ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Школски развојни план 2012-2015

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 046-2015
Датум:15.12.2011.
Р е с а в и ц а
 
 
                         
 
 

ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ „ РЕСАВИЦА
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
 
за период јануар 2012-2015. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:
 • Директор: Весна Раденковић
 • Координатор тима: Јовица Ристић
 • Председник Школског одбора: Васа Гарача
 • Председник Савета родитеља: Весна Пешовић
 • Дипломирани учитељ: Вера Јовановић
 • Наставник разредне наставе: Мирјана Марсенић
 • Педагог: Душица Костадиновић
 
 
САДРЖАЈ:
 
I         Наша школа ''Вук  Караџић'',Ресавица;
II        Школско развојно планирање;
III       Школски развојни план;
 
1/   Анализа стања у школи (снаге и слабости);
2/   Утврђивање ресурса школе и средине;
3/   Мисија школе;
4/   Визија школе;
5/   Утврђивање потреба на основу извештаја ШРП 2008/2011.год. и акционих планова школског самовредновања и годишњих извештаја рада за период 2008/2011. годину ;
6/   Одређивање приоритета кроз развојне области ШРП-а;
7/   Развојни циљеви;
8/   Задаци и активност;
9/   Праћење и евалуација;
10/  Акциони план;
11/  Прилози.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
I         НАША ШКОЛА ''ВУК КАРАЏИЋ''
 
          Матична основна школа ”Вук Караџић” у Ресавици, ради у две зграде. Већа је саграђена 1958. године и мања 1973. године. Школа је почела са радом 1947. године.
          У саставу школе раде два издвојена одељења  у Сењском Руднику (четвороразредно), где је отворена прва школа у Сењско-ресавском басену  1896.године и Равној Реци
( комбиновано од два разреда),која је почела са радом  1920.године као четвороразредна  школа.
          Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955.године, основна школа  постаје  осмогодишња. Садашњи назив носи од школске 1955/56. године.
Издвојена одељења су настала  школске1969/70. године интеграцијом  ОШ“Доситеј Обрадовић“ у Сењском Руднику и ОШ“Бранко Радичевић“ у Равној Реци“.
          Број учионица одговара постојећим потребама, хигијенски услови задовољавају предвиђене нормативе, а школа има леп изглед.
          Настава се одвија у једној смени. За млађе разреде су намењене посебне учионице, док се настава у старијим разредима изводи кабинетски. Школа има 4 учионице, 6 кабинета, филскутурну салу и спортске терене.
          Школа има регистровану школску библиотеку са фондом од 6697 књига.
         
II        ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
 
          Са реформом образовања и у нашој школи пробуђене су  идеје за променaмa. Покренули смо унутрашње снаге, окренули смо се децентрализацији. Сви хоћемо да остваримо жељене промене у начину рада, опхођењу  према ученицима и у сарадњи са свим ширим структурама у васпитно-образовном систему.
          Хоћемо да  демократизуjeмo  наш систем рада, образовања и васпитања ученика. Имамо пуно мотива да даље развијемо аутономију рада наше установе.
          Подржали смо  професионални развој наставника дошколовањем кадрова. И на овом плану имамо остварених и добрих резултата.
          Наставници наше школе активно су се укључили и у све видове професионалног  усавршавања у оквиру своје струке. Прошли су обуку на многим семинарима које  је организовала наша школа, а и у сарадњи са Министарством просвете РС – Школском управом у Јагодини.
          Постепено уводимо нов начин рада у остваривању и реализацији наставног плана и програма, дајемо подршку новом начину вредновања квалитета рада школе.
          Укључили смо  све интересне групе у процес развоја наше школе. Имамо изграђене ставове и мишљења: ученика, наставника, родитеља.
          Рад наше школе прати и локална заједница. Месна заједница нам  помаже у материјално-економском и моралном смислу. Хоћемо да је и више укључимо , да непосредним учешћем има и своје идејне ставове.
          Општина Деспотовац има великих финансијских потешкоћа  у финансирању и одржавању рада школа, али хоће да учествује у сарадњи и прати рад и напредак свих школа.
          Имамо више разлога да се укључимо у Школско развојно планирање. Можемо да искористимо сопствене ресурсе: Богатство природе Јужног Кучаја и рудно богатство нашег поднебља. На овај начин желимо да истакнемо специфичност наше школе и идеју да заједнички доносимо одлуке, преузмемо иницијативу и одговорност за сопствени развој.
          На овај начин и такви бисмо деловали садржајније , јачали би смо  међуљудске  односе у настави, имали би смо квалитетнију комуникацију и представу за евалуацију, самоевалуацију и самовредновање.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III       ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
 
 1. Анализа стања у школи
 
            Снаге  наше  школе            Слабости наше школе
 • Амбициозни наставници и ученици;
 • Добра клима у колективу;
 • Велики ентузијазам и одговорност
наставника у односу на услове рада;
 • Креативност ученика и наставника;
 • Добра сарадња са родитељима и локалном заједницом;
 • Директор отворен за иновације и све облике сарадње у циљу унапређења рада школе;
 • Велики број стручних тимова;
 • Изражена жеља наставника за стручним усавршавање, повезивањем и разменомискуства са колегама из земље и света;
 • Недостатак услова за професионални развој ;
 • Нестручан наставнички кадар;
 • Недовољна опремљеност школе наставним средствима;
 • Недостатак стране литературе и фонда медијатеке;
 • Неадекватна сала за физичко васпитање са минималним наставним средствима и реквизитима;
 • Физичко и техничко обезбеђење школе;
 • Недостатак савремених наставних средстава за кабинете;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Могућности наше школе                      Претње
 
 • Наставак сарадње Општине и Министарства са школом;
 • Организовање више стручних семинара;
 • Реализација будућих пројеката у оквиру развојног        планирања;
 
 • Лоша економска ситуација у друштву;
 
 
 1. Утврђивање ресурса школе и средине:
        
          Људство
         
КАДРОВИ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ СТАТУС
  VII VI V IV III II I   Неодређ. Одређ.
Директор 1               1  
Секретар 1               1  
Педагог 1               1  
Наставници 7,9 8,8 1 0,7              15,5 2,9
Књижничар       1         1  
Медијатекар 1               1  
Вероучитељ 0,35 0,20             / 0,55
Шеф рачунов. 1               1  
Пом.  особље         2 1 3   6  
Укупно 13,25 9 1 1,7 2 1 3   27,5 3,45
 
         
 
         
 
 
          Простор
          Школа поседује 4 учионица, 6 кабинета, фискултурну салу, своју кухињу и трпезарију, библиотеку и спортске терене.
         
          Опрема
          Школа поседује мултимедијалну учионицу у оквиру пројекта Дилс,  15 рачунара, 1 телевизор, 3 касетофона, телефонску централу  и 3 телефонска апарата, 2 графоскопа и синтисајзер. Школа нема модерна наставна средства за унапређење васпитно - образовног рада.
 
          Финансијска средства
          Школа се финансира из буџета Општине Деспотовац .Финансирање је успорено, нередовно, са доста дугова и нереализованих захтева. Општина нема довољно средстава за финансирање најосновнијих потреба школе. Минимална средства одваја Месна заједница .Осталих прихода нема.
         
          Културне установе
          Од културних установа у нашем месту имамо Дом културе и Градску библиотеку.
 
          Спортски терени
          Од спортских терена у насељу, које можемо користити, постоје травнати терен за велики фудбал ФК „Рембас“, бетонски терен за мале спортове (рукомет, мали фудбал) ФК „Рембас“, бетонски терен за кошарку (парк МЗ), тениски терен (шљака) мотел „Ђула“, школско бетонско игралиште.
         
 
 
 
 
 
 
 
          Спољашњи  ресурси               Унутрашњи ресурси
-    МЗ;
 • Локална заједница;
 • Радне организације из окружења (РМУ “Рембас”, “Застава – Метал”, Текстилна конфекција “Ресавица”, мотел „Ђула“);
 • ТВ Ресавица;
 • Спортски клубови (ФК „Рембас“, КК „ Рембас“, РК „ Рембас“, Карате клуб????????
 • КУД „Бранислав Нушић“
 • Родитељи;
 • Донатори;
 • Министарство просвете и спорта;
 
 • Наставни кадар;
 • Ученици;
 • Школаска зграда;
 • Школско игралиште;
 • Библиотека;
 • Кабинет за информатику;
 • Сала за физичко васпитање;
 
          3) Мисија школе
 
          Мисија наше школе је развијање осећања припадности, потребе за стицањем знања, прихватање различитости, другарског односа, солидарности, уважавања, такмичарског духа као и стварање добре сарадње са ширим структурама и ширење културе.
 

          Специфичности школе

            Вредности школе

 
 • Школа се налази у рударском насељу;
 • Насеље је вишенационална заједница;
 • Окружење је еколошки здрава средина.
 
 • У школи се негују добри мећунационални и мећуљудски односи;
 • Сарадња са спортским и културним друштвима;
 • Залагање за очување еколошки здраве средине;
 
 
 
          4)Визија школе
 
          Школа по мери детета у којој ће сваки ученик радо долазити, савремена  школа у којој раде  наставници оспособљени да своје ученике образују за примену стечених знања у свакодневном животу и тако постану креативни чланови друштва.
 
Мото:
„Школа знања, среће, љубави и здравља“
          5) Утврђивање потреба
 
          На основу Годишњих извештаја рада за период 2008/2011. годину, Извештаја евалуације ШРП-а за 2008/2011. годину  и акционих планова самовредновања за 5 области издвајају се следеће потребе свих интересних група наше Школе, кроз области:
 • Наставе и учење:
 • Набавка наставних средстава и обука за коришћење савремених метода и облика рада;
 • Савремена техничка опремљеноста;
 • Бољи услови и квалитетни семинари за усавршавање наставника;
 • Адекватни планови и програми...
 
 • Подршка ученицима:
 • Боља безбедност ученика;
 • Већи број ваннаставних активности и укључивање ученика у њихов рад;
 • Формирање тима чији ће чланови бити носиоци активности програма професионалне оријентације;
 
 • Постигнуће ученика:
 • Набавка већег броја савремених наставних средстава;
 • Повећати мотивисаност ученика за учешћем на такмичењима;
 • Руковођење и управљање:
 • Појачати сарадњу са свим интересним групама, представницима локалне самоуправе и Министарством науке и просвете и Министарством омладине и спорта, ради реализацуије постављених циљева и активности;
 • Побољшати и појачати процес личног самовредновања запослених
 • Мотивисати наставнике за личним напредовањем и стицањем звања;
 
 • Етос:
 • Израда сајта школе;
 • Интевизирати сарадњу са родитељима и активније их укључити у рад школе;
 • Ресурси
 
          6)  Издвајамо приоритетне потребе кроз следеће области развоја ШРП-а:
 
 1. Професионално усавршавање наставника;
 2. Осавремењавање наставних средстава;
 3. Подршка ученицима;
 4. Спољашни односи.
 
 
 
 
         
 
          7)       Приоритети су представљени кроз следеће развојне циљеве:
 
 1. Унапређење наставе и учења кроз професионално усавршавање наставног кадра, осавремењавање наставних средстава, метода и облика рада и стварање бољих услова за рад;
 2. Развој подршке ученицима кроз подизање нивоа безбедности ученика;
 3. Побољшање спољашних односа кроз подизање угледа и побољшање промоције школе.
 
 
ОТЕЖАВАЈУЋИ  ФАКТОРИ СТРАТЕГИЈА НЕУТРАЛИСАЊА ОТЕЖАВАЈУЋИХ ФАКТОРА
 
 1. Немотивисаност наставника;
1.1.    Економска криза;
2.       Лоша сарадња локалне самоуправе и МЗ;
3.      Лоша техничка опремљеност школе.
 
 
 1.  Омогућавање професионалног развоја организовањем семинара;
1.1.  Конкурисање код разних донатора који обезбеђују опрему;
2.    Конкурисање код разних донатора који обезбеђују средства и услуге;
2.1.   Ангажовање тима за спољну сарадњу на презентовању проблематике релевантним институцијама локалне самоуправе;
3.           Ангажовање тима за спољну сарадњу на презентовању проблематике релевантним институцијама локалне самоуправе;  
 
 
 
 
 
          8)       Конкретизовање задатака са активностима, реализаторима и временом реализације од јануара 2012 до јануара 2015. године:
 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ  
 1. Усавршавање наставног кадра(редовно усавршавање годишњим планом, усавршавање на тему инклузије);
 2. Набавка савременим наставним средствима за све наставне предмете;
 3. Реализација пројекта „Оснаживање школа за инклузивно образовање“;
 4. Реализација пројекта адаптације сале за физичко васпитање;
 1. Реализовати сарадњу са локалном самоуправом;
  1. Изабрати адекватан акредитовани семинар на тему инклузивног образовања;
  2. Реализовати задатке.
 2. Ступити у контакт са свим потенцијалним донаторима у МЗ и локалној заједници, а и шире ;
  1. Информисање о техничком напредку наставних средстава и формирање листе потребних наставних средстава;
  2. Реализација задатка.
 3. Конкурисање на јавни позив Министарства науке и просвете и ДИЛСА-а;
  1. Потписивање протокола или донаторског уговора;
  2. Реализација задатака.
 4. Конкурисање на јавни позив Министарства омладине и спорта;
  1. Потписивање протокола или донаторског уговора;
  2. Реализација задатака.
 • Директор
 • Чланови тима за локалну сарадњу;
 • Чланови тима за ШРП;
 • Тим за самовредновање;
 • Тимови Стручних већа;
 • Стручни сарадници;
 • Администрација;
 • Правна служба;
 • Служба за рачуноводство;
 • Помоћна служба.
 1. Периодично до децембра 2012-2014. године;
 2.  Периодично до децембра 2012-2014. године;
 3. До септембра 2012. године;
 4. До септембра 2013. године;
 
 1. До децембра 2012. године;
 2. До септембра 2014. године;
 
 1. Периодично до децембра 2012-2014. године;
 2. До децембра 2012. године;
 
 1. Реализација пројекта опремања школске зграде видео надзором;
 2. Реализација пројекта ограђивања школског дворишта;
 
 1. Набавка реквизита и опреме за ваннаставне активности;
 2. Реализација израде сајта школе.
 
   
 1. Ступити у контакт са свим потенцијалним донаторима у МЗ и локалној заједници, а и шире ;
  1. Ступити у контакт са представником Општине;
  2. Потписивање донаторских уговора;
  3. Реализација задатка.
 2. Ступити у контакт са свим потенцијалним донаторима у МЗ и локалној заједници, а и шире ;
  1. 5.1.    Ступити у контакт са представником Општине;
  2. Потписивање донаторских уговора;
  3. Реализација задатка.
 
 1. Ступити у контакт са свим потенцијалним донаторима у МЗ и локалној заједници, а и шире ;
  1. Избор реквизита и опреме за постојеће ваннаставне активности;
  2. Реализовање задатака.
 2. Ступити у контакт са свим потенцијалним донаторима у МЗ и локалној заједници, а и шире ;
  1. Изабрати изглед сајта;
  2. Реализовање задатака.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          9) Праћење и евалуација:
         
          План евалуације се даје само за 2012-у годину, јер су за наредне године урађени само нацрти активности па ће план евалуације бити израђен када и акциони планови за те године и додати у прилогу документа.
 
ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
ВРЕМЕ
ВРЕДНОВАЊА
ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ
Професионално усавршавање наставника
 • Јачање педагошке компетенције наставника;
 • 80% наставника је присуствовало семинару у организацији локалне самоуправе;
 • 90% наставника  присуствовало семинарима у оквиру пројекта „Оснаживања школа за инклузивно образовање“;
 • септембар 2012. године;
 • март-мај 2012. године ;
 • Извештај о реализованим семинарима;
 • Педагошки колегијум;
 •  Обука наставника за коришћење савремених метода, облика рада и информационих технологија у настави;
 • 90% наставника присуствовало обуци за коришћење интерактивне табле;
 • Август-октобар 2012. године;
 • Извештај са обуке
 • Педагошки колегијум;
Осавремењавање наставних средстава
 • Набавка савремених наставних средстава;
 • Извршена набавка савремених наставних средстава;
 • Набављена интерактивна табла и образовни софтвери за интерактивну таблу;
 • Август-септембар 2012. године;
 • Октобар 2012. године;
 • Увид у листу набављених средстава и листу задужења;
 • Шеф рачуноводства;
 • Секретар школе;
Спољашни односи
 • Подизање угледа и побољшање промоције школе;
 • Израђен сајт школе;
 • Децембар 2012. године;
 • Интернет;
 • Педагошки колегијум;
Подршка ученицима
 • Повећано интересовање ученика за ваннаставне активности;
 • Повећан број ученика који узимају учешће у ваннаставним активностима за 10%.
 • Децембар 2012. године;
 • Дневник осталих активности;
 • Стручни сарадник (педагог школе);
Квалитет наставе
 • Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу у образовни процес.
 • Бар један ученик из осетљивих група користи интерактивну таблу и укључује се у решавање задатака.
 • Децембар 2012. године.
 • Запажања са часова, евалуације наставника
 • Наставници, стручни сарадник (педагог школе), тим за инклузивно образовање:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          10) Акциони план за 2011/2012. годину:
          Акциони план ШРП-а се даје само за 2012-у годину, јер су за наредне године урађени само нацрти активности па ће акциони план  бити израђен у предвиђеном року пре почетка наредне школске године.
 
ЗАДАЦИ: 1,2,3,5,7 и 8
 
 
 
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
 
ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕВАЛУАЦИЈА АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ И ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
(од септембра 2011. до децембра 2012. године)    
2011.
год.
2012. година
1.1 Прерасподела обавеза за реализацију задатака за текућу школску годину;
 • Комплетна расподела обавеза и задатака за реализацију активности;
 • Директор;
 • ШРТ;
 • Наставничко веће;
 • Педагошки колегијум;
 • Стручна већа;
 • Састанци постојећих тимова;
 • Записници са свих састанака везаних за реализацију ШРП-а;
С О Н Д                        
1.2 Избор предлога акредитованог семинара који задовољава интересовања свих наставника;
 • На наставничком већу извршити информисање наставног кадра о акредитованим семинарима;
 • Директор;
 • Стручни сарадник;
 • Наставничко веће;
 • Педагошки колегијум;
 • Стручна већа;
 • Састанци постојећих тимова;
 • Записници са свих састанака везаних за реализацију ШРП-а;
        Ј Ф М А                
1.3 Презентовање предлога семинара осталим школама у општини и избор заједничког предлога;
 • На колегијуму директора општине Деспотовац, изабрати семинар општег карактера;
 • Директор;
 • Колегијум директора општине Деспотовац;
 • Информација директора на наставничком већу;
              А М              
1.4 Захтев за реализацију изабраног семинара;
 • Упутити допис локалној самоуправи за организовање семинара;
 • Директор;
 • Допис;
 • Деловодник;
                М         О Н Д
1.5 Реализација семинара;
 • Организовање семинара од стране локалне самоуправе;
 • Локална самоуправа;
 • Предавачи;
 • Локална самоуправа у сарадњи са школом;
 • Сертификати;
 • Списак пријављених радника;
                               
1.6 Евалуација задатака;
 • Периодично праћење реализације задатака;
 • Добијање повратне информације о примени стечених знања;
 • Директор, стручни сарадник, педагошки колегијум, ШРТ;
 • Тим за самовредновање, Стручни сарадник, ШРТ;
 • Периодично праћење реализације задатака;
 • Сатанци стручних већа и педагошког колегијума;
 • Записници са седница;
С О Н Д Ј Ф М А М Ј   А
 
С О Н Д
2.1 Избор приоритетних наставних средстава;
 • Изабрати приоритетна наставна средства;
 • Наставници;
 • ШРТ;
 • Педагошки колегијум;
 • Наставничко веће;
 • Педагошки колегијум;
 • Стручна већа;
 • Записници са седница;
С О Н Д                        
2.2 Одлука о усмеравању средстава;
 • Донети одлуку о усмеравању расположивих средстава на набавку савремених наставних средстава;
 • ШО;
 • Седница ШО;
 • Записник са седнице ШО;
      Д                        
2.3 Јавна набавка наставних средстава;
 • Састанак комисије за јавне набавке уз предходно прибављене понуде;
 • Правна служба;
 • Комисија за јавне набавке;
 • Слање дописа
о потраживању;
 • Доношење одлуке о добављачу;
 • Деловодник;
 • Записник са сенице комисије;
            М А М              
2.4 Допремање и инсталација наставних средстава;
 • Допремање и инсталација наставних средстава;
 • Директор;
 • Правна служба;
 • Наставници;
 • Контакт са добављачима;
 • Инсталација наставних средстава;
 • Уговори;
 • Профактуре;
 • Рачуни;
 • Листе задужења;
                М Ј            
2.5 Евалуација задатака;
 • Периодично праћење реализације задатака;
 • Добијање повратне информације о примени наставних средстава;
 • Директор;
 • Правна служба;
 • Служба
 рачуноводства;
 
 • Периодично праћење реализације задатака;
 • Сатанци стручних већа и педагошког колегијума;
 • Периодично праћење реализације задатака;
 • Добијање повратне информације о примени наставних средстава;
      Д     М А М Ј           Д
3.1 Састанци Стручног тима за инклузивно образовање;
 • Информација о природи пројекта;
 • Избор семинара у оквиру пројекта;
 • Избор наставног средства;
 • Директор;
 • СТИО;
 • ШРТ;
 • Тим за самовредновање;
 • Педагошки колегијум;
 • Наставници;
 • Наставничка већа;
 • Састанци стручног тима за инклузивно образовање;
 • Записници са састанака;
С О Н Д Ј Ф М А М Ј            
3.2 Организовање 2 акредитована семинара и обуке за коришћење интерактивне табле;
 • Контакт са извођачима семинара;
 • Избор извођача;
 • Реализација;
 • Избор добављача интерактивне табле (јавном набавком);
 • Обука наставника за коришћење;
 • Директор;
 • СТИО;
 • Предавачи;
 • Комисаја за јавну набавку;
 • Добављач;
 • Контакт са предавачима;
 • Састанак СТИО-а;
 • Састанак комисије за јавне набавке;
 
 
 • Записници са састанака;
С О Н Д       А М              
3.3 Организација и реализација огледних часова;
 • Избор предмета и наставних јединица;
 • Планирање реализације огледних часова;
 • СТИО;
 • Наставници;
 • На наставничком већу изабрати наставнике за реализацију огледних часова;
 • Уз сарадњу са СТИО-ом избор наставних јединица и метода и облика рада;
 • Записник са
 наставничког већа ;
 • Записник са састанка СТИО-а;
        Ј Ф М А М              
3.4 Евалуација и анализа одржаних огледних часова на седници Наставничког већа;
 • Праћење огледних часова;
 • Информисање о реализацији огледних часова;
 • СТИО;
 • Директор;
 • Стручни сарадник;
 • Посета реализацији огледних часова;
 • Дневник рада;
 • Записник састанка СТИО-а;
 • Записник састанка педагошког колегијума;
 • Записник са
 Наставничког већа;

 
                М Ј   А        
3.5 Куповина интерактивне табле;
 • Избор добављача интерактивне табле (јавном набавком);
 • Допремање и инсталација опреме и софтвера;
 • Директор;
 • Комисија за јавне набавке;
 • Добављач;
 • Контакт могућих добављача путем дописа са потражљом;
 • Избор добављача;
 • Допремање и инсталација;
 • Деловодник;
 • Записник са седнице комисије за јавне набавке;
 • Листа задужења;
            М А                
3.6 Мониторинг;
 • Периодично праћење реализације задатака;
 • СТИО;
 • ШРТ;
 • Директор;
 • Састанци стручних тимова укључених у реализацију пројекта;
 • Записници са састанака стручних тимова;
Ц О Н Д Ј Ф М А М Ј   А С О Н Д
3.7 Евалуација;
 • Информације о реализацији циљева пројекта;
 • СТИО;
 • ШРТ;
 • Директор;
 • Увид у списак наставника који су похађали семинаре;
 • План за ИОП;
 • Увид у документа о реализацији огледних часова;
 • Посета огледним часовима од стране стручног сарадника;
 • Сертификати са семинара;
 • Извештај о одржаним семинарима;
 • Педагошки профил ученика;
 • ИОП;
 • Припреме часова;
 • Евиденција у дневнику рада;
 • Запажања са огледних часова;
        Ј Ф М А М Ј   А С О Н Д
3.8 Управљање и вођење финансијских средстава и писање финансијског извештаја;
 • Вођење рачуноводства током процеса реализације целокупног пројекта;
 •  
Рачуноводство;
 • Исплата и завођење рачуна;
 • Увод у
 документа рачуноводства;
С О Н Д Ј Ф М А М Ј   А С О Н Д
5.1 Захтев локалној самоуправи за пренос новчаних средстава за релизацију пројекта;
 • Допис локалној самоуправи за пренос новчаних средстава;
 • Директор;
 • Састанак са релевантним функционерима локалне самоуправе;
 • Презентација потребе реализовања пројекта;
 • Одговор локалне самоуправе;
        Ј Ф М                  
5.2 Јавна набавка за реализацију пројекта;
 • Дописи могућим добављачима са потребама;
 • Избор добављача опреме и извођача радова;
 • Правна служба;
 • Комисија за јавне набавке;
 • Дописи могућим добављачима са потребама;
 • Избор добављача опреме и извођача радова;
 • Деловодник;
 • Записник са јавне набавке;
            М А                
5.3 Реализација пројекта;
 • Извођење радова;
 • Извођач радова;
 • Уговор;
 • Реализација;
 • Документација;
                    Ј А        
5.4 Евалуација пројекта;
 • Периодично праћење реализације задатака;
 • Анкетирање ученика и наставника;
 • Директор;
 • ШРТ;
 • Комисија за јавне набавке;
 • Анкетирање;
 • Увид у анкету и субјективна мишљења ученика, наставника и радника школе;
        Ј Ф М А     Ј А С      
7.1 Организовање продајних изложби;
 • Уврстити продајне изложбе ученичких радова у план рада;
 • Директор;
 • Стручни сарадник;
 • Наставници;
 • Ученици;
 • Припрема и израда изложбе;
 •  
Организација;
 • Годишњи план рада;
 • План рада ЧОС;
 • Извештај са продајне изложбе;
            М А                
7.2 Избор потребне опреме и реквизита за ваннаставне активности;
 • Избор потребне опреме и реквизита за ваннаставне активности;
 • Наставници;
 • Наставничко веће;
 • Записник са Наставичког већа;
                М              
7.3 Одлука о усмеравању средстава;
 • Одлука о усмеравању прикупљеног новца за набавку опреме и реквизита за ванннаставне активности;
 • ШО;
 • Директор;
 • Указивање на потребу допуне опреме и реквизита;
 • Одлука;
 • Записник са ШО;
                М Ј            
7.4 Јавна набавка за опрему и реквизите;
 • Дописи могућим добављачима са потребама;
 • Избор добављача опреме и реквизита;
 • Правна служба;
 • Комисија зајавне набавке;
 • Дописи потражње;
 • Одлука;
 • Деловодник;
 • Записник са састанка комисије за јавне набавке;
                      А С      
7.5 Допремање и инсталација опреме и реквизита;
 • Куповина опреме и реквизита;
 • Директор;
 • Уговор;
 • Листа задужења;
                        С О    
7.6 Евалуација задатака;
 • Праћење рализације задатака;
 • Директор;
 • ШРТ;
 • Праћење рализације задатака;
 • Број ученика
 на ваннаставним активностима;
              А М Ј   А С О    
8.1 Одлука о усмеравању средстава;
 • Презентација о потреби израде сајта;
 • Доношење одлуке о усмеравању средстава;
 • Директор;
 • Одлука;
 • Одлука;
 • Записник;
      Д                        
8.2 Избор изгледа сајта;
 • Континуирана надоградња сајта;
 • Наставници;
 • Ученици;
 • Директор;
 • Стручни сарадници;
 • Састанци свих Стручних већа;
 • Интернет;
            М                  
8.3 Реализација постављања сајта;
 • Реаилазација;
 • Извођач;
 • Израда сајта;
Интернет;                         С О    
8.4 Евалуација задатака.
 • Праћење изгледа сајта;
 • Директор;
 • ШРТ;
 • Наставници;
 • Ученици;
 • Педагошки колегијуми;
 • Анкета ученика и родитеља;
                            Н Д
 
11) Прилог:
 
 • Акциони планови задатака за сваку наредну школску годину, најкасније до септембра, односно до почетка наредне школске године;
 • Евалуација циљева и задатака за сваку наредну школску годину ШРП-а, најкасније до октобра наредне школске године.
 
 
Директор ОШ “Вук Караџић“, Ресавица:                                                                             Председник Школског одбора:
________________________________________                                                                                                                                                     _____________________________
Весна Раденковић, проф. раз. наставе                                                                                 Васа Гарача, дипл. ецц.