ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Екскурзија/Настава у природи

 
                                                                                           
Oсновна школа: ''Вук Караџић''
Адреса: 6.август бр 6 , 35237 Ресавица
Телефон: 035/627-270
Факс: 035/627-535
Е-mail:skolaresavica@ptt.rs
www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs
Директор школе: Весна Раденковић
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
                                                ОШ ''Вук караџић'' – Ресавица
 
 
ЈАВНА НАБАВКА – услуга извођења екскурзије за ученике 1-8 разреда и наставе у
Природи
 
 
                                       ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
                                               ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             септембар 2014. године
 
                                                                1
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/14 припремљена је:
 
                                     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                                                     ЈН бр. 02/2014
 
за јавну набавку мале вредности – услуга извођење екскурзија ученика узраста 1- 8 разреда и наставе у природи.
Конкурсна документација садржи:
 

Поглавље                                 Назив поглавља Страна
        I Општи подаци о јавној набавци 2
        II Подаци о предмету јавне набавке 3
       III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
 
3
       IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
4
        V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9
       VI Образац понуде 16
       VII Модели уговора: Партија1, Партија 2, Партија 3 20
      VIII Образац трошкова припреме понуде 29
       IX Образац изјаве о независној понуди
 
30
 
 
                                I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОШ ''Вук Караџић''
Адреса: 6. август 21, 35237 Ресавица
Матични број: 07126646,
ПИБ 100882917,
Интернет страница www. osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs
 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Законом о општем управном поступку, Законом о облигационим односима и прописима који регулишу област заштите животне средине, Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС број 72/09, 52/11 и 55/13), Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС - Просветни гласик'', број 7/ 2010). Позив за предметну јавну набавку је објављен на порталу јавних набавки и веб страни школе (www. osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs), заједно са конкурсном документацијом.
 
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број извођења екскурзије за узраст 1 – 8 разреда и наставе у природи.
 
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Весна Раденковић, директор школе,
Е-mail: skolaresavica@ptt.rs
Број тел/факс: 035/627-270, 627-535
 
                                                                               2
                                           II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
 
1. Предмет јавне набавке
 
Предмет јавне набавке 02/14
Предмет јавне набавке услуга је извођење екскурзије за узраст ученика 1 – 8 разреда и наставе
у природи.
Ознака из општег речника набавки
63510000 Услуге путничких агенција и сличне услуге
55110000 Услуге хотелског смештаја
 
2. Партије
 
Набавка је обликована у три партије, и то:
партија 1 – извођење екскурзије за узраст ученика први, други, трећи и четврти разред
Ресавица – Врњачка Бања - Ресавица
Садржај:
- посета манастиру Љубостињи,
- посета Народном музеју,
- разгледање изворишта минералне воде,
 
Партија 2 – извођење екскурзије за узраст ученика пети, шести, седми и осми разред
Ресавица – Вањево – Тршић - Ресавица
Садржај први дан:
- Посета Бранковине.
- Обилазак старог дела града Ваљева .
- Посета манастира Враћевшница .
- Обилазак Тршића и Троноше.
- Ноћење у Бањи Ковиљачи.
Садржај други дан:
- Обилазак Шапца .
 
Партија 3 - Узраст ученика први и  други разред Настава у природи
 
Путни правац: Ресавица - Златибор - Ресавица.
Трајање: 7 дана, пун пансион са ужином , обезбеђен рекреатор и доктор.
Време релизације: мај  2015. године
 
 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
 
Понуђач је у обавези да обезбеди следеће услове и то:
Превоз ученика врши се аутобусима високе туристичке класе са свом исправном пратећом
опремом (клима, ДВД ) и професионалним возачима са расположивим бројем седишта од 50 до
70 по аутобусу, (превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова).
Пре отпочињања путовања понуђач је у обавези да школи поднесе:
- записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, на старији од пет дана.
- Тахографске улошке за претходна два дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.
 
Смештај Партија 2 и 3: У хотелима који су намењени првенствено ученицима (собе са
сопственим купатилом, објекат у свом саставу мора поседовати кухињу, трпезарију,ТВ салу) .
Аранжман на бази пуног пансиона (доручак ,ручак и вечера).
 
                                                                              3
Обезбеђен лекарски надзор 24 часа (педијатар) .
Попуст - боравак наставника према броју одељења у зависности од релације
Партија 1- 6 наставника
Партија 2 - 4 наставника
Парија 3 - 2 наставника
Обезбедити најмање два гратиса за ученике по аутобусу.
Реализација у месецу мај - настава у природи; мај – екскурзије
 
Укупан број ученика ће се утврдити накнадно – након изјашњавања.
 
Планирани обухват ученика је: За партију 1 око 77, за партију 2 око 86, за партију 3 око 39 ученика.
Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. став. 2. Закона)
Обавештење о прописима из наведених области Понуђач може добити у Агенцији за заштиту
животне средине Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, односно у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике РС.
 
 
 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) )- одговарајућу Лиценцу министарства
надлежног за послове из области туризма
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 - Опште услове путовања агенције;
 - Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму
 - референце о искуству у ђачком туризму.
 - Потребно је извршити резервацију посете предвиђених објеката
(доставити доказ приликом склапања уговора).
 
 
                                                                               4
 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, одговарајућу Лиценцу
министарства надлежног за послове из области туризма, коју доставља у виду неоверене
копије
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
 
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
                                                                         5
 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања                                                               
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 6
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: одговарајућа лиценца министарства
надлежног за послове из области туризма. Дозвола мора бити важећа
 
6) Испуњености додатних услова из члана 76. Закона, за учешће у поступку предметне
јавне набавке,понуђач доказује достављањем следећих доказа: - Опште услове путовања
агенције; - Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму; -
референце о искуству у ђачком туризму.
 
7) Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да без
одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
 
 
 
                                                                              6
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
 
 
 
                                                        ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
           О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
                                                НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
 
 
                                                               И З Ј А В У
 
 
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове......................[навести додатне услове].
 
 
 
 
Место:_____________                                                                        Понуђач:
Датум:_____________                                                   М.П. _____________________
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        7
       
 
 
 
 
 
                                                      ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
                 О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
                                                 НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
 
 
 
 
                                                                И З Ј А В У
 
 
 
 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
 
 
Место:_____________                                                                               Подизвођач:
Датум:_____________                                                             М.П. _____________________
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            8
                        V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
 
Понуђач подноси понуду на српском језику- ћириличним писмом.
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ''Вук Караџић'', 6. август 21, 35237 Ресавица са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуге – извођења екскурзије за узраст ученика 1 - 8
разреда) и наставе у природи, ЈНМВ бр 02/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14. октобра 2014. године до 12.ч.
 
Рок и начин подношења понуда, време и место отварања понуда
 
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива на порталу јавних
набавки, односно крајњи рок је 14. октобар 2014. године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену
понуду вратити неотворену понуђачу са напоменом да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити 14. октобра 2014.године са почетком у 13:00 часова у
просторијама ОШ''Вук Караџић'' у Ресавици . Јавном отварању могу да присуствују сва
заинтересована лица. У поступку отварања активно могу да учествују овлашћени представници
понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавне набавке предају
пуномоћје. Пуномоћје мора бити потписано од стране овлашћеног лица, оверено печатом
понуђача и заведено код понуђача.
Наручилац ће најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда, а у складу са
чланом 108 Закона о јавним набавкама донети одлуку о додели уговора.
Понуда мора да садржи:
• Попуњене, оверене и потписане обрасце из конкурсне документације
• Важећа дозвола - одговарајућу Лиценцу министарства надлежног за послове из области
туризма - неоверена копија.
• Опште услове путовања агенције;
• Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму,
 
                                                            Обустава поступка
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора ( члан 109 ст. 2 ЗЈН). Наручилац доноси одлуку о обустави поступка на
основу ивештаја о стручној ноцени понуда.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.
Наручилц је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од
дана доношења одлуке.
 
                                                                            9
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка
јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке.
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима
припремања понуде из члана 88 ст. 3 овог Закона.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове
припремања понуде из члана 88 ст. 3 овог Закона.
 
3. ПАРТИЈЕ
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само
на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ''Вук Караџић'' 6. август 21, 35237 Ресавица, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку услуге – извођења
екскурзије за узраст ученика 1 - 8 разреда деце и наставе у природи, ЈНМВ бр. 02/14 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – извођења екскурзије за узраст ученика 1 - 8 разреда
деце и наставе у природи, ЈНМВ бр. 02/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – извођења екскурзије за узраст ученика 1 - 8 разреда
деце и наставе у природи, ЈНМВ бр. 02/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге извођења екскурзије за узраст ученика 1- 8
разреда деце и наставе у природи, ЈНМВ бр. 02/14 - НЕ ОТВАРАТИ” .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење
понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
 
                                                                                10
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
 
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
 
Наручилац прихвата авансно плаћање и то:
 
За екскурузије ученика од првог до осмог разреда као и за наставу у природи у седам
месечних рата, почев од новембра 2014. године до маја 2015.године, с тим да последња рата мора бити исплаћена у року од 45 дана од дана извођења екскурзије и наставе у природи.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Наручилац не сноси одговорност уколико не дође до закључења уговора о
извођењу екскурзије и наставе у природи због недовољног броја ученика који су се
изјаснили за одлазак на екскурзију и наставу у природи, а у складу са Правилником о
програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и
васпитања (''Сл. Гласник РС-Просветни гласик'', број 7/ 2010).
 
                                                                       11
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
 
Цена мора бити исказана у динарима, као јединична цена по детету дана са и без пореза на
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке,( смештај, исхрана, превоз, осигурање, такса и др.) с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
 
Цена је фиксна и не може се мењати најмање 6 месеци од дана закључења уговора.
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закон
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% [наручилац наводи проценат, у складу
са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10%] од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за
озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања [само уколико у конкурсној
документацији наручилац наведе да је дозвољено авансно плаћање] Изабрани понуђач
се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног
аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у
конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског
                                                                      12
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне
испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити
наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
 
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року
од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора, а најкасније до
прве испоруке], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење
посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла [овај рок може
бити најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла]. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: ОШ''Вук Караџић'' 6. август 21, 35237 Ресавица, факсом 035/627-535 или мејлом skolaresavica@ptt.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 02/14”.
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
 
                                                                            13
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан
је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12.
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија биће изабрана
понуда жребом уз сагласност понуђача.
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
                                                                            14
 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.                                                                       
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
republicka.komisija@kjn.gov.rs , факсом на број 011/2060-918, 2060-946 или препорученом
пошиљком са повратницом, на адресу Немањина 22-26. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава
све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.Уколико се
захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње
наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет
захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-
016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем кој ем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     15
 
 
 
                                                        VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку................................. –
 
[навести предмет јавне набавке], ЈН број ...........
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:
 
 
Адреса понуђача:
 
 
Матични број понуђача:
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
 
 
Име особе за контакт:
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
Телефакс:
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора
 
 
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    16
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
 
 
1) Назив подизвођача:
 
 
  Адреса:
 
 
  Матични број:
 
 
  Порески идентификациони број:
 
 
  Име особе за контакт:
 
 
  Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
 
 
  Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
 
 
 
2) Назив подизвођача:
 
 
  Адреса:
 
 
  Матични број:
 
 
  Порески идентификациони број:
 
 
  Име особе за контакт:
 
 
  Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
 
 
  Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
 
 
 
 
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                17
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
 
 
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
  Адреса:
 
 
  Матични број:
 
 
  Порески идентификациони број:
 
 
  Име особе за контакт:
 
 
 
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
  Адреса:
 
 
  Матични број:
 
 
  Порески идентификациони број:
 
 
  Име особе за контакт:
 
 
 
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
  Адреса:
 
 
  Матични број:
 
 
  Порески идентификациони број:
 
 
  Име особе за контакт:
 
 
 
 
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          18
 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести
предмет јавне набавке]
 
Партија 1
Укупна цена без ПДВ-а по ученику са превозом
 
 
Укупна цена са ПДВ-ом по ученику
 
 
Рок и начин плаћања
 
 
Рок важења понуде
 
 
Време извођења
 
 
 
 
Партија 2
Укупна цена без ПДВ-а по ученику са превозом
 
 
Укупна цена са ПДВ-ом по ученику
 
 
Рок и начин плаћања
 
 
Рок важења понуде
 
 
Време извођења
 
 
 
Партија 3
Укупна цена без ПДВ-а по ученику са превозом
 
 
Укупна цена са ПДВ-ом по ученику
 
 
Рок и начин плаћања
 
 
Рок важења понуде
 
 
Време извођења
 
 
 
 
Датум                                                                                                        Понуђач
                                                                            М. П.
_____________________________                                  ________________________________
 
 
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
 
 
                                                                               19
                                                         VII МОДЕЛ УГОВОРА
                                                                     Партија 1
 
На основу одлуке о додели уговора бр._____од_______ 2014. године и датој сагласности Савета
родитеља године, на избор агенције за извођење ђачке екскурзије, директор Основне школе: ''
Вук Караџић '' у Ресавици, закључује, дана _____________2014. године
 
                                                       ПРЕДЛОГ УГОВОРА
                                             О ОРГАНИЗОВАЊУ ПУТОВАЊА
Закључен између:
1. ОШ''Вук Караџић''-Ресавица, матични број 07126646, ПИБ 100882917, коју заступа Весна
Раденковић, директор (у даљем тексту Наручилац).
 
2._________________________ из ________________ул._________________________, матични
број _____________ ПИБ _________________, кога заступа _______________________ (у даљем
тексту Извршилац).
 
                                                                Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС,
бр.124/2012), и на основу позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале
вредности за набавку услуга - извођења екскурзије за узраст ученика 1 -8 разреда и наставе у
природи, ЈН бр 02/14
 
- да је извршилац доставио понуду бр._____од _______2014. год. која се налази у прилогу овог
уговора и саставни је део овог уговора.
 
- да понуда извршиоца у потпуности одговара условима из конкурсне документације:
 
-да је Наручилац на основу понуде Извршиоца услуге и одлуке о додели уговора
изабрао_______________________________ за пружање услуга извођења једнодневне
екскурзије ученике првог до четвртог разреда ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица
 
                                                            Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање услуге извођења једнодневне екскурзије ученике првог до
четвртог разреда ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица у школској 2014/15 години, на релацији:
Ресавица – Врњачка Бања - Ресавица
Садржај:
- посета манастиру Љубостињи,
- посета Народном музеју,
- разгледање изворишта минералне воде,
 
                                                            Члан 3.
Полазак на екскурзију дана _____05.2015. године у _______ часова
Повратак са екскурзије дана ____05.2015. године у _______ часова
 
                                                            Члан 4.
Пружалац услуга се обавезује да аутобусе постави ___.05.2015. године испред школе
школе у ________ часова ради вршења техничке контроле аутобуса.
`Аутобуси морају поседовати доказ о техничкој исправности не старији од 6 месеци ако су
произведени после 2002. године ( приликом прегледа возила да дан поласка ).
`За остале аутобусе мора се поседедовати Записник о извршеном техничком прегледу не
старији од 5 дана. ( приликом прегледа возила да дан поласка ).
`Тахографске улошке за предходна два дана – за возаче који су ангажовани за превоз
ученика. (приликом прегледа возила да дан поласка).
`Потребно је да возач аутобуса има путни налог од своје организације у коме треба да
буде потврђена исправност возила пре поласка на пут. ( приликом прегледа возила да дан
поласка ).
                                                                        20
                                                                    Члан 5.
Вредност услуге из члана 2. овог уговора износи __________ динара по ученику
безПДВ ________, вредност услуге са урачунатим ПДВ-ом. Планирано је да на поменуту
релацију пође___ ученика. Укупна вредност услуге je _________________ динара.
Екскурзија ће се плаћати у најмање седам рата и то:
I рата до__.11.2014.год; II Рата до __.12.2014. год; III рата до__.01.2015.год; IV рата до __.02.2015. год; V рата до__.03.2015.год; VI рата до __.04.2015. год. и VII рата до __.05.2015.године.
 
                                                                    Члан 6.
 Цена дата у понуди и потписана овим Уговором мора бити фиксна, то јест не сме се
мењати најмање 9 месеци од дана закључивања уговора.
 
                                                                    Члан 7.
Пружалац услуге се према понуди обавезује да ће обезбедити исте услове путовања и за гратис
___ ученика по релацији, као и за 6 наставника.
 
                                                                    Члан 8.
 Уколико на планирано путовање не крене број ученика који је уплаћивао рате за
путовање, због болести или повреде, наручилац задржава право да у последњој рати по
изведеном путовању умањи договорени износ за износ по ученику који није кренуо на
организовано путовање.
                                                                    Члан 9.
 Наручилац се обавезује да ће достављене рачуне Пружаоца услуга платити према
договореној динамици а у складу са важећим законским прописима.
Уговорне стране су сагласне да се датум плаћања помери договорно, у зависности од прилива
родитељских средстава.
                                                                   Члан 10.
Пружалац услуга се обавезује да према свим захтевима наручиоца поступа одговорно у
обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга.
 - Извршити резервацију посете предвиђених посета и смештаја ученика
 - Обезбеди водича за све локалитете.
 - Обезбеди представника туристичке агенције који ће са наставником –
 стручним вођом екскурзије по завршетку путовања сачинити забелешку о изведеном путовању.
-          Обезбеди и осигурање ученика и наставника током екскурзије,
 
                                                                    Члан 11.
 Уговор се закључује на период од годину дана од дана ступања Уговора на снагу, уз
могућност продужења анексом. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
 
                                                                     Члан 12.
 Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране,
уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то
упозорена писменим путем, уз отказни рок од 30 дана.
Уговор се не може раскинути или отказати све док уговорне стране не измире доспеле обавезе.
 
                                                                      Члан 13.
 Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних
спорова, исти ће бити решени мирним путем.
У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у
Крагујевцу.
                                                                      Члан 14.
 Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава
по два примерка.
 
 за Агенцију                                                                                       ОШ ''Вук Караџић''
____________________                                                                         Д и р е к т о р ,
                                                                                               ___________________________________
                                                                                              Весна Раденковић проф. разредне наставе
                                                                             21
                                                        VII МОДЕЛ УГОВОРА
                                                                   Партија 2
 
На основу одлуке о додели уговора бр._____од_______ 2014. године и датој сагласности Савета
родитеља године, на избор агенције за извођење ђачке екскурзије, директор Основне школе: ''
Вук Караџић '' у Ресавици, закључује, дана _____________2014. године
 
                                                       ПРЕДЛОГ УГОВОРА
                                             О ОРГАНИЗОВАЊУ ПУТОВАЊА
Закључен између:
1. ОШ''Вук Караџић''-Ресавица, матични број 07126646, ПИБ 100882917, коју заступа Весна
Раденковић, директор (у даљем тексту Наручилац).
 
2._________________________ из ________________ул._________________________, матични
број _____________ ПИБ _________________, кога заступа _______________________ (у даљем
тексту Извршилац).
 
                                                                Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС,
бр.124/2012), и на основу позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале
вредности за набавку услуга - извођења екскурзије за узраст ученика 1 -8 разреда и наставе у
природи, ЈН бр 02/14
 
- да је извршилац доставио понуду бр._____од _______2014. год. која се налази у прилогу овог
уговора и саставни је део овог уговора.
 
- да понуда извршиоца у потпуности одговара условима из конкурсне документације:
 
-да је Наручилац на основу понуде Извршиоца услуге и одлуке о додели уговора
изабрао_______________________________ за пружање услуга извођења наставе у природи ученикапрвог и другог разреда ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица
 
                                                            Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање услуге извођења дводневне екскурзије ученике петог до
Осмог разреда ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица у школској 2014/15 години, на релацији:
Ресавица – Ваљево – Тршић - Ресавица
Садржај први дан:
- Посета Бранковине.
- Обилазак старог дела града Ваљева .
- Посета манастира Враћевшница .
- Обилазак Тршића и Троноше.
- Ноћење у Бањи Ковиљачи.
Садржај други дан:
- Обилазак Шапца .
                                                            Члан 3.
Полазак на екскурзију дана _____05.2015. године у _______ часова
Повратак са екскурзије дана ____05.2015. године у _______ часова
 
                                                                  Члан 4.
Пружалац услуга се обавезује да аутобусе постави ___.05.2015. године испред школе
школе у ________ часова ради вршења техничке контроле аутобуса.
`Аутобуси морају поседовати доказ о техничкој исправности не старији од 6 месеци ако су
произведени после 2002. године ( приликом прегледа возила да дан поласка ).
`За остале аутобусе мора се поседедовати Записник о извршеном техничком прегледу не
старији од 5 дана. ( приликом прегледа возила да дан поласка ).
`Тахографске улошке за предходна два дана – за возаче који су ангажовани за превоз
ученика. (приликом прегледа возила да дан поласка).
`Потребно је да возач аутобуса има путни налог од своје организације у коме треба да
буде потврђена исправност возила пре поласка на пут. ( приликом прегледа возила да дан
поласка ).                                                         22
                                                                    Члан 5.
Вредност услуге из члана 2. овог уговора износи __________ динара по ученику
безПДВ ________, вредност услуге са урачунатим ПДВ-ом. Планирано је да на поменуту
релацију пође___ ученика. Укупна вредност услуге je _________________ динара.
Екскурзија ће се плаћати у најмање седам рата и то:
I рата до__.11.2014.год; II Рата до __.12.2014. год; III рата до__.01.2015.год; IV рата до __.02.2015. год; V рата до__.03.2015.год; VI рата до __.04.2015. год. и VII рата до __.05.2015.године.
 
                                                                    Члан 6.
 Цена дата у понуди и потписана овим Уговором мора бити фиксна, то јест не сме се
мењати најмање 9 месеци од дана закључивања уговора.
 
                                                                    Члан 7.
Пружалац услуге се према понуди обавезује да ће обезбедити исте услове путовања и за гратис
___ ученика по релацији, као и за 4 наставника.
 
                                                                    Члан 8.
 Уколико на планирано путовање не крене број ученика који је уплаћивао рате за
путовање, због болести или повреде, наручилац задржава право да у последњој рати по
изведеном путовању умањи договорени износ за износ по ученику који није кренуо на
организовано путовање.
                                                                    Члан 9.
 Наручилац се обавезује да ће достављене рачуне Пружаоца услуга платити према
договореној динамици а у складу са важећим законским прописима.
Уговорне стране су сагласне да се датум плаћања помери договорно, у зависности од прилива
родитељских средстава.
                                                                   Члан 10.
Пружалац услуга се обавезује да према свим захтевима наручиоца поступа одговорно у
обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга.
 - Извршити резервацију посете предвиђених посета и смештаја ученика
 - Обезбеди водича за све локалитете.
 - Обезбеди представника туристичке агенције који ће са наставником –
 стручним вођом екскурзије по завршетку путовања сачинити забелешку о изведеном путовању.
-  Обезбедити лекара пратиоца групе,
-          Обезбеди и осигурање ученика и наставника током екскурзије,
 
                                                                    Члан 11.
 Уговор се закључује на период од годину дана од дана ступања Уговора на снагу, уз
могућност продужења анексом. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
 
                                                                     Члан 12.
 Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране,
уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то
упозорена писменим путем, уз отказни рок од 30 дана.
Уговор се не може раскинути или отказати све док уговорне стране не измире доспеле обавезе.
 
                                                                      Члан 13.
 Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних
спорова, исти ће бити решени мирним путем.
У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у
Крагујевцу.
                                                                      Члан 14.
 Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава
по два примерка.
 
 за Агенцију                                                                                       ОШ ''Вук Караџић''
____________________                                                                         Д и р е к т о р ,
                                                                                               ___________________________________
                                                                                              Весна Раденковић проф. разредне наставе
                                                                             23
                                                           VII МОДЕЛ УГОВОРА
                                                                       Партија 3
 
На основу одлуке о додели уговора бр._____од_______ 2014. године и датој сагласности Савета
родитеља године, на избор агенције за извођење наставе у природи, директор Основне школе: ''
Вук Караџић '' у Ресавици, закључује, дана _____________2014. године
 
                                                       ПРЕДЛОГ УГОВОРА
                                             О ОРГАНИЗОВАЊУ ПУТОВАЊА
Закључен између:
1. ОШ''Вук Караџић''-Ресавица, матични број 07126646, ПИБ 100882917, коју заступа Весна
Раденковић, директор (у даљем тексту Наручилац).
 
2._________________________ из ________________ул._________________________, матични
број _____________ ПИБ _________________, кога заступа _______________________ (у даљем
тексту Извршилац).
 
                                                                Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС,
бр.124/2012), и на основу позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале
вредности за набавку услуга - извођења екскурзије за узраст ученика 1 -8 разреда и наставе у
природи, ЈН бр 02/14
 
- да је извршилац доставио понуду бр._____од _______2014. год. која се налази у прилогу овог
уговора и саставни је део овог уговора.
 
- да понуда извршиоца у потпуности одговара условима из конкурсне документације:
 
-да је Наручилац на основу понуде Извршиоца услуге и одлуке о додели уговора
изабрао_______________________________ за пружање услуга извођења наставе у природи
за ученике првог и другог разреда ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица
 
                                                            Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање услуге извођења наставе у природи ученика првог и другог разреда ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица у школској 2014/15 години, на релацији:
Ресавица – Златибор - Ресавица
 
                                                            Члан 3.
Полазак на Златибор дана _____05.2015. године у _______ часова
Повратак са Златибора дана ____05.2015. године у _______ часова
 
                                                            Члан 4.
Пружалац услуга се обавезује да аутобусе постави ___.05.2015. године испред школе
школе у ________ часова ради вршења техничке контроле аутобуса.
`Аутобуси морају поседовати доказ о техничкој исправности не старији од 6 месеци ако су
произведени после 2002. године ( приликом прегледа возила да дан поласка ).
`За остале аутобусе мора се поседедовати Записник о извршеном техничком прегледу не
старији од 5 дана. ( приликом прегледа возила да дан поласка ).
`Тахографске улошке за предходна два дана – за возаче који су ангажовани за превоз
ученика. (приликом прегледа возила да дан поласка).
`Потребно је да возач аутобуса има путни налог од своје организације у коме треба да
буде потврђена исправност возила пре поласка на пут. ( приликом прегледа возила да дан
поласка ).
                                                             Члан 5.
Вредност услуге из члана 2. овог уговора износи __________ динара по ученику
безПДВ ________, вредност услуге са урачунатим ПДВ-ом. Планирано је да на поменуту
релацију пође___ ученика. Укупна вредност услуге je _________________ динара.
                                                              24
Настава у природи ће се плаћати у најмање седам рата и то:
I рата до__.11.2014.год; II Рата до __.12.2014. год; III рата до__.01.2015.год; IV рата до __.02.2015. год; V рата до__.03.2015.год; VI рата до __.04.2015. год. и VII рата до __.05.2015.године.
 
                                                                    Члан 6.
 Цена дата у понуди и потписана овим Уговором мора бити фиксна, то јест не сме се
мењати најмање 9 месеци од дана закључивања уговора.
 
                                                                    Члан 7.
Пружалац услуге се према понуди обавезује да ће обезбедити исте услове путовања и за гратис
___ ученика по релацији, као и за 2 наставника.
 
                                                                    Члан 8.
 Уколико на планирано путовање не крене број ученика који је уплаћивао рате за
путовање, због болести или повреде, наручилац задржава право да у последњој рати по
изведеном путовању умањи договорени износ за износ по ученику који није кренуо на
организовано путовање.
                                                                    Члан 9.
 Наручилац се обавезује да ће достављене рачуне Пружаоца услуга платити према
договореној динамици а у складу са важећим законским прописима.
Уговорне стране су сагласне да се датум плаћања помери договорно, у зависности од прилива
родитељских средстава.
                                                                   Члан 10.
Пружалац услуга се обавезује да према свим захтевима наручиоца поступа одговорно у
обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга.
 - Извршити резервацију посете предвиђених посета и смештаја ученика
 - Обезбеди аниматора – рекреатора,
-  Обезбедити лекара пратиоца групе,
 - Обезбеди представника туристичке агенције који ће са наставником –
 стручним вођом екскурзије по завршетку путовања сачинити забелешку о изведеном путовању.
-          Обезбеди и осигурање ученика и наставника током наставе у природи,
 
                                                                    Члан 11.
 Уговор се закључује на период од годину дана од дана ступања Уговора на снагу, уз
могућност продужења анексом. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
 
                                                                     Члан 12.
 Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране,
уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то
упозорена писменим путем, уз отказни рок од 30 дана.
Уговор се не може раскинути или отказати све док уговорне стране не измире доспеле обавезе.
 
                                                                      Члан 13.
 Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних
спорова, исти ће бити решени мирним путем.
У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у
Крагујевцу.
                                                                      Члан 14.
 Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава
по два примерка.
 
 за Агенцију                                                                                       ОШ ''Вук Караџић''
____________________                                                                         Д и р е к т о р ,
                                                                                               ___________________________________
                                                                                              Весна Раденковић проф. разредне наставе
 
 
                                                                             25
 
                                                                                                                                                  Образац 2
               
                                                   ПОНУДА
 
за извођење екскурзије ученика узраста првог до четвртог разреда ОШ ''Вук Караџић'' из Ресавице
 
 
Релација Садржај посета Цена колективне
улазнице по
ученику
Укупна
вредност
аранжмана по
ученику без
ПДВ
Ресавица – Врњачка Бања - Ресавица
 
 
 
- посета манастиру Љубостињи,
- посета Народном музеју,
- разгледање изворишта минералне воде
   
 
Цена аранжмана без ПДВ – а обухвата:
превоз аутобусима туристичке класе ___________________________________
 
осигурање ученика и наставника ____________________________________
 
обезбеђен туристички водич ____________________________________
 
број наставника за релацију ___________________ ________________
 
обезбеђене колективне улазнице за посету предвиђеним локалитетима (набројати које)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
У цену нису урачунате надокнаде наставника и индивидуални трошкови ученика.
 
Укупна вредност аранжмана по ученику без ПДВ:______________ ПДВ:_________
 
Укупна вредност аранжмана по ученику са ПДВ:___________________________
 
Плаћање у _____ рата. Рокови плаћања:_____________________________________
 
Посебне погодности(гратиси и сл.)__________________________________________
 
__________________________________________________________________________
 
 
Датум:___________________                                             Потпис: ________________________
                                                                                                                                  Мп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            26
 
                                                                                                                                                   Образац 2/1
 
                                                                  ПОНУДА
за извођење екскурзуије ученика узраста петог, шестог, седмог и осмог разреда ОШ ''Вук Караџић'' из Ресавице
 
Релација Садржај посета Цена колективне
улазнице по
ученику
Укупна
вредност
аранжмана по
ученику без
ПДВ
 
Ресавица – Ваљево – Тршић - Ресавица
.
 
 
Садржај први дан:
- Посета Бранковине.
- Обилазак старог дела града Ваљева .
- Посета манастира Враћевшница .
- Обилазак Тршића и Троноше.
- Ноћење у Бањи Ковиљачи.
Садржај други дан:
- Обилазак Шапца
   
 
Цена аранжмана без ПДВ – а обухвата:
превоз аутобусима туристичке класе ___________________________________
осигурање ученика и наставника ____________________________________
обезбеђен туристички водич ____________________________________
обезбеђен лекар пратилац__________________________________________
смештај на бази пуног пансиона (преноћиште) ___________________________
забавно вече - дискотека. ___________________________________________
боравишна такса __________________________________________________
број наставника за релацију ___________________ ________________
обезбеђене колективне улазнице за посету предвиђеним локалитетима (набројати које)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
У цену нису урачунате надокнаде наставника и индивидуални трошкови ученика.
 
Укупна вредност аранжмана по ученику без ПДВ:______________ ПДВ:_________
 
Укупна вредност аранжмана по ученику са ПДВ:___________________________
 
Плаћање у _____ рата. Рокови плаћања:_____________________________________
 
Посебне погодности(гратиси и сл.)__________________________________________
_________________________________________________________________________
 
 
Датум:___________________                                             Потпис: ________________________
                                                                                                                                  Мп
 
 
 
 
 
                                                                              27
 
 
 
                                                                                                                                                   Образац 2/2
 
                                                                      ПОНУДА
 
за извођење наставе у природи ученика узраста првог и другог разреда ОШ ''Вук Караџић'' из Ресавице
 
Релација Садржај посета Цена колективне
улазнице по
ученику
Укупна
вредност
аранжмана по
ученику без
ПДВ
 
Ресавица – Златибор -Ресавица
.
 
 
Настава у природи у
трајању од седам
дана
 
   
 
Цена аранжмана без ПДВ-а обухвата:
 
- превоз аутобусима туристичке класе__________________________
 
- осигурање ученика и наставника_____________________________
 
- обезбеђен аниматор –рекреатор_____________________________
 
- обезбеђен лекар ________________________________________
 
- број наставника за релацију_________________________________
 
- пун пансион са ужином_____________________________________
 
У цену нису урачунате надокнаде наставника и индивидуални трошкови ученика.
 
Укупна вредност аранжмана по ученику без ПДВ:______________ ПДВ:_________
 
Укупна вредност аранжмана по ученику са ПДВ:___________________________
 
Плаћање у _____ рата. Рокови плаћања:_____________________________________
 
Посебне погодности(гратиси и сл.)__________________________________________
_________________________________________________________________________
 
 
Датум:___________________                                             Потпис: ________________________
                                                                                                                                  Мп
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 28
 
 
                              VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
 
 
 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 
 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
 
 
 
Датум:                                                                       М.П.                        Потпис понуђача
 
_______________________                                                        _______________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         29
 
 
 
 
                                    IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
 
даје:
 
 
                                                             ИЗЈАВУ
                                             О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне
набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
 
 
Датум:                                                               М.П.                                Потпис понуђача
 
___________________________                                           ____________________________________
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            30