ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Извештај - Подршка ученицима

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
РЕСАВИЦА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
 
 
 
 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ:      ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
 
 
 
 
 
                                                           

АПРИЛ - ЈУН    Ресавица

 
 
 
 
ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
           
     УВОДНИ ДЕО
           
          Године 1948. подигнута је прва школска зграда а 1949. је школа отпочела са радом. Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955. године, основна школа се претвара у осмогодишњу. Те школске године, 1955/56. добила је данашњи назив ОШ”Вук Караџић”. Садашња школска зграда изграђена је 1958/59.године.
          Школске 1969/70.године интегрисане су три основне школе у једну: ОШ “Доситеј Обрадовић” из Сењског Рудника, ОШ ”Бранко Радичевић” из Равне Реке и ОШ”Вук Караџић” из Ресавице у једну јединствену школу “Вук Караџић” Ресавица (са укупно 851-им учеником и 51-им радником).
          Наша школа и данас покрива Ресавицу, Сењски Рудник и Равну Реку, насеља која припадају општини Деспотовац.
          У Ресавици је матична школа са осам разреда (од 1 до 8) и има 9 одељења, са 173 ученика. Школа ради у две зграде. У већој згради су учионице, фискултурна сала, канцеларије, а у мањој згради (изграђеној 1973.год) је трпезарија за ужину  ученика, музички кабинет, кабинет за информатику и школска библиотека.
          Издвојено одељење у Сењском Руднику (на 12 км од Ресавице) је осморазредна школа са два одељења од 1-4 разреда и три одељења од 6-8 разреда са 26 ученика. Ове школске године је просветна управа из Јагодине затворила одељење петог разреда, тако да се ради само са шестим ,седмим и осмим разредом а Школа је у трансформацији из  осмогодишње у четворогодишњу. Тренутно се изводи предшколски програм са четри детета.
          Школа у Сењском Руднику је отворена 1896. годинеи прва је основна школа отворена у Сењско-ресавском басену. Настава је извођена у просторијама за радничко прозивање при управи рудника, а све до 1920. године издржавана је од прихода који су прикупљани од самих радника.
          Издвојено одељење у Равној Реци (на 6 км од Ресавице) је четвороразредна школа са три одељења  тј. 5 ученика. Ова школа је основана 1920. године, а прва школа у руднику Ресава тек 1935. године.
          У школи (матична и издвојена одељења) има 204 ученика а запослено је 37 радника oд којих 24 су у непосредном раду са ученицима. Број  ученика се из године у годину смањује. Ако би упоредили податке о укупном броју ученика 1970. године (851) и данас(204), видећемо колико је број ученика опао за четрдесетак  година.
Једна од карактеристика наше школе је заступљеност ученика више нација и вероисповести.
 
Полазећи од дефиниције самовредновања рада школе, под којим се подразумева процес којим школа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе стране, своја постигнућа у одређеним областима и на основу тога планира како да превазиђе уочене недостатке ослањањем на јаке стране и потенцијале, чланови тима за самовредновање ОШ”Вук Караџић” у Ресавици су ценили основне циљеве самовредновања, претачући своју визију рада школе у конкретне предлоге, а све из разлога да школа буде место где ће рад бити задовољство а не само морање и обавеза.
 
 

       ФОРМИРАЊЕ ТИМА

 
          Тим  за самовредновање  Основне школе “Вук Караџић” у Ресавици оформљен је  на седници Наставничког већа одржаној 26.12.2006. год. на предлог директора школе  Живорада Антића и тако што је у тим укључена административна служба, односно секретар школе Дејан Денић.
          Због одласка једног члана тима за самовредновање, односно председника тима наставника Горана Миладиновића на седници Наставничког већа од 16.10.2008.год. у тим је укључен педагог школе Душица Пребирачевић. Она је истовремено одабрана и за председника тима за самовредновање.
Председник тима педагог Душица Пребирачевић је имала следећа задужења:
Припрема, штампање и подела упитника; Обрада упитника за наставнике и ученике,  подручје вредновања-Лични и социјални развој; као и рад на  изради акционог плана. Сређивање извештаја, рад на рачунару и паковање целокупног материјала. Кординација са свим члановима има.
 
Драган Николић-професор физичког васпитања
Обрада упитника за ученике и родитеље, подручје вредновања-Професионална оријентација;, израда уводног дела, рад и обрада текста на компјутеру, консултације са осталим члановима тима, рад на изради акционог плана и паковање целокупног материјала.

Мировић Милош-професор енглеског језика
Статистичка обрада упитника за ученике, родитеље и наставнике,  подручје вредновања-Брига о ученицима, рад на рачунару као и израда акционог плана.
Ивана Ивановић-професор историје
Рад на подручју вредновања-Подршка учењу-анализа упитника за ученике. Попуњавање чек листе могућих извора доказа и  учествовање у изради акционог плана.
Дејан Денић-секретар школе
Техничка подршка, штампање анкета, чек листа могућих извора доказа и фотокопирање материјала.
 
 
      ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
         
                На састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и на основу чињенице да је област постигнућа ученика била последња коју је тим обрадио а у развојном смислу тим је као следећу  област изабрао  подршку ученицима.
          Тим за самовредновање је након консултација са директором школе, председником Школског одбора и Управом за просвету  у Јагодини најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе.
          Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
          Почетак рада тима за самовредновање на овој области је био 04.05.2010.год. када је одржан први радни састанак, на коме је  изабрана област Подршка ученицима као следећа  кључна област самовредновања. Ово је такође био први радни договор тима, на коме су подељени задаци око израда анкета и прикупљања доказа.
          Тим је одредио датуме следећих консултација за:
          18.05.2010. године
          08 06.2010.године
          17.06.2010.године
         
 
                Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је крај јуна 2010.године.
 
    УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
 1. Ученици - , прикупљање података, попуњавање анкете
 2. Наставници - попуњавање анкете, сугестије, информације битне за обраду резултата анкете
 3. Родитељи - - попуњавање анкете
 4. Руководство школе – подршка
 5. Административно-техничка служба - у практичној изради и реализацији послова везаних за анкету
  ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗА
 
Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања
 
                              Технике                              Инструменти
1. Анкетирање Упитници: Упитник за ученике, наставнике и родитеље –Брига о ученицима; 
Упитник за ученике:Подршка учењу;
Упитник за наставнике и ученике: Лични и социјални развој;
Упитник за ученике и родитеље: Професионална оријентација;
2. Интервјуисање Индивидуални разговори са наставницима, ученицима и родитељима.
3. Посматрање Чек листе и тврдње – Безбедност и сигурност ученика у школи, праћење физичког,здравственог,емоционалног и социјалног стања ученика;
- Квалитет понуђених програма за подршку процесу учења, напредовање и успех ученика, стучна помоћ наставницима у пружању подршке процесу учења;
- подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика, подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности;
- Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења;
4. Анализирање документације Чек листе, годишњи програм рада школе,школска документација (Правилници), евиденција о ваннаставним активностима о акцијама које су иницирали ученици о раду ученичких организација, евиденција о контактима са ученицима и родитељима, сарадње са здравственом службом и сл.
Дневници и планови рада, програм школских приредби и манифестација и сл.
 
 
Подручје вредновања : БРИГА О УЧЕНИЦИМА
Ниво остварености 4
 
 
 
У овом анкетирању било је обухваћено 24 ученика старијих разреда ( 5-8 ) , 16 родитеља и 24 наставника. Они су одговарали на питања из упитника која су се односила на безбедност ученика у школи, сарадњу ученика са наставницима, као и њихових родитеља са наставицима и залагањима наставника као и осталих радника школе да се на време и коректно реше сви проблеми са којима се сретну ученици.
На основу анкета коју су урадили наставници наше школе дожли смо до резултата да велика већина наставника ( преко 90%) сматра да је веома важно или важно да сарађују са ученицима и њиховим родитељима, да помажу ученицима да стекну осећај сигурности и безбедности у школи, да ученицима помажу у тешким психичким, емотивним или материјалним ситуацијама, или их упућују на особе које би могле конкретније помоћи. Такође исти прценат наставника сматра да су у њиховом случају те ставке у већој мери присутне или присутне.

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
 
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 0 0 6 38 10 62 1.Упознат сам са процедурама за заштиту/безбедност ученика. 0
 
 
0
 
0
0
 
6
 
 
38
10
 
 
62
0 0 0 0 4 25 12 75 2. Осећам се одговорним за сигурност и безбедност ученика у школи. 1 6 1 6 7 44 7 44
0 0 0 0 4 25 12 75 3. Обавезе које имам у вези сигурности и безбедности ученика у школи су јасне и прецизне. 1 6 0 0 4 25 11 69
0 0 0 0 3 19 13 81 4. Редовно и савесно испуњавам све своје обавезе  у вези сигурности и безбедности ученика у школи. 1 6 1 6 2 13 12 75
0 0 0 0 6 38 10 62 5. Сигурност и безбедност ученика у школи се редовно анализира. 0 0 1 6 3 19 12 75
0 0 0 0 8 50 8 50 6. Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле пропусте/догађаје/ситуације у вези сигурности и безбедности ученика у школи. 0 0 1 6 7 44 8 50
0 0 0 0 5 31 11 69 7. Школа по устаљеној процедури реагује на приговоре ученика/родитеља који се тичу њихове безбедности/безбедности ученика у школи. 0 0 0 0 6 38 10 62
0 0 1 6 3 19 12 75 8. Школа информише ученике/родитеље о мерама предузетим поводом њихових приговора.
 
0 0 1 6 6 38 9 56
0 0 0 0 3 19 13 81 9. Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног понашања, злоупотребе дрога, алкохола ... 0 0 1 6 4 25 11 69
0 0 0 0 2 13 14 87 10. Ученике подстичем да брину за своје здравље.
 
 
0 0 1 6 1 6 14 88
0 0 0 0 7 44 9 56 11. Ако приметим /сазнам да неки ученик има емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе знам коме треба да се обратим. 0 0 0 0 8 50 8 50
0 0 0 0 4 25 12 75 12. Поштујем приватност и поверљивост добијених информација које се односе на емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика и трудим се да их на ненаметљив и дискретан начин узимам у обзир у свакодневним односима са ученицима. 0 0 0 0 3 19 13 81
0 0 0 0 1 6 15 94 13. Увек сам спреман/на да слушам ученика/родитеља. 0 0 0 0 1 6 15 94
0 0 0 0 2 13 14 87 14. Увек сам спреман/на да дискретно реагујем на поверене проблеме од стране ученика/родитеља, односно да их упутим “правој“ особи/служби. 0 0 0 0 3 19 13 81
0 0 0 0 5 31 11 69 15. Добро сам едукован/а и информисан/а о емоционалним, телесним, здравственим и социјалним потребама деце школског узраста. 0 0 0 0 7 44 9 56
0 0 1 6 6 38 9 56 16. Осећам се компетентним/ом и спремним/ом да реагујем на једноставне емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика. 0 0 0 0 8 50 8 50
 
16 уценика старијих разреда анкетирано је везано за сличне ситуације. Они сматрају да је веома вазно и вазно да имају осећај сигурности и безбедности у школи, да имају подршку наставника И да се остварује блиска сарадња између њих и родитеља, одређени број уценика сматра да се не осећа у потпуности безбедним у школи тако да је то ствар која би се требало кориговати у наредном периоду.

 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
 
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 0 0 10 42 14 58 1.У школи се осећам сигурним и безбедним. 0
 
 
0
3 13 7
 
29 14
 
58
 
0 0 2 8 5 21 17 71 2. Школа брзо и ефикасно реафује на све искрсле догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност и безбедност у школи. 1 4 3 13 8 33 12 50
0 0 0 0 5 21 19 79 3. Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у школи угрожена. 0 0 5 21 9 37 10 42
0 0 4 18 10 42 10 42 4. Школа реагује на наше и приговоре наших родитеља који се тичу наше безбедности у школи. 1 4 7   8 33 6 25
1 4 1 4 10 42 12 50 5. Школа нас информише о мерама предузетим поводом наших приговора. 2 8 4 17 8 33 10 42
0 0 0 0 6 25 18 75 6. Знам коме требам да се обратим у случају да имам емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе. 3 13 4 17 6 25 11 45
2 8 7 29 6 25 9 38 7. Када се обратим одређеној особи/служби за помоћ/савет када имам емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, сигуран сам да ће се моја приваност поштовати и да се информација неће злоупотребити. 1 4 3 13 8 33 12 50
0 0 1 4 6 25 17 71 8. Наставници, а посебно одељењски старешина су увек спремни да саслушају моје проблеме који немају директне везе са школом. 0 0 1 4 6 25 17 71
0 0 1 4 8 33 15 63 9. Наставници, а посебно одељењски старешина су спремни за разговор са мојим родитељима. 2 8 6 25 9 38 7 29
0 0 2 8 10 42 12 50 10. Школа помаже ученицима који су слабог          . 0 0 5 21 8 33 11 46
24 родитеља је анкетирано и они су такође сагласни да је остварен висок ниво сарадње са наставним особљем у школи, поготову са разредним старешинама, сматрају да су њихова деца сигурна и заштићена у школи, као и да се редовно упознају са њиховим правима , дужностима и обавезама.
 
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
 
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
1 4 3 13 9 38 11 45 1. Упознат/а сам са садржајем Правилника о безбедности и сигурности ученика у школи. 1 4 4 17 9 38 10  
41
0 0 4 17 14 58 6 25 2. Моје обавезе као родитеља су јасно и прецизно дефинисане Правилником. 1 4 6 25 13 54 4 17
0 0 0 0 5 21 19 79 3. Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи. 2 8 5 21 7 29 10 42
0 0 2 8 7 29 15 63 4. Школа брзо и ефикасно реагује на новонастале проблеме везане за сигурност и безбедност ученика у школи. 1 4 3 12 10 42 10 42
0 0 3 13 4 17 17 70 5. Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих приговора. 1 4 3 13 7 30 13 53
0 0 3 13 11 45 10 42 6. Као родитељ учествујем у анализи примене Правилника о сигурности и безбедности ученика. 3 13 3 13 7 30 11 44
0 0 0 0 7 30 17 70 7. Спреман/на сам да отворено разговарам са компетентним особама о здравственим, емоционалним или социјалним потребама/проблемима свога детета. 0 0 1 4 7 30 16 66
0 0 0 0 11 46 13 54 8. Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом у праћењу развоја мог детета. 0 0 0 0 11 46 13 54
0 0 3 13 7 29 14 58 9. У школи се поштује приватност и поверљивост информација о потребама/проблемима мог детета. 1 4 2 8 8 34 13 54
0 0 1 4 10 42 13 54 10. Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе, пушења, узимања дроге, различитих врста малтретирања и узнемиравања у школи. 0 0 1 4 11 46 12 50
0 0 0 0 4 17 20 83 11. Подстичем своје дете да брине о свом здрављу и подржавам акције по питању промовисања здравог живота младих. 0 0 0 0 5 21 19 79
0 0 1 4 6 25 17 71 12. Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи ученицима/породицама ученика. 0 0 2 8 4 17 18 75
 
 
 
Подручје вредновања : БРИГА О УЧЕНИЦИМА
Показатељи:
 
4.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи
4.1.2. Праћење физичког, здравствног, емоционалног и социјалног стања ученика
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ
 
Безбедност и сигурност ученика
 
Правилник о безбедности ученика *  
Процедура за заштиту и безбедност ученика *  
Процедуре за приговоре ученика и родитеља *  
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/насилништва, верске и расне нетрпељивости, употребе дроге и сл. *  
 
Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика
 
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте *  
Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама ради промовисања стила „здравог живота“ *  
Социјални програм школе   *
Евиденција сарадње школе са здравственом службом *  
Евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци *  
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима *  
Евиденција контаката са ученицима *  
Евиденција контаката с родитељима *  
Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу добробити ученика *  
 
 
ТВРДЊЕ 1 2 3 4
У Правилнику о безбедности ученика јасне су процедуре за заштиту ученика.       *
Сви су упознати са садржајем Правилника.       *
Одговорности и задужења наставника и ученика су јасно дефинисани у Правилнику.       *
Примена Правилника се анализира.     *  
Реагује се на утврђене пропусте.     *  
Реагује се на приговоре ученика/родитеља који се тичу њихове безбедности/безбедности ученика у школи.       *
Ученици/родитељи се информишу о мерама предузетим поводом њихових приговора.       *
Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола...       *
Уведене су ефективне мере како би се идентификовале емоционалне, телесне и зрдавствене потребе ученика и како би се оне испуниле благовременим интервенцијама наставног особља, стручних сарадника изван школе и употребом других средстава.     *  
Ради промовисања здравља школа има сталну сарадњу са здравственом службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и ученика, едукативни постери...).       *
Школа редовно организује систематске прегледе ученика.       *
У школи се промовише стил „здравог живота“.       *
Школа има социјални програм, односно процедуре за утврђивање социјалних потреба ученика и мере за задовољавање истих.   *    
Школа има сарадњу са установама за бригу о деци.       *
Школа огранизује акције за помоћ ученицима слабог материјалног стања.     *  
Одељењске старешине и стручни сарадници имају довољно времена за разговоре са ученицима и родитељима.       *
Добијене релевантне информације се прослеђују уз поштовање поверљивости информација и права на приватност.       *
 

Подручје вредновања: ПОДРШКА УЧЕЊУ
Ниво остварености 4
 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
_ _ 2 8,3 6 3o 16 62,5 1.У школи нас уче како да учимо (упућују нас на различите технике учења). _
 
_ 4
 
16,6 7
 
29,16 13 54,16
1 4,16 3 12,5 8 33,33 12 50 2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке. 1 4,16 4 16,6 6 25 13 54,16
_ _ _ _ 7 33,33 17 66,66 3. Наставници нас организују тако да успешни ученици помажу ученицима који спорије напредују. 1 4,16 3 12,5 10 41,6 10 37,5
_ _ _ _ 7 33,33 17 66,66 4. Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне наставе (кроз допунску наставу и сл). _ _ 3 12,5 10 37,5 11 50
1 4,16 3 8,33 5 20,83 15 66,66 5. Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван редовне наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад и сл.). 1 4,16 4 16,6 13 54,16 6 25
2 8,33 1 4,16 4 16,66 17 70,83 6. Ученици се не досађују на часу. 4 16,66 6 25 10 37,5 7 20,83
3 12,5 3 12,5 8 33,33 10 41,66 7. На часу могу радити онолико брзо колико желим. 2 8,3 4 16,6 11 50 7 20,83
1 4,16 1 4,16 10 37,5 12 54,16 8. Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге изворе информација (књиге, часописе, интернет ...). 3 12,5 4 16,6 6 29,16 11 50
_ _ _ _ 6 25 18 75 9. Кад имам проблема у учењу у школи, могу да добијем савете како да то превазиђем. _ _ 8 33 6 29,16 10 37,5
_ _ 3 12,5 10 41,66 11 45,83 10. Знам кад неки ученик наше школе постигне добре резултате на такмичењу или неком конкурсу и сл. _ _ 3 12,5 2 8,3 19 79,16
_ _ 2 8,33 4 16,6 18 79,16 11. Умем да пратим и проценим сопствено напредовање и сопствене резултате. _ _ 2 8,3 6 25 16 66,66
 
 
 
Подручје вредновања : ПОДРШКА УЧЕЊУ
 
Показатељи:
 
4.2.1. Квалитет понуђених програма за подршку процесу учења
4.2.2. Напредовање и успех ученика
4.2.3. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке процесу учења
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ
 
Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења
 
Програми за подршку ученицима у процесу учења   *
Планови рада наставника *  
 
Напредовање и успех ученика
 
Белешке/досијеи наставника о напредовању и постигнућима ученика *  
Записници са састанака стручних, одељењских и наставничког већа *  
Процедура за идентификовање ученика са посебним потребама, односно посебним способностима/талентима   *
Планови рада са идентификованим ученицима   *
Евиденција/картони о праћењу идентификованих ученика   *
Евиденција о похваљивању напредовања, односно промовисању изузетних постигнућа ученика *  
 
Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
 
Евиденција активности посебне службе/особе задужене за подршку процесу учења *  
Евиденција организоване консултативне или индивидуалне наставе *  
Евиденција ангажовања стручњака ван школе   *
 
 
 
ТВРДЊЕ 1 2 3 4
Школа има разрађене програме за подршку ученицима у процесу учења (увођење у технику учења, помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин процене сопственог напредовања...).     *  
Планови рада су добро конципирани и на одговарајући начин диференцирани тако да омогућавају свим ученицима
( различитих способности и стилова учења) потпуно учешће у раду и максимално напредовање ( у складу са њиховим могућностима и способностима).
    *  
Задаци и активности се бирају пажљиво уз узимање у обзир индивидуалних потреба ученика.     *  
Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога утврђују посебне потребе појединих ученика.       *
Редовно се прати и разматра напредовање и успех ученика.       *
На основу утврђених посебних потреба појединих ученика планирају се и припремају посебне активности, задаци и сл. да би се напредним ученицима омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким и другим пројектима.     *  
Код свих ученика се подстиче самосталност и одговорност за сопствено напредовање, тако да ученици могу сами да користе различите изворе информација, да примењују различите технике учења, да сами бирају начин и темпо рада.       *
Свако напредовање и успех ученика се похваљује, а изузетна постигнућа промовишу.       *
Постоји посебна служба/особа задужена за подршку процесу учења која прати напредовање и успех ученика на школском нивоу.       *
Ова служба/особа има одређене термине за саветовање наставника.   *    
Ова служба/особа пружа потребну помоћ свим наставницима при конципирању планова рада.       *
Ова служба/особа ради на развоју/едукацији наставног особља.     *  
Ова служба/особа се бави саветовањем и координисањем активности у вези са пружањем подршке процесу учења.       *
Редовно и према потреби се организује и помоћ стручњака изван школе.   *    
 

Подручје вредновања: ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
Ниво остварености 3
 
Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина
 
- Наставници сматрају да је школа место где мора да се негује позитивна социјална клима и да им је важно да буде присутна у школи.    Школа води рачуна о личном и социјалном развоју ученика кроз организовање различитих забавних, спортских и културних садржаја, одобравања и похваљивања позитивних поступака, развијања одговорности за учење и подстицање толеранције. У наредном периоду треба повећати број ваннаставних активности у школи, укључити што већи број ученика у њихов рад и направити програм личног и социјалног развоја ученика.
 
- Наставници и ученици се слажу у већој мери да се у школи негује и подстиче позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, сарадња, комуникацијске вештине и брига о другима.
 
-Ученици и наставници сматрају да се у школи развија поверење у споствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички однос. Школа у већој мери по мишљењу ученика и наставника похваљује позитивне поступке и успех ученика.
 
 
Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
 
 
 • Ученици су упознати у већој мери са Повељом о правима детета УН. Ученици су укључени у процес додошења одлука преко својих организација (нпр. Ученички парламент). Треба развити свест ученика о значају укључивања у рад ученичких организација.
 
 • Ученици сматрају да се већина њихових предлога и иницијатива разматра и уважава. Школа подстиче и подржава активности ученика као што су: културне, забавне и спортске активности. У наредном периоду школа треба организовати рад школских новина и посете разним установама.

Подручје вредновања: ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА / ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
/ / 2 8.34 10 41.66 12 50 1. Понашање наставника у школи, међусобно у и односу са ученицима јесте уз узајамно уважавање. / / 3 12.5 11 45.84 10 41.66
/ / / / 3 12.5 21 87.5 2. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и способности. / / 1 4.16 7 29.16 16 66.67
/ / / / 10 41.66 14 58.34 3. У школи нас уче да будемо одговорни за учење. / / / / 10 41.66 14 58.34
/ / 1 4.16 7 29.16 16 66.67 4. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке. / / 2 8.34 7 29.16 15 62.5
1 4.16 / / 11 45.84 12 50 5. У школи нас подстичу да бринемо о људима. 2 8.34 3 12.5 12 50 7 29.16
/ / 1 4.16 6 25 17 70.84 6. У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо. / / 3 12.5 8 33.34 13 54.16
/ / / / 9 37.5 15 62.5 7. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију. / / 1 4.16 8 33.34 15 62.5
1 4.16 / / 8 33.34 15 62.5 8. У школи нас наводе на поштовање различитости. / / 1 4.16 11 45.84 12 50
/ / 2 8.34 10 41.66 12 50 9. У школи се негују и подстичу сараднички односи. / / 1 4.16 17 70.84 6 25
/ / 2 8.34 8 33.34 14 58.34 10. У школи нас подстичу да самостално и објективно доносимо закључке и судове узимајући у обзир чињенице и изворе информација. / / 3 12.5 7 29.16 14 58.34
1 4.16 3 12.5 8 33.34 12 50 11. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика. 1 4.16 2 8.34 8 33.34 13 54.16
/ / / / 10 41.66 14 58.34 12. Сваки мој позитиван поступак наилази на одобравање, како наставника тако и ученика. / / 3 12.5 12 50 9 37.5
/ / / / 7 29.16 17 70.84 13. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара. / / 4 16.6 5 20.84 15 62.5
/ / 1 4.16 9 37.5 14 58.34 14. Ученици су преко својих организација ( Ученички парламент, одељењска заједница) укључени у решавање проблема недопустивог понашања ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично. 1 4.16 / / 9 37.5 14 58.34
2 8.34 4 16.6 6 25 12 50 15. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке организације у школи. 6 25 3 12.5 3 12.5 12 50
/ / 4 16.6 7 29.16 13 54.17 16. Свестан/на сам значаја укључивања у рад ученичких организација. 1 4.16 3 12.5 4 16.6 16 66.67
1 4.16 2 8.34 10 41.67 11 45.84 17. Упознат/а сам с Декларацијом УН о правима детета (Повељом дечјих права). 1 4.16 2 8.34 11 45.84 10 41.67
1 4.16 2 8.34 12 50 9 37.5 18. Ученици су у могућности да организовано учествују у одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих самих. / / 3 12.5 14 58.34 7 29.16
2 8.34 2 8.34 12 50 8 33.34 19. Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у школи. 2 8.34 4 16.6 10 41.67 8 33.34
/ / 1 4.16 7 29.2 16 66.67 20. Учествовање у ваннаставним активносима ми омогућује да задовољим своја интересовања и развијам своје таленте. / / 3 12.5 5 20.84 16 66.67
/ / 1 4.16 7 29.2 16 66.67 21. Наше иницијативе и предлози се разматрају озбиљно на настаничким већима. / / 5 20.8 8 33.34 11 45.84
/ / 1 4.16 10 41.67 13 54.17 22. Наше иницијативе и предлози се често усвајају, односно омогућава нам се и помаже да их реализујемо. / / 4 16.6 13 54.17 7 29.16
 

Подручје вредновања: ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА / ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
/ / / / 4 25 12 75 1. Свестан/а сам да је школа место где мора да се негује позитивна социјална клима. / / / / 8 50 8 50
/ / 1 6,25 1 6,25 14 87,5 2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима... / / 2 12,5 9 56,25 5 31,25
/ / / / 2 12,5 14 87,5 3. Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима, родитељима и колегама. / / / / 2 12,5 14 87,5
/ / / / 2 12,5 14 87,5 4. Код ученика развијам одговорност за учење. / / / / 2 12,5 14 87,5
/ / / / 1 6,25 15 93,75 5. Код ученика развијам одговорност за поступке. / / / / 1 6,25 15 93,75
/ / / / 6 37,5 10 62,5 6. Ученике подстичем на бригу о људима. / / / / 7 43,75 9 56,25
/ / 1 6,25 2 12,5 13 81,25 7. Код ученика развијам сарадничке односе. / / / / 5 31,25 11 68,75
/ / / / 3 18,7 13 81,25 8. Ученике подстичем да самостално и објективно доносе закључке и судове узимајући у обзир чињенице и изворе информација. / / / / 7 43,75 9 56,25
// / / / 1 6,25 15 93,75 9. Редовно користим прилику за похвалу и признање позитивних поступака и успеха ученика. / / / / 1 6,25 15 93,75
/ / 2 12,5 6 37,5 8 50 10. Ученике упозоравам на значај оснивања и укључивања у рад ученичких организација. / / 2 12,5 8 50 6 37,5
/ // 2 12,5 5 31,25 9 56,25 11. Ученике упозоравам на значај познавања њихових права и подстичем их да се упознају са Повељом дечјих права УН. / / / / 9 56,25 7 43,75
/ / 1 6,25 2 12,5 13 81,25 12. Ученике подстичем да организовано учествују у одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих самих. / / 1 6,25 5 31,25 10 62,5
/ / 1 6,25 2 12,5 13 81,25 13. Подстичем ученике да откривају и развијају своје таленте учествујући у понуђеним ваннаставним активностима. / / 1 6,25 3 18,75 12 75
/ / / / 6 37,5 10 62,5 14. Сваке године сам задужен/а за бар једну ваннаставну активност. / / / / 8 50 8 50
/ / / / 5 31,25 11 68,75 15. Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте културних, музичких, спортских и сличних активности. / / 2 12,5 6 37,5 8 50
 

Подучје вредновања: ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
 
Показатељи:
 
4.3.1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика
4.3.2. Подсицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ
 
Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика
 
Пограм личног и социјалног развоја ученика   *
Правилник о понашању ученика и запослених у школи *  
Евиденција о праћењу социјалног понашања ученика *  
Евиднија о реализованим акцијама за подстицање позитивне социјлне климе у школи *  
Евиднија о реализованим акцијама за подстицање одговорноси ученика *  
Евиденција о начину промовисања позитивног понашања и успеха ученика *  
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања ученика *  
Евиденција о укључивању ученика у непоредно друштвено окружење *  
 
Подсицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
 
Програм упознавања ученика с Декларацијом УН о правима детета (Повељом дечјих права) *  
Евиденција о раду ученичких оранизација ( нпр: Ученички парламент и сл.) *  
Евиденција о ваннаставним активностима *  
Евиденија о активностима које су иницирали ученици *  
Евиденција о промовисању акција и активности н иницијативу ученика *  
Програми школских приредби, манифестација и сл. *  
Брошура о школским активностима   *
 
 
ТВРДЊЕ 1 2 3 4
Целокупно особље у школи ради на стварању климе међусобног поверења, поштовања, уважавања...     *  
Школа има низ узајамно повезаних програма, поступака и акција ради личног и социјалног развоја ученика.     *  
Прати се социјални развој ученика.       *
Ученици у свом понашању и социјалним контактима показују обзир и толеранцију у опхођењу са другима.     *  
Негују се добри сараднички односи међу ученицима ( отворена комуникација, толеранција , разлике у мишљењу,поверење...).       *
У школи се континуирано ради на сузбијању неприхватљивог понашања, агресивности и нетолеранције.       *
У школи постоје програми и посебно фокусиране активности као што су кампања против насиља, агресивности и силеџијства, вандализма, дроге, алкохолизма, пушења, кампањаза заштиту животне средине, за заштиту људских права...       *
У школи се ради на адекватном укључивању ученика у живот и интересе школе, као и у непосредно друштвено окружење.     *  
Код ученика се развија самопоштовање и поверење у сопствено знање и спооности, одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и сараднички односи.       *
           
 
 
 
 
Подручје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
 
Показатељ: Помоћ при избору даљег занимања, обуке или запослења
 
Ниво остварености – ниво 3
         
          Школа има  програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите облике образовно-васпитног рада. У школи се организују различите акције у функцији унапређивања професионалне орјентације: информативни састанци и посете као и  сусрети са представницима из разних области занатства и индустрије. Ученицима се пружа помоћ при самопроцењивању сопствених способности и интересовања.
 
          Области које треба унапредити:
 
          Оформити тим чији ће чланови бити носиоци активности програма професионалне орјентације  у циљу континуиране помоћи ученицима при самопроцењивању сопстзвених способности и и нтересовања.
          Дати ученицима више информационог материјала о даљим облицима школовања и могућностима запошљавања како би се задовољиле потребе свих ученика.
          Остварити још бољу сарадњу на релацији разредни старешина – родитељ ради индивидуалног саветовања о професионалној орјентацији деце.
 
 
Анализа упитника за родитеље:
 
          Упитником је обухваћено девет родитеља ученика осмог разреда.
Већина њих се слаже са тврдњом да је важно и веома важно да школа пружи помоћ у усмеравању професионалног развоја деци као и да се у школи могу добити јасне информације о наставку школовања и избору занимања те да школа треба да врши добру припрему ученика за доношење одлука које се тичу наставка школовања.
Родитељи се такође слажу код исказа да су сва питања присутна у потпуности са мањим процентом а присутна са већим процентом што се види из табела.
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
         
5
 
55.5  
4
 
44.5
1. Школа ми пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја мог детета.  
 
 
 
 
1
 
11
 
 
3
 
 
33.3
 
 
5
 
 
55.5
 
         
3
 
33.3
 
6
 
66.7
2. Школа ми омогућава личне контакте са наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију.      
2
 
22.2
 
3
 
33.3
 
4
 
44.5
 
         
3
 
33.3
 
6
 
66.7
3. У школи се могу добити јасне и актуелне информације о наставку школовања и избору занимања.          
6
 
66.7
 
3
 
33.3
         
2
 
22.2
 
7
 
77.8
4. У школи су доступни информативни материјали у штампном и електронском облику о наставку школовања и избору занимања.      
1
 
11
 
4
 
44.5
 
4
 
44.5
     
 
1
 
 
11
 
 
4
 
 
44.5
 
 
4
 
 
44.5
5. Школа пружа могућност учествовања у разним акцијама као што су дани „отворених врата“ у образовним установама , информативни састанци и сусрети са представницима из различитих области.      
 
1
 
 
11
 
 
6
 
 
66.7
 
 
2
 
 
22.3
         
2
 
22.2
 
7
 
77.8
6. Саветодавне активности школе у области професионалне оријентације су корисне за професионални развој мог детета.          
6
 
66.7
 
3
 
33.3
         
2
 
22.2
 
7
 
77.8
7. Школа врши добру припрему ученика за доношење одлука које се тичу наставка школовања или избора занимања.          
2
 
22.2
 
7
 
77.8
 
 
       
2
 
22.2
 
7
 
77.8
8. Као родитељ задовољан сам расположивим информацијама у вези професионалне оријентације.          
5
 
55.5
 
4
 
44.5
 

Анализа упитника за ученике:
 
Као и упитником за родитеље и упитником за ученике је обухваћено девет ученика завршног осмог разреда. Анализом табела можемо закључити да већи део ученика сматра важним и веома важним питања која су обухваћена упитником док мањи проценат њих ова питања сматра мање важним.
          55,5%  каже да је у птпуности присутно информисање ученика  кроз разговор о могућности наставка школовања или запослења.  Такође ученици су се сложили и по питању подстицања од стране наставника на тражењу додатних информација у вези даљег школовања, као и да у школи добијају савете у вези избора школе/занимања.
          Да им наставници помажу да процене сопствене способности, знања и умећа сматра 44,5 %  да је присутно у потпуности наспрам 22,2% који кажу да је само присутно.
          Најлошији резултати  добијени су код питања бр. 5  где ученици сматрају да наставници слабо истичу потребу за перманентним образовањем, као и да би информације које   добијају у школи у вези са професионалном орјентацијом требало бити прецизније и јасније.
          44,5% ученикаје задовољно у већој мери а 55,5 %  је задовољно у мањој мери квалитетом расположивих информација и саветовања.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
         
3
 
33.3
 
6
 
66.7
1. У школи нас кроз разговор инфрмишу о могућностима наставка школовања или запослења.         4 44.5 5 55.5
         
1
 
11
 
8
 
89
2. У школи су нам на располагању информативни материјали о даљим облицима школовања и могућностима запошљавања.      
3
 
33.3
 
4
 
44.5
 
2
 
22.2
         
2
 
22.2
 
7
 
77.8
3. Наставници нас подстичу да тражимо допунске информације у вези даљег школовања.      
1
 
11
 
1
 
11
 
7
 
77.8
     
1
 
11
 
2
 
22.2
 
6
 
66.7
4. У школи могу добити савете у вези избора школе/занимања.          
4
 
44.5
 
5
 
55.5
     
1
 
11
 
5
 
55.5
 
3
 
33.3
5. Наставници истичу потребу перманентног (сталног) образовања.      
3
 
33.3
 
5
 
55.5
 
1
 
11
 
     
1
 
11
 
3
 
33.3
 
5
 
55.5
6. Наставници ми помажу да проценим сопствене способности, знања и умећа за наставак школовања или запослење.      
3
 
33.3
 
2
 
22.2
 
4
 
44.5
     
2
 
22.2
 
3
 
33.3
 
4
 
44.5
7. Информације у вези са професионалном оријентацијом које добијамо у школи су прецизне, јасне и актуелне.      
2
 
22.2
 
5
 
55.5
 
2
 
22.2
    2 22.2 5 55.5 2 22.2 8. Задовољан сам квалитетом расположивих информација и саветовања.     5 55.5 4 44.5    
                                   
 

Подучје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Показатељ:
 
4.4.1. Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ
Програм професионалне оријентације *  
Евиденција реализованих активности на пољу професионалне оријентације (саветовања, акције...) *  
Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалну оријентацију   *
Евиденција отворених непосредних контаката и разговора/саветовања са ученицима и родитељима *  
Евиденција остварене сарадње са представницима из разних области занатства и индустрије   *
Евиденција остварене сарадње са представницима средњих  школа *  
Евиденција остварене сарадње са тржиштем рада *  
Програм обуке и информисања наставника/стручних сарадника задужених за професионалну оријентацију *  
Материјал на тему професионалне оријентације (књиге, брошуре...) *  
 
 
 
ТВРДЊЕ 1 2 3 4
Садржаји програма професионалне оријентације тако су конципирани да се могу реализовати кроз различите облике образовно – васпитног рада у школи ( редовна настава, додатна настава, изборне, слободне и друштвене активности, одељењске заједнице...). .    
 
*
 
Циљеви и задаци професионалне оријентације се реализују према утврђеном плану.       *
Сви носиоци активности у реализацији садржаја професионалне оријентације учествују подједнако у раду и стално сарађују ( одељењске старешине, стручна служба, наставно особље, стручни органи, стручњаци за професионалну оријентацији...)        
 
*
Ученицима се пружа организована помоћ при доношењу одлука код важних прелаза ( наставак школовања), а да се при том користе различити поступци: индивидуална помоћ при самопроцењивању сопствених способности. Пружање информација и саветовање око избора, коришћење брошура, разговори са стручњацима за професионалну оријентацију...        
 
 
*
Ученици имају прилике да, ради задовољења својих интересовања и потреба на пољу професионалне оријентације, присуствују данима“отворених врата“ у различитим образовним установама.   *    
У школи се, ради унапређивања професионалне оријентације, како би се задовољила интересовања и потребе свих ученика, организују акције као што су информативни састанци и посете различитих стручњака, сусрети са представницима из разних области занатства и индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним областима и сл.      
 
 
*
 
Пружа се адекватно и редовна помоћ родитељима у усмеравању професионалног развоја њихове деце( разговори, сусрети и лични контакти са задуженим наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију...).      
 
*
 
Наставници/стручни сарадници задужени за професионалну оријентацију су добро информисани о потребама ученика, редовно се и добро припремају за рад и у сталном су контакту са стручњацима за професионалну оријентацију.      
 
*
 
Информације које ученици добијају су јасне, прецизне , релевантне и актуелне ( информације саветодаваца, информације из књига и брошура, информативни материјал у штампаном и електронском облику...).
 
       
 
*
Саветодавне активности су добро прихваћене од стране ученика и квалитет саветовања је на завидном нивоу (ученици су задовољни квалитетом расположивих информација и саветовањима), односно ученици су добро припремљени за даље изборе/доношење одлука у вези професионалноф развоја.      
 
*
 
 

АКЦИОНИ ПЛАН
 
 
 • Повећати безбедност ученика у школи;
 • Израда програма личног и социјалног развоја ученика;
 • Огранизовање већег броја ваннаставних активности и укључивање ученика у њихов рад;
 • Организовање посета различитим установама;
 • Израда школских новина;
 • Упознавање ученика са Повељом дечјих права УН;
 • Организовање радионица са ученицима  ;
 • Израда Индивидуалних образовних планова;
 • Оформити тим чији ће чланови бити носиоци активности програма професионалне орјентације  у циљу континуиране помоћи ученицима при самопроцењивању сопствених способности и интересовања;
 • Дати ученицима више информационог материјала о даљим облицима школовања и могућностима запошљавања како би се задовољиле потребе свих ученика;
 • Остварити још бољу сарадњу на релацији разредни старешина – родитељ ради индивидуалног саветовања о професионалној оријентацији деце.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј
 
 
 
 
1. Уводни део - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  -  6
 
 
2.  Брига о ученицима - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 -  14
 
 
3.  Подршка учењу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - 18
 
 
4.   Лични и социјални развој ученика - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 -  26
 
 
5.   Професионална оријентација - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  27  -  33
 
 
6.   Акциони план - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  34 - 34