ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 03/2014.

 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА ''ВУК КАРАЏИЋ''-РЕСАВИЦА
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/2014
 
-Набавка намирница за рад ђачке кухиње-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр. 015-1404
 
Ресавица,
децембар 2014. године
 
 
 
 
 
 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/2014, деловодни број 02-1401 од 10.12.2014.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку редни број 03/2014 деловодни број Решења 09-1402, припремљена је:
 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
 
 
-Набавка намирница за рад ђачке кухиње у матичној школи у Ресавици и Издвојеним одењењима у Сењском Руднику и Равној Реци-
 
 
Конкурсна документација садржи:
 
Поглавље Назив поглавља Страна
1. Општи подаци о јавној набавци 3
2. Подаци о предмету јавне набавке 4
 
 
 
 
3.
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.  
 
 
 
4
 
 
4.
Списак услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова  
 
5
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 7
6. Образац понуде         15
7. Модел уговора         20
8. Образац трошкова припреме понуде         25
9. Образац изјаве о независној понуди         26
10. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)  
        27
10.1 Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа са подизвођачем)         28
11. Образац изјаве сходно члану 75.став 2 ЗЈН ( за понуђача/ групу понуђача)  
        29
11.1 Образац изјаве сходно члану 75.став 2 ЗЈН ( за подизвођача)         30
 
 
Комисија:
- Дејан Денић, секретар школе - председник;
- Душица Костадиновић, педагог школе - члан;
- Јаковљевић Лоранса, сервирка-спремачица - члан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 
1.1  Подаци о наручиоцу:
 
Назив наручиоца: Основна школа ''Вук Караџић''-Ресавица
Адреса: ул. 6. август бр. 21, 35237  Ресавица
            Интернет страница: www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs
ПИБ: 100882917
             Матични број: 07126646
             Број рачуна: 840-642660-23
             Шифра делатности: 8520
 
1.2.            Врста поступка:
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
 
1.3  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
 
Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
Интернет страница наручиоца www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs;
Непосредно преузимањем на адреси ул. 6. август број 21, 35237 Ресавица, секретеријат школе (сваког радног дана у периоду од 08 до 14 часова).
 
1.4  Предмет јавне набавке:
 
Предмет јавне набавке је набавка намирница за рад ђачке кухиње Основне школе ''Вук Караџић''-Ресавица.
Број  јавне набавке је 03/2014
Ознака из Општег речника набавки: 85312200 услуге снабдевања и доставе намирница, Одељак У -остала својства услуга продаје на мало, група А- услуге продаје на мало за храну УА01-Прехрамбени производи
Предметна набавка није обликована по партијама.
 
1.5     Сврха спровођења поступка јавне набавке:
 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
 
1.6     Контакт особа:
 
Контакт особа је Дејан Денић, секретар школе бр. телефона 035/627-270 или  
e - mail: skolaresavica@ptt.rs
 
1.7     Рок за подношење понуда:
 
Рок за подношење понуда, датум и час одређен је у позиву за подношење понуда. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.
 
 
2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.            ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
 
Предмет јавне набавке је набавка намирница за рад ђачке кухиње Основне школе ''Вук Караџић'' - Ресавица.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу 3.2 Техничке спецификације.
Предметна јавна набавка је на период од годину дана.
 
3.      ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
                                            И ОПИС  ДОБАРА
3.1 ВРСТА ДОБАРА
 
Набавка намирница за рад ђачке кухиње у Основној школи ''Вук Караџић'' - Ресавица
 
3.2 ТЕХИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ):
 
                                          Назив намирница
 
Тост са саламом Пилећа салама
Тост - крем Мини пилећа салама
Сендвич са 1 виршлом Посебна салама
Сендвич са 2 виршле Мини посебна салама
Тост - шунка Виршле - вакум паковање
Тост - шунка и качкаваљ Паштета
Пљескавица - 100 гр. Еуро-крем
Пљескавица - 150 гр. Шећер - рифуз
Пљескавица - 200 гр. Брашно
Мекика Јаја
Пирошка - пица Јогурт
   Палачинка - крем Јестиво уље
Кифла - крем Маргарин
Кифла - џем Кечап
Сирењара Сок на цевчицу
Бурек са сиром Чоколадно млеко
Бурек са месом Мајонез
Кифла - векна Со
Лиснато са џемом Млеко
Лиснато са сиром Сенф
Пица Несквик
Крофна Чајеви разни
Остали пецива из асортимана понуђача Остале намирнице из асортимана понуђача
 
 
3.3 КВАЛИТЕТ
Набавка намирница за рад ђачке кухиње које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде, морају бити произведене од стране проверених, поузданих и реномираних произвођача, као и да испуњавају све важеће санитарно-техничке и здравствене прописе у погледу исправности за употртебу, квалитета и квантитета.
 
3.4     КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
 
Предметна услуга обухвата испоруку намирница за рад ђачке кухиње у складу са усменим или писменим налогом представника Школе.
Вредност извршених услуга би чинила вредност намирница као и све остале пратеће трошкове.
 
Количине: У обрасцу понуде дате процењене количине на годишњем нивоу.
 
3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
 
Квантитативно- квалитативна примопредаја купљених намирница врши се између представника изабраног понуђача и представника наручиоца.
У моменту примопредаје, представник изабраног понуђача ће предати један примерак отпремнице која је потписана и оверена од стране понуђача као и од стране представника наручиоца.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених намирница, изабрани понуђач је дужан да исте отклони, најкасније у року од једног дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији и испоручене призводе замени новим.
 
3.6 РОК ИЗВРШЕЊА, ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ
 
Рок извршења предмета набавке подразумева рок у коме је понуђач дужан да изврши испоруку добара од часа усменог или писменог налога представника наручиоца а који не може бити дужи од 3 дана.
 
Испорука захтеваних намирница је сукцесивна, а количину и динамику одређује наручилац  у складу са усменим или писменим налогом за испоруку.
 
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина одређених у обрасцу понуде.
 
Место испоруке је седиште Наручиоца.
Изабрани понуђач је у обавези да најмање један дан пре испоруке добара најави свој долазак, како би се припремила процедура примопредаје истих
 
 
 
 
 
 
4.  СПИСАК  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН И УПУТСТВО
                КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1     ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75 ЗЈН И ТО:
 
1)      Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама;
 
2)      Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама;
 
3)      Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама;
 
4)      Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама.
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама)
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН И ТО:
 
У предметној набавци нису предвиђени додатни услови.
 
4.2  УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ
Подизвођач мора да испуни: обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4.1, тачка од 1 до 4).
 
4.3       УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ   ПОНУЂАЧА
Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у Поглављу 4.1 (тачке од 1 до 4).
 
4.4  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:
1)    Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем
ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и то:
-              Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 10) или
-              Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са подизвођачем (Поглавље 10.1).
-              Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА)
-              Лице уписано у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1. тач. 1) до 4).
 
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе (Изјава дата у слободној форми) да се налази у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1. тач. 1) до 4).
 
    2) Наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да пре доношења одлуке о додели уговора достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености обавезних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.
 
      3) Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
      4) Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
 
 
5.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
 
 
5.1  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сва документа у понуди морају бити на српском језику. Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
 
5.2   ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ
 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
 
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује и печатом оверава.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
 
Понуде се достављају на адресу: Основна школа ''Вук Караџић''-Ресавица, Београд, ул. 6. август број 21, секретеријат школе са напоменом: „Понуда за јавну набавку мале вредности – Набавка  намирница за рад ђачке кухиње у Основној школи ''Вук Караџић''-Ресавица, број 03/2014. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати и писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
-              Понуда се сматра благовременом ако је примљена у секретеријату школе, на адреси ул. 6. август број 21, Ресавица, закључно са датумом и часом који је одређен у позиву за подношење понуда.
-              Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву.
-              Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
1)      Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 4.4. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова и обрасце из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.
2)      Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
 
  Р.бр     Назив обрасца     Поглавље  
1. Образац понуде, са прилозима (Поглавље 6)
2. Модел уговора (Поглавље 7)
3. Образац изјаве о трошковима припреме понуде (напомена: ова изјава није обавезна) (Поглавље 8)
 
Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:
 
  Р.бр     Назив обрасца     Поглавље  
1. Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 9)
2. Образац изјаве оиспуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 10)
3. Образац изјаве сходно члану 75. став 2 ЗЈН ( Поглавље 11)
 
Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
 
3)      Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
 
  Р.бр     Назив обрасца     Поглавље  
1. Образац понуде, са прилозима (Поглавље 6)
2. Модел уговора (Поглавље 7)
3. Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) (Поглавље 8)
4. Образац изјаве о независној понуди, (Поглавље 9)
5. Образац изјаве сходно члану 75. став 2 ЗЈН (Поглавље 11 и Поглавље 11.1)
 
Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене обрасце:
 
  Р.бр     Назив обрасца     Поглавље  
1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са подизвођачем (Поглавље 10  )
(Поглавље 10.1)
 
4)      Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
 
-Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;  
                    - Интернет страница наручиоца www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs;
- Непосредно преузимањем на адреси ул. 6. август бр. 21, Ресавица, секретеријат школе (сваког радног дана у периоду од 08 до 14 часова).
 
5)      Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда. Рок за подношење понуда је 14 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан објаве) у 13 часова на адреси ул. 6. август број 21, Ресавица, секретеријат школе, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
 
6)      Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати да поседују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
 
7)      Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
8)      Контакт e mail: skolaresavica@ptt.rs
9)      Контакт особа Дејан Денић, тел. 035/627-270
 
5.3  ПАРТИЈЕ
                       
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
 
5.4  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
 
  Понуде са варијантама нису дозвољене.
 
5.5  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
 
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
 
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње понуда.
 
5.6  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
 
5.7  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
 
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4)ЗЈН.
Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са подизвођачем (Поглавље 10.1).
 
5.8  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
 
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81.став 4.ЗЈН, и то податке о:
-              члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
-              понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
-              понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
-              понуђачу који ће издати рачун;
-              рачуну на који ће бити извршено плаћање;
-              обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, што се доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 10).
 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
 
5.9  ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.         
 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
                       
Понуђене услуге и добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.
                       
Изабрани понуђач, рачун испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет извршених услуга.
Захтеви у погледу начина и услова плаћања
 
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, по пријему фактуре оверене од стране овлашћеног лица наручиоца,.
 
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна фактуре, која мора садржати и број и датум уговора. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина.
 
Минимални рок плаћања је 15 дана од дана пријема исправног рачуна фактуре а максимални 45 дана. Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.
 
Гаранција
 
Понуђач је дужан да дà гаранцију на испоручена добра у трајању од најмање 12 (дванаест) месеци.  
 
5.10    ЦЕНА
 
Цене предметних добара намирница за рад ђачке кухиње морају бити исказане у динарима са свим трошковима, без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92.ЗЈН.
 
5.11          ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
 
Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.
 
5.12      СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
 
 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у тренутку закључења уговора, односно најкасније за 7 дана од дана обостраног потписивања уговора достави:
-       меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47a Закона о платном промету („Службени лист СРЈ"бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник PC" бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник PC" бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 10 дана дужи од истека рока важности уговора.
-       Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
-       Потврду о регистрацији менице,
-       копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере.
-       Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
-       У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
-       По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача.
 
5.13ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
 
5.14ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
 
Понуђач може у писаном облику на адресу Основне школе ''Вук Караџић''-Ресавица ул. 6. август бр.21, 35237 Ресавица, секретеријат школе или на e-mail: skolaresavica@ptt.rs тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, а Школа ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће доставити свим другим заинтересованим лицима за која има сазнања да су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације.
 
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:
-              путем електронске поште, факса или поште;
-              ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или од стране понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
 
Напомена: Радно време секретеријата школе, као и време када се могу писмена примити факсом или e mailom  је од 08 до 14 часова.
 
5.15ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
 
Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,   наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
 
5.16ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
 
Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају да буде изабран додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:
-              Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 15% од вредности уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
 
Изабрани понуђач подноси банкарску гаранцију истовремено са потписивањем уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана потписивања уговора, при чему се узима у обзир рок трајања извршења посла, а што ће бити прецизирано уговором.
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора се продужити.
 
 
5.17                 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
 
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о којима ће се преговарати.
 
5.18КРИТЕРИЈУМ
 
Избор  између достављених одговарајућих и  прихватљивих понуда вршиће  се применом критеријума „економски најповољније понуде'', са следећим елементима:
1)  понуђена цена - максимално..................................................... 60 пондера
2)  референц листе - максимално................................................... 30 пондера
3)  Начин испоруке  - максимално................................................. 10 пондера
                                                                                     Укупно:    100 пондера
 
Вредновање цене
За цену је предвиђено максимално 60 пондера.
Најповољнија цена добија максималан број пондера 60, док се на остале примењује метода релативног односа цена и пондера, и израчунава се формулом:
- тражени број пондера за цену ( понуда ) која се бодује = ( најповољнија цена / цена из понуде,
која се бодује )  x  максималан број пондера ( 60 )
 
Вредновање референц листе
За референце (број реализованих уговора) предвиђено је максимално 30 пондера.
Највећи број реализованих уговора добија максималан број пондера 30, док се на остале примењује метода релативног односа броја реализованих уговора и пондера, и израчунава се формулом:
-  тражени број пондера за референце = ( број реализованих уговора из понуде која се оцењује / број реализованих уговора из најповољније понуде)  x  максималан број пондера за највећи број реализованих уговора ( 30 )
 
Вредновање рока испоруке
За начин испоруке предвиђено је максимално 10 пондера.
Најповољнији начин испоруке добија максималан број пондера 10, док се на остале примењује метода релативног односа најповољнијег начина испоруке и пондера, и израчунава се формулом:
-  тражени број пондера за начин  испоруке = ( начин испоруке за конкретну понуду / најповољнији рок испоруке oд свих понуда )  x  максималан број пондера за рок испоруке ( 10 )
 
5.19ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
 
У случају да две или више понуда, имају исту понуђену цену уговор ће бити додељен по систему жребања.
Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.
 
5.20ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ( члан 75. став 2. ЗЈН)
 
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образц изјаве - Поглавље 11 и 11.1)
 
5.21КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
 
 
5.22ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2014 - наручилац Министарство спољних послова, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (04/2013) за коју се предметни захтев подноси.
 
5.23ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, а у случају из члана 112.став 2. тачка 5. ЗЈН у року од 3 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.
 
5.24ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА
Понуђач чија је понуда благовремена, не садржи битне недостатке, која није преко процењене вредности а која има на основу критеријума најниже понуђену цену, по пријему писменог позива наручиоца, обавезан је да достави узорке добара за све позиције из обрасца понуде тачка 1. до тачка 9.
 
5.25ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО" у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
 
5.26ПРАЋЕЊЕ РЕАЛЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је секретар школе Дејан Денић, контакт телефон: 035/627-270
 
5.27ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац je дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије неприхватљиве понуде у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама.Прихватљиве понуде наручилац ће рангирати применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.Наручилац може донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
 
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
понуду број.................од................дајем:
 
(означити начин давања понуде)
    
 а) самостално         б)    заједничка понуда                    ц) понуда са поизвођачем
 
Р. бр  
Опис захтеваног добра са техничким спецификацијама
 
jед. мере
-комад-
процење
на коли
чинана годишњем нивоу
цена по јед. мере
- комад-
без ПДВ-а
укупно дин. без ПДВ-а
 
(3x4)
  2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   
                                                           УКУПНО ДИНАРА
 
 
Укупно ПДВ.............................................динара
 
Укупна цена са ПДВ-ом.............................динара
 
Понуда важи ..........................дана од дана отварања понуда.        
                     ( не може бити краћи од 30 дана)
 
 
-    Прилози обрасца понуде:
     
      Прилог 1(подаци о понуђачу),
      Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
      Прилог 3 (подаци о подизвођачу).
    
Напомена:
 • Понуђачи су дужни да понуде цену за све ставке из спецификације као и укупне цене;
 • Количине у обрасцу понуде су процењене количине на годишњем нивоу и дате су оријентационо.
 • Наручилац ће поручити и преузимати потребне количине у складу са потребама и захтевима у току године.
 • Конкретне испоруке одвијаће се сукцесивно, према потребама наручиоца.
 • Плаћање ће се вршити, у року од 45 дана од дана уредно испостављене фактуре и друге пратеће документације а у складу са уговором;
 • Понуђач се обавезује да у изузетним-хитним ситуацијама набави производе из предмета понуде и достави одмах на позив наручиоца.
 • Намирнице које нису наведени у понуди из члана 1. овог уговора, се врши на основу претходне писмене сагласности наручиоца, на понуду Понуђача у погледу врсте, количине, квалитета и цене.
 
 
 
 
 
            Датум                                      М.П.                         Понуђач
 
 ______, ___.  2014. године                                              _________________
                                                                                               (потпис овлашћеног лица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ       1         
 
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (КАДА НАСТУПА
САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
 
Пословно име понуђача:  
 
Адреса седишта:  
 
Лице за контакт:  
Електронска адреса (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Порески број понуђача (ПИБ):  
Матични број понуђача:  
Број рачуна:  
Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор  
 
 
                        Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.
 
 
 
 
Датум:                                                     М.П.                          Потпис овлашћеног лица
 
 
                                                                                        ______________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 2
 
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
 
 
 
Пословно име понуђача:  
 
Адреса седишта:  
 
Лице за контакт:  
Електронска адреса (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Порески број понуђача (ПИБ):  
Матични број понуђача:  
Број рачуна:  
Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор  
 
 
                        Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.
                        Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати уговор.
 
Овај образац се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
 
 
 
Датум:                                                     М.П.                                  Потпис понуђача
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 3
 
ОБРАЗАЦ  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
 
 
Пословно име подизвођача:  
 
Адреса седишта:  
 
Лице за контакт:  
e-mail:  
Телефон:  
Телефакс:  
Порески број подизвођача: (ПИБ):  
Матични број подизвођача:  
Број рачуна:  
Проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу, не већи од 50%:  
Део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача:  
 
 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача овај  образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно.
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                     М.П.                         Потпис овлашћеног лица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
МОДЕЛ  УГОВОРА
 
 
Закључен између:  1. Основна школа ''Вук Караџић''-Ресавица, ул. 6. август бр.21, ПИБ 100882917,  коју заступа в. д. директор Срђан Симић, (у даљем тексту Наручилац) с једне стране
                                                 и
 
                             2. ______________________________________
                           из _______________, ул. _________________
                           (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа
                           директор ______________________________
                           ПИБ_______________Матични број________
 
Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
 
 • да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC", бр. 124/2012) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 03/2014, за набавку добара куповину намирница за рад ђачке кухиње, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца;
 • да је Понуђач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде) која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
 • да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац). доделио Понуђачу уговор о набавци ................... за потребе ................. (попуњава Наручилац);
 • да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;
 • да ће Понуђач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац)
 
 
 
ПРЕДМЕТ
Члан 1.
 
 
                        Предмет овог уговора је набавка  намирница за рад ђачке кухиње у Основној школи ''Вук караџић''-Ресавица (у даљем тексту: набавка добра), (спецификација ће бити преузета из обрасца понуде)  према понуди Понуђача заведеној у ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица ............./ од/ (Попуњава Наручилац) и Техничкој спецификацији, које чине саставни део овог уговора.
 
ЦЕНЕ
Члан 2.
 
                        Јединичне цене намирница за рад ђачке кухиње одређене су понудом из члана 1. овог уговора, без пореза на додату вредност франко Наручилац.
                        Вредност из понуде изабраног понуђача износи (попуњава Наручилац).
                        У цену су урачунати трошкови набавке и споруке добара, као и сви зависни трошкови.
                        Понуђач се обавезује да ће испоручити производе из понуде по ценама и назначеним у обрасцу понуде, који чине саставни део овог уговора.
                      Вредност уговора је максимално до финансијског износа (попуњава Наручилац), а потребене количине на годишњем нивоу и конкретне испоруке одвијаће се сукцесивно, према потребама наручиоца.
            
ПРОМЕНА ЦЕНА
Члан 3.
 
                        Уговорена јединична цена може се мењати у случају промене цена ових добара на тржишту, с тим да се цена не може мењати више од стопе раста потрошачких цена  према објављеним подацима Републичког завода за статистику, рачунајући од закључења уговора, односно од последње промене цена, искључиво уз писану сагласност друге уговорне стране на захтев за промену цена.
                        Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 2. став 1. овог уговора достави у року од седам дана, од дана пријема захтева из става 1. овог члана уговора.
                        У случају да се не прихвати промена цена, овај уговор се може отказати.
                        Отказни рок је 30 дана од дана достављања писаног обавештења о отказу.
                        Уговорена цена се неће мењати уколико Понуђач падне у доцњу својом кривицом
 
ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДОБАРА КОЈИ НИСУ НАВЕДЕНИ У ПОНУДИ
 
Члан 4.
 
            Уколико начин навбавке добара - намирница за рад ђачке кухиње  нису предвиђени спецификацијом услуга које је потребно извршити, Понуђач може да изврши набавку добара по претходно прибављеној сагласности на понуду овлашћеног лица
                        Представник Наручиоца, упућује позив Понуђачу писменим путем (укључујући и е-mail), у хитним случајевима телефоном, а Добављач се обавезује да ће се одазвати позиву у року од 24 сата од пријема позива и да ће набавку добара извршити у року од три дана од пријема позива.
                        Понуђач се обавезује да набавку и испоруку предметних добра обавља стручно и квалитетно, благовремено и савесно и да набавља намирнице који одговарају прописаном квалитету.
                       
Члан 5.
 
                   Рок испоруке предмета набавке је 3 (три) дана од дана добијања усменог или писменог налога  представника Наручиоца.
                  Испорука предметних намирница за рад ђачке кухиње је сукцесивна, а количину и динамику одређује Наручилац усменим или писменим захтевом представника Наручиоца. 
                Наручилац задржава право да одступи од процењене вредности уговора на годишњем нивоу, сходно потребама и количинама.
 
РЕКЛАМАЦИЈЕ НА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
 
Члан 6.
 
                        Уколико Наручилац није задовољан квалитетом испоручених намирница, има право на рекламацију. Понуђач се обавезује да недостатке који су предмет рекламације и који су записнички констатовани, отклони одмах или у року од једног дана од дана пријема записника о рекламацији.
                        Уколико се рекламација на набављена добра не отклони у року предвиђеном у претходном ставу, Наручилац има право на накнаду штете и на раскид уговора без сагласности Понуђача.
 
Гаранција:
 
Понуђач је дужан да дà гаранцију на испоручена добра у трајању од најмање 12 (дванаест) месеци.  
 
 
ПЛАЋАЊЕ
Члан 7.
 
                        Наручилац  се обавезује да за извршене услуге набавке намирница за рад ђачке кухиње плати понуђачу у року од................календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
                        Понуђач уз рачун доставља као пратећу документацију, потписану отпремницу и сагласност из члана 4. овог уговора која је неопходна уколико су у питању услуге које нису наведене у понуди.
                        Отпремница мора бити читко исписана штампаним словима и мора да  садржи пуна имена и презимена лица која испоручују и преузимају поручене намирнице за рад ђачке кухиње које су предмет Уговора. 
                        Отпремница мора бити потписана и оверена од стране Понуђача и потписана од стране представника Наручиоца.
                        Плаћање ће се извршити на рачун  Понуђача  број ________________, који се води код банке ______________, матични број: ___________.
                        Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима извршења буџета Републике Србије.
                        Трошкови транспорта падају на терет Понуђача без обзира на наручену количину, коју Наручилац назначи приликом сваке наруџбине.
                       Трошкови случајне пропасти добара током транспорта, падају на терет Понуђача.
 
Члан 8.
 
                        Уколико Понуђач у уговореном року не испуни уговорену обавезу, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац има право да за сваки појединачни случај кашњења наплати уговорну казну у износу од ................. динара.
                        Уколико Понуђач уопште не изврши уговорену обавезу, Наручилац има право да за сваки појединачни случај наплати уговорну казну у висини од ....................... динара.
                        Укупан износ уговорне казне из овог члана не може прећи 5% укупне уговорене вредности из чл. 2. став 2. овог уговора.
                        Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
 
Члан 9.
 
                        Понуђач је у тренутку закључења уговора, односно најкасније 7 дана од дана обостраног потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења доставио:
-       Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора, без сагласности Понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
-       Соло меницу на износ од 10% од вредности уговора потписану и регистровану у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник PC" бр. 56/2011),
-       Потврду о регистрацији менице,
-       копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере.
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ
          
Члан 10.
          
                   Место испоруке је седиште Наручиоца, ул. Август бр.21, 35237 Ресавица.
                  Понуђач је у обавези да најмање један дан пре испоруке добара најави свој долазак, како би се припремила процедура примопредаје истих.
 
 
Члан 11.
 
УЗОРАК
 
                  Понуђач је у обавези да, пре прве испоруке достави по један узорак намирница за сва добра која су наведена у обрасцу понуде од тачке 1. до тачке 9., у циљу спровођења контроле квалитета током реализације Уговора.
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
 
Члан 12.
 
                        Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период од  годину дана.
                        Утрошком средстава Наручиоца за услуге набавке намирница по овом уговору у износу од ( попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Понуђача.
                        Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
                        О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем да обавести другу уговорну страну.
                        Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
 
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
 
Члан 13.
 
                        Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин.
 
 
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
 
Члан 14.
 
                        Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Дејан денић, секретар школе тел. 035/627-270
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 15.
 
                        За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
 
 
 
Члан 16.
 
                        Потраживања из овог уговора се не могу уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
 
Члан 17.
 
                        Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
 
Члан 18.
 
                        Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове, који не буду решени споразумом уговорних страна, решаваће Привредни суд у Крагујевцу.
 
Члан 19.
                       
                        Овај уговор сачињен је у 4 /четири/истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.
 
 
 
 
 
За Понуђача:                                                                                    За Наручиоца:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 
ИЗЈАВА
 
 
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 
                        Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:
 
НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
  динара ..................без ПДВ-а
  динара ..................без ПДВ-а
  динара ..................без ПДВ-а
  динара.................. без ПДВ-а
  динара ..................без ПДВ-а
  динара.................. без ПДВ-а
  динара ...................без ПДВ-а
  динара ..................без ПДВ-а
 
                        У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
                        Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
                        Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
 
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 29/2013), обавезни елемент конкурсне документације.
 
 
НАПОМЕНА: Достављање ове Изјаве није обавезно.
 
 
 
Датум:                                                    М.П.                            Потпис овлашћеног лица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 
ИЗЈАВА
 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
                        Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
 
 
 
 
 
Датум:                                                      М.П.                         Потпис овлашћеног лица
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН, ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача/групе понуђача, дајем следећу
 
ИЗЈАВУ
 
Испуњавам-мо све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 04/2013, „Набавка добара – куповина намирница за потребе рада ђачке кухиње у Основне школе ''Вук Караџић''-Ресавица“, и то да:
 1. је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,  која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 4. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
 
Напомена:
У случају недоумице о томе, да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, овом изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1 до 4, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4.
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
 
 
Датум:                                                    М.П.                      Потпис овлашћеног лица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1
 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
                                                           
 
И З Ј А В У
 
Подизвођач_______________________________________(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке „Набавка добара – куповина намирница за рад ђачке кухиње у Основној школи ''Вук Караџић''-Ресавица'' број 04/2013, испуњава све услове из чл. 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да:
1)      је подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)      подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)      подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4)      Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.
 
Датум:                                                               М.П.       Потпис овлашћеног лица
                                                                                                       подизвођача
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
 
 
ИЗЈАВУ
 
 
Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке '' Набавка добара – куповина намирница за рад ђачке кухиње у Основној школи ''Вук Караџић''-Ресавица'' број 04/2013, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
 
 
 
 
Датум:                                                    М.П.                      Потпис овлашћеног лица
 
 
                                                                                 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
 
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)
 
 
И 3 Ј А В A
 
којом понуђач (пословно име или скраћени назив понуђача)................................................
из........................ под  пуном  материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да је ималац права интелектуалне својине.
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                        М.П.                  Потпис овлашћеног лица
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. САДРЖИНА ПОНУДЕ
 
 
Р.бр. Назив обрасца Поглавље
1. Образац понуде (Поглавље 6)
2. Прилози обрасца понуде (Прилог 1 или Прилог 2, или Прилог 1 и Прилог 3)
3. Модел уговора (Поглавље 7)
4. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди) (Поглавље 10)
5. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа са подизвођачем) (Поглавље 10.1)
6. Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 9)
7. Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна), (Поглавље 8)
8. Образац изјаве сходно члану 75.став 2 ЗЈН ( за понуђача/ групу понуђача) (Поглавље 11)
9. Образац изјаве сходно члану 75.став 2 ЗЈН ( за подизвођача) (Поглавље 11.1)