ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Школски програм за први образовни циклус од 2014/2015. до 2017/2018. године

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“, РЕСАВИЦА

 

за први образовни циклус

 

од 20014/2015. до 2017/2018. школске године


Циљ Школског програма

 

 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи. Школски програм представља основу на којој наставник и стручни сарадник планира и организује свој рад. Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.

 

Циљеви образовања и васпитања јесу:

1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;

    2) стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој, инклузију и запослење и стицање и развијање основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним језицима, математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи, међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања;

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;

 4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;

  5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;

  6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;

9) оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;

10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;

16) повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Закон о основном образовању и васпитању ( „Сл. Гл. РС“, бр. 55/2013 ) – члан 4


 

Полазне основе рада

1.      Закон о основама система образовања и васпитања, ''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)

2.      Закон о основној школи ''Службени гласник Републике Србије'', број 55/2013)

3.      Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти  разред основног и васпитања и наставном програму за трећи разред („Просветни гласник“ бр.7/2010., 3/2011, 7/2011, 1/2013)

4.      Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете:српски језик,математика и природа и друштво(,,Просветни гласник бр.5/2011.)

5.      Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  (,,Просветни гласник бр.67/2013.)

6.      Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник бр.7/2011, 1/2013.,4/2013)

7.      Правилник о наставном  програму за четврти  разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник бр.3/2006, 15/2006,2/2008, 3/20011, 7/2011.,1/2013.)

8.      Правилник о наставном плану и програму за први,  други , трећи и четврти разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник бр.7/2011.)

9.      Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховогпрофесионалног развоја (''Службени гласник РС – Просветни гласник'', бр.5/11)

10.  Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво(''Службени гласник РС – Просветни гласник'', бр.5/11)

11.  Правилник о стандардима квалитета рада установе ''Службени гласник РС – Просветни гласник'', 7/2011 и 68/2012

12.  Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организје школа, бр.029-1535, од 17.12.2013.године

  

13. План и програм екскурзија и наставе у природи, бр.046-850 од 30.06.2014.године

 

14. Правилник о оцењивању ученика у основној школи, бр.029-1533 од 17.12.2014.године

 

15. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (''Сл.гл.РС'', бр.76/10 )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни план основног образовања и васпитања за први циклус

 


   Први разред

 

Редни

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

 

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Српски језик

5

180

2.

Енглески језик

2

  72

3.

Математика

5

180

4.

Свет око нас

2

  72

5.

Ликовна култура

1

  36

6.

Музичка култура

1

  36

7.

Физичко васпитање

3

108

 

Укупно:  А

        19

        684

Редни

број

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Верска настава/ Грађанско васпитање *

1

36

2.

Народна традиција

1

36

3.

Чувари природе

1

36

4.

Лепо писање

1

36

 

Укупно : Б

2

72

 

Укупно : А+Б

21

756

Ред.

број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

(којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети)

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Редовна настава

21

756

2.

Допунска настава

1

36

3.

Додатни рад

-

-

4.

Настава у природи *

7 – 10 дана годишње

 

Ред.

број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Час одељенског старешине

1

36

2.

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

1-2

36-72

3.

Екскурзије, излети

1-3 дана годишње

        * Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим способностима.

 

*Напомена:Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.. За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.


         Други разред

 

Редни

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

 

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Српски језик

5

180

2.

Енглески језик

2

  72

3.

Математика

5

180

4.

Свет око нас

2

  72

5.

Ликовна култура

2

  72

6.

Музичка култура

1

  36

7.

Физичко васпитање

3

108

 

Укупно:  А

        20

       720

Редни

број

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Верска настава/ Грађанско васпитање *

1

36

2.

Народна традиција

1

36

3.

Чувари природе

1

36

4.

Од играчке до рачунара

1

36

 

Укупно : Б

2

72

 

Укупно : А+Б

22

792

Ред.

број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

(којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети)

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Редовна настава

22

792

2.

Допунска настава

1

36

3.

Додатни рад

-

-

4.

Настава у природи *

7 – 10 дана годишње

 

Ред.

број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Час одељенског старешине

1

36

2.

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

1-2

36-72

3.

Екскурзије, излети

1-3 дана годишње

        * Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим способностима.

*Напомена:Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.. За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.


 

             Трећи разред

 

Редни

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

 

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Српски језик

5

180

2.

Енглески језик

2

  72

3.

Математика

5

180

4.

Свет око нас

2

  72

5.

Ликовна култура

2

  72

6.

Музичка култура

1

  36

7.

Физичко васпитање

3

108

 

Укупно:  А

        20

       720

Редни

број

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Верска настава/ Грађанско васпитање *

1

36

2.

Народна традиција

1

36

3.

Чувари природе

1

36

4.

Од играчке до рачунара

1

36

 

Укупно : Б

2

72

 

Укупно : А+Б

22

792

Ред.

број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

(којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети)

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Редовна настава

22

792

2.

Допунска настава

1

36

3.

Додатни рад

-

-

4.

Настава у природи *

7 – 10 дана годишње

 

Ред.

број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Час одељенског старешине

1

36

2.

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

1-2

36-72

3.

Екскурзије, излети

1-3 дана годишње

        * Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим способностима.

 

*Напомена:Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.. За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.

 

 

 


             Четврти разред

 

Редни

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

 

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Српски језик

5

180

2.

Енглески језик

2

  72

3.

Математика

5

180

4.

Свет око нас

2

  72

5.

Ликовна култура

2

  72

6.

Музичка култура

1

  36

7.

Физичко васпитање

3

108

 

Укупно:  А

        20

       720

Редни

број

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Верска настава/ Грађанско васпитање *

1

36

2.

Народна традиција

1

36

3.

Чувари природе

1

36

4.

Од играчке до рачунара

1

36

 

Укупно : Б

2

72

 

Укупно : А+Б

22

792

Ред.

број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

(којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети)

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Редовна настава

22

792

2.

Допунска настава

1

36

3.

Додатни рад

1

36

4.

Настава у природи *

7 – 10 дана годишње

 

Ред.

број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

НЕДЕЉНО

ГОДИШЊЕ

1.

Час одељенског старешине

1

36

2.

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

1-2

36-72

3.

Екскурзије, излети

1-3 дана годишње

        * Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим способностима.

 

*Напомена:Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.. За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.


 

 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Обавезни наставни предмети


 

Наставни предмет:  СРПСКИ ЈЕЗИК

 Разред: ПРВИ

 

 

Циљ и задаци

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.

 

Задаци наставе српског језика:

§ развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;

§ основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;

§ поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;

§ упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;

§ оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);

развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;

§ развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;

§ увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);

§ оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;

§ упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;

§ поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;

§ развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;

§ поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);

§ усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;

§ упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;

§ развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;

§ навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;

§ подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;

§ подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);

§ васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;

§ развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

 

Оперативни задаци у 1.разреду:

§ усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица;

§ савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;

§ навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;

§ формирање навике за читко, уредно и лепо писање;

§ поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова;

§ уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;

§ усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма;

§ оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима програма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА – СРПСКИ ЈЕЗИК 1. РАЗРЕД

Бр. наст.теме

Наставна тема

Број часова

Укупно час.по теми

обраде

утврђивања

систематиз.

провере

1.

 

ГОВОРНА КУЛТУРА

10

22

4

-

36

2.

 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

21

13

4

3

41

3.

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

24

32

6

6

68

4.

 

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА

3

5

-

-

8

5.

КЊИЖЕВНОСТ

20

7

-

-

27

Укупно

5 тема

78

79

14

9

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 НАСТАВНА ТЕМА

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА

   основни ниво

средњи ниво

  напредни ниво

1.

ГОВОРНА КУЛТУРА

 

1СЈ.0.1.1.  
1СЈ.0.1.2.
1СЈ.0.1.3.
1СЈ.0.1.4.
1СЈ.0.1.5.

1СЈ.0.1.6.
1СЈ.0.1.7.

1СЈ.0.1.8.

 

 

2.

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ

 

1СЈ.1.2.1.  
1СЈ.1.2.2.

1СЈ.1.2.3.
1СЈ.1.2.4.  
1СЈ.1.2.5.  
1СЈ.1.2.6.  
1СЈ.1.2.7. 
1СЈ.1.2.8.

 

1СЈ.2.2.1. 

1СЈ.2.2.2.  

1СЈ.2.2.3.  

1СЈ.2.2.4. 

1СЈ.2.2.5.

1СЈ.2.2.6.

1СЈ.2.2.7.

1СЈ.2.2.8.

1СЈ.2.2.9.

1СЈ.2.2.10.

 

1СЈ. 3.2.1.

1СЈ. 3.2.2.

1СЈ. 3.2.3.

1СЈ. 3.2.4.

1СЈ. 3.2.5.

1СЈ. 3.2.6.

1СЈ. 3.2.7.

3.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

 

1СЈ. 1.3.1.  
1СЈ. 1.3.2.  
1СЈ. 1.3.3.  
1СЈ. 1.3.4.  
1СЈ. 1.3.5.  
1СЈ. 1.3.6.  
1СЈ. 1.3.7.  
1СЈ. 1.3.8.

1СЈ. 1.3.9.
1СЈ. 1.3.10.

 

1СЈ. 2.3.1.

1СЈ. 2.3.2.  

1СЈ. 2.3.3. 

1СЈ. 2.3.4.

1СЈ. 2.3.5.

1СЈ. 2.3.6.

1СЈ. 2.3.7.

1СЈ. 2.3.8.

1СЈ. 2.3.9.

1СЈ. 2.3.10.

1СЈ. 2.3.11.

 

1СЈ. 3.3.1.

1СЈ. 3.3.2.

1СЈ. 3.3.3.

1СЈ. 3.3.4.

1СЈ. 3.3.5.

1СЈ. 3.3.6.

4.

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
 * граматика
 

 * лексикологија

 

1СЈ. 1.4.1.  
1СЈ. 1.4.2.  
1СЈ. 1.4.3.  
                   
                   
                   

 

 

1СЈ. 1.4.4.  
1СЈ. 1.4.5.  

 

1СЈ. 2.4.1.  

1СЈ. 2.4.2.  

1СЈ. 2.4.3.  

1СЈ. 2.4.4.

1СЈ. 2.4.5.

1СЈ. 2.4.6.

1СЈ. 2.4.7.

 

1СЈ. 2.4.8.   

1СЈ. 2.4.9.

 

1СЈ. 3.4.1.

1СЈ. 3.4.2.

1СЈ. 3.4.3.

 

 

 

 

 

1СЈ. 3.4.4.

1СЈ. 3.4.5.

5.

КЊИЖЕВНОСТ

 

1СЈ.1.5.1.  
1СЈ.1.5.2.  
1СЈ.1.5.3.  
1СЈ.1.5.4.  
                    

 

1СЈ.2.5.1.  

1СЈ.2.5.2.  

1СЈ.2.5.3.

1СЈ.2.5.4.

1СЈ.2.5.5.

1СЈ.2.5.6.

1СЈ.2.5.7.

 

1СЈ. 3.5.1.

1СЈ. 3.5.2. 

1СЈ. 3.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

СРПСКИ  ЈЕЗИК (шифрарник) ЗА ПРВИ РАЗРЕД

 

 

 

 

1.      ГОВОРНА КУЛТУРА

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,   учествује у њему

                  и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања  

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без  тзв. „певушења“ или

                 „скандирања“

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне

                  израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи  се теме, јасно

                 структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући

                 основну информацију и додатне информације

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став

 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ.

 

 

2.      ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,  проналазећи информације експлицитно

                  исказане у једној реченици, пасусу,  или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине

                  (синонимија, парафраза), садржана у тексту

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је

                  занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација

                  које су му познате; издваја речи које су му непознате

 

3.      ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих),

           назива школе     

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву),

             разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)

 

4.      ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и

                 глаголско време (презент, перфекат и футур)

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне,

                  заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у

           кући, школи и сл.)

 

5.      КЊИЖЕВНОСТ

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                     

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту

                 је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације

                 исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр.

                 проналази  део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму) 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену

1СЈ.2.2.6. препознаје  фигуративно значење у тексту

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет,

                 уочава  међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим

                 особинама, осећањима, намерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је

                 занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни

1СЈ.2.2.10.вреднује примереност илустрација које прате текст;наводи разлоге за избор одређене илустрације

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника;

                 користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/

                 -чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској

                 позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове

                 реченица, дужину реченице...)   

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим

                 детаљима

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке) 

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља,

                   година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве;

                 личне заменице; основне и редне бројеве)

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу                  

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног

                 глаголског времена у друго

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и

                 по потврдности/одричности (потврдне и одричне)

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима,

                 књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава

 

5. КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, брзалице)     

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у

                 књижевноуметничком тексту

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и  дијалога

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту

 

 

 Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из  различитих делова

                 дужег текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст,

                  табела, графички приказ)

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта  заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста

                 вс. мишљења учесника у догађају)

1СЈ.3.2.4. изводи  сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују;

                 резимира наративни текст

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или

                 дијаграм)

1СЈ.3.2.6. процењује  сврху  информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од два текста

                 боље описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.)

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио

                  на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста,

                  или износи свој став о догађајима из текста) 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке

                 конструкције, укључујући и сложене

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну

                 информацију и додатне информације унутар текста и пасуса

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

 

 

 

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне

                 придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица

                 према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин

 

 У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у

                 којем  су употребљени

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу 

 

5. КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ :

 

 

1.Свакодневно посматрање, разговор и презентација радова.

2.Писмено испитивање,5-15 мин.вежбе,контолни задаци,наставни листовипосле сваке реалиѕоване теме.

3.Активност на часу.

4.Израда домаћих задатака.

5.Опште ангажовање ученика.


 

 

Говорна култура

Правилан изговор гласова, говорне вежбе усмено изражавање и препричавање

 

 

 

-    слуша

-          посматра

-    слуша

-          посматра

-          прича

-          практично комуницира

-          манипулише сликама

-          ређа слагалице од слова и слика

 

-усмерава, наводи

- ствара ситуацију  

-  усмерава, наводи

- ствара ситуацију  

- сугерише, подстиче

-  дискутује, анализира

- мотивише

 

-          дијалошка

-          демонстративна

-           

-          дијалошка

-          демонстративна

-          илустративна

 

-          правилно изговорати гласове

-          правилно изговорати гласове

-          правилно интонирати реченицу

-          изражавати мисли, идеје и осећање

Вештина читања и разумевање прочитаног

 

Обрада обавезних текстова, рецитација, лектире

 

-          именује и чита слова,

-          прави речи од слова,

-          прави од речи реченице,

-          чита текстове,

-          активно учествује у причању,

-          користи дечју штампу и непознате текстове

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-          демонстративна

-          текстуална

-          дијалошка

-          учење путем открића

-          илустративна

-          игра улога

-         индентификовати гласове, речи и реченице

-         писати штампаним и писаним словима

-         савладавати технике читања

Граматика

Глас, слово, реч, реченица, употреба великог слова у писању имена, на почетку реченице, тачка

-        препознаје слова, речи, реченице

-        игра се мењањјући гласове у речима,

-        вежба у изговарању обавештења, питања и заповести

-        вежба у изговору и писању гласова ч, ћ, ђ, х, р

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-       демонстративна

-       текстуална

-       дијалошка

-       учење путем открића

-        правилно изговарати гласове, речи и реченице

-        правилно интонирати реченицу

-        поштовати тачку, упитни и узвичћник

 


 

 

 

Активности ученика

Активности наставника

Начин и поступак остваривања програма

Циљеви и задаци садржаја

Садржаји програма

 

 

Употреба зареза при набрајању речи са истим значењем

-          чита текстове

-          увежбава логичко читање

-          препознаје књижевна дела и њихове основне карактеристике

-          доживљава и разумева садржај књижевних текстова

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-              демонстративна

-              текстуална

-              дијалошка

-              игра улога

-    уочавати врсте књижевног дела

-    разликовати позитивне и негативне јунаке

-    разликовати стварно од имагинарног

-    издвајати главне актере, време и место радње

-    изражавати сопствени утисак и став о прочитаном

 

      Књижевност

Обрада текстова, лектира, драмских текстова

-    активно учествује у причању

-    слободно и умерено препричава, прича

-    рецитује

-    описује на основу онога што је видео, доживео, осетио

-    вежба изговор гласова, речи, брзалица

-    реализуј е ј едноставниј е говорне улоге

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-    м. посматрања

-    дијалошка

-    игра улога

-    слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје

-    слободно и усмерено препричавати ј едноставне текстове

-    слободно и подстицајно описивати предмете и појаве

-    суштински импровизовати текст

Писано изражавање

Састављање реченица, диктат, аутодиктат

-    саставља реченице

-    прави самостални речник

-    саставља причу

-    пише честитку и писма

-    решава ребусе

-    пише по диктату

-    аутодиктат

- усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-    демонстративна

-    текст метода

-    м. писаних     радова

-    слободно и усмерено описивати догађаје, доживљај и предмет

-    писати кратке текстове са различитим наменама

-    правилно писати по диктату- аутодиктату

 


Наставни предмет:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Разред: ПРВИ

 

Циљ

 

Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком,,у усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.

         Настава  страног  језика  треба  да :

  -подстакне  потребу за учењем страних  језика,

  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика,

  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција,

  -стимулише машту,креативност и радозналост,

  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.

Општи  стандарди-Кроз  наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог језика  и културе  у контакту са другим језицима  и  културама.Ученик развија радозналост ,истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

       Задаци  на  нивоу  језичких  вештина:

      Разумевање говора

      Ученик  треба да:

     -препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,

     -разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације,

     -разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.

        Разумевање писаног текста

       Ученик треба да:

      -препознаје слова,написане речи и реченице у вези са познатим појмовима,

      -поштује правописне знеке приликом читања,

      -разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама.

       Усмено  изражавање

       Ученик  треба да:

       -разговетно изговара гласове акцентује речи,поштује ритам  и  интонацију при говору и читању,

       -даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,

       -описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,

       -репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.          

Интеракција

        Ученик треба да :

        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,

        -поставља једноставна питања,

        -изражава допадање и недопадање,

        -учествује у заједничким активностима на часу,

        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.

         Писмено  изражавање

        Ученик треба да :

       -поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим   писаним текстом или визуелним подстицајем,

       -пише личне податке(име,презиме и адресу),

       -прави спискове са разлишитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...),

       -допуњава честитку.

        Знања  о  језику

        Ученик треба да:

        -препознаје основне граматичке елементе,

        -користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(на пр. Форме учтивости),

        -разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активности

 

Наставна тема  и садржај

Бр.

час.

Активности   ученика

Активности наставника

Начини  и  поступци  остваривања садржаја

Циљеви и задаци садржаја програма

Праћење и оцењивање

 

 

1.School

-упознавање

-представљање

-бројеви до 1-6

-школски намештај и прибор

       10

-слушање

-понављање

-певање

-рецитовање

-показивање

-драматизација дијалога

-цртање и бојење

-игра

-кратки дијалози

-игре погађања

-физичке активности

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(математика-бројеви , српски језик,свет око нас …

-фронтални

-индивидуални

-индивидуализовани

-колективни

-рад у паровима

-рад у групи

 

 

 

-препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  језика  који учи

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  одговарајући  начин

-именовање  предмета

-бројање  од  1 – 6

-интерпретација и практична  примена стечених  знања

-упознавање , представљање  себе  и  других

-изражавање  припадности

 

 

 

Изговор

Активност на часу

Самосталност у раду

 

2. Me and my friends

-другови и особе из  окружења

-игре(именовање  играчака)

-бројеви  од  7 – 10

-основне  боје

 

 

 

 

       9

-слушање описа слике уз показивање

-слушање кратких дијалога уз понављање

-певање уз гестикулацију

-рецитовање уз гестикулацију

-игре са бројевима

-физичке активности

-цртање

-бојење

-диктат бројева

-диктат боја

-лепљење апликација у радну свеску

-драматизација дијалога

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(математика-бројеви , српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-колективни

-рад у паровима

-рад у групи

-индивидуални

индивидуализовани

-препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  језика  који учи

-коришћење  формалних  и  неформалних  поздрава

-разумевање  једноставних  упутстава  и  адекватно  реаговање

-усвајање и  примена  речника

-бројање до 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изговор

Активност на часу

Самосталност у раду

 


 

3. Family/ home

-чланови  породице(односи)

-кућа,стан,просторије

-намештај

-кућни  апарати

       9

-слушање уз показивање

-слушање и понављање

-рецитовање

-певање

-слушање и понављање кратких дијалога

-игре погађања боја, бројева, личности и активности

-цртање и бојење

-диктат цртања

-драматизација дијалога

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура)

 

-фронтални

-колективни

-рад у паровима

-рад у групи

-индивидуални

-индивидуализовани

-Адекватна  реакција  на  упутства

-практична  примена  знања

-именовање  чланова  уже  и  шире  породице

-именовање делова стана(набрајање  намештаја)

-давање информација о својој породици

Изговор

Активност на часу

Самосталност у раду

 

4. Holidays

-годишња  доба

-месеци,дани у недељи

-делови  дана

-Божић,Нова  година,Ускрс,рођендан

-поклони

-обичаји

 

       8

-слушање и понављање дијалога

-слушање и понављање песама

-слушање и понављање рецитација

-певање

-рецитовање

-описивање слике

-прављење честитки

-драматизација дијалога

-цртање и бојење

-игре погађања

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура)

-фронтални

-колективни

-рад у паровима

-рад у групи

-индивидуални

-индивидуализовани

-именовање годишњих доба,месеци,дана у недељи и празника

-певање празничних песама

-самостална  примена  стечених  знања

Изговор

Активност на часу

Самосталност у раду

 

5. My surrounding/pets

-место становања

-важне установе у окружењу

-називи кућних љубимаца

-описивање животиња

-набрајање радњи(ходање,скакање,летење...)

       9

-слушање и понављање прозног текста уз показивање

-слушање и понављање дијалога

-слушање и понављање песама и рецитација

-певање уз гестикулацију

-рецитовање уз гестикулацију

-цртање и бојење

-израда цртежа и апликација делова намештаја за постер

-игре погађања

-извршавање наредби

-драматизација дијалога

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура)

-фронтални

-колективни

-рад у паровима

-рад у групи

-индивидуални

-индивидуализовани

-разумевање  краћих  текстова и одговарање на  одговарајући  начин

-именовање,описивање љубимаца и набрајање облика  кретања

-кратке информације о окружењу,набрајање  установа

-коришћење једноставних структура у описивању окружења

Изговор

Активност на часу

Самосталност у раду

 

6. Food

-оброци

-избор хране и пића

-воће и поврће

-изражавање „волим“ и „не волим“

 

       9

-слушање и понављање прозног текста уз показивање

-слушање и понављање песама и рецитација уз показивање

-певање

-рецитовање

-слушање и понављање дијалога

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура)

 

-фронтални

-колективни

-индивидуални

-индивидуализовани

-рад у паровима

-рад у групи

 

-именовање оброка

-опис омиљене хране

-изражавање става у вези са храном

-нуђење хране,прихватање и одбијање понуде

-састављање менија користећи усвојене речи

-упознавање обичаја и културе других народа

Изговор

Активност на часу

Самосталност у раду

 

7. My body

-именовање делова тела

-описивање

       9

-слушање и понављање прозног текста, рецитација и песама уз показивање

-слушање и понављање дијалога

-певање

-рецитовање

-давање и извршавање наредби

-игре погађања

-цртање

-бојење

-сецкање и лепљење

-драматизација дијалога

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура,физичко  васпитање)

-фронтални

-колективни

-индивидуални

-индивидуализовани

-рад у паровима

-рад у групи

 

-именовање  делова  лица  и тела

-адекватна  реакција  на  упутства

-практична  примена  знања

-давање  основних  информација о слици

-учешће  у  комуникацији размењивањем  исказа

 

 

 

 

 

Изговор

Активност на часу

Самосталност у раду

 

 

8.Clothes

-одевни  предмети

-изражавање  припадности

-обућа

       9

-слушање и понављање прозног текста, рецитација и песама уз показивање

-слушање и понављање дијалога

-певање

-рецитовање

-давање и извршавање наредби

-игре погађања

-цртање

-бојење

-сецкање и лепљење

-драматизација дијалога

-игре препознавања и погађања

-физичке активности

-презентација  наставних  садржаја

-усмеравање  активности  ученика

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену  садржаја

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  култура)

-фронтални

-колективни

-индивидуални

-индивидуализовани

-рад у паровима

-рад у групи

 

-именовање  делова  одеће

-описивање  одеће(именовање и описивање  боје)

-изражавање  припадности

-разумевање  краћих  текстова и  одговарање  на  одговарајући  начин

-коришћење  једноставних  сртуктура  у  описивању слике  или  другова

 

 

 

                                                                                                               Предметни наставник:

                                                                                                                  Милош Мировић

 

 

 

 


Наставни предмет:  МАТЕМАТИКА

 Разред: ПРВИ

 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

 

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ јесу:

§ да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;

§ да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;

§ да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;

§ да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;

§ да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;

§ да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;

§ да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;

§ да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;

§ да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;

§ да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;

§ да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;

§ да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;

§ да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ:

Ученици треба да:

§ препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија;

§ посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром;

§ на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по облику, боји и величини;

§ успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету;

§ уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп“ и „елемент“, усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења детета;

§ науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају знаке једнакости и неједнакости;

§ савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању, упознају термине и знаке сабирања и одузимања; науче да правилно користе изразе „за толико већи“ и „за толико мањи“;

§ упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе ових назива);

§ савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања;

§ одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем „погађања“;

§ успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и одузимања до 100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог израза умеју да састављају одговарајуће задатке);

§ упознају метар, динар и пару.

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА – МАТЕМАТИКА  1. РАЗРЕД

Бр. Наст.теме

Наставна тема

Број часова

Укупно часова

по теми

обраде

утврђ.

Систем.

Провере

 

1.

 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА

 

40

 

 

60

 

 

10

 

 

12

 

 

122

 

2.

 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ

19

8

1

3

31

 

3.

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА

10

10

-

2

22

 

4.

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

1

3

1

-

5

Укупно

 

4 теме

70

77

14

19

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 НАСТАВНА ТЕМА

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА

   основни ниво

средњи ниво

   напредни ниво

1.

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА

 

1МА. 1.1.1. 

1МА. 1.1.2. 
1МА. 1.1.3.   
1МА. 1.1.4.

1МА. 1.1.5. 
 

 

1МА. 2.1.1.

1МА. 2.1.2. 

1МА. 2.1.3.

1МА. 2.1.4.

1МА. 2.1.5.

 

1МА. 3.1.1.

1МА. 3.1.2.

1МА. 3.1.3.

1МА. 3.1.4.

1МА. 3.1.5.

2.

ГЕОМЕТРИЈА

 

1МА.1.2.1.    
1МА.1.2.2.

1МА.1.2.3.  

1МА.1.2.4. 

 

1МА.2.2.1.

1МА.2.2.2.

1МА.2.2.3.

1МА.2.2.4.

1МА.2.2.5.

1МА.2.2.6.

 

1МА. 3.2.1.

1МА. 3.2.2.

1МА. 3.2.3.

1МА. 3.2.4.

1МА. 3.2.5.

3.

РАЗЛОМЦИ

 

1МА.1.3.1.

1МА.1.3.2.

 

1МА.2.3.1

1МА.2.3.2.

 

1МА. 3.3.1.

1МА. 3.3.2.

4.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

 

1МА. 1.4.1

1МА. 1.4.2.  
1МА. 1.4.3.  
1МА. 1.4.4.

 

1МА. 2.4.1. 

1МА. 2.4.2. 

1МА. 2.4.3.  

1МА. 2.4.4.

1МА. 2.4.5. 

 

1МА. 3.4.1.

1МА. 3.4.2.

1МА. 3.4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

МАТЕМАТИКА  (шифрарник) ЗА ПРВИ РАЗРЕД

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.

 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на

                    датој бројевној полуправoj

1МА.1.1.2.  рачуна  вредност  бројевног  израза  са  највише  две  операције  сабирања  и одузимања у

                    оквиру прве хиљаде  

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка  (троцифрене бројеве  једноцифреним) у оквиру прве хиљаде

1МА.1.1.4.  уме  да  на  основу  текста  правилно  постави  израз  са  једном  рачунском операцијом

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде  

 

2. ГЕОМЕТРИЈА

1МА.1.2.1.  уме  да  именује  геометријске  објекте  у  равни  (квадрат,  круг,  троугао, правоугаоник,  тачка,

                    дуж,  права,  полуправа  и  угао)  и  уочава  међусобне односе  два  геометријска  објекта  у

                    равни  (паралелност,  нормалност, припадност)

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица

1МА.1.2.4. користи  поступак  мерења  површине  објекта,  приказаног  на  слици,  при чему је дата мерна

                   јединица

 

3.  РАЗЛОМЦИ

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак  1/n  (n ≤ 10) и препозна његов графички приказ

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине

 

 

     4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним

                   ситуацијама

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности  (l, dl, ml)

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме

 

Следећи искази описују шта ученик ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ

 

  1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА

1МА.2.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  (паран,  непаран,  најве најмањи, претходни,

                    следећи број) и разуме декадни бројни систем

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције

1МА.2.1.5. уме да решава једначине

 

  1. ГЕОМЕТРИЈА

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим  троугла, квадрата и правоугаоника када  су подаци дати у истим мерним

                   јединицама

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним

                   јединицама

1МА.2.2.6. препознаје  мрежу  коцке  и  квадра  и  уме  да  израчуна  њихову  површину када су подаци

                   дати у истим мерним јединицама

 

  1. РАЗЛОМЦИ

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  а/b (b ≤ 10, a < b) када  је графички приказан на фигури подељеној на

                   b делова

1МА.2.3.2.  уме  да  израчуна  n-ти  део  неке  целине  и  обрнуто,  упоређује  разломке облика 1/n

                    (n ≤ 10)

 

    4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим

                    ситуацијама

1МА.2.4.2.  зна  јединице  за  време  (секунда, минут,  сат, дан, месец,  година) и  уме да претвара  веће  у

                    мање  и  пореди  временске  интервале  у  једноставним ситуацијама

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање

1МА.2.4.5.  уме  да  користи  податке  приказане  графички  или  табеларно  у  решавању једноставних

                    задатака и уме графички да представи дате податке

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.

 

  1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА

1МА.3.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  проблемских задатака

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.

1МА.3.1.3.  уме да израчуна  бројевну  вредност  израза  са  више  операција,  поштујући приоритет

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом

 

  1.  ГЕОМЕТРИЈА

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника

1МА.3.2.4.  уме  да  израчуна  обим  и  површину  сложених  фигура  у  равни  када  су подаци  дати у истим

                    мерним јединицама

1МА.3.2.5.  уме да израчуна  запремину  коцке и  квадра  када  су  подаци дати  у  истим мерним јединицама

 

  1.  РАЗЛОМЦИ

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак  а/b (b ≤ 10, a < b)

1МА.3.3.2. зна да израчуна део а/b (b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима

 

 

     4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да  претвара  из  једне

                    јединице  у  другу  и  пореди  временске  интервале  у сложенијим ситуацијама

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе  

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

 

1.Свакодневно посматрање,усмено испитивање,разговор.

2.Писмено испитивање,писмене и контролне вежбе после сваке реализоване теме,наставни листови,краће писмене провере.

3.Активност и залагање на часу.

4.Израда домаћих задатака.


 

 

 

Садржаји програма

Активности ученика

Активности наставника  образовно васпитном раду

Начин  поступак осоостваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Предмети у простору и односи међу њима

Положај предмета: на, изнад, испред, испод, иза, лево, десно, споља, унутра,

-    посмата

-    уочава

-    именује

-    повезује

-    упоређује

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-подстиче на логично

мишљење

-развија кооперативност

- демонстративна

-  дијалошка

-  илустративна

-  истраживачка

орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, изнад, испод, лево, десно... разликовати и именовати геометријска тела одређивати положај предмета

Линија и област

 

Тачка, спајање тачака линијама, дуж, отворене и затворене, праве и криве линије, скуп, елементи скупа

-    разликује

-    именује

-    открива релације изражава их

-    упоређује

-    уочава

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-подстиче на логично

мишљење

-развија кооперативност

-демонстративна дијалошка илустративна истраживачка

разликовати и именовати тачку,

дуж и линију умети да их нацрта

овладати руковањем геометриским

прибором упоређивати по облику и дужини


 

Класификација предмета према својствима

Дуже шире дебље

-    посматра

-    уочава

-    упоређује

-    закључује

-    проверава

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-подстиче на логично

мишљење

-    демонстративна

-    илустративна

-    истраживачка

- уочити однос између предмета по облику, боји и величини

Природни бројеви до 100

Писање и читање бројева до 100 сабирање и одузимање, допуњавање до десетице, писмено сабирање и одузимање у оквиру прве стотине

-          посматра

-          групише

-          пребројава

-          броји

-          сређује по редоследу

-          математички се изражава

-          рачуна

-          примењује стечено знање

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знања

-подстиче на логично

мишљење

-развија кооперативност

-    демонстративна

-    дијалошка

-    игра

-    истраживачка

-    текстуална

-    користити математичке термине: скуп, елеменат

-    уочити једноставне правилности

-    читати, писати и упоређивати бројеве од 0 до 100

-    употребљавати знаке једнакости и неједнакости

-    савладати сабирање и одузимање до 100

-    схватити појам 0

-    успешно решити текстуалне задатке

Мерење и мере

Метар, дециметар, центиметар

-          упоређује

-          мери и процењује

-          примењује стечена знања

-          прави моделе

-усмерава -наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и

примену знаља

-подстиче на логично

мишљење

-развија кооперативност

-    илустративно

-    демонстративна експериментална

-    игра

-    упознати метар, динар, пару

-    знати вредност новчаница и поступак плаћања

-    мерити дужину: стопом, кораком...

           

 


 

Наставни предмет:  СВЕТ ОКО НАС

 Разред: ПРВИ

 

 

Циљ и задаци:

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета свет око нас јесте да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице.

Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче се природна радозналост деце.

Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе.

Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се надограђују, проверавају и примењују.

Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи, другима и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота.

 

 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему.

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су:

§ развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;

§ развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;

§ развијање основних елемената логичког мишљења;

§ очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање интересовања и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке делатности;

§ оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;

§ интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;

§ стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;

§ усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног коришћења и дограђивања;

§ развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и одрживог развоја.

 

 

Циљеви и задаци наставе у 1. разреду:

§ формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;

§ овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање;

§ подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима;

§ подстицање и развијање истраживачких активности деце;

§ подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и предвиђања;

§ решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму;

§ развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;

§ разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче на природу, као и развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА – ПРИРОДА И ДРУШТВО 1. РАЗРЕД

Бр. наст.теме

Наставна тема

Број часова

Укупно часова

по теми

обраде

утврђивања

систематиз.

провере

1.

 

ЖИВА  И  НЕЖИВА ПРИРОДА

13

5

2

4

24

2.

 

ЕКОЛОГИЈА

KУЛТУРА ЖИВЉЕЊА,ЈА И ДРУГИ

1

2

-

-

3

3.

МАТЕРИЈАЛИ

5

1

-

-

6

4.

КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

7

4

-

-

11

5.

ДРУШТВО

9

13

3

1

26

6.

ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ

2

-

-

-

2

 

Укупно

 

6 тема

 

37

 

25

 

5

 

5

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

 

 

 НАСТАВНА ТЕМА

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА

   основни ниво

средњи ниво

   напредни ниво

1.

Жива и нежива природа

 

1ПД.1.1.1.   
1ПД.1.1.2.   
1ПД.1.1.3.

1ПД.1.1.4.

1ПД.1.1.5.      
1ПД.1.1.6.  

 

1ПД. 2.1.1.

1ПД. 2.1.2  

1ПД. 2.1.3.

1ПД. 2.1.4.

1ПД. 2.1.5.

1ПД. 2.1.6.

 

1ПД. 3.1.1.

1ПД. 3.1.2.

2.

Екологија

 

 

1ПД.1.2.1

1ПД.1.2.2.

1ПД.1.2.3.

 

1ПД.2.2.1.

1ПД.2.2.2.

1ПД.2.2.3.

1ПД.2.2.4.

 

 

3.

Материјали

 

1ПД. 1.3.1.  
1ПД. 1.3.2.

1ПД. 1.3.3. 
1ПД. 1.3.4. 
1ПД. 1.3.5.
1ПД. 1.3.6.

 

1ПД. 2.3.1.

1ПД. 2.3.2.

1ПД. 2.3.3.

1ПД. 2.3.4.

1ПД. 2.3.5.

1ПД. 2.3.6.

 

 

1ПД. 3.3.1.

1ПД. 3.3.2.

4.

Кретање и оријентација у простору

 

1ПД. 1.4.1. 
1ПД. 1.4.2.  
1ПД. 1.4.3.  
1ПД. 1.4.4.

1ПД. 1.4.5.

 

1ПД. 2.4.1.

1ПД. 2.4.2.

1ПД. 2.4.3.

1ПД. 2.4.4.

1ПД. 2.4.5.

 

1ПД. 3.4.1.

5.

Друштво

 

1ПД. 1.5.1.  
1ПД. 1.5.2.  
1ПД. 1.5.3.

1ПД. 1.5.4.

1ПД. 1.5.5.

 

1ПД. 2.5.1.

1ПД. 2.5.2.

1ПД. 2.5.3.

 

1ПД. 3.5.1.

1ПД. 3.5.2.

6.

Држава Србија и њена прошлост

 

1ПД. 1.6.1.

1ПД. 1.6.2.

1ПД. 1.6.3.

1ПД. 1.6.4.  
1ПД. 1.6.5.

1ПД. 1.6.6. 

 

1ПД. 2.6.1.

1ПД. 2.6.2.

1ПД. 2.6.3.

1ПД. 2.6.4.

1ПД. 2.6.5.

1ПД. 2.6.6.

1ПД. 2.6.7.

 

1ПД. 3.6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

СВЕТ ОКО НАС (шифрарник) ЗА ПРВИ РАЗРЕД

 

 

    Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ.

 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

1ПД.1.1.1.  прави разлику између природе и производа људског рада

1ПД.1.1.2.  зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу

1ПД.1.1.3.  зна заједничке карактеристике живих бића

1ПД.1.1.4.  уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране,

кретања и размножавања

1ПД.1.1.5.  препознаје и именује делове тела живих бића

1ПД.1.1.6.  разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима

 

2. ЕКОЛОГИЈА

1ПД.1.2.1.  препознаје и именује природне ресурсе

1ПД.1.2.2.  зна употребну вредност природних ресурса

1ПД.1.2.3.  разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе

 

3. МАТЕРИЈАЛИ

1ПД.1.3.1.  зна основна својства воде, ваздуха и земљишта

1ПД.1.3.2.  зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала

1ПД.1.3.3.  зна да различите животне намирнице садрже различите састојке

1ПД.1.3.4.  зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност,

намагнетисаност

1ПД.1.3.5.  зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу

1ПД.1.3.6.  зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и

деловања воде и ваздуха

 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ

1ПД.1.4.1.  уме да препозна кретање тела у различитим појавама

1ПД.1.4.2.  зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,

карактеристични објекти

1ПД.1.4.3.  уме да одреди стране света помоћу Сунца

1ПД.1.4.4.  зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век

1ПД.1.4.5.  уме да прочита тражене информације са часовника и календара

 

5. ДРУШТВО

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови

1ПД.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу

1ПД.1.5.3.  зна које људске делатности постоје и њихову улогу

1ПД.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите

1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља

 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ

1ПД.1.6.1.  зна основне облике рељефа и површинских вода

1ПД.1.6.2.  зна основне типове насеља и њихове карактеристике

1ПД.1.6.3.  зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град,

симболи, становништво

1ПД.1.6.4.  зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости

1ПД.1.6.5.  зна основне информације о начину живота људи у прошлости

1ПД.1.6.6.  зна шта су историјски извори и именује их

 

 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ.

 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

1ПД.2.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима

1ПД.2.1.2.  зна основне разлике између биљака, животиња и људи

1ПД.2.1.3.  примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића

1ПД.2.1.4.  зна улогу основних делова живих бића

1ПД.2.1.5.  разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту

1ПД.2.1.6.  разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници

 

2. ЕКОЛОГИЈА

1ПД.2.2.1.  разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе

1ПД.2.2.2.  разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног коришћења

необновљивих ресурса

1ПД.2.2.3.  зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса

1ПД.2.2.4.  зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити

 

3. МАТЕРИЈАЛИ

1ПД.2.3.1.  зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање

1ПД.2.3.2.  зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава

1ПД.2.3.3.  разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису

1ПД.2.3.4.  зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје

примере у свом окружењу

1ПД.2.3.5.  разликује повратне и неповратне промене материјала

1ПД.2.3.6.  разликује промене материјала при којима настају други  материјали од оних промена материјала

при којима не настају други материјали

 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ

1ПД.2.4.1.  зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела

1ПД.2.4.2.  зна да се светлост креће праволинијски

1ПД.2.4.3.  уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља

1ПД.2.4.4.  уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља,

облике рељефа и површинских вода

1ПД.2.4.5.  уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена

 

5. ДРУШТВО

1ПД.2.5.1.  зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама

1ПД.2.5.3.  разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности

 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ

1ПД.2.6.1.  препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини

1ПД.2.6.2.  зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији

1ПД.2.6.3.  разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и делатности људи

1ПД.2.6.4.  зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности

1ПД.2.6.5.  уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад

1ПД.2.6.6.  препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода

1ПД.2.6.7.  препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду или

личности је реч

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.

 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

1ПД.3.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима

1ПД.3.1.2.  разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића

 

3. МАТЕРИЈАЛИ

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи

1ПД.3.3.2.  примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу

 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ

1ПД.3.4.1.  уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских

знакова

 

5. ДРУШТВО

1ПД.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима

1ПД.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују

 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ

1ПД.3.6.1.  зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава

 

Реузлтати

 

§  Развија основне појмове о непосредном природном и друштвеном окружењу

§  Уочава основна својства, појава и процеса у окружењу и уочава њихову повезаност

§  Уважава друге и развија одговоран однос према себи и окружењу

 

       Критеријуми:

 

§  10% познаје основне карактеристике различитих облика рељефа и површинских вода у непосредном окружењу; уме да се оријентише у простору и      времену ; решава једноставне проблем ситуације у окружењу; зна својства материјала из окружења и њихов значај за људску делатност; познаје својства воде, ваздуха и земљишта; уочава различите процесе који се одвијају у живим бићима; уважава друге и развија одговоран однос према себи и окружењу.

 

§  80% именује различите облике рељефа и површинских вода у непосредном окружењу; оријентише се у непосредном окружењу ; користи основне временске одреднице; препознаје основна својства материјала из окружења; познаје основна својства воде, ваздуха и земљишта; познаје основне карактеристике живих бића; прихвата права и одговорност групе којој припада:

 

§   10% разликује облике рељефа и површинских вода у непосредном окружењу; препознаје основне временске и просторне одреднице; препознаје  различите материјале из окружења; препознаје основна својства воде, ваздуха и земљишта; именује биљке и животиње различитих станишта у окружењу; познаје права и одговорност групе којој припада:

 

           Поступци и инструменти оцењивања:

 

§    посматрање ( вођење белешки – чек листе, протоколи посматрања;)

§   испитивање (усмено испитивање – разговор, усмено излагање, презентација рада, дикусија, расправа; мини пројекти, писмено испитивање –портфолијо ученичких радова,  писмено одговарање, тестови)

 

Време евалуације:

§    свакодневно (посматрање и усмено испитивање)

§    после сваке реализоване теме (писмено испитивање)

 

 

   

 

 


 

Садржаји програма

 

Активности ученика у образовно васпитном раду

 

 

Активности наставника у образовно васпитном раду

 

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

 

Ја и други

Школа, породица, насеље, чланови друштвенх група

-    посматра

-    описује

-    групише

-    испољава

-    препознаје

-    упоређује

-    именује

-    процењује

-усмерава –наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-    игра улога

-    дијалошка

-    радионичарска

-    илустративна

-    интерактивна

-    амбијентална

- препознати и уважити сличности и разлике међу појединостима

- препознати своје жеље и интересовања

- именовати групе којима припада

- описати своју породицу, обичаје и празнике