ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Позив за подношење понуда за кухињу 2014.

бр. 03-1403

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 
 
 
Назив наручиоца:
Основна школа ''Вук Караџић'' - Ресавица
 
Адреса наручиоца:
 35237 Ресавица,  ул. 6. август бр. 21
Интернет страница наручиоца: www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs
 
Врста наручиоца: Јавна установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности број 03/2014
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра - Набавка намирница за рад ђачке кухиње, 85312200 Услуге снабдевања и доставе намирница, UA01 Прехрамбени производи
Критеријум за доделу уговора:  
Eконoмски наjповољнија понуда
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација преузима се са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs; интернет странице наручиоца www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs;
непосредно преузимањем на адреси ул. 6. август број 21, Ресавица, секретеријат школе (сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова).
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда:
 
 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
-              Понуде се достављају на адресу: Основна школа ''Вук Караџић'' - Ресавица, ул. 6. август број 21, са напоменом: „Понуда за јавну набавку мале вредности - Набавка намирница за рад ђачке кухиње, број 03/2014. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати и писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
-              Понуда се сматра благовременом ако је примљена у секретеријату школе, на адреси 6. август бр. 21, 35237 Ресавица, закључно са 24. децембром 2014. године, до 12:00 часова.
-              Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву.
-              Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
-              Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Место време и начин подношења понуда:
 
 
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24.12.2014. године, у 13 часова на адреси 35237 Ресавица, ул. 6. август број 21, у секретеријату школе, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у отварању понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати да поседују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Рок за доношење одлуке:
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 
Лице за контакт:
 
Дејан Денић, секретар школе тел. 035/627-270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 бр. 03-1403
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 
 
 
Назив наручиоца:
Основна школа ''Вук Караџић'' - Ресавица
 
Адреса наручиоца:
 35237 Ресавица,  ул. 6. август бр. 21
Интернет страница наручиоца: www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs
 
Врста наручиоца: Јавна установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавака мале вредности број 03/2014
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра - Набавка намирница за рад ђачке кухиње, 85312200 Услуге снабдевања и доставе намирница, UA01 Прехрамбени производи
Критеријум за доделу уговора:  
Eконoмски наповољнија понуда
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација преузима се са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs; интернет странице наручиоца www.osvukkaradzicresavica@nasaskola.rs;
непосредно преузимањем на адреси ул. 6. август број 21, Ресавица, секретеријат школе (сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова).
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда:
 
 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
-              Понуде се достављају на адресу: Основна школа ''Вук Караџић'' - Ресавица, ул. 6. август број 21, са напоменом: „Понуда за јавну набавку мале вредности - Набавка намирница за рад ђачке кухиње, број 03/2014. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати и писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
-              Понуда се сматра благовременом ако је примљена у секретеријату школе, на адреси 6. август бр. 21, 35237 Ресавица, закључно са 24. децембром 2014. године, до 12:00 часова.
-              Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву.
-              Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
-              Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Место време и начин подношења понуда:
 
 
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24.12.2014. године, у 13 часова на адреси 35237 Ресавица, ул. 6. август број 21, у секретеријату школе, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у отварању понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати да поседују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Рок за доношење одлуке:
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 
Лице за контакт:
 
Дејан Денић, секретар школе тел. 035/627-270