицима који заостају у савладавању градива;
- Наставничко веће ће током школске године одржати најмање 10 седница.
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду у шк. 2012/2013. години                                                                                                              
2. Усвајање годишњег плана рада за школску 2013/2014. год.
3. Организација обележавања Дечје недеље                                                                                               
4. Анализа опремљености школе наставним средствима према нормативу и предлог за набавку нових                                 5. Почетак евалуације кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕ     *директор
*педагог
*наставници
*Тим за самовредновање
Октобар 1. Договор у вези прославе Дана школе – подела задужења                                                                                                                                                                    
2. Разматрање успеха и владања на крају I класификационог  периода и предлози мера за побољшање                               
3. Праћење динамике коришћења дигиталног кабинета                                                                                                                          4. Извештај Тима ИОП-а о реализацији плана и напредовању ученика из осетљивих група *комисија наставничког већа за КЈД
*директор
*одељењске старешине
*тимови за ИОП
Децембар 1. Верификација успеха ученика после одржаних седница Одељењских већа на крају првог полугодишта(сарадња са родитељима, коришћење наставних средстава, рад одељенских  заједница, описно оцењивање у  првом разреду - процена постигнућа код првака)
2. Анализа рада стручних већа                                                                                                                                                                                                                         
3. Упућивање наставника на зимске семинаре и стручно усавршавање
4. Договор у вези са прославом Дана Светог Саве                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *директор
*одељенске старешине
*руководиоци стручних већа
*комисија наставничког већа за КЈД
 
Фебруар 1. Усвајање  Акционог плана  за 2014. год. у оквиру Развојног плана школе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Извештај о реализацији Развојног плана школе за 
3. Доношење одлука о уџбеницима који ће се користити у школској 2014/2015.                                                                                                                     *Тим за развојно планирање
*стручна већа
Март 1. Анализа рада и успеха ученика на крају III класификационог периода и предлози за побољшање истог
2. Учешће ученика на такмичењима и постигнути резултати                                                           *директор
*одељењске старешине
*педагог
Мај 1. Анализа рада на професионалној                                   оријентацији 
2. Анализа успеха и владања ученика VIII разреда                                                                         
3. Предлагање ученика за доделу награда, похвала, Вукових и посебних диплома и других признања                                                                                  
4. Договор о прослави матурске вечери 
5. Организовање полагања завршног испита за ученике                                                VIII разреда   *педагог
*директор
*одељењске старешине
Јун 1. Договор о полагању завршног испита за ученике                                                
VIII разреда, утврђивање задужења                                                                           
2. Организација приредбе за крај школске године                                                                            
3. Извештај о реализованим екскурзијама и настави у природи                                                                                                                                
4. Анализа успеха и владања ученика од I – VII разреда на крају шк.године, упућивање ученика на поправне и разредне испите
5. Приказ истраживања кључне области  НАСТАВА И УЧЕЊЕ                    
6. Реализација плана уписа у I разред и организовање приредбе за будуће прваке                                                           
7. Планирање, програмирање рада за следећу школску годину *директор
*комисија наставничког већа за КЈД
*одељењске старешине
*педагог
Август 1. Припремљеност објекта                                                        
2. Организациона проблематика школе: формирање одељења, организација дежурстава у школи, организовање исхране ученика                                            
3. Доношење одлуке о подели  предмета и предмета и одељења и остала  задужења у 40-то часовној радној недељи                                                                                                   
4. Усвајање распореда часова и  распореда рада                                                                                                                                                
5. Доношење одлуке о организовању  допунске, додатне наставе и  слободних активности  ученика
6. Утврђивање броја група за изборне предмете
7. Кадровска решења
   8. Одређивање кључне области самовредновања у 2014/15. години
9. Усвајање Плана рада Наставничког  већа *директор
*педагог
*чланови наставничког већа
 
 
 
3.3.  Одељењска већа
 
Одељењско веће је стручни орган. Пошто у школи имамо само по једно одељење сваког разреда формирана су два већа: веће млађих разреда и веће старијих разреда. 
 
Одељењскa  већa:
Непосредно организују и остварују образовно васпитни рад у одељењу,
Утврђују резултате рада наставника,
Остварују увид у резултате рада и владања ученика, анализирају резултате које ученици постигну на крају тромесечја, полугодишта и на крају године,
Предузимају мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу,
Утврђују на предлог наставника оцену из предмета на основу укупних резултата рада и понашања ученика и оцену из владања,
Похваљују и награђују ученике,
Изричу васпитно - дисциплинске мере из своје надлежности,
Предлажу Наставничком већу програм усавршавања наставника, програм екскурзије, такмичења и слично,
Врше избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника,
Врше избор ученика за које треба организовати допунски и додатни рад на предлог предметног наставника,
Обављају и друге послове који су му Законом, општим актом и одлуком Директора школе стављени у надлежност,
Одржаће најмање пет седница у току школске године.  
 
 
ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 
ПО МЕСЕЦИМА
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар
1. Израда плана образовно-васпитног рада                                            
2. Израда распореда часова                                                                                         3. Организација јесењег кроса *чланови већа
*педагог
Октобар
1. Анализа успеха и дисциплине на крају класификационог периода                                             2. Реализација образовно-васпитног рада                
3. Награде, похвале, казне                                            
4. Мере за побољшање успеха
5. Организација родитељског састанка *чланови већа
*педагог
Децембар 1. Анализа успеха и дисциплине  на крају I полугодишта                                        2. Реализација образовно-васпитног рада                
3. Награде,похвале, казне
4. Мере за побољшање успеха
5.Организација родитељског састанка *чланови већа
*педагог
Март
1. Анализа успеха и дисциплине  на крају класификационог периода 
2. Реализација образовно-васпитног рада                
3. Награде, похвале, казне                                               4. Мере за побољшање успеха    
5. Такмичења ученика-организација
6. Организација пролећног кроса
7.Организација родитељског састанка *чланови већа
*педагог
Мај
1. Организовање и реализација културних и спортских активности                                                 
2. Анализа ангажованости и постигнутих  резултата на такмичењима                                                       3. Писање извештаја о реализованој екскурзији                         *чланови већа
*педагог
 
 
Јун
1. Анализа успеха и дисциплине  на крају наставне године                                        2. Реализација образовно-васпитног рада                
3. Награде,похвале, казне
4. Организација  завршне школске свечаности                                           
5. Организација родитељског састанка
6. Сређивање школске документације
 
*чланови већа
*педагог
 
 
 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ
ПО МЕСЕЦИМА
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ  РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Доношење плана рада Одељ.већа
2. Израда распореда писмених задатака, писмених проверавања и контролних вежби
3. Организација рада допунске наставе,
слободних активности и додатног рада-избор ученика и термини
4. Организација јесењег кроса
 
*чланови већа
*педагог
 
Октобар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају                  класификационог периода
2. Реализација образовно.васпитног рада                
3. Награде, похвале, казне
4. Мере за побољшање успеха
5. Организација родитељског састанка *чланови већа
*педагог
Децембар 1. Анализа успеха и дисциплине                                на крају I полугодишта
2. Реализација образовно.васпитног рада                     
3. Награде, похвале, казне
4. Мере за побољшање успеха
5. Организација родитељског састанка *чланови већа
*педагог
Март 1. Анализа успеха и дисциплине                               на  крају класификационог периода
2. Реализација образовно.васпитног рада                  
3. Награде, похвале, казне
4. Мере за побољшање успеха
5. Такмичења ученика
6. Организација пролећног кроса
7. Организација родитељског састанка *чланови већа
*педагог
 
 
Мај 1. Организовање и реализација културних и спортских активности                                                     
2. Анализа ангажованости и постигнутих                       
резултата на такмичењима   
3. Договор о прослави матуре и свечаном обележавању постигнућа ученика на различитим такмичењима
4. Писање извештаја о реализованој екскурзији
5. Предлог за ученика генерације и предлози за посебне дипломе и награде                                
 
*чланови већа
*педагог
Јун 1. Анализа успеха и дисциплине на крају год.                        
2. Реализација образовно-васпитног рада                     
3. Награде,похвале, казне
4. Мере за побољшање успеха
5. Организација  завршне школске свечаности 
6. Организација родитељског састанка
7. Сређивање школске документације *чланови већа
*педагог
 
 
 
3.4.  Одељењски старешина
 
 
ПРОГРАМИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ОД I ДО VIII РАЗРЕДА
 
Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац одељења. Основна подручја активности одељењских заједница су:
- Унапређивање успеха у настави и другим ученичким активностима ;
- Чување здравља, заштита и унапређивање животне средине;
- Развијање хуманих међуљудских односа;
- Професионална оријентација;
- Активности у слободном времену;
- Васпитање за развој, мир и толеранцију.
 
ГЛОБАЛНИ  ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
 
I    ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ
 
1.  Израда програма рада одељењског стрешине
2.  Учешће у изради програма рада одељењске заједнице
3.  Израда програма сарадње са родитељима
 
II  АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ И ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА
 
1.  Вођење Дневника образовно-васпитног рада
2.  Матична књига
3.  Ђачка књижица,сведочанства,похвале,дипломе
4.  Подаци о ученицима: а) породичне и социјалне прилике, б) здравствено стање ученика, в) интересовања ученика а посебно професионална интересовања,  
г) резултати социометријског теста и других тестова и упитника, д) напредовање ученика, успеси на такмичењима, сметње у развоју и понашању,предузете мере 
ђ) белешке о разговору са ученицима и родитељима
 
III  РАД  СА  УЧЕНИЦИМА
 
А)  ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Упознавање индивидуалних способности и склоности, особина, интересовања, тенденција у развоју
2. Упознавање породичних, социјалних, материјалних, здравствених и др. услова битних за развој  ученика 
3. Праћење и подстицање индивидуалног развоја и напредовања ученика ( успеха, владања, радног, моралног, интелектуалног, социјалног и другог развоја )
4. Индивидуални рад са ученицима ( усмеравање, вођење, саветовање )
 
Б)  РАД  У  ОДЕЉЕЊСКОЈ  ЗАЈЕДНИЦИ
1. Укључивање ученика у колектив и јачање колектива
2. Разматрање проблема у вези са извођењем наставе
3. Договарање о излетима, посетама, сусретима, екскурзији, забавама, акцијама и другим активностима одељењске заједнице и организовањем истих
4. Разматрање односа ученика према раду и учењу
5.Анализирање успеха ученика појединца и владања и  целог одељења и изрицање похвала и казни
6. Предузимање мера ради побољшања успеха одељења у целини, пружање помоћи  слабијим ученицима, афирмација рада даровитих
7. Анализирање друштвених активности ученика у школи и ван ње
8. Рад са одбором ОЗ ( усмеравање, информисање,саветовање, упућивање
9. Реализација тема на ЧОС  ( теме поседује педагог,психолог и одељењски старешина)    
 
IV   РАД СА ОДЕЉЕЊСКИМ ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА
 
1. Организација образовно-васпитног рада у одељењу (настав,допунска и додатна, слободне активности, екскурзије, такмичења, корективни педагошки рад, друштвено-користан рад,сарадња са друштвеном средином и родитељима)
2. Предлагање програма рада одељењског већа, припрема и организација седница
3. Праћење реализације наставе, допунске и додатне, изборне, ваннаставних активности и реализације васпитних задатака )
4. Подстицање и праћење унапређивања наставе
5. Упознавање одељењског већа са степеном развоја ученика, предлагање јединственог деловања  свих наставника и укључивање породице и других чинилаца у васпитни рад са ученицима
6.  Припремање и израда анализа и извештаја
 
V   РАД  СА  РОДИТЕЉИМА
 
1. Индивидуални и групни разговори са родитељима ради међусобног информисања  о:  а)  здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, б)  резултатима учења и понашања ученика, као и о ваннаставним активностима  и о ваншколском ангажовању,  в) условима живота у породици, школи и друштвеној средини
2. Посета ученичким домовима
3. Родитељски састанци -  одржати најмање четири родитељска састанка. Поред информисања, договарања, анализирања рада и успеха ученика, решавање проблема на састанцима обрадити одређене теме у циљу педагошко-психолошког образовања родитеља за успешније остваривање васпитног деловања породице ( теме се налазе у програму сарадње  школе са родитељима )
4. Укључивање родитеља у реализацију појединих активности ( друштвено-користан рад, екскурзије,посете, излети, свечаности, разговори и предавања за ученике и сл.)
 
VI  САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И  ИНСТИТУЦИЈАМА
 
1. САРАДЊА СА ПЕДАГОГОМ:  у изради програма рада одељењског старешине,одељењске заједнице,одељењског веча, у избору тема, припреми и реализацији ЧОС, праћењу и подстицању развоја ученика и напредовања, откривање узроk који доводе  до поремећаја у понашању ученика и предузимање одговарајућих мера, избору, припремању и реализацији тема на родитељском састанку, у прaћењу и анализи реализације васпитних задатака, избору и припреми различитих 
инструмената и обрада података
 
 
 
 
Оријентациони план и програм рада одељењског старешине
I - IV разреда
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Септембар - Пријем првака (информативни родитељски састанак)
- Конституисање одељењске заједнице
- Сређивање педагошке документације на почетку школске године
- Понашање ученика у школи, комуникација и коришћење простора
- Формирање одељења и упознавање ученика са начином рада и обавезама
- Сарадња са педагошком службом *одељењски старешина
Октобар - Дечја недеља од 1. до 5. октобра - разговор, израда  паноа
- Сређивање паноа – јесен и здрава храна
- Разговор о односима у одељењу (толеранција, уважавање)
- Како се понашамо у учионици, школи, на улици... ?
- Разговор о успеху  одељења у настави и осталим активностима
- Jесењи крос   *одељењски старешина
*педагог
 
 
Новембар
Током целе године - Припрема дана школе
- Анализа успеха и дисциплине ученика и дисциплине ученика на крају првог тромесечја
-  „Друг помаже другу“ (један дан у месецу ученици са бољим успехом помажу ученицима са слабијим успехом)
- 16. Новембар - Светски дан толеранције - шта значи бити толерантан
- Сређивање педагошке документације
 
*одељењски старешина
 
Децембар
Током целе године - У сусрет зими - уређење паноа
- Брига о својој и туђој имовини
- Како користим слободно време? Хоби?
- Односи у породици - љубав, поверење и пажња у породици
- „Радујемо се Новогодишњим и Божићним празницима“ 
- Индивидуални разговори са родитељима и ученицима и идентификација ученика са сметњама у развоју *одељењски старешина
*педагог
Јануар - Лик и дело Светог Саве- уређње паноа
- Припрема програма за дан Светог Саве *одељењски старешина
Фебруар
- Бонтон- читамо правила лепог понашања
- Лична хигијена и како сачувати своје здравље
- Како помоћи ученоцима у постизању бољег успеха
- Дружење кроз игру и рад *одељењски старешина
Март - Насиље на масмедијима (насиље на видео игрицама,
   Насиље на ТВ-у), разговор, дискусија
- Мами на дар - израда украсних предмета и поклон честитки
- Поздрав пролећу - излет у ближу околину
- Дан борбе против пушења 31. 03 *одељењски старешина
Април - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја
- Светски дан здравља 7. Април
- „Радујемо се Ускрсу“
- Дан планете земље 22. 04
- Мој хоби (креативна радионица глума, пантомима, цртање) *одељењски старешина
Мај - Како се понашамо на екскурзији (договор и разговор)
- Моја омиљена књига, емисија и филм - разговор и дискусија
- Ми смо мали глумци (текстови из домаће литературе)
- Занима нас - тражимо одговор у вези са постојећим занимањима
- Како да поправимо школски успех *одељењски старешина
Јун - Шта сам хтео, обећао, урадио
- Успех и дисциплина ученика на крају наставне године
- Дан човекове околине 5. јун (разговор, дискусија, ликовни радови) *одељењски старешина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оријентациони план и програм рада одељењског старешине
V - VIII разреда
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Септембар - Конституисање одељењске заједнице *одељењски старешина
 
- Упознавње ученика са кодексом понашања у школи
- Опремљеност ученика уџбеницима и прибором за рад
- Разговор са родитељима на тему: „ Како видим себе у раду школе“
Током целе године - Индивидуални разговори са родитељима и ученицима и идентификација ученика са сметњама у развоју *одељењски старешина *педагог
 
- Породица као важан фактор у одрастању
- Ненасилна комуникација, решавање сукоба                                                                                                                                                 *одељењски старешина
- Индивидуални рад са ученицима који постижу слабији успех или су асоцијални *одељењски старешина *педагог
Октобар
- Дечија недеља: Шта је то право другарство? Разговор о дечијим правима *одељењски старешина
 
- Како комуницирати са старијим особама? Месец солидарности са старима
- Како се понашамо у учионици, школи, на улици...?
- Пубертет и промене у пубертету *одељењски старешина *педагог
- Правилно коришћење слободног времена Одељењски старешина
Новембар - Анализа успеха на крају првог тромесечја *одељењски старешина
Током целе године - Сређивање педагошке документације
Новембар - Ко су наши идоли и зашто?
- Безбедност ученика у школи *одељењски старешина
- Утицај медија на формирање личности
- 16. новембар: Светски дан толеранције. Шта значи бити толерантан?
Децембар
- 1. децембар: Светски дан борбе против сиде. *одељењски старешина
- Разговор на тему: Како се облачимо у школи?
- Како смо учили до сада, а какав успех желимо на крају године? *одељењски старешина
- Методе и технике успешног учења *одељењски старешина *педагог
- Пријатељство и сарадња (коме и како могу да помогнем лично и у учењу) *одељењски старешина
Јануар - Учествовање у раду одљењске заједнице и осврт на недостатке испољене у првом полугодишту
- Школска слава Свети Сава (разговор, уређивање паноа, приредба)
- Радне навике ученика *одељењски старешина
Током другог полугодишта - Професионална оријентација (8. разред) *одељењски старешина *педагог
Фебруар - Анкета у 5. разреду: Шта ти причињава тешкоће у 5. разреду? *педагог
- Добре и лоше стране дружења у пубертету *одељењски старешина
- Болести зависности: алкохолизам *одељењски старешина
*педагог
*здравствени радник
- Омиљена игра и омиљени хоби *одељењски старешина
Март - Наше тело: здравствено хигијенске навике *одељењски старешина
*здравствени радник
- Пороци и како их спречити *одељењски старешина
- Односи у породици: љубав, поверење и пажња у породици *одељењски старешина *педагог
- 8. март: Дан жена *одељењски старешина
- Дан борбе против пушења 31.03. *одељењски старешина *здравствени радник
Април - 7. април: Дан здравља. Шта све чинимо за своје здравље? *одељењски старешина
*наставник биологије *здравствени радник
- Анализа успеха на крају трећег тромесечја *одељењски старешина
- Шта гледамо, слушамо и читамо
- Дан планете земље 22.04.
Мај
- Занима нас: тражимо одговор у вези са постојећим занимањима *одељењски старешина
- Припреме за извођење екскурзије
- Другарство и особине доброг друга
- Припреме за прославу матурске вечери (8. разред)
- Развијање свести о преузимању одговорности за своје поступке и остварене резултате
Јун
- Успрех и дисциплина ученика на крају наствне године *одељењски старешина
- Дан човекове околине 5.06. Разговор, дискусија, школски радови
- Шта сам хтео, обећао, урадио
 
 
3.5.  Савет родитеља
 
Савет родитеља представља саветодавно тело у чији састав улази по један
родитељ из сваког одељења од I до VIII разреда и представник родитеља ученика из осетљивих група.
 
Чланови савета међу собом бирају председника.
 
Савет родитеља:
 
1. Предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања;
2. Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-
васпитног рада
3. Учествује у поступку предлагања изборних предмета
4. Разматра намену коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља
5. Разматра услове за рад установе
6. Учествује у поступку прописивања мера и начина заштите и безбедности
ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које
организује установа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе
7. Даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме
наставе у природи, висину надокнаде за бригу о деци и разматра извештај о њиховом
остваривању
8. Разматра и друга питања утврђена Статутом
 
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања,
директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља школе уређује се статутом школе, а рад пословником Савета.
 
Поред осталог Савет родитеља обављаће и следеће послове:
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА:
Септембар 1. Конституисање Савета родитеља школе 
2. Разматрање и усвајање Пословника о раду  Савета родитеља
3. Успех и дисциплина ученика на крају школске 2012/2013.
4. Извештај о припремљености школе за рад у школској 2013/2014.
4. Учешће у поступку прописивања мера за заштиту и безбедност ученика док бораве у школи
3. Давање одобрења за програм и организовање
ученичких екскурзија и наставе у природи
Октобар 1.Извештај Комисије о избору агенције за извођење екскурзије             
2. Избор представника родитеља за пратиоце екскурзија
Фебруар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и предлагање мера за унапређивање  образовно-васпитног рада
2. Укључивање у рад разних хуманитарних активности на нивоу школе
Мај 1. Разматрање Извештаја о изведеним екскурзијама                                   
2. Учешће родитеља у спровођењу Завршног испита.
3. Избор представника родитеља за Комисију за процену оштећења уџбеника
 
 
Јун 1. Разматрање Извештаја о реализацији образовно-васпитног рада  на крају школске године                               
2. Учешће у поступку предлагања изборних предмета за наредну школску годину
 
Поред горе наведених послова Савет родитеља обављаће и остале послове
који су му статутом и Законом стављени у надлежност. Рад Савета родитеља ће се
одвијати у седницама које се одржавају пет пута годишње, а по потреби и више пута.
 
 
3.6.  Школски одбор
 
Школски одбор као орган управљања у школи обавља послове који су му Законом о основној школи и Статутом школе стављени у дужност:
 
Доноси Статут школе, правила понашања у установи и друге опште акте
Доноси Школски, Годишњи програм рада Школе, развојни план и
усваја извештаје о њиховом остваривању
Расписује јавне конкурсе за избор наставника и бира директора
Разматра извештаје о раду школе на крају I и II полугодишта,
Усваја извештаје о пословању, завршног обрачуна школе,
извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи
Доноси финансијски план установе (одлучивање о коришћењу
средстава Школе у складу са законом
Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере запобољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
Одлучује по жалби, односно приговору по решењу директора
Обавља и друге послове који се појаве у току године, а који по
  Закону и Статуту спадају у његову надлежност
 
Активности Школског одбора обављају се на седницама. Седнице се заказују по
потреби, а обавезно у септембру и крајем јуна месеца. Одлуке доноси већином
гласова укупног броја чланова. Седницама школског одбора по потреби присуствују и
учествују у њиховом раду представник Ученичког парламента и представник
Синдиката у школи, без права одлучивања.
Школски одбор овог сазива, конституисан је у јануару 2011.године на период
од 4 године, има 9 чланова, од тога 3 члана из локалне заједнице, 3 члана из Школе,
3 члана из Савета родитеља у Школи.
За реализацију програма рада Школског одбора задужени су Председник и чланови Школског одбора, директор школе као и извршни органи.
Рад Школског одбора се обавља према Пословнику о организацији и раду Школског одбора.
 
 
 
ВРЕМЕ:
САДРЖАЈ РАДА:
Септембар 1. Успех и дисциплина ученика на крају школске 2012/ 2013. год
2. Извештај о раду директора и о раду школе у протеклој школској години
3. Извештај о припремљености школе за рад у школској 2013/2014. год.
4. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2013/2014.год.
Октобар - Децембар 1. Усклађивање Нормативних аката школе са изменама Закона
Децембар 1. Предлог финансијског плана за 2014. годину
2. Годишњи попис у 2013. години
3. Извештај о реализацији ШРП-а за 2013. год.
 
Фебруар 1. Успех и дисциплина ученика
2. Извештај о раду на крају полугодишта
3. Извештај о спроведеном попису
4. Усвајање финансијског плана за 2014. год. и финансијско пословање у 2013. год.
5. Набавка уџбеника и лектире за наредну школску годину
Мај 1. Извештај о реализацији изведених екскурзија
2. Припрема Завршног испита
3. Прослава мале матуре
 
 
 
3.7. Стручна већа за области предмета
 
 
Стручна већа чине наставници чине сродних предмета. Она раде у седницама, које сазива руководилац већа и руководи радом. У школи постоји четири  стручних већа и то:
 
ВЕЋЕ РУКОВОДИЛАЦ
Веће разредне наставе Весна Лампрет
Веће српског и страних језика Милош Мировић
Веће природних наука Сања Бакић
Веће уметности, културе и спорта Драган Николић
 
Свако стручно веће доноси годишњи план рада, разрађен по месецима. Планови већа треба да  садрже:
 
Организационо-материјалне услове рада                            
1. Доношење плана рада стручног већа
2. Договор о броју седница, времену одржавања и њиховом садржају
3. Предлог набавке наставних средстава, учила
4. Унапређење сарадње и координације са другим већима
 
Организациона питања реализације плана и програма образовно-васпитног рада
1. Договор о начину планирања образовно-васпитног рада
2. Утврђивање организације допунског рада са ученицима који заостају у савлађивању наставног градива
3. Организација додатног рада
4. Пројектовање нових учила, сарадња са медијатеком
 
Унапређење образовно-васпитног процеса
1. Корелација наставних садржаја
2. Уједначавање критеријума у настави
3. Примена савремене наставне технологије
4. Утврђивање начина подстицања ученика у циљу побољшања мотивисаност
        школско учење
5. Размена дидактичког материјала
 
Праћење реализације образовно-васпитног процеса
1. Анализа успешности ученика у учењу и владању
2. Праћење процеса оспособљавања ученика за самостално учење
3. Методе и поступци рационализације процеса образовања
 
Стручно усавршавање наставника
1. Рад на правилној оријентацији наставника почетника, њиховом индивидуалном стручно-педагошком усавршавању
2. Размена искустава
3. Организација предавања
4. Решавање актуелних наставних проблема
 
Подношење извештаја о раду
1. Писмени извештај о раду на крају првог полугодишта
2. Писмени извештај о раду на крају школске године
 
О раду стручних органа воде се записници који чине саставни део педагошке документације.
3.7.1.  План рада Стручног већа наставника разредне наставе
 
Чланови Стручног већа разредне наставе чине наставници разредне наставе, а то су:
1. Вера Јовановић
2. Живорад Антић 
3. Ружица Петковић 
4. Весна Лампрет 
5. Славица Трајковић
6. Јасмина Ковачевић
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Договор о изласцима, посетама, излетима и реализовању наставе у  природи                                                                
2. Избор дечје штампе                                                                 
3. Сарадња наставника српског језика и математике са наставницима разредне наставе *наставници разредне наставе
*педагог
*наставници српског језика и математике
Октобар 1. Припрема за прославу Дана школе                                                            
2. Анализа рада и напредовања ученика на крају класификационог периода                                                       *наставници разредне наставе
*педагог
Новембар 1. Пружање помоћи ученицима који заостају у раду и стимулисање ученика који брже напредују *наставници разредне наставе
*педагог
Децембар 1. Анализа рада и напредовања ученика по одељењима на крају првог полугодишта                                                                           
2. Владање ученика, предлози за похвале, сарадња са родитељима
3. Сарадња наставника разредне наставе са  библиотеком *наставници разредне наставе
*педагог
Јануар 1. Анализа сарадње са наставницима српског језика и математике
2. Реализација наставног плана и програма у свим видовима рада                     
3. Уједначавање критеријума оцењивања
4. Анализа примене описног оцењивања
5. Јануарски сусрети учитеља
6. Обележавање Дана Светог Саве                               *наставници разредне наставе
*педагог
Март 1. Анализа успеха и владања ученика на крају квалификационог периода                                                               
2. Учествовање ученика на такмичењима и резултати *наставници разредне наставе
*педагог
*наставници српског језика и математике
Мај 1. Реализовање екскурзије                                                                                                    
2. Извештај реализације екскурзије *наставници разредне наставе
*педагог
Јун 1. Анализа рада по појединим одељењима, успех и напредовање, дисциплина, предлози за похвале, награде и казне
2. Реализовани и нереализовани часови у редовној настави и ваннаставним активностима                                                      
3. Осврт на реализацију огледних и угледних часова и предавања
4. Сумирање искустава у вези са описним оцењивањем првака
5. Израда извештаја о раду већа у току школске године *наставници разредне наставе
*педагог
Август 1. Годишњи календар задужења наставника;   усвајање распореда часова и дежурстава
2. Распоређивање наставника по одељењима и коришћење учионица              
3. Примопредаја наставних средстава и
учила
4. Упознавање са планом рада Већа
5. Упознавање са школским програмом *наставници разредне наставе
*педагог
 
3.7.2.  План рада Стручног већа наставника српског и страних језика
 
Чланови Стручног већа чине наставници српског и страних језика, а то су:
1. Срђан Симић
2. Милош Мировић
3. Мирољуб Стоилковић
 
 
ВРЕМЕ:
САДРЖАЈ  РАДА:
НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Тестирање ученика 5. разреда и резултати провере
2. Сарадња са Већем учитеља у вези са  тестирањем                                                                                      
3. Распоред писмених задатака и контролних вежби
4. Организовање допунске и додатне наставе
5. Договор око набавке наставних средстава *наставници
*веће наставника разредне наставе
Октобар 1. Састанак са Већем уметности, ради договора о прослави Дана школе                                                                               *чланови већа
Новембар 1. Учествовање на такмичењима (литерарним конкурсима, рецитаторским, драмским)-планирање и подстицање ученика *чланови већа
Децембар 1. Припрема приредбе за Светог Саву             
2. Разматрање уједначености критеријума оцењивања 
3. Анализа реализације наставних програма                                                                                                                                                     *чланови већа
Јануар 1. Зимски семинар - стручно усавршавање
2. Приредба за Светог Саву *чланови већа
Фебруар 1. Школско такмичење из рецитовања, литерарног стваралаштва
2. Припрема ученика за школско такмичење из граматике и страних језика *чланови већа
Март 1. Школско такмичења и припреме за општинско                               
2. Општинско такмичење у рецитовању *чланови већа
Април 1. Окружна такмичења у зависности од  пласмана ученика
2. Припрема ђачке екскурзије *чланови већа
Мај 1. Анализа резултата одржаних такмичења       *чланови већа
Јун 1. Доношење плана Већа за школску 2014/2015. год.
2. Извештај о раду и  резултатима такмичења                                             
3. Израда извештаја о раду већа у току школске год.
4. Предлог ученика за доделу  посебних диплома *чланови већа
Август 1. Договор о подели секција (слободних активности), распореду рада и корелацији                                        
2. Договор о изради месечних планова рада и  корелацији
3. Договор о усклађивању критетријума оцењивања *наставници
3.7.3.  План рада Стручног већа наставника природних наука
 
Чланови Стручног већа природних наука чине наставници математике, физике, хемије, биологије, географије и техничког образовања, а то су:
1. Сања Бакић
2. Ивана Ивановић
3. Небојша Вељковић
4. Момчило Пауновић
5. Горан Миладиновић
 
 
ВРЕМЕ:
САДРЖАЈ РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Распоред писмених и контролних задатака
2. Организовање додатне и допунске наставе     
3. Претплата ученика на “Математички лист” 
4. Сређивање паноа
5. Договор о избору садржаја и метода рада за додатну наставу и слободне активности ученика *чланови већа
Октобар 1. Усаглашавање критеријума за оцењивање ученика
2. Анализа рада у допунској и додатној               
3. Договор о коришћењу наставних средства у циљу унапређивања наставе                                                                                             *чланови већа
Новембар 1. Анализа успеха на крају првог класификакционог периода са освртом на успех у V разреду                              
2. Анализа допунске и додатне наставе
3. Договор око организације школских такмичења *чланови већа
Децембар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта                                                
2. Припрема за школско такмичење
3. Анализа рада додатне и допунске наставе
4. Договор о избору ученика за такмичење                                                                                   *чланови већа
Јануар 1. Сређивање паноа
2. Зимски семинар-стручно усавршавање *чланови већа
Фебруар 1. Анализа зимског семинара
2. Организација школског такмичења                    
3. Усаглашавање критеријума оцењивања са учитељима IV разред *чланови већа
Март 1. Анализа успеха на крају траћег  класификационаог периода
2. Анализа успеха на школском
такмичењу и припрема за општинско такмичење                                                         *чланови већа
Април 1. Окружно такмичење                                    
2. Сређивање паноа *чланови већа
Мај 1. Договор за припрему задатака за четврти писмени задатак
2. Анализа успеха на претходним  такмичењима
3. Припрема за Математички турнир
4. Организовање припремне наставе у осмом разреду *чланови већа
Јун 1. Анализа успеха ученика на крају школске године
2. Анализа резултата са испита за упис у средњу шкколу
3. Предлог плана рада већа за школску 2014/2015.
4. Израда извештаја о раду стручног већа у току школске 2013/2014. године *чланови већа
Август 1. Усвајање плана рада већа
2. Уређење кабинета                                        
3. Анализа наставних планова и уџбеника *чланови већа
3.7.4.  План рада Стручног већа за уметност, културу и спорт
 
Чланови Стручног већа за уметност, културу и спорт чине наставници ликовног, музичког и физичког васпитања, а то су:
1. Слободанка Славковић
2. Ивана Ивановић
3. Станка Бацковић
4. Драган Николић
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ   РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Попис набавке наставних средстава неопходних за рад и разматрање начина за њихово добијање 
2. Корелација и координација у настави и раду секција, хор, ликовног, спорта *чланови већа
Октобар 1. Договор о концепцији програма прославе Дана школе
2. Припреме за прославу Дана школе
3. Организација за самосталних и групних изложби ученика *чланови већа
Новембар 1. Завршне припреме за прославу Дана Школе
2. Анализа прославе Дана Школе *чланови већа
Децембар 1. Договор о концепцији прославе дана Св.Саве
2. Отварање Новогодишње изложбе ученика
3. Анализа успеха ученика на крају I полугодишта *чланови већа
Јануар 1. Завршне припреме прославе дана Св.Саве
2. Прослава Дана св. Саве                              
3. Анализа прославе Дана Св. Саве *чланови већа
Фебруар 1. Припрема за школска такмичења 
2. Разматрање учешћа на ликовним конкурсима, музичким фестивалима и спортским такмичењима *чланови већа
Март 1. Припреме за учешће на такмичењима       *чланови већа
Април 1. Анализа успеха на крају III класификационог периода
2. Организација Ускршње изложбе ученичких радова *чланови већа
Мај 1. Анализа рада секција, резултата на такмичењима, конкурсима и фестивалима у сарадњи са осталим стурчним већима *чланови већа
Јун 1. Анализа рада Већа и успеха ученика на крају другог полугодишта                                                           *чланови већа
Август 1. Усвајање плана рада Већа
2. Усаглашавање годишњих планова рада и критеријума оцењивања ученика
3. Прикупљање педагошке документације *чланови већа
 
 
3.7.5.  План рада Стручног актива за развој школског програма
 
Чланови Стручног актива за развој школског програма
1. Ана Вучковић – педагог
2. Небојша Вељковић – професор биологије
3. Драган Николић – професор физичког васпитања
4. Живорад Антић – наставник разредне наставе
5. Ружица Петковић – дипломирани учитељ
6. Весна Лампрет – наставник разредне наставе
7. Вера Јовановић – дипломирани учитељ
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ  РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Увид у одобрене уџбенике и приручнике који ће се користити  у  току школске године
2. Одабир слободних активности према интересовањима ученика *чланови стручних већа
*директор
*педагог
*предметни наставници
Током године 1. Праћење остваривања обавезних наставних предмета и њихових садржаја
2. Праћење остваривања изборних предмета и њихових садржаја, верске наставе, грађанског васпитања, руског језика,изабраног спорта као обавезних изборних предмета и осталих изборних предмета *чланови актива
*директор
*педагог
Током године 1. Праћење остваривања програмских садржаја и активности којима се остварује факултативни део школског  програма                                                           *чланови актива
*директор
*педагог
Током године 1. Праћење реализовања огледних и  угледних часова и извештавање о броју реализованих часова                                                           *чланови актива
*директор
*педагог
Током године 1. Праћење остваривања сврхе, циљева и задатака школског програма и планираног фонда часова за сваки предмет
2. Праћење остваривања часова допунске и додатне наставе *чланови актива
*директор
*педагог
Током године 1. Праћење и евалуација подизања квалитета наставе применом мултимедијалне технологије
2. Праћење остваривања часова одељенског старешине, излета и посета
3. Праћење остваривања свих врста активности у образовно - васпитном раду које су планиране школским програмом (друштвено- користан рад, хуманитарне, спортске, културне активности )
*чланови актива
*директор
*педагог
Јун 1. Евалуација реализације предвиђених садржаја из
школских програма за протеклу  школску годину                                         *чланови актива
Август 1. Сачињавање плана рада Стручног актива за развој школског програма за школску 2014/2015. годину
2. Евалуација реализацијепредвиђених садржаја из школског програма за протеклу школску годину *чланови Наставничког већа
 
 
3.7.6.  План рада актива за развојно планирање
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар 1. Планирање упућивања наставника и стручних сарадника на акредитоване семинаре за поједине наставне области из сродних стручних и педагошко-
психолошких области и стручно усавршавање путем самообразовног рада *чланови актива
Током године, у време класификационих периода 1. Евалуација коришћења савремене стручне литературе набављене за школску библиотеку, извештавање о броју посета библиотеци *библиотекар
*медијатекар
*чланови Наставничког већа
Октобар 1. Анализа опремљености школе
наставним средствима према нормативу и предлог за набавку нових                
2.Снабдети сва стручна већа одређеним бројем наставних сред. и учила по нормативима и захтевима савремене наставе, према могућностима школе                                     *руководиоци Стручних већа
*директор
*предметни наставници
*педагог
Током године, кроз посету часовима 1. Праћење степена примене стеченог знања кроз постављање задатака који ће захтевати примену тог знања у реалном животу                                 *предметни наставници *педагог 
*директор
Током године 1. Реализовање такмичења и квизова на различитом нивоу (школска,општинска,републичка)                                             
2. Унапређиање рада секција
3. Укључивање родитеља у организовање традиционалних манифестација које окупљају што више учесника
4. Праћење организовања приредби
5. Праћење реализовања посета културним установама
6. Унапређивање рада Ученичког парламента
 
 
*педагог
*родитељи
*предметни наставници
Током године 1. Организовање друштвено-корисних, хуманитарних, културних и спортских активности чији је покретач Црвени крст,Ђачки парламент, Министарство просвете *наставник грађанског васпитања
*чланови комисије КЈД
Мај, Јун 1. Побољшање информисаности родитеља и ученика
2. Планирање повезивања појмова у школским програмима и наставним плановима корелирањем наставних садржаја сродних предмета, по       
кључним појмовима *одељењске старешине
*чланови Стручних већа
Август 1. Евалуација реализације предвиђених активности из
2. Развојног плана за протеклу шк. годину                                                                                                                           *чланови развојног тима
 
 
3.7.7.  План рада Тима за самовредновање
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ  РАДА:
Септембар 1. Разматрање и доношење плана рада за                                                                    наредну школску годину за кључну област Настава и учење
Октобар 1. Израда инструмената којима ће се извршити испитивање
2. Избор узорка који ће бити обухваћен истраживањима
3. Подела задужења у оквиру Тима
4. Текућа питања
Новембар 1. Спровођење истраживања по областима које су дате у приручнику 
2. Текућа питања
Децембар - Мај 1. Обрада података по областима
2. Договор око термина за консултације
Април 1. Израда извештаја о спроведеном истраживању
2. Договор око израде акционих планова
Мај 1. Израда акционих планова 
2. Извештавање чланова Наставничког већа о резултатима истаживања кључне области Настава и учење
3. Текућа питања
Август 1. Извештај о активностима спроведеним у школској 2013/14. години
2. Договор о плану самовредновања за наредну школску годину
 
 
 
3.7.8.  План рада Тима за заштиту ученика од насиља
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
 
П Р Е В Е Н Т И В Н Е      А К Т И В Н О С Т И
 
Септембар 1. Дефинисање улога и одговорности чланова Тима и детаљније упознавање  са циљевима и задацима рада;
2. Договор о начину сарадње са Вршњачким тимом и наставницима у процесу сузбијања насилног понашања у школи;
3. Одређивање кутка посвећеном теми ненасиља. * Тим за заштиту ученика од насиља
Октобар 1. Формирање Вршњачког тима;
2. Анализа стања у установи у вези насиља;
3. Помоћ наставницима у организовању ЧОС-а посвећеном превенцији насиља и упознавања ученика са шемом интервентних активности постављеним у холу школе;
4. Доношење одељенских правила. *  Тим за заштиту ученика од насиља
*  Одељенске старешине
* Вршњачки тим
Новембар 1. Обележавање Међународног дана толеранције („Недеља лепих порука“);
2. Упознавање ученика са Повељом дечијих праваУН;
3. Договор око почетка реализације радионица за оснаживање Вршњачког тима. *  Тим за заштиту ученика од насиља
 
Новембар - Фебруар *Реализација радионица „Школа без насиља“* * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
 
Март 1. Реализација анкете о насиљу у школи;
2. Помоћ Вршњачком тиму у самосталном фунционисању;
3. Осмишљавање акција против насилништва. * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Април 1. Рад са Вршњачким тимом и пружање помоћи у реализацији кампање против насиља;
2. Презентација „Стоп насиљу!“. * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Мај 1. Савети и препоруке  за решавање сукоба и начина реаговања на насиље;
2. Организовање „Игри без граница“. * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Јун 1. Анкетирање ученика о ефикасности Тима за заштити деце од насиља;
2. Евалуација;
3. Писање извештаја. * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
 
И Н Т Е Р В Е Н Т Н Е    А К Т И В Н О С Т И
 
Током године 1. Сарадња са свим релевантним службама (МУП, Центар за социјални рад, здравствена служба, медији, Школска управа);
2. Континуирано евидентирање случајева насиља;
3. Рад са децом која врше насиље;
4. Подршка деци која трпе насиље;
5. Саветодавни рад са родитељима; 
6. Помоћ наставницима у решавању случајева насиља у одељењу;
7. Примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља;
8. Охрабривање деце посматрача на конструктивно реагују;
9. Праћење ефеката предузетих мера. * Тим за заштиту ученика од насиља
*Вршњачки тим
* Педагог
* Дежурни наставник
* Одељенски старешина
 
 
 
3.7.9.  Педагошки колегијум
 
         Педагошки  колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.  
         У оквиру своје надлежности Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора школе који су предвиђени Законом и Статутом, а тичу се:
-     планирања и организације остваривања програма образовања и васпитања и     свих активности установе,
- осигурања квалитета и унапређења образовно-васпитног рада,
- остваривања развојног плана школе,
- организовања педагошког инструктивног увида и надзора и преузимање мера за унапређење и побољшање услова рада,
- планирање стручног усавршавања запослених.
 
Педагошки колегијум  одржаће састанке према Плану рада колегијума који је саставни део Годишњег плана рада школе, а у школској години дужан је да одржи најмање пет састанка.
Педагошки колегијум даје мишљење о одређеним темама доношењем закључака. 
О раду Педагошког колегијума води се записник.
За рад Педагошког колегијума и спровођење закључака одговорни су сви чланови.
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Септембар 1. Усвајање  плана  рада за школску 2013/2014. године
2. Идентификовање ученика са посебним потребама
3. Идентификовање и усмеравање талентованих ученика
4. Уједначавање критеријума оцењивања
5. Усвајање ИОП-а за одређени период
6. Сачинити дисциплинскеправилнике одељења на основу Правилника о понашању *чланови колегијума
*стручна већа
Октобар - Новембар 1. Планирање педагошко-инструктивног рада (увида и надзора)
2. Праћење и  унапређивање квалитета образовно-васпитног рада
3. Пријављивање наставника који ће одржати часове уз коришћење интерактивне табле
4. Припрема ученика за такмичење
5. Културне активности ученика школе *педагог
*директор
*стручна већа
*комисија за КЈД
Јануар - Фебруар 1. Анализа  рада на крају полугодишта и мере за превазилажење евентуалних пропуста у раду
2. Праћење остваривања развојног плана и договор о даљим задужењима
3. Анализа реализације ИОП-а и напредовања ученика који раде по ИОП-у
4. Допунски рад са  ученицима који заостају у раду
5. Додатни рад са ученицима
6. Праћење реализовања огледних и угледних часова и извештавање о броју реализованих часова *педагог
*директор
*стручна већа
*комисија за КЈД
Март - Април 1. Праћење остваривања плана посете семинара путем евиденције о присуствовању семинарима
2. Праћење ефеката стручног усавршавања путем анализе посећених часова
3. Праћење и евалуација подизања квалитета наставе применом мултимедијалне технологије
4. Решавање актуалних проблема *педагог
*директор
*стручна већа
Мај - Јун 1. Резултати наших ученика на општинским, окружним, републичким  такмичења ученика
2. Анализа  рада на крају наставне године
3. Евалуација кључне области  НАСТАВА И УЧЕЊЕ
4. Анализа реализације ИОП-а и напредовања ученика који раде по ИОП-у
5. Евалуација стручног усавршавања *педагог
*директор
*стручна већа
*СТИО
 
 
3.7.10.   План рада Стручног тима за инклузивно образовање
 
Чланови СТИО:   
Весна Раденковић,  директор
 Ана Вучковић, педагог
            Ружица Петковић, дипл. учитељ
              Весна Лампрет, наст. раз. наставе
   Сања Бакић, дипл. математичар
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Август Доношење програма рада Стручног тима за ИО *Стручни тим за ИО
Септембар Израда паноа  на тему инклузивног развоја школе *педагог
 
према програмима рада одељенских старешина Наставак сензибилизације наставника и ученика за ИО *Стручни тим за инклузију у сарадњи са одељенским старешинама
Септембар
Октобар Конципирање ИОП-а за ученике којима треба такав вид подршке *Тим за ИОП
 
Тражење дозволе за примену ИОП-а *директор 
*Стручни тим
Набавка стручне литературе и другог дидактичког материјала *директор
Током
школске године Константно информисање о процесу инклузије на школском сајту *Стручни тим за ИО
 
Тромесечне анализе и извештаји Праћење реализације ИОП-а *Стручни тим у сарадњи са наставницима
 
 
3.8.  Стручни сарадници
 
Послове стручних сарадника обавља: Школски педагог, библиотекар и медијатекар. Планирање и програмирање ових радника је усаглашено са Правилником о програму рада стручних сарадника у основној школи.
 
 
Педагог школе
 
Планиране активности по областима рада Динамика   рада Сарадници у раду Време
реализације
 
1.  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада (2 сата недељно)
 
1. Учествовање у изради Анекса Годишњег плана рада и Школског програма рада школе Свакодневно по потреби *директор
*чланови стручних већа
*стручни актив за развој школског програма Септембар-Октобар
2. Учествовање у изради Годишњег плана рада  школе Свакодневно *директор Август-Септембар
3. Припремање месечних планова рада педагога На крају сваког месеца *директор Током године
4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика, родитеља и локалне самоуправе По потреби *директор
*одељењске старешине Током године
5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике Крајем тромесечја,  полугодишта, односно шк. године *СТИО
*предметни наставници Новембар
Јануар
Април
Јун
6. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама По потреби *директор
*наставници Током године
7. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене У току сваког конкурисања и израде пројекта *директор Током године
8. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада Месечно *чланови стручних већа Током године
9. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и  ваншколских активности, односно учешће у планирању екскурзија По потреби *директор
*чланови стручних већа Током године
10. Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, медијског представљања и слично По потреби *одељењске старешине *наставници Током године
11. Учешће у изради планова стручног усавршавања запослених, помоћ у конципирању евиденције о стручном усавршавању Свакодневно *директор
*наставници Август-Септембар
12. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада одељењског старешине, секција Свакодневно *директор
*чланови стручних већа Август-Септембар
13. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава Свакодневно *директор Август
14. Учешће у планирање и помоћ у реализацији огледних и угледних часова и примере добре праксе По потреби *наставници Током године
 
2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада (2 сата недељно)
 
1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса и напредовања ученика Свакодневно *директор
*одељењске старешине *родитељи Током године
2. Праћење реализације образовно-васпитног рада На крају сваког месеца *одељењске старешине Током године
3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада Месечно *директор
*педагошки колегијум
*предметни наставници Током године
4. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и активности рада школе Свакодневно, током израде самовредновања *Тим за самовредновање и вредновање рада школе Новембар-Децембар
5. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана Свакодневно *Тимови за пружање додатне подршке ученику
*СТИО
*Педагошки колегијум Новембар 
Јануар
Април
Јун
6. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које реализује школа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања васпитно- образовног рада По потреби *директор
*чланови стручних већа Током године
7. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма васпитно-образовног рада(програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова) Током месеца *директор 
*координатори тимова Август
8. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа ученика Месечно *директор, чланови Наставничког већа Током године
9. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање Недељно *директор
*чланови наставничког већа
*педагошки колегијум Новембар
Јануар
Април
Јун
10. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршном испитима  за упис у средњу школу Свакодневно *директор
*наставници Фебраур-Јун
11. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика По потреби *чланови стручних већа
*наставничко веће *педагошки колегијум Током године
12. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха Недељно *предметни наставници
*родитељи Током године
13. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика Недељно *предметни наставници *родитељи Током године
 
3.  Рад са наставницима (8 сати недељно)
 
1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада По потреби *предметни наставници
*педагошки колегијум Током године
2. Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада По потреби *предметни наставници
*педагошки колегијум
*чланови стручних већа Током године
3. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и посебних стандарда По потреби *предметни наставници
*педагошки колегијум
*чланови стручних већа Током године
4. Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења Месечно *предметни наставници
*одељењске старешине Током године
5. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци Недељно *чланови стручних већа
*наставничко веће Август-Септембар
6. Анализирање реализације посећених часова редовне наставе и давање предлога за њихово унапређење Свакодневно на основу плана обиласка наставе *предметни наставници Децембар
Април
Месечно *предметни наставници
*одељењске старешине Током године
8. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика По потреби *предметни наставници
*чланови стручних већа Током године
9. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка(даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у развоју) Свакодневно по потреби *СТИО
*предметни наставници *одељењске старешине Током године
10. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група  кроз развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интелектуалне осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју По потреби *одељењске старешине
*предметни наставници Током године
11. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија Свакодневно *директор
*чланови тимова
*чланови стручних већа Током године
12. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације Током часова одељењског старешине *одељењске старешине Фебруар-Мај
13. Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних часова и примера добре праксе По потреби *предметни наставници Током године
14. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада одељењских старешина и секција Крајем месеца, у току израде плана *предметни наставници
*одељењске старешине Током године
15. Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са карактеристика нових ученика Свакодневно по потреби *чланови стручних већа *одељењске старешине На почетку школске године и након досељења нових ученика
16. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице Недељно по потреби *одељењске старешине Током године
17. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом По потреби *чланови наставничког већа 
*одељењске старешине Током године
 
4.  Сарадња са ученицима (8 сата недељно)
 
1. Испитивање детета уписаног у основну школу Свакодневно *родитељи
*предшколска установа Мај
2. Праћење дечјег развоја и напредовања Свакодневно *родитељи
*одељењске старешине Током године
3. Праћење оптерећености ученика ( садржај, време, обим , врста и начин ангажованости ученика) Недељно *директор
*одељењске старешине
*родитељи
*ученици Током године
4. Саветодавни рад са новим ученицима Недељно *одељењске старешине *родитељи
*ученици Током године
5. Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и подршке Свакодневно *одељењске старешине
*родитељи
*ученици Током године
6. Пружање помоћи и подршке ученицима у раду Ученичког парламента Месечно *чланови Ученичког парламента Током године
7. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању Свакодневно по потреби *одељењске старешине
*родитељи
*ученици
*предметни наставници Током године
8. Рад на професионалној оријентацији ученика Недељно *одељењске старешине
*Нацинална служба за запошљавање
*локална предузећа и јавне установе
*ученици
Фебруар-Мај
9. Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности По потреби *чланови Ученичког парламента
*одељењске старешине Током године
10. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота Свакодневно *Тим за заштиту ученика од насиља Током године
11. Учествовање у изради педагошког профила  за ученике којима је потребна додатна подршка, израда индивидуалног образовног плана Свакодневно *тимови за додатну подршку
*СТИО
*педагошки колегијум Током године по распореду израде педагошких профила и индивидуалних образовног планова
12. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији Недељно *чланови Ученичког парламента
*директор
*одељењске старешине Током године
13. Предлагање мера, као и учешће у креирању школе као пријатељског амбијента за децу Свакодневно *ученици Током године
14. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врши повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостаје са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права Свакодневно *одељењске старешине *ученици
*родитељи Током године
 
5.  Рад са родитељима односно старатељима (3 сата недељно)
 
1. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе(настава, предавања, пројекти) и партиципација у свим сегментима  рада школе По потреби *чланови Савета родитеља
*директор
*чланови стручних већа Током године
2. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији По потреби *родитељи
*предметни наставници
*одељењске старешине Током године
3. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе Током седница Савета родитеља и Родитељских састанака *чланови Савета родитеља
*директор 
*одељењске старешине Током године
4. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци По потреби *родитељи
*одељењске старешине Током године
5. Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету Током седница Савета родитеља *чланови Савета родитеља
*директор Током године
 
6.  Рад са директором и стручним сарадницима (3 сата недељно)
 
1. Сарадња са директором на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење По потреби *директор
*чланови стручних већа Током године
2. Сарадња са директором и медијатекаром у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација По потреби *директор 
 *медијатекар Током године
3. Сарадња са директором на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе Свакодневно по потреби *директор Током године
4. Сарадња са директором о расподели одељењских старешинстава Свакодневно по потреби *директор Август
5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације установе По потреби *директор Током године
6. Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција По потреби *директор
*чланови стручних већа Током године
7. Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и њихових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања По потреби *директор
*одељењске старешине Током године
 
7.  Рад у стручним органима и тимовима (2 сата недељно)
 
1. Учествовање у раду Наставничког већа
 ( давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција) Током седница Наставничког већа *директор
*чланови Наставничког већа Август
Септембар
Новембар
Децембар
Април
Мај
Јун
2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу школе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.Учествовање у раду Педагошког колегијума и стручних актива за развојно планирање и развој Школског програма Током седница тимова, већа, актива, комисија, Педагошког колегијума *директор
*чланови тимова, већа, актива, комисија, Педагошког колегијума Током године
3. Предлагање мера за унапређивање стручних ограна школе По потреби *директор
*чланови већа,актива, тимова Током године
 
8.  Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе (1 сат недељно)
 
1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, културним и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада установе По потреби *представници здравствених социјалних, културних установа Током године
2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа По потреби *представници научних, просветних и других установа које спроводе истраживања Током године
3. Учествовање у раду стручних друштава По потреби *представници стручних друштава Током године
 
9.  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
(11 сати недељно)
 
1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу Свакодневно *директор
*наставници
*ученици
*родитељи Током године
2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности на нивоу школе Свакодневно *директор
*наставници Током године
3. Припрема за послове предвиђене Годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога Свакодневно *директор
*наставници
*ученици
*родитељи Током године
4. Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога Свакодневно *директор
*наставници
*ученици
*родитељи Током године
5. Стручни сарадник педагог се стручно усавршава:праћењем стручне литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; похађањем акредитованих семинара, учешћем на трибинама, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и сарадницима у образовању Свакодневно по потреби *представници стручних друштава *педагози из других школа Током године
 
 
Библиотекар школе
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈИ РАДА:
Септембар - сређивање књижног фонда и картона ученика за почетак школске године
- пријем нових чланова (подручна одељења, нови ученици)
- сарадња са наставницима српског језика на реализацији домаће лектире
- обележавање дана језика
Октобар - издавање и враћање књижног фонда
- акција прикупљања књига путем поклона ученика
-обележавање Дечје недеље
- текући рад
Новембар - припрема приредбе за Дан школе
- развијање и промовисање правилне употребе књижног фонда
- набавка и обрада књига 
- текући рад
Децембар - рад са корисницима (ученицима и наставницима)
- инвентарисање књижног фонда – попис
- разно
Јануар - обележавање дана Светог Саве
- учлањавање ученика 1. разреда у библиотеку
- издавање и враћање књижног фонда
Фебруар - рад на оштећеним књигама
- развијање навика за чување и заштиту књига код деце
- текући послови
Март - школска и друга такмичења (избор литературе)
- стручна и физичка обрада књиге
- рад са корисницима
Април - извештај матичној библиотеци (број ученика и наставника библиотеке, број прочитаних књига, број књига на коришћење...)
Мај - извештај о раду библиотеке
- рад на оштећеним књигама
- рад са корисницима
Јун - сређивање и издавање књижног фонда
- прикупљање и евиденција уџбеника од ученика који добијају бесплатне уџбенике
- текући послови
Август - сређивање књижног фонда
- израда годишњег плана рада библиотеке
- припрема за почетак школске године
 
 
Медијатекар школе
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈИ РАДА:
Септембар - Ажурирање сајта школе
- Рад на изради Годишњег програма рада школе и извештај о раду школе
Октобар - Децембар - ''Примена интернета у настави''припрема и постављање ''оn-line''семинара на сервер /MOODLE/
Октобар - Помоћ наставницима у припреми испита за ECDL лиценцу 
Новембар - Учешће у припреми прославе Дана школе
Новембар - Попис и преглед фонда медијатеке
Јануар - Учешће и припремама прославе Светог Саве
Фебруар - Презентација нових дидактичких материјала
Фебруар - Постављање мултимедијалних часова на школски сервер
Март - Пројекција филма ученицима 3. и 4. разреда о заштити од заразних болести
Март - Август - Координација уписа ученика у средње школе
Април - Пројекција филма ученицима млађих разреда ио заштити животне средине
Мај - Пројекција ученицима 7. и 8. разреда о заштити од СИДЕ
стални - Рад у тиму за школско развојно планирање
стални - Рад у тиму у оквиру ''Школе без насиља''
стални - Умножавање дидактичког материјала
стални - Упознавање наставника са наставним средствима
стални - Одржавање наставних средстава
стални - Стручно усавршавање медијатекара - учешће на семинарима и другим саветовањима
стални - Помоћ наставницима у сачињавању листића за контролне и друге вежбе и њихово умножавање
стални - Пројекција видео филмова који су дирекно везани за школу
стални - Одржавање сајта и меил сервера
стални - Помоћ наставницима и стручним сарадницима у припреми и реализацији мултимедијалних часова
стални - Сарадња са другим школама,школским медијатекама на територији локалне самоуправе, по питању размене односно међумедијатечке позајмице
стални -Сарадња са просветним, културним, научним и другим институцијама/новинско издавачка предузећа, радио-телевизијски центри, домовима културе и сл.
 
 
4.  ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА
 
Програм културне и јавне делатности школе
 
У току школске године поред редовних културно-уметничких активности које ће школа организовати у сарадњи са друштвеном средином, планиран је и низ задатака за чије је остварење потребна сарадња са појединим друштвеним и радним организацијама и родитељима ученика.
 
Упознавање са културним, уметничким и етичким вредностима и традицијом свог и других народа, разумевање и поштовање разлика у култури, језику и знамењима;
Прослава Дана школе (8. Новембар);
Васпитање за мир, поштовање и права човека;
Усвајање здравих стилова живота и правилног система вредности;
Игра, као најважнији део дечје активности;
Дружење, друштвено-забавни живот;
Правилно коришћење слободног времена;
Укључивање свих ученика у друштвене и слободне активности;
Присуствовање значајним културним догађајима у насељу;
Организовање позоришних представа;
Учешће у свим хуманитарним акцијама у организацији Црвеног крста или других организација;
Учешће у различитим сабирним акцијама у циљу прикупљања материјалних средстава за реализацију рекреативне наставе и екскурзија;
Реализовање различитих спортских и ваннаставних активности;
У сарадњи са родитељима реализоваће се поједини захтеви из Програма  професионалне оријентације (посете радним организацијама, предавање стручњака за одређена занимања,  излети, посете и остваривање плана слободних активности ).
 
Облици рада: Стваралачке радионице, сусрети, смотре, такмичења, сакупљачке и радне акције, изложбе,позоришне представе, презентације.
Време: Током целе школске године
 
 
Корективни педагошки рад
 
У току школске 2013/2014. године организоваће се корективни педагошки рад са ученицима који испољавају лакше сметње  у физичком и психичком  развоју.  Таквим ученицима ће се пружити одговарајућа  помоћ  како би могли да прате наставу у редовном одељењу. Помоћ ће им пружити наставници разредне наставе и предметни наставници у сарадњи са школским педагогом, а она ће се састојати у кориговању Програма  рада у редовној настави, односно у примени диференцијалних облика рада.
Такође,  биће  појачани  индивидуални  облици  рада  са  ученицима  који  имају  проблема  у  праћењу  редовне наставе и то на часовима редовне и допунске наставе.
 
 
Припремни предшколски програм
 
Припремни предшколски прграм ће се реализовати у издвојеном одељењу у Сењском Руднику са два полазника, а у Ресавици се овај програм реализује у оквиру предшколске установе "Рада Миљковић",Деспотовац – одељење Ресавица. У Равној Реци нема полазника овог програма.
 
 
Припремна настава
 
Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од IV до VIII разреда школа ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа наставе у току дана по предмету. За ученике који су упућени на поправне испите организоваће се припремна настава у времену од  20. августа. Сваки наставник је у обавези да одржи 10 часова  по предмету.
 
 
Припремна настава за полагање завршног испита
 
За редовне ученике VIII разреда који полажу завршни испит за упис у средње школе ће се током другог полугодишта организовати припремна настава из српског језика, математике и осталих предмета у јуну месецу, десет дана пре полагања испита а најмање по два часа дневно. Припремну наставу ће организовати предметни наставници са по 10 часова по предмету.
 
 
 
5.  ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
 
Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне – оперативне планове рада за поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу Правилника о наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље за ову школску годину.
Наставници стручном сараднику на увид предају:
- планове редовне наставе
- планове допунске наставе
- планове изборне наставе
- планове припремне наставе.
Такође, сви наставници који са ученицима раде по индивидуализованом плану или индивидуалном образовном плану (ИОП-у) своје планове предају педагогу, који се брине да се инклузија у настави спроводи по прописима у складу са могућностима ученика.
Ови програми и планови су саставни део школских програма од првог до осмог разреда као и Годишњег плана рада и чине његов саставни део у виду прилога – анекса
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
 
 
6.1. Друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне активности ученика
 
 
ВРЕМЕ: ВРСТА ПОСЛА: НОСИЛАЦ:
Јул - Август Материјално-технички                                                            
Застакљивње, поправке и набавка  хигијенског и потрошног материјала. *секретар
Јун - Август Кадровски                                                                                   
Планирање потребног кадра-одељења, конкурси, расподела радног времена, пријем приправника. *директор
Планирање                                                                                                      
Годишњи план рада школе, Школски програми, Планови образовно-васпитног рада. *директор 
*педагог
*наставници
Организациони
Формирање одељења првог и петог разреда, подела предмета на наставнике, израда извештаја. *директор
*педагог
Април -  Мај Једнодневна екскурзија:                                                                     
Ресавица – Ниш – Нишка бања
 
 
Дводневна екскурзија: 
Ресавица – Кладово – Неготин – Гамзиградска бања                                                     *наставници              разредне наставе
*одељењске старешине 
*чланови Савета  родитеља
ВРЕМЕ ПОСЕТЕ РАЗРЕД
        IX – XII
IX-VI - Народној библиотеци                                              
- Позоришним представама               I  и II  
I - VIII                                                                                                                    
ВРЕМЕ ДОГАЂАЊА НА НИВОУ ШКОЛЕ РАЗРЕД
X- V • Изложбе ђачких ликовних радова                               I – VIII
X- V • Пано за професионалну орјентацију                                                                           VIII
XI
I
VI
 
V и VI
IX • Културно-уметнички програм поводом
Дана школе, Дана духовности.
• Културно-уметнички програм поводом
Дана школе, Дана духовности, краја школске
године.                                                                                                              
• Свечани испраћај осмака                                                                                           
• Приредба за будуће прваке                                                                                                                                                                                                                                               I – VIII
 
I – VIII
 
VIII
I – IV
IX, X, III,IV • Тематске изложбе у оквиру програма
за еколошко и естетско васпитање                             I – VIII
X, IV • Хуманитарне акције                                                   I – VIII
X, IV • Акција прикупљања секундарних сировина             I – VIII
током године • Акција уређивања школе и школске околине                                           I – VIII
ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА, ЈАВНИ НАСТУПИ,  ТУРНИРИ РАЗРЕД
XI
I
VI Прослава Дана школе
Прослава Светог Саве
Приредба за крај школске године I-VIII
I-VIII
I-VIII
II – VI Такмичења из свих области у организацији Министарства просвете  РС III –VIII
X-V Крос - јесењи и пролећни у организацији „Црвеног крста“ и РТС-а I-VIII
X-VI Ликовна и литерарна такмичења и конкурси I-VIII
IV Осликавање јаја уочи Ускрса I-VIII
X-VI Квизови из различитих области I-VIII
 
 
6.2.   Хор
 
И ове године се у нашој школи одржава хор ученика старијих разреда. Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 
Остали циљеви и задаци су: да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и учествовањем у школским ансамблима, да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање, да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука, да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике); да развија критичко мишљење.
 
 
6.3.   Додатни образовно-васпитни рад
 
Овај рад се организује за све ученике од IV до VIII разреда, који испољавају посебну склоност и интересовање за поједине предмете у трајању од 1 часа седмично-36 часова годишње односно, за ученике VIII разреда, 34 часа годишње. Одлуку доноси наставник у договору са ученицима, јер је  школа у обавези да организује додатни рад, а ученици се за ову врсту наставе добровољно пријављују.
Додатна настава изводиће се у истој смени, пре или  после редовне наставе, што ће се регулисати распоредом часова
 
 
6.4.   Допунска настава
 
Овај облик наставе организоваће се за оне ученике који буду имали потешкоћа у савладавању градива из српског језика и математике од првог до осмог разреда и осталих предмета од петог до осмог разреда. Наставници предметне и разредне наставе одредиће ученике за допунску наставу у сарадњи са одељењским старешином. 
Број ученика у групи по правилу не треба да буде већи од 10 и на тим часовима примењиваће се индивидуална настава, употреба разноврсних наставних средстава. Она ће бити организована за време посебног часа, а документација о напредовању ученика водиће се у Дневнику рада осталих активности. Допунски образовно-васпитни рад је обавезан за  ученике које одреди наставник или одељењски старешина.
Допунска настава изводиће се у истој смени, пре или после редовне наставе, што ће се регулисати распоредом часова.   
 
 
6.5.  Програм екскурзије
 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
 
Планирање и програмирање екскурзија и наставе у природи извршено је на основу важећих Правилника о извођењу екскурзија. Програм екскурзије је предложило Одељењско и Стручна већа школе, а усвојило Наставничко веће на седници 29.08.2013. године.
 
Програм екскурзије:
 
- Једнодневне екскурзије ученика I - IV разреда предложило је реалацију: 
Ресавица - Ниш - Нишка Бања – Ресавица
 
- дводневне екскурзије ученика V-VIII разреда предложило је релацију: 
 
Ресавица - Смедерево(обилазак Тврђаве) - Костолац(посета Виминацијуму) - Доњи Милановац (посета Лепенском Виру), Кладово (обилазак ХЕ ''Ђердап'') - Неготин (обилазак родне куће Стевана Мокрањца и цркве Хајдук Вељка Петровића) - Зајечар - Гамзиградска Бања (обилазак Царичиног града-Феликс Ромулијане) – Ресавица
 
 
Циљеви и задаци екскурзије су:
 
- Савлађивање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставног предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини.
- упознавање културног историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са наставним програмом.
- проучавање објеката и феномена у природи
- уочавање узрочно - последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
- стицање нових сазнања
- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
- упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве
- развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима
- изграђивање естетских, културних и спортских навика
- развијање позитивних социјалних односа између ученика и ученика и наставника.
 
 
6.6.   Програм излета
И ове школске године наша школа ће организовати излете за све ученике од I до VIII разреда, према својим могућностима.
 
 
6.6.1.  Излети
 
Циљеви:
- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психо-физичког и социјалног развоја;
- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу:
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и дриштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе.
Задаци:
- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине.
 
6.6.2.  Програм излета нижих разреда
 
За ученике II и III разреда планиран је обилазак ''Града музеја'' у Сењском Руднику и посета Природњачком музеју у Свилајнцу за ученике IV разреда.
 
 
6.6.3.  Програм излета шестог разреда
 
За ученике VI разреда ове године планиран је обилазак ЗОО-врта у Јагодини и посета Природњачком музеју у Свилајнцу за ученике VI и VIII разреда.
 
 
6.6.4.  Програм наставе у природи
 
Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућег садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога.
Настава у природи реализоваће се у току школске године за ученике од I до IV разреда уколико се писменим путем изјасни 60%  родитеља ученика истог разреда.
 
 
 
7.  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
 
7.1.  Програм професионалне оријентације ученика
 
Општи задаци
- Упознавање, праћење и подстицање развоја и индивидуалних карактеристика ученика
- Формирање правилних ставова према раду
- Оспособљавање ученика за формирање свог професионалног развоја
- Сарадња са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи   деци
- Сарадња са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју
Посебни задаци у I, II и III разреду
- Формирање навика за бављење физичким активностима, за подстицање опште физичке способности
- Кроз игру, имитацију послова одраслих, стицати почетне представе о свету рада и занимања
- Развијање индивидуалне потребе за рад, учење, обављање кућних послова, учешће у раду хуманитарних организација
- Развијање издржљивости, прецизности, радозналости, истрајности и сл. код деце
-Укључивање родитеља у процес формирања радних навика у породичним условима
Посебни задаци у IV, V и VI разреду
- Даље праћење психофизичког развоја ученика
- Утицање на даље формирање навика за бављењем радним, физичким и спортским активностима
- Уочавање посебних способности и укључивање у додатни рад и рад слободних активности
- Учвршћивање радних навика
- Подстицање испитивачког става према себи и свету рада и занимања
Посебни задаци у VII и VIII разреду
-Ученици VII и VIII разреда оствариће задатке Професионалне  оријентације кроз  учешће у пројекту  “Професионална оријентација на преласку у средњу школу“. Пројектом су обухваћени сви ученици 7. и 8. разреда. Пројекат се реализује у току школске 2012/2013. године у сарадњи са Министарством просвете и науке и Немачким удружењем за међународну сарадњу(GIZ). Остварује се кроз пет фаза:
- Самоспознаја
- Информације о занимањима и каријери
- Путеви образовања
- Реални сусрети и
- Одлука
 
Циљ програма је подстицање младих да путем активног учења у петофазном процесном моделу професионалне оријентације преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовања и путеве каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе или да се укључе у свет рада и на тај начин постигну успех у планирању своје каријере.
 
Чланови тима за ПО:  
Весна Раденковић,  директор
Ана Вучковић, педагог
Милош Мировић, наставник енглеског језика
Мирољуб Стоилковић, наставник руског језика
Сања Бакић, дипл. математичар
 
 
7.2.  План рада Дечјег савеза Пријатељи деце Србије
 
Дечји савез је друштвена и васпитна организација основно школске деце Србије. У њој деца остварују потребе за игром, дружењем, забавом и друштвеним животом. Обједињавање свих активности ученика, усмеравање рада и иницирање посебних акција вршиће Дечји савез као јединствена дечја организација Србије. 
 
План рада огранка Дечјег савеза
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА:
Септембар - Припремање пријема првака у Дечји савез
Октобар -Припремање манифестација у оквиру  обележавања    Дечје недеље
- Акција „Друг другу“
Новембар
- Припремање  приредбе поводом  Дана школе
- Изложба дечјег стваралаштва
Децембар - Најлепша Новогодишња честитка
-Уређење школског простора поводом   Новогодишњих празника
Јануар - Фебруар - Новогодишња изложба дечјег стваралаштва
- Светосавска свечаност
Март - Изложба ускршњих јаја
- Изложба дечјег стваралаштва
Април - Уређење школске средине
Мај - Организовање спортских такмичења
- Еколошка изложба
 
 
7.3.  Програм здравствене заштите ученика
 
Здравствена превенсија и заштита здравља ученика је изузетно значајан сегмент васпитно-образовног рада. Програм здравственог васпитања и превенције ће се остваривати кроз програме редовне наставе и посебне програме и активности васпитно-образовног рада.
 
Циљ програма:
- изграђивање здраве личности,брига о сопственом здрављу и здрављу породице;
- информисање и едукација ученика о факторима ризика по људско здравље и животну средину;
- упознавање ученика са узроцима и последисама болести зависности и СИДЕ и заштите од ових ризика;
-  развијање и потреба веће хуманизације односа међу људима и половима као фактор људског здравља;
- развијање и неговање правилног хигијенског и естетског односа према школи као радној средини.
Контрола и заштита здравља ученика, као облик превенције, обезбедиће се у континуираној сарадњи са Домом здравља Ресавица.
Систематски и контролни прегледи обављаће се котинуирано и предузимати потребне мере. 
 
На основу дописа Дома здравља Деспотовац, план здравствене заштите ученика наше школе за 2013/2014. годину је следећи:
 
-  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПО ШКОЛАМА:
I разред – систематски одрађен у ДЗ Деспотовац
III, V, VII разред – октобра месеца
-  КОНТРОЛНИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ВРШИ СЕ У ДЗ ДЕСПОТОВАЦ (код изабраног лекара)
-  ВАКЦИНАЦИЈА ДЕЦЕ 1999. год. од 02. 09. – 10. 09. 2013. у ДЗ Деспотовац
-  ДЕЦА 2001. год. СУ ВАКЦИНИСАНА (само по неко за трећу дозу Enderix-а, деца долазе у ДЗ Деспотовац)
- СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ И ВАКЦИНАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ДЗ ДЕСПОТОВАЦ (добијају се позиви)
 
ТЕМА: САДРЖАЈ РАДА: ВРЕМЕ: НОСИОЦИ:
1. Изграђивање самопоштовања Препознавање осећања
Евиденција промена у развоју
Проналажење начина за превазилажење психичких проблема током године
ОЗ
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
2. Здрава исхрана Утврђивање сопствених потреба за храном-разноврсна исхрана навике
Брза храна-штетне последице током године
ОЗ
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
3. Брига о телу Основне хигијенске навике, лична хигијена, одевање, становање
Развој личне одговорности за бригу о телу током године
ОЗ
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
4. Физичке активности и здравље Стицање покретљивости, игра и значај одмарања
Рекреација, избор активности,  спорта током године
*одељенске старешине
*редовна настава
 
5. Бити здрав Утврђивање здравог понашања
Научити како да се спречи болест током године *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
6. Безбедно понашање Научити основна правила о безбедности у кући, школи и заједници
Безбедно кретање у саобраћају током године
ОЗ
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
 
7. Односи са другима Оспособити ученике да разумеју потребе и осећања других водећи рачуна о њима, прихватајући и поштујући различите традиције
Адаптирати се на промене у социјалним односима током године
 
ОЗ
 
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
8. Хумани односи међу половима Оспособити ученике да:
правилно препознају своја осећања стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротни пол током године
ОЗ
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
9. Правилно коришћење здравствених служби Упознавање и први контакти са лекаром, стоматологом,медицинском сестром, здравственим установама,болницама,домовима здравља током године
ОЗ
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
10. Улога за здравље заједнице Знати како сачувати здраву околину током године
ОЗ
Слободне активности
(радионице) *одељенске старешине
*редовна настава
*педагог
 
 
 
7.4.  Програм социјалне заштите ученика
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Током године - Евидентирање сарадње школе са здравственом службом ( систематски прегледи, повреде ученика)
- Евидентирање сарадње са установама за бригу о деци, бележење посета и интервенција службе Центра за социјални рад
- Евидентирање сарадње са службом МУП-а, бележење заједничких акција и интервенција
- Сусрети и радионице које ће популарисати узајамно уважавање и поштовање различитости
- Промовисање позитивног понашања ученика
- Укључивање чланова Ученичког парламента у процес доношења одлука значајних за ученике *одељењске старешине *педагог
*директор
Октобар - Спортска такмичења између ученика *наставник физичког васпитања
Мај - Заједничке акције више одељења *педагог
*одељењске старешине
Јун - Организовани здравствени преглед ученика 8. разреда пред упис у средњу школу   
- Акције еколошке секције *наставник биологије
*одељењске старешине 8. разреда
*здравствена служба
 
 
7.5.  Програм заштите животне средине
 
Кључни задаци овог програма реализоваће се кроз следеће области:
а) уређење и одржавање ширег простора
б) уређење и одржавање унутрашњег простора школе
в) хуманитарне акције
г) здравствене трибине
д) васпитање другарства и међусобне солидарности
 
Носиоци овог програма биће сви учесници васпитно-образовног рада.
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Свакодневно - Санитарне мере у кухињи
- Неговање украсног дрвећа и цвећа 
- Брисање прашине, паучине и сл. 
- Строга примена закона о забрани пушења
- Чишћење и прање подова
- Дезинфекција 
- Уређење школе и дворишта *сервирка
*директор
*секретар
*техничко особље
По наставном плану и програму - Веза човека и његове околине
- Заштита и унапређење средине *учитељи
*наставници биологије, хемије, географије, *одељењске старешине
Током године - Лична хигијена и хигијена окружења 
- Испитивање раширености појаве болести зависности *одељењске старешине
*педагог
Децембар - Израда паноа *наставник биологије
1-ом  у полугодишту - Контрола воде за пиће 
- Генерално чишћење свих просторија и дезинфекција опреме *техничко особље *хигијенски завод
По потреби - Уређење корпи за отпатке, клупа и сл. *домар
 
 
 
7.6.  Програм културних активности школе
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИЛАЦ:
Септембар - Приредба за будуће прваке                                                                                                                                                                                                                                               
- Обележавање Дана језика *ученици
*наставници
*педагог
Октобар - Обележавање Дечје недеље *ученици
*наставници
*педагог
Новембар - Обележавање Дана школе *ученици
*одељењске старешине
*педагог
Јануар
- Прослава школске славе Свети Сава *ученици
*одељењске старешине
*педагог
Јун
- Приредба за крај школске године 
- Свечани испраћај осмака                                                                                           *ученици
*наставници
*педагог
Април - Изложба Ускршњих радова
- Изложба радова поводом новогодишњих празника *ученици
*одељењске старешине
*педагог
Мај - Квизови из различитих области *ученици
*наставници
*педагог
Током године - Посете Народној библиотеци и представама
- Ликовна и литерарна такмичења и конкурси
- Хуманитарне акције                                                  
- Изложбе ђачких ликовних радова    
- Такмичења из свих области у организацији Министарства просвете  РС
- Крос - јесењи и пролећни у организацији „Црвеног крста“ и РТС-а
- „Игре без граница“       *ученици
*одељењске старешине
*педагог
*родитељи
*стручна већа
*директор
 
 
 
 
 
 
7.7.  Програм школског спорта и спортских активности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8.  Програми  активности других дечјих организација
 
ВРШЊАЧКИ ТИМ
 
Вршњачки тим чине по 2 ученика сваког одељења 5.-8. разреда. Чланови вршњачког тима су ученици које су изабрали другови из њихових одељења, а поседују следеће особине:
* осетљивост на потребе других
* спремност да помогну другоме
* стрпљиви су
* спремни на сарадњу
* особе од поверења
* имају позитиван статус у одељењу
* изражавају своје мишљење које се уважава
* успешно решавају конфликтне ситуације
* не испољавају насилно понашање
* комуникативни су
* креативни
* толерантни
* искрени
* срдачни
* имају разумевање за вршњаке без обзира да ли их познају
* стварају позитивну атмосферу у свом одељењу
* умеју да саслушају друге
* отворени су за дискусију, предлоге, сигестије, различита мишљења
* воле тимски рад.
 
Вршњачка медијација је поступак у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавајући позицију оне друге стране - децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем које је прихватљиво за обе стране, уз помоћ треће, неутралне стране.
 
Вршњачки тим помаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају разлоге који доводе до конфликта; схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација; расту и развијају се учећи на непосредном искуству; живе заједно уважавајући међусобне разлике. Све активности тима су усмерене на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације.
 
Добробит за ученике: постају активни у процесу решавања проблема; задовољавају се потребе свих страна - не „ти и ја у проблему“, већ „ти и ја против проблема“; усвајају конструктивне моделе понашања; трансфер знања и вештина; преузимају већу одговорност за решавање проблема који постоје међу њима; схватају да интервенције одраслих нису увек неопходне и тиме помажу сопственом развоју и самопоштовању.
 
Добробит за наставнике: учење нових начина решавања конфликта; међусобно поштовање и уважавање; смањује се тензија између одраслих и деце; мање времена проводе водећи рачуна о дисциплини у школи; добијају партнере - ученике у одлучивању; стварају се бољи услови за рад, атмосфера и резултати који се односе на образовну и васпитну функцију школе.
 
Добробит за школу: сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за дешавање у њој; мења се општа атмосфера и односи који у школи владају; вршњачки тим помаже и доприноси да је школа пријатно и безбедно место за учење и развој потенцијала ученика; развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и решавања проблема у школи.
 
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Октобар 1. Формирање Вршњачког тима;
2. Дефинисање улога и одговорности чланова Тима и детаљније упознавање  са циљевима и задацима рада;
3. Анализа стања у установи у вези насиља;
4. Помоћ наставницима у организовању ЧОС-а посвећеном превенцији насиља и упознавања ученика са шемом интервентних активности постављеним у холу школе;
5. Доношење одељенских правила. *  Тим за заштиту ученика од насиља
*  Одељенске старешине
* Вршњачки тим
 
Новембар 1. Обележавање Међународног дана толеранције („Недеља лепих порука“);
2. Упознавање ученика са Повељом дечијих права УН. * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Новембар – Фебруар * Реализација радионица „Школа без насиља“*:
1. „Полећемо“
2. „Ми заједно“
3. „Огледалце, огледалце“
4. „Ја и ми и они“
5. „Шта вреднујем, шта ценим“
6. „Насиље и шта са њим“
7. „Да насиље буде видљиво“
8. „Како да их укључимо“
9. „Реклама Вршњачког тима“
10. „Драга Савета и сандуче“
11. „Планирање прве радионице“
12. „Зачетак самосталног функционисања“ * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Март 1. Спровођење анкете о насиљу у школи;
2. Зачетак самосталног функционисања;
3. Осмишљавање акција против насилништва. * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Април 1. Спровођење кампање против насиља;
2. Презентација „Стоп насиљу!“ * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Мај 1. Спровођење кампање против насиља;
2. Организовање „Игри без граница“ * Тим за заштиту ученика од насиља
* Вршњачки тим
Јун 1. Анкетирање ученика о ефикасности Вршњачког тима;
2. Евалуација;
3. Прављење акционог плана;
4. Писање извештаја. * Вршњачки тим
Током године 1. Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, одељенским старешинама, дежурним наставницима и свим релевантним службама (МУП, Центар за социјални рад, здравствена служба, медији, Школска управа);
2. Континуирано евидентирање случајева насиља;
3. Рад са ученицима која врше насиље;
4. Подршка ученицима која трпе насиље;
5. Помоћ наставницима у решавању случајева насиља у одељењу;
6. Примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља;
7. Охрабривање деце посматрача на конструктивно реагују;
8. Спровођење планираних акција у циљу сузбијања насиља у школи;
9. Праћење ефеката предузетих мера.
 
 
* Тим за заштиту ученика од насиља
*Вршњачки тим
* Педагог
* Дежурни наставник
* Одељенски старешина
 
 
7.9.  Програм сарадње са породицом
 
Остварује се путем:   
а) Индивидуалних разговора и разменом мишљења наставника и стручних сарадника о напредовању и понашању ученика у породици и школи, проблемима и тешкоћама у њиховом психофизичком и социјалном развоју ради усклађивања васпитних утицаја. Поред разговора са одељењским старешинама управа школе је дужна да пружи потребне информације родитељима. Индивидуални контакти остварују се по захтеву родитеља и по потреби одељењских старешина  и педагога.
 
б) Групних разговора који ће се организовати са родитељима ученика код којих се јављају потешкоће у напредовању ради размене искуства у налажењу најбољих решења. Разговор организује одељењски старешина или више њих у сарадњи са управом школе.
 
в) Колективно информисање организује се поводом прослава, екскурзије, приредби, изложби, родитељских састанака итд.Родитељски састанци организују се по потреби, а најмање четири пута у току  школске године. Њих сазива, припрема и води одељењски старешина. Евиденција о одржавању састанака води се у Дневнику рада.
 
г) Сарадња са родитељима преко Савета родитеља. Савет родитеља чине представници родитеља ученика. Свако одељење бира свој родитељски савет од 3 члана. Чланови Савета родитеља бирају се  на предлог родитеља тако што се из сваког одељења предложи по један представник. Савет родитеља има 17 чланова. Њиме руководи председник који се бира на првој седници. Стручну помоћ пружа му секретар . Савет одлучује већином гласова.
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Током године 1. Индивидуални разговори
2. Родитељски састанци - групни облик информисања и договор о  конкретним питањима и проблемима у школи
3. Учешће родитеља у раду стручних органа и органа
управљања школе
4. Учешће родитеља у планирању и организовању
екскурзија, излета и слободног времена ученика
5. Укључивање родитеља у акције уређења школских
објеката и других акција и манифестација од важности
6. Хуманитарне и сакупљачке акције
7. Дан отворених врата *одељенски старешина
 
*педагог
 
*директор
 
*Савет родитеља
 
*Стручна већа
 
*одељенске старешине
 
*ученици
Септембар Први разред: изазов за ђаке, родитеље и учитеље *педагог
*родитељи
Октобар Прелазак са разредне на предметну наставу *педагог
*родитељи
*предметни наставници
Фебруар Васпитни стилови родитеља и успех ученика *педагог
Март Како ученици користе слободне време *педагог
Април Родитељи помажу деци при избору занимања *педагог
Мај Критеријум уписа у средње школе (осми разред) *педагог
*одељенске старешине
На крају првог полугодишта и школске године Анкетирање родитеља *педагог
*одељенске старешине
 
 
7.10.  Програм сарадње са локалном самоуправом
 
Школа ће наставити сарадњу у области науке, културе, спорта и других области у виду:
донаторских фондова за помоћ ученицима, за поправку и опремање школских објеката, за опремање сале за физичко васпитање и сл.
заједничких акција у циљу уређења насеља, сакупљању секундарних сировина, планског управљања отпадом и сл.
Заједничких акција у обележавању значајних датума у насељу и општини (сарадња са Еко фондом,..).
 
Сарадња са органима општине ће се одвијати преко одељења за друштвене делатности кроз обезбеђивање финансирања огрева, превоза ученика и радника, опремање спортских објеката, кухиње, усавршавање наставника и радника школе. Сарадња ће се наставити са стручним институцијама општине, средњом и основним школама на територији наше општине.
Сарадња са органима округа обављаће се преко инспекцијских служби, кадровске политике, развојне политике, сарадње са другим школама и другим јавним службама у оквиру округа.
Сарадња са органима Министарства просвете обављаће се кроз учешће у изради школског календара, путем сарадње са развојном службом министарства, унапређивање наставе уз сарадњу са школским саветницима, информисањем о битним питањима везаним за школство, кадровска питања, зараде радника, организацију рада и стручно усавршавање.
Сарадња са привредом, здравственим, социјалним, културним и другим установама обављаће се кроз учешће у донаторским, материјалним, културним и здравственим трибинама, које ће се организовати у току наставне године са посебним акцентом на активности у вези са проблемом везаним за малолетничку деликвенцију. 
 
 
7.11.  Програмски задаци васпитног рада у школи
 
Циљ васпитног рада је развој свестране и целовите личности. Васпитним радом у школи развој интелектуалних могућности ученика се проширује на васпитање вредности, учење моралних начела, као и на подстицање социјалног и емоционалног развоја ученика. 
 
Школа путем разноврсних наставних, ваннаставних, слободних, уметничких, културних и друштвених активности доприноси остваривању образовне, али и социјалне, културне и васпитне функције школе. Стварање креативног амбијента и повољних интерперсоналних односа неопходан је услов за интензивнију социјализацију ученика, подстицање стваралаштва, као и његовог психофизичког и моралног развоја. 
 
 
САДРЖАЈ: ОБЛИЦИ РАДА: НОСИОЦИ:
Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима - Упознавање ученика са школском зградом и школским окружењем;
- Упознавање ученика са правилима понашања у школи;
- Формирање радних навика;
- Реализовање часова одељенске заједнице где ће се разговарати о текућим питањима и радити на евентуалним проблемима у прилагођавању ученика на школу;
- Индивидуални разговори са ученицима;
- Разговор и укључивање родитеља у процес прилагођавања ученика на школу;
- Повезивање са културним установама ради организације различитих активности. *одељењске старешине
*педагог
*родитељи
*локална средина
Подстицање социјалних сазнања и односа - Стварање прилика за богаћење социјалних искустава и развој социјалних односа путем часова одељенске заједнице;
- Реализација радионица и организовање различитих активности путем којих ће се радити на бољој социјализацији ученика; *одељењске старешине
*педагог
Развијање комуникативних способности, сарадње и способности за конструктивно решавање сукоба и адекватно реаговање на неуспех - Реализовање радионица, тренинга;
- Индивидуални или групни саветодавни разговори. *одељењске старешине
*педагог
*родитељи
*стручњаци
Развијање способности ученика за превазилажење тешкоћа и проблема (збуњеност, губитак контроле, проблем “налажења себе“, повлачење у себе, неприхватљиво понашање) - Индивидуални или групни саветодавни разговори;
- Реализовање радионица. *педагог
*одељењске старешине
Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности
- Реализовање радионица које имају за циљ развијање и неговање толеранције, демократичности и поштовања различитости;
- Организовање часова одељенске заједнице. *педагог
*одељењске старешине
Подстицање и развој индивидуалитета и креативности ученика
- Часови редовне наставе и слободних активности;
- Реализација часова одељенске заједнице;
- Повезивање са културним установама из окружења. *наставници
*одељенске старешине
*педагог
*локална средина
 
 
 
 
 
 
7.12.  Програм превенције малолетничке деликвенције
 
При изради програма превенције пошло се од три групе сазнања:
1. Основни узрок деликвенције је промењен систем вредности;
2. Најбољи период за превенцију је узраст између 9. и 11. односто 13. године, јер:
а) преступничко понашање младих има јасну тенденцију снижавања     календарског узраста,
б) период је од изузетног значаја за развој моралног суђења
3. Основни облик рада треба да буде групни рад а неопходни садржаји рада били би:
    а) однос према ауторитету
    б) вредносни циљеви и начини њиховог остваривања
    в) развој и формирање ауторитета
Мере примарне превенције биће вишеструке, а обухватиће децу и њихове родитеље.
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Током године Индивидуални приступ ученицима(анализа проблема и предузимање мера психо-социјалне подршке *одељењске старешине
*педагог
Сарадња са родитељима *педагог
Креативно коришћење слободног времена укључивање у рад секција) *одељењске старешине
Сарадња са Центром за социјални рад *педагог
Септембар-Октобар Примена правила понашања *одељењске старешине
Октобар
Април
Мај Спортом до здравог духа(такмичења са наградама за најбоље екипе и појединце) *актив физичког васпитања
Школа-мој други дом(акција за улепшавање учионица, школског простора) *одељењске старешине
*педагог
 
 
7.13.  Програм превенције насиља, злостављања, занемаривања и превенција других облика ризичног понашања
 
Стварање здравог и безбедног школског окружења које ће омогућити правилан развој ученика и постигнућа у складу са потребама и способностима је најважнији задатак школе. У складу са наведеним, као и са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, и Приручником за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама проритетно место у Годишњем програму рада школе заузима израда програма заштите ученика од насиља. 
Заштита деце/ученика од насиља у образовно-васпитним установама је сложен процес у ком учествују сви запослени, деца/ученици, родитељи, као и локална заједница. Насиље дефинишемо као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног, вербалног или невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика( Посебни протокол, стр. 8).
 
Програм Тима за заштиту деце од насиља садржи:
 
1.Интервентне активности- шта се предузима када се насиље догоди, које процедуре се користе, како су подељене улоге и одговорности?
 
2.Мере превенције- шта све установа може да ради да би се спречило и смањило насиље и како установа прати ефекте превенције?
 
Чланови тима за заштиту деце од насиља су:
1. Ана Вучковић , координатор тима
2. Вера Јовановић
3. Мирољуб Стоилковић
 
 
7.14.  Програм примене Конвенције о правима детета
 
Програм садржи следеће садржаје:
- добродошлицу за ђаке прваке
- разноврсне активности у току Дечје недеље
- спортска такмичења
- буквар дечјих права - систем радионица
- позориштне представе
- еколошке програме
 
Овај програм се првенствено спроводи кроз рад Ученичког парламента и реализацију наставе Грађанског васпитања, посебно у седмом разреду. У току школске године, користиће се и садржаји редовне наставе и ваннаставних активности за остваривање следећих задатака:
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Током године Прихватање своје индивидуалности и   других различитости васпитања *педагог
*наставник грађанског васпитања
Током године Развијање позитивне слике о себи и подстицање самопоштовања                                                                                           *педагог
*наставник грађанског васпитања
Током године Разумевање и уважавање потреба других                                                                                             *педагог
*наставник грађанског васпитања
Током године Васпитавање деце као дела породице, поштовање родитеља и осталих чланова породице *одељењске старешине
Током године Омогућавање права на развијање националног и културног идентитета, права на лично мишљење и приватност *одељењске старешине
Током године Омогућавање деци права на                          
развој свих индивидуалних                                                                       
потенцијала и живот у слободном друштву, у миру
и толеранцији *одељењске старешине
*педагог
Током године Заштита од злоупотребе деце, посебно социјално угрожене и деце без родитеља *одељењске старешине
*педагог
 
7.15.  Програм рада Ученичког парламента
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА:
Септембар 1. Формирање Ученичког парламента, избор председника и осталих чланова;
2. Упознавање са пословником о раду Ученичког парламента;
3. Организовање хуманитарних акција за ученике којима је потребна материјална помоћ;
4. План активности поводом Дечје недеље.
Октобар 1. Прослава Дечје недеље;
2. Обележавање светског дана музике 01.10. – КАРАОКЕ;
3. Упознавање са Правилником о понашању и раду школе;
4. Писање правила понашања у школи.
Новембар 1. Међународни Дан толеранције 16. 11.;
2. Светски Дан права детета 20. 11.;
3. Проблеми у настави;
4. Резултати успеха и дисциплине након првог класификационог периода.
Децембар 1. Међународни Дан особа са инвалидитетом 03. 12. – активност „Сви смо једнаки и сви се волимо“;
2. Организовање изложбе поводом новогодишњих празника;
3. Организовање забавног програма поводом краја првог полугодишта.
Јануар 1. Организација школске славе Свети Сава;
2. Анализа успеха и дисциплине ученика у протеклом полугодишту;
3. Предлози за унапређивање знања и дисциплине ученика.
Фебруар 1. Учешће ученика на такмичењима;
2. Међународни Дан матерњег језика;
3. Припрема ученика 8. разреда за упис у средњу школу;
4. Проблеми у настави.
Март 1. Акција „Дан Велике метле“поводом почетка пролећа (уређивање дворишта, сређивање паноа) – избор најлепше учионице;
2. Међународни Дан жена 08. 03.;
3. Организовање Ускршње изложбе;
4. Питања за директора школе.
Април 1. Обележавање Дана шале 01. 04. ;
2. Организовање спортских такмичења;
3. Анализа успеха и дисциплине ученика након класификационог периода;
4. Помоћ ученицима који имају слабе оцене;
5. Светски Дан књиге 23. 04. 
Мај 1. Међународни Дан породице 15. 05.
2. Организовање предавања о болестима зависности;
3. Резултати такмичења.
Јун 1. Анализа успеха и владања на крају школске године;
2. Анализа рада Ученичког парламента и израда акционог плана;
3. Организовање приредбе поводом краја школске године.
 
 
 
 
8.  САМОВРЕДНОВАЊЕ
 
 
На основу анализе реализованих задатака у протеклој школској години за наредну 2013/2014. школску годину, утврђују се следећи задаци:
 
- појачати рад на неговању социјалне климе и међуљудских односа у школи
- подстицати независност ученика око избора задатака
- подстицати самоувереност код ученика
- пронаћи начин за додатно промовисање ученика са посебним потребама 
- омогућити присуство школског полицајца
- укључити већег броја ученика и наставника у уређење и одржавање школског    простора
- ширити свест међу ученицима о поштовању различитих потреба свих ученика
- побољшати квалитет сарадње са родитељима
- разрадити поступке за прилагођевање новопридошлих ученика и наставника
 
 
Р.б. Кораци у самовредновању и вредновању рада школе Садржај рада: Време: Учесници унутар и ван школе Инструменти, технике и поступци за спровођење самовредновања
1. Избор предмета праћења и вредновања - Израда плана рада за самовредновање и вредновање рада школе за школску 2013/14. Септембар Чланови тима, директор, Школски одбор, чланови Савета родитеља и Ученичког парламента Разговор
Одређивање области и индикатора на основу којих ће се вршити самовредновање и вредновање рада школе Август Чланови тима, директор, Школски одбор, чланови Наставничког већа Анализа садржаја приручника за самовредновае
Подела задужења у оквиру Тима Октобар Чланови тима Разговор
Одређивање учесника (наставници, родитељи, ученици) и величине узорка на којем ће се спровести процес самовредновања и вредновања рада школе Октобар Чланови тима, директор Разговор
- Састављање упитника Новембaр Чланови тима Анкетни упитници
2. Реализација процеса самовредновања и вредновања Подела материјала задуженим особама
(за наставнике, родитеље и ученике) Новембар-Децембар Одељењске старешине, чланови тима Анкетни упитници
3. Обрада и анализа добијених података Преглед документације и евиденције која може служити као доказ Децембар-Мај Чланови тима Чек листе, евиденција педагога, школска документација
Прикупљање података и статистичка обрада (израчунавање средње оцене) Децембар-Јун Чланови тима Статистичке методе обраде података
4. Писање извештаја Израда извештаја
(статистичка обрада) Израда извештаја (статистичка обрада) Новембар-Јун
 
Чланови тима
Анкетни упитници
Упознавање колектива са Планом рада тима за самовредновање и вредновање рада школе и истицање на видном месту Септембар
Чланови тима
Извештај
Анализа стања према нивоима остварености Новембар Чланови тима Анкетни упитници
Индикатори које могу послужити као примери добре праксе, који су на задовољавајућем нивоу и које треба унапредити
Јун Чланови тима Анализа резултата, рад на извештају
Израда акционог плана Јун Чланови тима Анализа резултата, писање плана
Извештавање чланова наставничког већа о резутатима истраживања области Етос Јун Чланови тима и Настаничког већа Извештај
Анализа рада тима и реализованих актиности и упознавање колектива са степеном реализације задатака. Снаге и слабости области вредновања Јун Чланови тима
Анализа резултата
 
 
 
9. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
 
 
ОБЛИЦИ РАДА СА НАСТАВНИЦИМА ПРИПРАВНИЦИМА
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: РЕАЛИЗАТОР:
Септембар 1.Одређивање ментора                                     *наставничко веће
 
Током године 1. Упознавање приправника са целокупном организацијом рада школе, вођењем педагошке документације и са литературом *директор
*педагог
2.Увођење у теорију и праксу васпитнообразовног                                                                                    
рада са обавезним присуствовањем часовима *ментор
3. Педагошко-инструктивни разговори у вези са                                                                                                       
посећивањем часова                                                                                                     *директор
*педагог
*ментор
 
 
 
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
 
Стручно усавршавање наставника и стручних сададника остварује се на два начина и то: усавршавањем у установи и ван установе.
 
1.Усавршавање у установи обухвата:
Приказ угледног час/активности
Извођење угледног часа/активности
Вођење радионице
Приказ резултата праћења детета/ученика
o Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван   установе
o Планирање и остваривање облика стручног усавршавања у оквиру   установе
Приказ стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, студијског путовања, стручне посете и друго)
Учествовање у програмима од националног значаја у установи
Учествовање у пројектима образовно-васпитног карактера у установи
Остваривање истраживања(научна, акциона, ad hoc и друго)
 
2. Усавршавање ван установе обухвата:
Одобрени програми стручног усавршавања
Стручни скупови( конгрес, сабор, сусрети и дани, конференција, саветовања,  симпозијум, округли сто, трибина
Летње и зимске школе
Стручна и студијска путовања
 
 
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ
 
Угледни часови
 
Разредна настава:
 
Живорад Антић
Назив предмета: Српски језик
Наставна јединица: "Најдража играчка“ Будимир Нешић 
Тип часа: Обрада
Време реализације: Март (1. недеља)
 
Ружица Петковић
Назив предмета: Математика
Наставна јединица: Мерење
Тип часа: Обрада
Време реализације: Април (2. недеља)
 
Весна Лампрет
Назив предмета: Природа и друштво
Наставна јединица: Повезаност села и града
Време реализације: Фебруар (2.-3. недеља)
 
Вера Јовановић
Назив предмета: Српски језик
Наставна јединица: „Тужибаба“ Душко Радовић
Тип часа: Обрада
Време реализације: Април (2. недеља)
 
Славица Трајковић
Назив предмета: Математика
Наставна јединица: 
Време реализације: Мај
 
Јасмина Ковачевић
Назив предмета: Српски језик
Наставна јединица: „Свети Сава, отац и син“
Време реализације: Јануар (4. недеља)
 
 
Предметна настава:
 
Срђан Симић
Назив предмета: Српски језик
Наставна јединица: О драми и позоришту
Време реализације: Децембар
 
Милош Мировић
Назив предмета: Енглески језик
Наставна јединица: Wild Animals
Време реализације: Фебруар
 
Драган Николић
Назив предмета: Физичко васпитање
Наставна јединица: Одбојка - смечирање
Време реализације: Новембар
 
Момчило Пауновић
Назив предмета: Географија
Наставна јединица: Атмосфера и време – метеоролошки елементи
Време реализације: Мај
 
Сања Бакић
Назив предмета: Математика
Наставна јединица: Лопта
Време реализације: Мај
 
Небојша Вељковић
Назив предмета: Биологија
Дебата: Информисаност и учешће младих у заштити животиња
Време реализације: Април
 
Мирољуб Стојилковић
Назив предмета: Руски језик
Наставна јединица: B zoolarke
Време реализације: Април
 
Мирослав Миљковић
Назив предмета: Верска настава
Наставна јединица: Старозаветна пророштва о Христу и о цркви
Време реализације: Март
 
Ивана Ивановић
Назив предмета: Грађанско васпитање
Наставна јединица: Деца и медији
Време реализације: Мај
 
Горан Миладиновић:
Назив предмета: 
Наставна јединица: 
Време реализације:
Станка Бацковић:
Назив предмета: Музичка култура
Наставна јединица: 
Време реализације: Октобар
 
Јелена Гроздић Радосављевић:
Назив предмета: Хемија
Наставна јединица: 
Време реализације: Фебруар
 
Оливера Јовановић:
Назив предмета: Физика
Наставна јединица: 
Време реализације: Фебруар
 
Ана Вучковић:
Радионица: Здрава исхрана
Време реализације: Децембар
 
 
 
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ
Списак  акредитованих програма и стручних скупова по предметима
 
 
Разредна настава:
- Мотивисање ученика за читање књижевних дела 
- Математика у малом 
- Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника"
 
Српски језик:
- Мотивисање ученика за читање књижевних дела
- Обука наставника за рад са проблематичном децом
- Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника"
 
Руски језик:
- Зимска школа – Годишњи семинар за стручно усавршавање наставника руског језика
- Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника"
 
Енглески језик:
- Oxford Professional Development
- Речник као наставно средство у настави енглеског и немачког језика
- ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика
 
Математика:
- Математика у малом
- Зимски сусрети учитеља Србије „ Јачање професионалних  компетенција  просветних радника“
- SMART табла у учионици креативности, мотивације и знања
 
Историја и географија:
- Развој научних појмова у настави
- Примена образовних стандарда у настави историје
- Климатске промене и глобално загревање
- Одабрани садржаји теме и тестови у настави историје  
- Како још може да се учи историја
Биологија:
- Занимљива биологија, савемене методе и нови приступи
- Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја
- Буквар животне средине
 
Физичко васпитање :
- Играти, певати, стварати плесом
- Заједно против насиља
- Помоћ деци у кризним ситуацијама
- Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника"
 
Музичка и Ликовна  култура :
- Играти, певати, стварати плесом
- Заједно против насиља
- Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника"
 
Директор:
- Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи
- Маркетиншка комуникација у образовању
- Писање и управљање пројектима
 
Стручни сарадник - педагог : 
- Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника"
- Обука за примену и интерпретацију теста зрелости за школу
- Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду
- Управљање стресом деце, наставника и родитеља
  
Стручни сарадник - медијатекар : 
- Заинтересованост ученика-предуслов за учење
- Како учимо - мотивација и методе успешног учења
- Подршка подстицању и развоју читања код деце
 
 
        
10.   ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
 
У наредној школској години за презентовање дешавања из живота и рада школе користиће се сви доступни видови информисања:
 
општи родитељски састанци,
изложбе и трибине,
локалнe телевизијe ТВ Ресавица и ТВ Ресава,
локална радио станица Радио Деспотовац.
 
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Током године Спортско-рекреативне активности         *Спортски савез
Изложбе *Руководиоци секција
Сарадња са дечјим листовима и часописима *Задужени наставници
Учешће на књижевним и ликовним конкурсима                                                                                     *Задужени наставници
После сваког такмичења Представљање успешних                         
 учесника такмичења                               *Педагог
11. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА
 
 
ПЛАН  ПРАЋЕЊА  И  ЕВАЛУАЦИЈЕ  ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА  РАДА
 
Праћење се оријентише на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и постигнутих пословних резултата, откривање недостатака објективне и субјективне природе и предлагање мера за уклањање ученичких проблема.
За процену квалитета реализације користиће се подаци о педагошко - инструктивном раду директора школе, педагога, огледни часови, разговори, дискусије на којима се подноси извештај о реализацији планираних задатака и нивоа остварених резултата као и анализа кључне области „ НАСТАВА И УЧЕЊЕ“.
Анализираће се и резултати рада који се постижу у оквиру ваннаставних активности, секција, такмичења у области различитих предмета од школског до републичког нивоа. Радиће се компаративна анализа успеха ученика на крају класификационих периода. Вршиће се анализа извештаја разредних старешина о непосредном раду са ученицима.
Пратиће се свеукупни рад школе са проценом нивоа остварених и планираних задатака као и постигнутих резултата.
 
 
 
Предмет: праћење реализовања Годишњег плана рада школе Ко прати Начин праћења
Извршавање послова и радних задатака директора, посебно
садржаја инструктивно педагошког рада *Педагошки колегијум
*Наставничко веће
*Школски одбор
*Саветници Министарства
Просвете
*Просветна инспекција Анализа извештаја
Извршавање послова и радних задатака стучног сарадника - педагога *Директор
*Педагошки колегијум *Наставничко веће Непосредан увид
у рад и праћење
дневника рада
Остваривање послова и радних задатака секретара школе,
рачунополагача, домара у складу са Правилником о систематизацији радних места *Директор
*Секретар
*Педагог Праћењем дневника
рада и непосредним
увидом у рад
Извршавање послова наставника у вези са остваривањем свих видова образовног - васпитног рада са ученицима и свих планираних радних задатака *Директор
*Педагог
*Одељенске старешине
*Стручна већа Непосредним увидом у рад и вођење евиденције
 
 
 
 
 
 
12.  ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА
 
За ученике који имају лакше сметње у физичком, интелектуелном, емоционално-социјалном развоју, школа ће организовати корективни рад.
Критеријуми за препознавање ових ученика су :
-поремећај у понашању ученика;
-недовољна ментална развијеност;
-емотивна нестабилност и социјална незрелост;
-блажи облици дисграфије и дислексије;
-поремећај односа у породици.
 
Корективни образовно- васпитни рад организује се током читаве школске године и треба да омогући напредовање ових ученика.
Примењују се следећи поступци:
упутства разредног  старешине и предметног наставника за рад са учеником
индивидуализована настава (посебне методе и садржаји рада на часу)
смањење захтева наставних садржаја
одржавање допунске наставе
израда планова за кућни рад, помоћ родитеља
 
ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ:
Током године - Откривање ученика који заостају у развоју и школском успеху
-Утврђивање узрока заостајања, предузимање одговарајућих мера и праћење резултата
- Сарадња и саветодавни рад са родитењима ученика који имају потешкоћа у учењу и понашању
- Сарадња са стручним институцијама (Дом здравља, развојно саветовалиште, Центар за Социјални рад)
- Сарадња са наставницима у вези напредовања ученика који имају потешкоћа
- Индивидуални рад са ученицима са тешкоћама у читању и писању
- Индивидуално саветовање деце и родитеља са проблемима у емотивном, здравственом  и социјалном развоју
*предметни наставници
*педагог
*директор
*родитељи
*СТИО
 
 
 
13.  ПЕДАГОШКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
У школи ће се водити следећа педагошка документација:
 
1. ПЛАНОВИ
- школски програми по предметима
- глобални планови за све врсте образовно-васпитног рада
- месечни оперативни планови образовно-вапитног рада
- дневне припреме за непосредан образовно-васпитни рад, сценарија
 
2. ДНЕВНИЦИ И ЗАПИСНИЦИ
- разредне књиге, матичне књиге
- дневници рада директора, педагога и библиотекара
- запажања директора, педагога у домену педагошког и
  инструктивног рада
- запажања разредних старешине и педагога о сарадњи са ученицима и њиховим родитељима
- записници стручних тела
- записници рада стручних тимова
- записници рада Ученичког парламента
- записници разредних старешина
- књига дежурстава ученика и наставника
- дневник домара
 
3. ИЗВЕШТАЈИ
- Раз.старешина о реализацији наставног плана и програма, успеха ученика и ваннаставних активности (екскурзија, наставе у природи)
- Разредних већа и Стручних већа
- Директора, Педагога
- Савета родитеља
- Школског одбора
- Извештај о раду школе
 
 
4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
- редовне наставе
- изборне наставе
- допунске наставе
- додатне наставе
- припремне наставе за VIII разред
 
Сви  носиоци планирања редовно ће пратити остваривање својих годишњих, месечних и дневних планова,  како по времену, тако и по садржају и циљевима. За сопствено праћење сваки ће носилац израдити сопствену апаратуру, док ће се праћење на нивоу школе радити на основу докумената које ради управа школе у складу са Годишњим програмом рада школе.
 
 
ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У ШКОЛИ
Поред наставника и стручних сарадника у школи раде: секретар, рачунополагач,
медијатекар, сервирка у кухињи, домар и спремачице.
Послови ових радних места утврђени су Правилником о систематизацији, стални
су са мањим изменама, у току године и сви се обављају у оквиру 40 –то часовне
радне недеље.
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
У школи се води следећа документација:
- Матична књига ученика
              - Дневник образовно-васпитног рада
              - Дневник рада осталих активности
              - Евиденција о испитима
              - Евиденција о издатим сведочаствима
              - Евиденција о подели предмета на наставнике
              - Евиденција уписа ученика у I разред
              - Евиденција одсељених и досељених ученика
              - Евиденција ученика који не похађају наставу
              - Матична књига радника
              - Евиденција реализације програма рада школе
              - Књига обавештавања ученика
              - Књига носилаца посебних признања за ученике
 
ЈАВНЕ ИСПРАВЕ КОЈЕ ИЗДАЈЕ ШКОЛА
 
Школа у складу са Законом, издаје:
- ђачку књижицу
- сведочанство о завршеном разреду 
- уверење о завршеној основној школи
- преводницу
- уверење о положеном испиту из страног језика
 
 
 
14.   ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
 
1.   Списак чланова школских тимова:
 
У школској 2013/2014. години, формирају се следећа Стручна већа, Школски тимови и Активи, као и Комисије Наставничког већа:
 
I Стручна Већа:
- Стручно веће за разредну наставу - председник Весна Лампрет, наст. раз. наставе;
- Стручно Веће за природне науке - председник Сања Бакић, наст. математике;
- Стручно веће за српски и стране језике - председник Милош Мировић, наст. енгл. језика;
- Стручно веће за уметност, културу и спорт - председник Драган Николић, наст. физичког васпитања.
 
II Школски тимови:
 
1) Тим за самовредновање:
- Ана Вучковић, педагог школе
- Милош Мировић, наст. енгл. језика 
- Драган Николић, наст. физичког васпитања
 
2) Тим за заштиту деце од насиља:
- Ана Вучковић, педагог школе
- Вера Јовановић, дипл. учитељ 
- Мирољуб Стојилковић, наст. руског језика
 
3) Стручни тим за инклузивно образовање - СТИО:
- Весна Раденковић, директор школе
- Ана Вучковић, педагог школе
- Ружица Петковић, дипл. учитељ
- Весна Лампрет, наст. раз. наставе 
- Сања Бакић, наст. математике
 
4) Тим за професионалну орјентацију:
- Весна Раденковић, директор школе
- Ана Вучковић, педагог школе
- Милош Мировић, наст. енглеског језика 
- одељењске старешине VII и VIII р. Мирољуб Стојилковић и Сања Бакић
 
III Стручни активи
 
1) Стручни актив за развојно планирање:
- Весна Раденковић, директор школе
- Председник Школског одбора
- Председник Савета родитеља
- Ана Вучковић, педагог школе
- Драган Николић, наст. физичког васпитања
- Вера Јовановић, дипл. учитељ 
- Јасмина Ковачевић, наст. раз. наставе
 
2) Стручни актив за развој школског програма:
- Ана Вучковић, педагог школе
- Горан Миладиновић, наст. ТИО-а
- Небојша Вељковић, наст. биологије
- предметни наставници V – VIII разреда
- учитељи I – IV разреда
 
IV Комисије Наставничког већа
 
1)  Комисија за културне активности:
-  наставник музичке културе
-  наставник српског језика 
-  учитељи I – IV разреда
 
2) Комисија за уређење школске средине:
- наставник биологије 
- одељењске старешине
 
 
 
2.   Школски развојни план
 
3.   Школски програм
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                                                          Председник Школског одбора
 
______________________                                                                         _________________________
Весна Раденковић                                                                                                        Звонимир Жнидер 
 
 
 
У Ресавици, септембар 2013. године