ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Јавна набавка мале вредности - превоз ученика 2015.

Република Србија
ОШ ''Вук Караџић''
број: 015-1496
датум: 29.12.2014.год.
Р е с а в и ц а
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ РЕСАВИЦА У КАЛЕНДАРСКОЈ    2015. ГОДИНИ – УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПУТНИЧКОГ ПРЕВОЗА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – 60130000
 
 
 
 
 
Рок за достављање понуда: закључно са  15.01.2015. године, до 12:00 часова
 
Датум отварања понуда:  15.01.2015. године, у 12:30 часова
 
 
 
 
 
 
 
РЕСАВИЦА, јануар 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.  бр. 02-1493  од 29.12.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 09-1494  од 29.12.2014. године, припремљена је
 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуге - Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години
 
 
1. Општи подаци о јавној набавци
 
Назив наручиоца: ОШ „Вук Караџић“ - Ресавица
Адреса наручиоца: ОШ „Вук Караџић“ - Ресавица,  ул. 6. август бр.21, 35237 Ресавица
Интернет страниоца наручиоца: www.osvukkaradzicresavica.nasaskola.rs
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: услуге
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Контакт: Дејан Денић, тел.035/627-270 e-mail адреса: skolaresavica@ptt.rs
 
2. Подаци о предмету јавне набавке
 
-Oпис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке:
 
Услуге превоза ученика ОШ „Вук Караџић“-Ресавица у календарској 2015. години
 
Услуге друмског путничког превоза за посебне намене – 60130000
 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда
 
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.osvukkaradzicresavica.nasaskola.rs.
 
Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште на адресу: ОШ „Вук Караџић“ -Ресавица, ул.6. август бр.21, 35237 Ресавица, у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком:
 
„ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ  за јавну набавку мале вредности - Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“-Ресавица у календарској 2015. години“
 
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив понуђача, адреса, име и презиме и број телефона овлашћеног лица за контакт.
 
Понуда се сматра благовременом ако је примљена у секртаријату Школе до 15.01.2015. године до 12:00 часова.
Понуда коју наручилац не прими у року одређеном за подношење понуда, односно која је примељена по истеку дана и сата одређеног за подношење понуда наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.
 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда дана 15.01.2015. године у 12:30 часова у просторијама ОШ „Вук Караџић“ Ресавица.
 
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени предствници понуђача који су дужни да своје писмено овлашћење са бројем и датумом издавања предају Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. Отварању понуда могу присустовати и законски заступници понуђача уз прилагање извода из АПР, ОП образаца.
 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 
 
                                                                                               Комисија за јавне набавке
 
 
 
 
 
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђач мора да испуни следеће техничке карактеристике:
-да располаже аутобусима које може да ангажује за релације на којима организује превоз;
-да аутобуси имају клима уређаје (да зими имају грејање, а лети хлађење);
-да аутобуси буду технички исправни и уредни;
-да обавља превоз по календару образовно - васпитног рада за друго полугодиште школске 2014/15. године и прво полугодиште школске 2015/16. године;
 
 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 
Обавезни услови
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. Закона, односно
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. став 1. тачка 1. Закона)
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело против примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тач. 2. Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази и у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. став. 1. тачка 3.);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона);
6) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1 тачка 5. Закона).
 
Додатни услови:
Наручилац у складу са чланом 76. Закона, у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
 
1) Да располаже довољним кадровским капацитетом;
2) Да располаже одговарајућим техничким капацитетом;
 
Одредбе члана 75. и 76. Закона сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.
 
5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набаке, који услов се доказује достављањем Решења Министарства саобраћаја о обаљању линијског и ванлинијског саобраћаја у земљи, које понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује доказује достављањем следећих доказа:
 
1)Довољан кадровски капацитет – да запошљава (на основу уговора о раду на одређено или неодређено време) најмање 3 возача аутобуса са положеном Д категоријом.
 
Доказ: -копија радне књижице и М образац за возаче;      
             -копија возачке дозволе
 
 
 
2)Одговарајући технички капацитет
 
-на основу власништва или уговора о закупу/лизингу располаже са најмање 2 аутобуса са капацитетом од 40 путника и више по аутобусу и 1 (једним) минибусом са капацитетом од најмање 18 путника;
-да располаже сервисном радионицом за техничко одржавање возила или да има уговор о пословно техичкој сарадњи са сервисном радионицом за техничко одржавање возила.
 
 
Доказ:
 
-копија пописне листе на дан 31.12.2012. године са обележеним делом где су заведени аутобуси и минибус из предметне набавке и сервисна радионица, или уговори о закупу/лизингу возила и уговор о пословно-техничкој сарадњи;
-фотокопије саобраћајних дозвола са доказом о регистрацији возила.
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа о испуњености услова.
 
Ако понуђач у остављеном примерном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
 
 
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 
 
6.1.Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена
Понуђач понуду подноси на српском језику.
 
6.2.Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној ковети или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ „Вук Караџић“-Ресавица, ул.6. август бр.21, 35237 Ресавица, са назнаком „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ  за јавну набавку мале вредности -  Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“-Ресавица у календарској 2015. години“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.01.2015. године до 12:00 часова.
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подности, сматраће се неблаговременом.
 
 
Понуда мора да садржи:
 
1.Попуњен, потписан и оверен Образац понуде;
2.Попуњен, потписан и оверен Модел уговора;
3.Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене;
4.Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве да понуђач прихвата услове из јавног позива и конкурсне документације;
5.Попуњен, потписан и оверен Образац подаци о подизвођачу;
6.Попуњен, потписан и оверен Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди;
7.Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњава понуђач, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – доставља се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем;
8.Попуњен, потписан и оверен Образац учешће подизвођача;
9.Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди;
10.Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине;
11.Споразум чланова групе који подносе заједничку понуду – Образац оверавају печатом и потписом овлашћена лица сваког члана групе понуђача;
12. Попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом;
13.Решења Министарства саобраћаја о обаљању линијског и ванлинијског саобраћаја у земљи. Решење се може доставити у виду неоверене копије, а Наручилац може захтевати од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену фотокопију Решења. Уколико понуђач не достави оргинал или оверену фотокопију Решења, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
14.Копија радне књижице и М образац за возаче и копије возачких дозвола;
15.Копија пописне листе на дан 31.12.2015. године са обележеним делом где су заведени аутобуси и минибус из предметне набавке и сервисна радионица, или уговори о закупу/лизингу возила и уговор о пословно-техничкој сарадњи, као и фотокопије саобраћајних дозвола са доказом о регистрацији возила
 
 
6.3 ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Понуда се подноси у писаном облику у једном примерку на обрасцима из  конкурсне документације, мора бити попуњена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, комплетирана траженим прилозима. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком. Уколико постоје исправке, оне морају бити печтиране и парафиране од стране лица које је потписало понуду. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан и оверен, понуда ће се сматрати неодговарајућом.
Остали обрасци у конкурсној докуметацији морају бити исправно понуњени, потписани и оверени. Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Уколико остали обрасци нису исправно попуњени, потписани и оверени понуда ће се смарати неодговарајућом.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и упутству понуђачима и накнадно послатим додатним информацијама или појашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моментат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од – до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда се сматра неодговарајућом.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач, попуњавају, потписују и печатом оверавају Образац подаци о подизвођачу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуача или овлашћени представник групе понуђача уз достављање овлашћења за потписивање образаца и подношење понуде, које је потписано и оверено од стране свих чланова групе понуђача.
 
 
6.4 ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
 
 
6.5 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
 
6.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
 
 
6.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Понуђач не може поверити подизвођачу извршење јавне набавке која прелази 50% вредности набавке. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе тачан назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђча буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. Закона на начин одређен чланом 77. став 4. и конкурсном документацијом.
 
6.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).
Ако се подноси заједничка понуда група понуђача је дужна да поднесе правни акт којим се обавезује на заједничко извршење набавке.
Правним актом прецизира се одговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона, остале услове из члана 76. Закона и конкурсне документације испуњавају заједно.
 
6.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ/ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђена услуга мора се обављати у свему у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације и позива за подношење понуда.
Авансно плаћање није дозвољено.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу и вредновању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача и складу са чланом 93. Закона.
 
6.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена услуге превоза мора бити изражена у динарима, посебно, без пореза на додату вредност и са порезом на додатну вредност (20%) и  мора бити фиксна.
Цена јединичних цена карата се може кориговати на захтев једне од уговорних страна уколико је цена евро дизел горива (Еуро 4) промењена за више од 10% од тренутка закључења уговора, односно претходне промене, па до подношења захтева за промену цене.
Измене се морају најавити писменим путем најмање 30 дана пре измене цене превоза.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена (за 30% мања цена од прве следеће најниже цене) Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализације предметне набавке.
 
6.11 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде заинтересовано лице може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу Наручиоца ОШ „Вук Караџић“ Ресавица, ул.6. август бр.21, 35237 Ресавица, са назнаком „Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности - превоз ученика“ и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од дана пријема захтева за додатне информације или појашњења конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику или путем електронске поште. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.
 
6.12 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. став 3. тачка 1) до 8) Закона, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе  по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за перод од претходне три године.
 
6.13 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може, после отварања понуде да захтева од понуђача додатна објашњења укључујући и детаљнију спецификацију цена која ће помоћи при прегледању и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Захтеви за разјашњењем /објашњењем и одговори треба да буду у писаној форми, достављени поштом и не смеју захтевати, нудити или дозвољавати измене цена или садржај понуде.
Наручилац ће уз саглсаснот понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Трошкови око учествовања у поступку јавне набавке падају на терет понуђача.
 
6.14 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац  закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. ове тачке понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице. Ако понуђач одбије да закључи уговор Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писмено обавестити све понуђаче.
 
6.15 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
 
ОПИС И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА
Избор  између достављених одговарајућих и  прихватљивих понуда вршиће  се применом критеријума „економски најповољније понуде'', са следећим елементима:
1)  понуђена цена - максимално..................................................... 60 пондера
2)  кадровски капацитет - максимално.......................................... 30 пондера
3)  техничке и технолошке предности  - максимално.................. 10 пондера
                                                                                         Укупно:    100 пондер
Вредновање цене
За цену је предвиђено максимално 60 пондера.
Најповољнија цена добија максималан број пондера 60, док се на остале примењује метода релативног односа цена и пондера, и израчунава се формулом:
- тражени број пондера за цену ( понуда ) која се бодује = ( најповољнија цена / цена из понуде,
која се бодује )  x  максималан број пондера ( 60 )
 
Вредновање квалитета
За кадровски  капацитет  предвиђено је максимално 30 пондера.
Највећи кадровски капацитет  добија максималан број пондера 30, док се на остале примењује метода релативног односа кадровског капацитета и пондера, и израчунава се формулом:
-  тражени број пондера за кадровски капацитет = ( кадровски капацитет  из понуде која се оцењује / највећи кадровски капацитет из најповољније понуде)  x  максималан број пондера за највећи кадровски капацитет ( 30 )
 
Вредновање техничке и технолошке предности
За техничку и технолошку предност предвиђено је максимално 10 пондера.
Најбоље техничке и технолошке предности добија максималан број пондера 10, док се на остале примењује метода релативног односа најбоље техничке и технолошке предности, и израчунава се формулом:
-  тражени број пондера за техничке и технолошке предности = ( техничке и технолошке предности за конкретну понуду / најбоље техничке и технолошке предности од свих понуда )  x  максималан број пондера за техничке и технолошке предности ( 10 )
 
У случају да две или више понуда, имају исту понуђену цену уговор ће бити додељен по систему жребања.
 
Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.
 
6.16 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисји, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О подентом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиу права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузету у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак за заштиту права понуђача регулисан је чланом 138-167. Закона.
 
6.17 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци мале вредности биће закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту прва на предлог наручиоца не одлучи другачије.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
 
6.18 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне докуметнације, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног или садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора ако је прибавио једну исправну и одговарајућу и прихватљиву понуду.
Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуда, односно није предата наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази изноц процењене вредности конкретне јавне набавке.
 
6.19 ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАКЕ
Наручилац ће обуствити поступак јавне набаке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 109. Закона.
Наручилац може да обустави поступак јавне набаке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављти у току исте буџетске године.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити је свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.Обавештење о обустави поступка јавне набавке наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 5 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка.
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
            На основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности услуге превоза ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години дајемо понуду
 
                     Општи подаци о понуђачу
 
Назив понуђача _____________________________________________________________
 
Адреса и седиште понуђача ___________________________________________________
 
Матични број понуђача ______________________________________________________
 
Име особе за контакт ________________________________________________________
 
Телефон/телефакс ___________________________________________________________
 
Електронска адреса понуђача _________________________________________________
 
Порески индентификациони број (ПИБ) ________________________________________
 
Број текућег рачуна понуђача и назив банке _____________________________________
 
Шифра делатности __________________________________________________________
 
Лице одговорно за потписивање уговора ________________________________________
 
 
Понуду дајем (заокружити и податке уписати за а), б) или ц):
 
а) самостално
 
б) заједничка понуда
 
1.______________________________________________________
 
2.______________________________________________________
 
3.______________________________________________________
   (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
 
ц) са подизвођачима
1.______________________________________________________
 
2.______________________________________________________
 
3.______________________________________________________
   (навести назив и седиште свих подизвођача)
 

Редни број ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ РЕСАВИЦА
1. Превозно средство: АУТОБОУС / МИНИБУС
Релација: Жидиље - Ресавица - Жидиље
Укупна цена једнодневне повратне карте по ученику
 
 Цена без ПДВ-а     __________________ динара
 
 ПДВ    ____________________________ динара
 
 Цена са ПДВ-ом ___________________ динара
2. Превозно средство: АУТОБУС / МИНИБУС
Релација:Сењски Рудник - Равна Река - Ресавица - Равна Река - Сењски Рудник
Укупна цена једнодневне повратне карте по ученику
 
Цена без ПДВ-а    ___________________ динара
 
ПДВ   _____________________________ динара
 
Цена са ПДВ-ом ____________________ динара
 
Рок важења понуде износи ______________дана од дана отварања понуда.
         (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
 
Рок плаћања износи ______________ дана од дана пријема фактуре у седиште наручиоца (минимум 15 дана од дана пријема фактуре у седиште, а максимум 45 дана од дана пријема фактуре у седиште), у текућем месецу за претходни месец.
 
 
 
Датум: ____________      
                                                                                         Потпис овлашћеног лица
 
                                                                                   ____________________________
                                                            М.П
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представик групе понуђача, односно сваки понуђач из групе понуђача.
 
 
 
 
 
 
МОДЕЛ УГОВОРА
 
 
Закључену у Ресавици __________.године између уговорних страна:
 
1.Основне школе „Вук Караџић“ Ресавица, ул.6. август бр.21, 35237 Ресавица, матични број 07126646, ПИБ 100882917, шифра делатности 8520 (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), коју заступа Срђан Симић, в.д.директор школе, с једне стране, и
 
 
2. ________________________, ул._________________, бр._____, матични број: ______________, ПИБ_________________, шифра делатности ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА), коју заступа директор _________________ са друге стране.
  • _____________________________________________________________________
 
      _____________________________________________________________________
                                                   (подаци о подизвођачу)
 
  • _____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
                                  (подаци о учесницима из заједничке понуде)
 
 
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12) спровео поступака јавне набавке мале вредности усуге, а чији је предмет превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години.
-да је Давалац услуга дана _________2015. године доставио Наручиоцу понуду која је саставни део уговора.
-да је Наручилац прихватио понуду Даваоца услуга и да је донео одлуку о додели Уговора о набавци поменутих услуга бр. ____________ од ________.2015. године, која је саставни део овог Уговора.
                                   
Члан 2.
Давалац услуга се обавезује да у циљу реализације предмета уговора врши превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица, сваког радног дана према календару образовно – васпитног рада, према потребама наручиоца и по јединичним ценама датим у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, Конкурсне документације - Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години.
 
 
Члан 3.
Давалац услуга се обавезује да обезбеди одговарајуће аутобусе за превоз ученика за све наставне дане и то благовремено пре почетка наставе као и по завршетку, а према реду вожње који је прилагођен потребама школе.
Давалац услуга се обавезује да превоз ученика започне дана 20.01.2015.године и да га обавља до краја календарске 2015.године, а према календару образовно-васпитног рада основне школе за друго полугодиште школске 2014/2015.годину и прво полугодиште школске 2015/2016. године.
 
Члан 4.
Давалац услуге се обавезује да превоз ученика врши искључиво возилима која задовољавају услове превоза ученика и других физичиких лица.
Давалаце услуге је обавезан да Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица обавља у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), као и другим позитивним прописима који регулишу ову област.
Давалац услуга је дужан да води рачуна о хигијени аутобуса.
 
Члан 5.
Давалац услуге врши услугу превоза у складу са прихваћеном понудом.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена једнодневне повратне карте по једном ученику за услугу из члана 2. овог Уговора износи ____________ динара, без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
 
У цену једнодневне повратне карте по једном ученику су урачунати сви пратећи трошкови.
Цена једнодневне повратне карте по ученику се може кориговати на захтев једне од уговорних страна уколико је цена евро дизел горива (Евро 4)  промењена за више од 10% од тренутка закључивања  уговора, односно претходне промене, па до подношења захтева за промену цене, што ће се регулисати Анексом.
 
Измене се морају најавити писменим путем најмање 30 дана пре измене јединичних цена карата.
 
Члан 6.
Давалац услуге се обавезује да ће Наручиоцу доставаљати фактуре за извршен превоз до 5-ог у месецу за претходни месец. Наручилац се обавезује да ће плаћати фактурисане износе за претходни месец у року од _______ дана испостављања исправне и комплетне фактуре.
 
Члан 7.
Наручилац се обавезује да евентулане примедбе на квалитет превоза достави Даваоцу услуга у писменој форми у року од три дана, а Давалац услуга се обавезује да одмах поступи по истом.
 
Члан 8.
Овај уговор се може раскинути споразумом уговорних страна, због неизвршавања уговорних обавеза, због несавесног извршавања уговорних обавеза и отказом једне од уговорних страна.
Отказни рок износи 30 дана. За време отказног рока обе уговорне стране су у обавези да извршавају уговорне обавезе.
 
 
 
Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
 
Члан 10.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
 
Члан 11.
Овај уговор се сачињав у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по два.
 
 
     ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                                 НАРУЧИЛАЦ
 
________________________                                      ________________________________                         
                                                                                                     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
 
 
 
                              РЕЛАЦИЈА
Цена једнодневне повртне карте по ученику без ПДВ-а Цена једнодневне повртне карте по ученику са ПДВ-ом
Жидиље - Ресавица - Жидиље
 
 
   
Сењски Рудник - Равна Река - Ресавица - Равна Река - Сењски Рудник
 
   
 
1) Оквиран број ученика путника на релацији Жидиље - Ресавица - Жидиље у другом полугодишту школске 2014/15. године (јануар-јун 2015. године): 2 ученика
Оквиран број ученика путника на релацији Сењски Рудник - Равна Река - Ресавица - Равна Река - Сењски Рудник у другом полугодишту школске 2014/15. године (јануар-јун 2015. године): 12 ученика
 
2) Оквиран број ученика путника на релацији Жидиље - Ресавица - Жидиље у првом полугодишту школске 2015/16 години (септембар-децембар 2015. године): 2 ученик
Оквиран број ученика путника на релацији Сењски Рудник - Равна Река - Ресавица - Равна Река - Сењски Рудник у школској 2015/16. години (септембар-децембар 2015. године): 10 ученика
 
 
ТАБЕЛА 1. (друго полугодиште школске 2014/15. године)
 
1. Редни број 2. Релација 3. Број ученика 4. Цена једнодневне повртне карте по ученику без ПДВ-а 5. Укупна вредност по наставном дану (кол.3 х кол.4) 6. Укупна вредност (кол. 5 х 96 наставних дана)
1. Жидиље - Ресавица - Жидиље
 
2      
2. Сењски Рудник - Равна Река - Ресавица - Равна Река - Сењски Рудник
 
12      
       3.Укупна вредност без ПДВ-а (сабрати вредности из кол. 6)
 
 
 
 
             
 
ТАБЕЛА 2. (прво полугодиште школске 2015/16. године)
 
1. Редни број 2. Релација 3. Број ученика 4. Цена једнодневне повртне карте по ученику без ПДВ-а 5. Укупна вредност по наставном дану (кол.3 х кол.4) 6. Укупна вредност (кол. 5 х 84 наставних дана)
1. Жидиље - Ресавица - Жидиље
 
2      
2. Сењски Рудник - Равна Река - Ресавица - Равна Река - Сењски Рудник
 
10      
      3.Укупна вредност без ПДВ-а (сабрати вредности из кол. 6)
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
Укупна вредност без ПДВ-а износи (Табела 1. (ред. бр. 3.) + Табела 2. (ред. бр. 3)):
 
 ______________________________________
 
 
Укупна вредност ПДВ-а износи: _________________________________
 
 
Укупна вредност са ПДВ-ом износи: ______________________________
 
Напомена 1: У цену урачунати све трошкове који се могу појавити у вези са извршењем предметне услуге
Напомена 2: У цену морају бити урачунати трошкови осигурања ученика у превозу          
 
 
 
 
 
 
     М.П.                                                     Овлашћено лице понуђача
                         (у случају заједничке понуде потписује  овлашћено лице носиоца групе)
                                                                                                                                          
 
                                                                ____________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац изјаве понуђача да прихвата услове из јавног позива и конкурсне документације
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 
 
 
 
 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, да прихватам услове утврђене конкурсном документацијом и јавним позивом за јавну набавку мале вредности услуге:
 
 
 
 
 
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ РЕСАВИЦА У КАЛЕНДАРСКОЈ 2015. ГОДИНИ
 
 
 
 
 
 
 
У __________________, _____/_____/2015. године
 
                                                                                                                      ПОНУЂАЧ
 
                                                                                              М.П     ______________________
 
 
 
 
 
 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
 
 
Назив подизвођача: ___________________________________________________
 
Адреса подизвођача: __________________________________________________
 
Одговорна особа: _____________________________________________________
 
Особа за контакт: _____________________________________________________
 
Телефон одговорне особе: ______________________________________________
 
Телефон особе за контакт: ______________________________________________
 
Телефакс: __________________________________
 
Број текућег рачуна подизвођача и назив банке: ____________________________
 
Матични број подизвођча: ______________________________________________
 
Порески број подизвођча: _______________________________________________
 
Шифра делатности: ____________________________________________________
 
 
Место и датум:______________________              М.П                     Потпис понуђача
 
                                                                                                             _____________________
 
 
Место и датум:_____________________                М.П                   Потпис подизвођача
 
                                                                                                          ______________________
 
 
Напомена: Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају већог броја подизвођача, понуђач мора овај образац фотокопирати и попуњен приложити за сваког од подизвођача.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
 
 
Назив понуђача _______________________________________________
 
Адреса и седиште понуђача _____________________________________
 
Матични број понуђача ____________________________________________
 
Име особе за контакт ______________________________________________
 
Телефон/телефакс _________________________________________________
 
Електронска адреса понуђача ________________________________________
 
Порески индентивикациони број понуђача (ПИБ) _______________________
 
Број текућег рачуна понуђача и назив банке ____________________________
 
Шифра делатности _________________________________________________
 
Лице одговорно за потписивање уговора _______________________________
 
 
Датум и место: ________________________
 
 
                                                                                                        ПОНУЂАЧ
                                                                             М.П
                                                                                            _________________________                 
 
Напомена: Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понууђачи који подносе заједничку понуду, у том случају потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за свог понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
 
 
 
 
У вези са јавним позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности услуге - Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години, изјављујемо да
 
 
 
 
 
НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ.
 
 
 
 
 
 
 
Место: _____________________
 
Датум: _____________________
 
 
                                                                                                 Понуђач
                                                                  М.П
                                                                                      ______________________
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
 
 
 
У вези са јавним позивом и Конкурсном документацијом за доделу уговора у јавној набавци мале вредности услуге - Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности.
 
 
 
У понуди подизвођач __________________________(назив),у укупној вредности
 
понуде учествује са вредношћу од ____________________ динара / што износи _____ %
вредности понуде.
 
 
 
Подизвођач ће обављати следеће:
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Место: _____________________
 
Датум: _____________________
 
                                                                                           ПОНУЂАЧ
                                                                    М.П   
                                                                                  ____________________
 
 
НАПОМЕНА: Образац  треба попунити само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уколико има више подизвођача понуђач мора овај образац фотокопирати и за сваког подизвођача уредно попунити.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, __________________________________, даје: 
                                                                   (Назив понуђача)
 
И З Ј А В У  О  Н Е З А В И С Н О Ј  П О Н У Д И
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге – Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“Ресавица у календарској 2015. години, поднео без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
 
 
 
 
 
Датум: М.П. Потпис понуђача
     
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренција. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.  Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуге - Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне средине.
 
 
 
 
 
Датум:_________________
 
                                                                        
                                                                                    Име и презиме овлашћеног лица
 
                                                                 М.П      __________________________________
 
 
                                                                                      Потпис овлашћеног лица
 
                                                                                _____________________________
 
 
Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном метеријалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
 
 
ИЗЈАВУ
 
Понуђач _____________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности услуге – Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документациојом за предметну предметну јавну набавку, и то:
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривчна дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе или друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао прописе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
 
 
Место:_______________                                                                           Понуђач
                                                                                          М.П
Датум:_______________                                                                  __________________
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном метеријалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
 
 
ИЗЈАВУ
 
Подизвођач _____________________________ у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документациојом за предметну предметну јавну набавку, и то:
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривчна дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе или друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 
 
 
Место:_______________                                                                           Подизвођач
                                                                                          М.П
Датум:_______________                                                                  __________________
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
 
Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности услуге – Превоз ученика ОШ „Вук Караџић“ Ресавица у календарској 2015. години.
 
Овлашћујемо члана групе ____________________________ који ће у име групе бити носилац посла (стожер групе), односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, који ће у име групе потписати уговор и који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач).
 
Број рачуна на који ће бити извршено плаћање _______________________ банка
___________________________ (попуњава понуђач).
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
 
Овлашћени члан
 
  Потпис овлашћеног лица:
 
_______________________
М.П
 
Члан групе
 
  Потпис овлашћеног лица:
 
_______________________
М.П
Члан групе
 
  Потпис овлашћеног лица:
 
_______________________
М.П
 
Место и датум: __________________
 
Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача.