ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Извештај Тима за развојно планирање за 2012.

Република Србија

ОШ''Вук Караџић''

Број: 026-1520

Датум: 06.12.2012.г.

Р  е   с   а  в   и   ц  а                                                                    

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

з а   п е р и о д

децембар 2011 - децембар 2012. године

 

 

 

 ШРП за  2012/15. годину предвиђа следеће развојне циљеве кроз приоритетне области и конкретизоване задатке за остварење тих циљева:

 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

1)        Професионално усавршавање наставника;

2)        Осавремењавање наставних средстава;

3)        Подршка ученицима;

4)        Спољашни односи.

 

1.      Унапређење наставе и учења кроз професионално усавршавање наставног кадра, осавремењавање наставних средстава, метода и облика рада и стварање бољих услова за рад;

2.      Развој подршке ученицима кроз подизање нивоа безбедности ученика;

3.      Побољшање спољашних односа кроз подизање угледа и побољшање промоције школе.

 

           

 

 

 

            На основу увида у рад тима за ШРП-е ОШ“Вук Караџић“, Ресавица и пропратне документације ШРП-а, реализовани су следећи задаци у циљу остварења циљева:

 

РЕАЛИЗОВАНИ ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА

1.      Усавршавање наставног кадра(редовно усавршавање годишњим планом, усавршавање на тему инклузије);

·         01-02.03.2012.година „Руковођење усмерено на резултате“- Весна Раденковић;

·         18.03. 2012. године „Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у основној школи“- Вера Јовановић, Весна Лампрет, Живорад Антић, Срђан Симић, Јасмина Ковачевић, Славица Трајковић, Мирјана Марсенић, Сања Бакић, Драган Николић, Јовица Ристић, Мирољуб Стоилковић;

·         09.04. – 10.04. 2012. Године „ Инклузија од теорије до праксе“, Јасмина Ковачевић, Мирјана Марсенић, Драган Николић, Јовица Ристић;

·          23-25.08.2012. године „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“, Душица Костадиновић, Јовица Ристић;

·         29.11.2012.године „Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи“, Јовица Ристић, Мирољуб Стилковић.

 

 

 

У потпуности

2.      Набавка савременим наставним средствима за све наставне предмете;

·         Лопта за фудбал сениор бр.5 (2 )

·         Лопта за рукомет сениор (3)

·         Лопта за кошарку специјал бр.7 (3)

·         Лопта за ''Буба Мара'' бр.2 (2)

·         Лопта за одбојку Power 2000 (3)

·         Лењир школски дужине 100 цм (3)

·         Шестар – вакум (3)

·         Троугао школски 45/45 (2)

·         Троугао школски 30/60 (2)

·         Свет, физичко-географска карта (1)

·         Флеш карте за енглески језик са ислустрацијама (1)

·         Чаробна пећ на дрва (5)

·         Димно колено за чаробну пећ (5)

·         Димна цев од 500 за чаробну пећ (5)

·         Чунак штедиша тим систем (5)

·         Интерактивна табла SMART SB480 (1)

·         Плафонски носач пројектора SKY 201 (1)

·         VGA кабл 10м (1)

·         Лап-топ ''ТOSHIBA'' Р850-10W 15.6'' (1)

·         CD - МVD (2 x MV10) Инсталација 24 образовна програма на 20 радних станица у дигиталном кабинету и LV Laptop (24)

·         CD - LМ Laptop-projector Инсталација 6 образовних програма до 4. разреда на један покретни рачунар (6)

·         CD - PriTest komplet-Софтверске апликације за припрему тестова ПриТест Физика, ПриТест Математика, ПриТест Биологија, ПриТест Хемија (4)

·         Ласерски штампач црно-бели HP LASERJET M1131 CE651A (2)

·         Ласерски штампач црно-бели SAMSUNG LASER ML-2160 A4 (1)

·         VERBATIM USB FLASH 4GB BLACK (3)

·         MOUSE JETION 021 PS2 (1)

 

 

 

 

 

У потпуности

3.      Реализација пројекта „Оснаживање школа за инклузивно образовање“;

  • Извршен конкурс на јавни позив Министарства науке и просвете и ДИЛСА-а;

·         Потписан протокола (уговор);

·         Реализовани задаци утврђени потписаним протоколом.

 

 

 

У потпуности

4.      Реализација пројекта опремања школске зграде видео надзором;

 

·         Поднет захтев Општинској управи за обезбеђивање средстава за реализацију пројекта;

·         Примљен допис Општинске управе 19.10.2011. године (бр. 06-1087) којим нас Општинска управа информише о постојању пројекта уградње система видео-надзора у школама и вртићима, која је компатибилна са системом у Полицијској станици у Деспотовцу. Планира се јединствена централна јавна набавка, али да тренутно због техничких проблема није могуће остварити реализацију пројекта у 2012. години.

 

 

 

Не остварени

5.      Набавка реквизита и опреме за ваннаставне активности;

 

·         Набављен материјал за позоришне костиме;

·         Израђени костими за представу „Ружно паче“ у оквиру драмске секције.

 

 

У потпуности

6.      Реализација израде сајта школе.

·         Израђен сајт ОШ“Вук Караџић“, Ресавица ( nasaskola.rs);

·         Одређена особа за ажурирање сајта.

 

У потпуности

 

Непланирани пројекти у 2012. години

7.      Реализација пројекта „Професионална оријентација на преласку у среднју школу“

·         Поднета пријава за учешће на пројекту;

·         23-25.08.2012. године реализован семинар „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“, Душица Костадиновић, Јовица Ристић;

·         Израђена потребна документација за реализацију пројекта

·         План имплементиран у потребну документацију школе;

·         Формиран тим за ПО;

·         Започете радионице за ученике 7. и 8.рРазреда.

 

 

 

 

Остваривање у току

 

            Тим за ШРП подноси извештај о остварењу свих постављених циљева предвиђених ШРП-ом за 2012. годину, осим реализације пројекта израде видео надзора школских објеката, због објективних разлога  и предлаже израду Анекса ШРП-а за период до 2015. године и израду акционог плана за 2013. годину.

 

 

Тим за школско развојно планирање:

 

Раденковић Весна

Гарача Васа

Пешовић Весна

Ристић Јовица

Костадиновић Душица

Јовановић Вера

Марсенић Мирјана

 

Извештај урадио:

                                                                                                                                                                         Јовица Ристић