ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Предлог финансијског плана за 2013

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013.ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''Вук Караџић'' РЕСАВИЦА
           
           
           
  ПОЗИЦИЈЕ Процењено трошкова за 2013.     СВЕГА
  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2766725,00     2766725,00
  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1127275,00     1127275,00
  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 232000,00     232000,00
  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20000,00     20000,00
  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 90000,00     90000,00
  МАТЕРИЈАЛ 438000,00     438000,00
  ОСНОВНА СРЕДСТВА 157000,00     157000,00
  ПОРЕЗИ 20000,00     20000,00
  Новчане казне и пенали по реш.судова 20000,00     20000,00
  НАКНАДЕ - Јубиларне награде 250000,00     250000,00
  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50000,00     50000,00
  СВЕГА 5171000,00     5171000,00