ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Извештај - Настава и учење

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
РЕСАВИЦА
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
 
 
 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ:   НАСТАВА И УЧЕЊЕ
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

                                                                     ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР      Ресавица

 
 
 
 
 
     
ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
           
          УВОДНИ ДЕО
           
          Године 1948. подигнута је прва школска зграда а 1949. је школа отпочела са радом. Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955. године, основна школа се претвара у осмогодишњу. Те школске године, 1955/56. добила је данашњи назив – ОШ ”Вук Караџић”. Садашња школска зграда изграђена је 1958/59.године.
          Школске 1969/70.године интегрисане су три основне школе у једну: ОШ “Доситеј Обрадовић” из Сењског Рудника, ОШ ”Бранко Радичевић” из Равне Реке и ОШ ”Вук Караџић” из Ресавице у једну јединствену школу “Вук Караџић” Ресавица (са укупно 851-им учеником и 51-им радником).
          Наша школа и данас покрива Ресавицу, Сењски Рудник и Равну Реку, насеља која припадају општини Деспотовац.
          У Ресавици је матична школа са осам разреда (од I до VIII) и има 9 одељења, са 169 ученика. Школа ради у две зграде. У већој згради су учионице, кабинети, фискултурна сала, канцеларије, а у мањој згради (изграђеној 1973.год) је трпезарија за ужину  ученика, музички и ликовни кабинет, кабинет за техничко образовање и информатику и школска библиотека.
          Издвојено одељење у Сењском Руднику (на 12 км од Ресавице) је осморазредна школа са два одељења од 1 - 4 разреда и два одељења од 7 - 8 разреда са 25 ученика. Тренутно се изводи предшколски програм са двоје деце.
          Школа у Сењском Руднику је отворена 1896. године и прва је основна школа отворена у Сењско-ресавском басену. Настава је извођена у просторијама за радничко прозивање при управи рудника, а све до 1920. године издржавана је од прихода који су прикупљани од самих радника.
          Издвојено одељење у Равној Реци (на 6 км од Ресавице) је четвороразредна школа са два одељења  тј. 3 ученика. Ова школа је основана 1920. године, а прва школа у руднику Ресава тек 1935. године.
          У школи (матична и издвојена одељења) има 194 ученика а запослено је 36 радника. Број  ученика се из године у годину смањује. Ако би упоредили податке о укупном броју ученика 1970. године (851) и данас (194), видећемо колико је број ученика опао за четрдесетак година.
Једна од карактеристика наше школе је заступљеност ученика више нација и вероисповести.
 
Полазећи од дефиниције самовредновања рада школе, под којим се подразумева процес којим школа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе стране, своја постигнућа у одређеним областима и на основу тога планира како да превазиђе уочене недостатке ослањањем на јаке стране и потенцијале, чланови тима за самовредновање ОШ ”Вук Караџић” у Ресавици су ценили основне циљеве самовредновања, претачући своју визију рада школе у конкретне предлоге, а све из разлога да школа буде место где ће рад бити задовољство а не само морање и обавеза.
 

 

ФОРМИРАЊЕ ТИМА

 
          Тим  за самовредновање  Основне школе “Вук Караџић” у Ресавици оформљен је  на седници Наставничког већа одржаној 26.12.2006. год. на предлог директора школе  Живорада Антића и тако што је у тим укључена административна служба, односно секретар школе Дејан Денић.
          Због одласка једног члана тима за самовредновање, односно председника тима наставника Горана Миладиновића на седници Наставничког већа од 16.10.2008.год. у тим је укључен педагог школе Душица Пребирачевић. Она је истовремено одабрана и за председника тима за самовредновање.
Председник тима педагог Душица Пребирачевић је имала следећа задужења:
Припрема, штампање и подела упитника, обрада и анализирање упитника за наставнике за подручја вредновања Наставни процес и Учење, рад на изради Акционог плана, сређивање извештаја и комплетирање целокупног материјала, кординација са свим члановима тима.
Драган Николић-професор физичког васпитања
Обрада и анализирање упитника за наставнике за подручја вредновања Планирање и Припремање, израда уводног дела, рад и обрада текста на компјутеру, консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана и комплетирање целокупног материјала.
Мировић Милош-професор енглеског језика
Обрада и анализирање упитника за наставнике за подручје вредновања Праћење напредовања ученика , консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана.
Дејан Денић-секретар школе
Техничка подршка и штампање анкета.
 
 
ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
         
          На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и на основу чињенице да је област Подршка ученицима била последња коју је тим обрадио а у развојном смислу тим је као најадекватнију изабрао  област Настава и учење, односно овој области дао приоритет.
          Тим за самовредновање је након консултација са директором Школе, председником Школског одбора и Управом за просвету  у Јагодини најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе.
                   Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.
   
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 
          Почетак рада тима за самовредновање на овој области је био 04.10. 2010. године када је одржан први радни састанак, на коме је изабрана област Настава и учење као следећа кључна област самовредновања. Ово је такође био први радни договор тима, на коме су подељени задаци око израде анкета и прикупљања доказа.
         
Тим је одредио датуме следећих консултација за:
          21. 10. 2010. године
          10. 11.2010.године
          06. 12. 2010.године
          20. 12. 2010.године
 
          Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је крај децембра 2010.године.
 
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
 
          1. Наставници
          2. Административна служба
          3. Правна служба
 
    ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА
 
          Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања
 

          

Технике

Инструменти

1. Анкетирање

Упитник за наставнике – Планирање и Припремање, Наставни процес, Учење, Праћење напредовања ученика

2. Интервјуисање

Индивидуални разговори са наставницима

3. Посматрање

Наставни процес

4. Анализирање документације

Свеске ученика, записници стручних већа, белешке наставника, писане припреме наставника, Годишњи план рада школе, правилници,записници

                                                                                               

 
Подручје вредновања: Планирање и Припремање
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
    1 6 7 47 7 47 1. Чланови стручних већа сарађују при планирању.     5 33 5 33 5 33
            15 100 2. Моји планови су усмерени на постизање прописаних циљева и задатака.             15 100
    1 6 9 60 5 34 3. У наставним плановима временски је усклађена обрада тема заједничких за више предмета.. 3
 
20
 
5 33 6 40 1 7
        1 6 14 94 4. Мојим плановима су предвиђени различити облици рада у функцији ефикасног стицања знања и развоја способности и вештина ученика.         5 33 10 67
        1 6 14 94 5. Мојим плановима су предвиђене различите методе рада у функцији ефикасног стицања знања и развоја способности и вештина ученика.         6 40 9 60
        11 73 4 27 6. Моји планови рада садрже различита места извођења наставе у функцији остваривања циљева и задатака. 2 13 5 34 6 40 2 13
    1 6 5 34 9 60 7. Писмене провере су временски усаглашене са проверама из других предмета. 1 6 2 13 2 13 10 68
 
 
  1 6 10 67 4 27 8. На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата рада, правим краткорочне корекције планова. 4 27 2 13 7 47 2 13
        Показатељи: Планирање
Ниво остварености 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкетом је обухваћено 15 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница:
Да је у већој мери или у потпуности присутна сарадња чланова стручних већа при планирању изјаснило се 66% анкетираних док се свих 100% тврди да су планови усмерени у потпуности на постизање прописаних циљева и задатака.
Лошији резултати су добијени код питања временске усклађеност обраде тема заједничких за више предмета као и код питаа различитих места извођења наставе у функцији остваривања циљева и задатака и код питања корекције планова на основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата само 46% анкетираних одговорило је да је присутно у већој мери и потпуности док 54% сматра да је присутно у мањој мери.
          Да су у плановима предвиђени различити облици рада у функцији ефикасног стицања знања и развоја способности и вештина ученика као и различите методе рада сложили су се сви анкетирани. Такође се и велики проценат изјаснио да су писмене провере времански усаглашене са проверама из других предмета.
 
Опис нивоа остварености – ниво 3
 
          Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој предмет, сачињен у складу са прописаним планом и програмом. Наставници сачињавају оперативне планове поштујући специфичности предмета и одељења са којим раде. Тимским радом су усклађене периодичне провере знања.
 
          Области које треба унапредити:
          - Побољшати сарадњу чланова стручних већа и побољшати питање усклађености обраде тема заједничких за више предмета.
          - На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата  извршити корекције планова.
 

Показатељи: Планирање
 
Опис нивоа остварености – ниво 4
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
        6 40 9 60 9. Моје припреме за реализацију часа имају јасну структуру.         3 20 12 80
        5 33 10 67 10. За припрему користим стручну литературу.         6 40 9 60
    1 6 6 40 8 54 11. За припрему користим интернет и друге изворе. 1 6 1 6 7 48 6 40
1 6 4 27 5 33 5 33 12. Добре припреме размењујем са колегама. 4 27 4 27 6 40 1 6
        5 33 10 67 13. При припреми узимам у обзир разлику ученика у напредовању, знању и искуству.     1 6 11 74 3 20
        4 27 11 73 14. Припремам задатке за рад различите тежине.         2 13 13 87
        3 20 12 80 15. пре обраде новог проверавам колико су ученици савладали претходно градиво.         3 20 12 80
        4 27 11 73 16. Планирам активирање ученика ради коришћења њихових предзнања.         8 53 7 47
        5 33 10 67 17. Планирам коришћење наставних средстава.         4 27 11 73
        9 60 6 40 18. Планирам одговарајуће моделе, препарате и приручна средства.     1 6 10 67 4 28
 
 
 
          Ова анкета је дала далеко боље резултате од анкете која се односи на планирање наставе.
          Већина анкетираних се изјаснила да припреме за реализацију часа имају јасну стуктуру, да за припрему користе стручну литературу као да и при припреми узимају у обзир разлику ученика у напредовању. Такође при припреми задатака води се рачуна да су различите тежине као и да се пре обраде новог врши провера савладаности претходног градива. Наставници у потпуности и већој мери планирају коришћење наставних средстава тј.  у већој мери планирају одговарајуће моделе, препарате и приручна средства односно осмишљавају и припремају огледе и вежбе уз сво поштовање дидактичко – методичких упутстава и инструкција датих у наставном програму.
          Анкета је показала и да наставници израђују наставне материјале потребне за рад у сарадњи са ученицима као и да по реализованим часовима бележе запажања и допуне које користе у следећем припремању.
          Лошије резултате смо добили једино код питања размене добрих припрема са колегама где 52% анкетираних сматра да је присутно у мањој мери а 46% се изјаснило да је присутно у потпуности или већој мери.

Опис нивоа остварености – ниво 4
 
          Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна  о избору садржаја, метода, облик и средстава за рад. Припремање за час је засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујући и ученике са тешкоћама у развоју. За припремање наставници користе стучну литературу, интернет и друге изворе.
 
          Области које требе унапредити:
- Побољшати питање размене добрих припрема са колегама.

Подручје вредновања: Наставни процес
Опис нивоа остварености – ниво  3
 
Показатељи:
 • Комуникација и сарадња
 • Рационалност и организација
 • Подстицање ученика
 • Корелација и примена знања
 
ВАЖНО                                                                                                                                            ТАЧНО/ПРИСУТНО                                            
1- неважно                                                                                                                                         1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                   2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                            3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                   4 - тачно/присутно у потпуности
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
Комуникација и сарадња
0 0 0 0 1 6,67 14 93,33 1. Настојим да се јасно и правилно изражавам на часу. 0 0 0 0 1 6,67 14 93,33
0 0 0 0 1 6,67 14 93,33 2. Проверавам да ли су ученици исправно разумели питања и упутства. 0 0 0 0 1 6,66 14 93,33
0 0 0 0 1 6,67 14 93,33 3. Охрабрујем ученике да износе своја мишљења и запажања. 0 0 0 0 2 13,33 13 86,67
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 4. Омогућавам ученику да размисли после постављеног питања/задатка. 0 0 0 0 1 6,67 14 93,33
0 0 0 0 0 0 15 100 5. Сваком ученику се обраћам с уважавањем. 0 0 0 0 0 0 15 100
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 6. Водим рачуна да ученици пажљиво слушају једни друге. 0 0 0 0 4 26,67 11 73,33
0 0 0 0 3 20 12 80 7. Подстичем солидарност и одговорност у групном раду. 0 0 0 0 4 26,67 11 73,33
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 8. Подстичем ученике да заједнички траже нова решења задатака. 0 0 0 0 3 20 12 80
                                       
 
Анкетом је обухваћено 15 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница:
Информације ,упутства и питања наставника су јасна,недвосмислена и прецизна. Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања. Подстиче се солидарност и одговорност ученика. Наставници се обраћају ученицима са уважавањем. Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да користе претходно искуство и предзнање за проналажење одговора и нових решења. У великој мери је тачно да се дијалог ученика и наставника, као и ученика међусобно одвија уз узајамно уважавање и поверење.
 
 
Области које требе унапредити: 
- Радити на побољшању сарадње на релацији ученик – ученик и наставник – ученик.
 
 
Рационалност и организација
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 9. Примењујем различите облике, методе и технике рада у зависности од садржаја и циљева часа. 0 0 0 0 5 33,33 10 66,67
0 0 0 0 3 20 12 80 10. Користим расположиви простор и окружење у складу са садржајима и задацима. 0 0 0 0 7 46,67 8 53,33
0 0 0 0 7 46,67 8 53,33 11. На часу остварујем све фазе према плану. 0 0 0 0 8 53,33 7 46,67
0 0 0 0 1 6,67 14 93,33 12. Динамику рада прилагођавам могућностима ученика. 0 0 0 0 4 26,67 11 73,33
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 13. Употребљавам расположива наставна средства и материјале. 0 0 0 0 1 6,67 14 93,33
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 14. Током часа резимирам обрађено градиво. 0 0 0 0 1 6,67 14 93,33
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 15. Задатке за рад одређујем у складу са могућностима ученика. 0 0 0 0 1 6,67 14 93,33
0 0 0 0 4 26,67 11 73,33 16. Процењујем рационалност и организацију наставног процеса и на основу уочених резултата коригујем начин рада и садржај часа. 0 0 0 0 7 46,67 8 53,33
 
                  

Анкетом је обухваћено 15 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница:
Наставници се у организацији часа руководе планираним циљевима и задацима. У току рада  у великој мери примењују различите облике, методе и технике рада у зависности од садржаја и циљева часа. Рад се организује у складу са различитим способностима и могућностима ученика. Рационално се користе време, простор, наставна средства и други ресурси.
 
Области које требе унапредити: 
- Огранизовати и планирати већи број огледних часова.
Подстицање ученика
 
0 0 0 0 4 26,67 11 73,33 17. Применом разноврсних метода и облика рада подстичем радозналост и интересовање ученика. 0 0 0 0 3 20 12 80
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 18. Настојим да примери које дајем буду занимљиви и повезани са искуством ученика. 0 0 0 0 2 13,33 13 86,67
0 0 0 0 3 20 12 80 19. Задаци које дајем су изазовни за ученике и траже примену наученог. 0 0 0 0 4 26,67 11 73,33
0 0 0 0 1 6,67 14 93,33 20. Прецизним упутствима усмеравам рад ученика. 0 0 0 0 1 6,67 14 93,33
0 0 0 0 0 0 15 100 21. Дајем подршку ученицима да самостално решавају задатке. 0 0 0 0 1 6,67 14 93,33
0 0 0 0 6 40 9 60 22. Упућујем ученике у истраживачки рад. 0 0 0 0 8 53,33 7 46,67
0 0 0 0 3 20 12 80 23. Подстичем ученике да постављају питања и дискутују. 0 0 0 0 4 26,67 11 73,33
0 0 0 0 5 33,33 10 66,67 24. Посвећујем потребну пажњу ученицима који спорије напредују. 0 0 0 0 7 46,67 8 53,33
0 0 0 0 0 0 15 100 25. Похвалама мотивишем ученике. 0 0 0 0 0 0 15 100
 
                   Анкетом је обухваћено 15 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница:
Наставници подстичу радозналост и интересовања ученика. У великој мери користе различите методе којима подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици се подстичу на самостално коришћење различитих извора знања. Често се користе похвале и награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа ученика.
 
Области које требе унапредити:
-  Пружити додатну подршку ученицима који спорије напредују
 
                   Корелација и примена знања
0 0 0 0 5 33,33 10 66,67 26. Препоручујем ученицима да користе додатне изворе информација(часописе, стручне књиге, интернет...) 0 0 0 0 7 43,67 8 53,33
0 0 0 0 2 13,33 13 86,66 27. Подстичем ученике да при учењу новог садржаја користе знања и вештине стечене у другим областима. 0 0 0 0 2 13,33 13 86,66
0 0 0 0 2 13,33 13 86,66 28. Подстичем ученике да примене научено у свакодневном животу. 0 0 0 0 4 26,67 11 73,33
0 0 0 0 7 43,67 8 53,33 29.Заједно са ученицима правим програме за поједине ваннаставне активности на основу њихових интересовања. 0 0 0 0 2 13,33 13 86,66
0 0 0 0 6 40 9 60 30. Упознајем ученике са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и литературе кроз ваннаставне активности. 0 0 0 0 5 33,33 10 66,66
 
                   Анкетом је обухваћено 15 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница:
Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и искуства из разних предмета и да их повезују у смислену целину са новим знањима. Наставници заједно са ученицима праве програме за школске и ваншколске активности према њиховим интересовањима. Ученици се подстичу да примене научено у свакодневном животу.

Подручје вредновања: Учење
 
Опис нивоа остварености – ниво  3
 
Показатељи:
-Одговорност ученика
 -Начин учења
                                                                       
ВАЖНО                                                                                                    ТАЧНО/ПРИСУТНО                                            
1- неважно                                                                                                 1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                           2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                             3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                           4 - тачно/присутно у потпуности
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
Одговорност ученика
0 0 1 6,67 8 53,33 6 40 1. Подстичем ученике да себи постављају дугорочне и краткорочне циљеве и задатке. 0 0 2 13,33 10 66,67 3 20
0 0 0 0 6 40 9 60 2. Код ученика развијам одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате. 0 0 0 0 7 46,67 8 53,33
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 3. Подстичем ученике да објективно процењују своје знање. 0 0 1 6,67 4 26,66 10 66,67
1 6,67 0 0 2 13,33 12 80 4. При вредновању знања питам ученика за мишљење. 1 6,67 1 6,67 4 26,67 9 60
1 6,67 0 0 7 46,67 7 46,67 5. При вредновању знања одељење даје своје мишљење. 1 6,67 2 13,33 7 46,67 5 33,33
 
                  

Анкетом је обухваћено 15 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница:
Наставници подстичу ученике да себи постављају дугорочне и краткорочне циљеве. Развијају у великој мери код ученика одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате.Ученици немају у довољној мери развијен одговоран однос према учењу, и не показују висок степен самосталности у раду. 
 
Области које требе унапредити:
- Радити у току часа одељењског старешине на развијању свсести о одговорности за сопствено напредовање
 
 
Начин учења
0 0 0 0 6 40 9 60 6. Примењујем различите облике, методе и технике рада нас часу јер ученици имају различите стилове учења, способности и интересовања. 0 0 1 6,67 6 40 8 53,33
0 0 0 0 6 40 9 60 7. Упућујем ученике у разне технике учења. 0 0 0 0 8 53,33 7 46,67
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 8. Учим ученике да разликују битно од небитног. 0 0 0 0 4 26,67 11 73,33
0 0 0 0 5 33,33 10 66,67 9. Подстичем ученике да уче путем открића и решавања проблема. 0 0 0 0 5 33,33 10 66,67
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 10. Подстичем ученике на активно стицање знања. 0 0 0 0 2 13,33 13 86,67
0 0 0 0 2 13,33 13 86,67 11. Проверавам да ли ученици препознају примену наученог. 0 0 0 0 3 20 12 80
0 0 0 0 5 33,33 10 66,67 12. Упућујем и подстичем ученике да користе додатне материјале (енциклопедије, књиге, часописе, интернет, ТВ ...). 0 0 0 0 5 33,33 10 66,67
                  
 
                   Анкетом је обухваћено 15 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница:
У школи се у великој мери примењују различити облици, методе и технике рада јер ученици имају различите способност, стилове учења и интересовања. Наставници упућују ученике у различите технике учења. Подстичу ученике да уче путем открића и решавања проблема. Већина ученика зна да резимира научено, раздваја битно од небитног.
 
 
Подручје вредновања: Праћење напредовања ученика
 
Опис нивоа остварености – ниво  4
 
Показатељи:
-Праћење и оцењивање
- Извештавање
 
ВАЖНО                                                                                                    ТАЧНО/ПРИСУТНО                                           
1- неважно                                                                                                 1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                           2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                             3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                           4 - тачно/присутно у потпуности
Праћење и оцењивање
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ
 
ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 1 7 6 40 8 53 1. Вредновање и проверу постигнућа ученика остварујем у свим фазама наставног процеса. 0 0 0 0 7 47 8 53
0 0 0 0 10 67 5 33  2. Бележим податке за приказ резултата учења ученика(кратке белешке/описи коментари о раду ученика, записи о самооцењивању ученика и узајамном ученичком оцењивању...) 0 0 0 0 9 60 6 40
0 0 0 0 9 60 6 40 3. Бележим податке за приказ напредовања ученика ( пратим постигнућа ученика,резултате тестирања...). 0 0 0 0 9 60 6 40
0 0 0 0 5 33 10 67 4. Помажем ученицима који имају тешкоће у савладавању програма. 0 0 0 0 3 20 12 80
0 0 0 0 2 13 13 87 5. Ценим активности и доприносе сваког ученика. 0 0 0 0 2 13 13 87
0 0 0 0 0 0 15 100 6. Оцењивање вршим у складу са прописаним правилима о оцењивању ученика. 0 0 0 0 0 0 15 100
0 0 0 0 2 13 13 87 7. оцењивањем проверавам степен усвојеног знања и ниво разумевања. 0 0 0 0 3 20 12 80
0 0 0 0 1 7 14 93 8. Оцењивањем проверавам способност примене стечених знања и способности. 0 0 0 0 2 13 13 87
0 0 0 0 0 0 15 100 9. Знања ученика процењујем на различите начине (усмена комуникација на часу, тестирање, писмене вежбе...). 0 0 0 0 0 0 15 100
0 0 0 0 2 13 13 87 10. При оцењивању узимам у обзир залагање ученика. 0 0 0 0 2 13 13 87
0 0 0 0 4 27 11 73 11. Оцењивање користим за процену ефикасности своје наставе и рада ученика и даље планирање. 0 0 0 0 5 33 10 67
                                   
 
Извештавање
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 %   1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 0 0 2 13 13 87  1. Поштујем и остварујем утврђену процедуру извештавања у школи. 0 0 0 0 4 27 11 73
0 0 0 0 4 27 11 73 2. Са процедуром извештавања у школи упознао сам ученике и родитеље. 0 0 0 0 3 20 12 80
0 0 0 0 1 7 14 93 3.  Родитеље благовремено информишем о раду, успеху и понашању ученика. 0 0 1 7 3 20 11 73
0 0 0 0 9 60 6 40 4 У извештајима о напредовању ученика описујем темпо којим ученик достиже нивое постигнућа у односу на прописане задатке и циљеве. 0 0 3 20 7 47 5 33
 
Овом анкетом обухвацено је 15 наставника ОШ “ Вук Караџић “ у Ресавици. Анкетирани наставници одговарали су на 11 питања везаних за працење рада ученика и њихово оцењивање. Анкета је спроведена у месецу новембру, у просторијама школе.
Карактеристика и специфицност ове анкете је у томе што су се одговори свих наставника углавном у потпуности поклапали, тј да је преко 90 % одговора било у потпуности тачно/ тачно и веома важно/ важно.
Већина наставника сматра да је веома важно да се постигнућа ученика прате у свим фазама наставног процеса, као и да се ти резултати редовно бележе, било као приказ резултата учења или напредовања ученика.
Већина наставника слаже се такође да цене активности сваког ученика и његове доприносе, као и да оцењивањем проверавају степен знања и способности практичне примене тог знања, а у  потпуном складу са Правилником о оцењивању.
Оцењивање се врши на различите начине, узимајући у обзир и залагање ученика.
Одговори наставника везаних за обавештавање родитеља о успеху ученика и усвајању знања били  су такође веома слични. Наставници сматрају да се извештавање врши редовно, у складу са законом, пратећи утврђену процедуру.
На основу ових података који су добијени анкетом, као и анализом процеса праћења ученика у школи, ово подручје вредновања оцењено је нивоом остварености 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АКЦИОНИ ПЛАН
 
 
 • Побољшати сарадњу чланова стручних већа и побољшати питање усклађености обраде тема заједничких за више предмета
 • На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата  извршити корекције планова
 • Побољшати питање размене добрих припрема са колегама
 • Радити на побољшању сарадње на релацији ученик – ученик и наставник – ученик
 • Огранизовати и планирати већи број огледних часова
 • Пружити додатну подршку ученицима који спорије напредују
 • Радити у току часа одељењског старешине на развијању свести о одговорности за сопствено напредовање