ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Извештај - Школски програм и Годишњи план рада

ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ“ВУК КАРАЏИЋ“                                                                            
 РЕСАВИЦА
 
 
 
 
  ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
 
 
 
 
 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ:
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР

                                                                         Ресавица

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
           
          УВОДНИ ДЕО
           
          Године 1948. подигнута је прва школска зграда а 1949. је школа отпочела са радом. Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955. године, основна школа се претвара у осмогодишњу. Те школске године, 1955/56. добила је данашњи назив – ОШ ”Вук Караџић”. Садашња школска зграда изграђена је 1958/59.године.
            Школске 1969/70.године интегрисане су три основне школе у једну: ОШ “Доситеј Обрадовић” из Сењског Рудника, ОШ ”Бранко Радичевић” из Равне Реке и ОШ ”Вук Караџић” из Ресавице у једну јединствену школу “Вук Караџић” Ресавица (са укупно 851-им учеником и 51-им радником).
            Наша школа и данас покрива Ресавицу, Сењски Рудник и Равну Реку, насеља која припадају општини Деспотовац.
            У Ресавици је матична школа са осам разреда (од I до VIII) и има 9 одељења, са 172 ученика. Школа ради у две зграде. У већој згради су учионице, кабинети, фискултурна сала, канцеларије, а у мањој згради (изграђеној 1973.год) је трпезарија за ужину  ученика, музички и ликовни кабинет, дигитални кабинет и школска библиотека.
            Издвојено одељење у Сењском Руднику (на 12 км од Ресавице) је осморазредна школа са два одељења од 1 - 3 разреда са 10 ученика. Тренутно се изводи предшколски програм са двоје деце.
            Школа у Сењском Руднику је отворена 1896. године и прва је основна школа отворена у Сењско-ресавском басену. Настава је извођена у просторијама за радничко прозивање при управи рудника, а све до 1920. године издржавана је од прихода који су прикупљани од самих радника.
            Издвојено одељење у Равној Реци (на 6 км од Ресавице) је четвороразредна школа са једним одељењем  од једног ученика. Тренутно се изводи предшколски програм са једним дететом..
Ова школа је основана 1920. године, а прва школа у руднику Ресава тек 1935. године.
            У школи (матична и издвојена одељења) има 183 ученика а запослено је 32 радника. Број  ученика се из године у годину смањује. Ако би упоредили податке о укупном броју ученика 1970. године (851) и данас (183), видећемо колико је број ученика опао за четрдесетак година.
Полазећи од дефиниције самовредновања рада школе, под којим се подразумева процес којим школа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе стране, своја постигнућа у одређеним областима и на основу тога планира како да превазиђе уочене недостатке ослањањем на јаке стране и потенцијале, чланови тима за самовредновање ОШ ”Вук Караџић” у Ресавици су ценили основне циљеве самовредновања, претачући своју визију рада школе у конкретне предлоге, а све из разлога да школа буде место где ће рад бити задовољство а не само морање и обавеза.

 

 

ФОРМИРАЊЕ ТИМА

 
            Тим  за самовредновање  Основне школе “Вук Караџић” у Ресавици оформљен је  на седници Наставничког већа одржаној 26.12.2006. год. на предлог директора школе  Живорада Антића и тако што је у тим укључена административна служба, односно секретар школе Дејан Денић.
            Због одласка једног члана тима за самовредновање, односно председника тима наставника Горана Миладиновића на седници Наставничког већа од 16.10.2008.год. у тим је укључен педагог школе Душица Пребирачевић. Она је истовремено одабрана и за председника тима за самовредновање.
Председник тима педагог Душица Костадиновић   је имала следећа задужења:
Припрема, штампање и подела материјала, обрада и анализа чек листе Школски програм, рад на подручју вредновања Школски програм, рад на изради Акционог плана, сређивање извештаја и комплетирање целокупног материјала, координација са свим члановима тима.
Драган Николић-професор физичког васпитања
Обрада и анализа чек листе Годишњи план рада, рад на подручју вредновања Годишњи план рада, израда уводног дела, рад и обрада текста на компјутеру, консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради Акционог плана и комплетирање целокупног материјала.
Мировић Милош-професор енглеског језика
Обрада и анализа чек листе Годишњи план рада, рад на подручју вредновања Годишњи план рада, консултације са осталим члановима тима ,рад на изради Акционог плана.
 
Дејан Денић-секретар школе
Техничка подршка и штампање анкета.
 
 
ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
           
            На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и на основу чињенице да је област ,  Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета била последња обрађена област у првом циклусу самовредновања.У развојном смислу тим је као најадекватнију наредну изабрао  област Школски програм и Годишњи план рада  која је прва у наредном циклусу самовредновања
            Тим за самовредновање је након консултација са директором Школе, председником Школског одбора најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе.
                        Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.
   
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 
            Почетак рада тима за самовредновање на овој области је био 03.10.2011 године када је одржан први радни састанак, на коме је изабрана област као последња кључна област самовредновања у првом циклусу рада. Ово је такође био први радни договор тима, на коме су подељени задаци око израде анкета и прикупљања доказа.
           
Тим је одредио датуме следећих консултација за:
            20. 10. 2011. године
            15. 04.2011.године
            17. 11. 2011.године
            15. 12. 2011.године
 
            Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је крај децембра 2011. године.
 
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
 
            1. Чланови Стручног актива за развој школског програма
            2. Административна служба
            3. Правна служба
 
   
      ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА
 
 
            Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања
 

            

Технике

Инструменти

1. Интервјуисање

Индивидуални  разговори са
члановима Стручног актива за развој школског програма

 

2. Посматрање

Чек листе

3. Анализирање документације

Школски програм рада, Годишњи план рада школе,

Чек листе,Школски развојни план

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА
 
 
1.1.  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
 
Показатељ:
 
1.1.1. Структура и садржај
 
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи следеће садржаје:
 
- Циљеве школског програма;
-Образовне стандарде постигнућа;
- Назив, врсту и трајање свих програма образовања;
- Обавезне и изборне предмете по циклусима и разредима;
            - Начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и   поступак остваривања прописаних наставних планова и програма;
- Начин остваривања и прилагођавања програма образовања ученицима са сметњама у развоју
- Школски програм не садржи факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују због не могућности изучавања ових предмета у  наставној пракси школе;
- Школски програм садржи остале облике образовно – васпитног рада, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују.
 
Школски програм доноси Школски одбор сваке четврте године, у складу са наставним планом и програмом. 
 
Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке школског програма
           
Циљ школског програма заснован је на циљевима образовања и васпитања.  Он се односи на целокупан развој ученика, развијање способности и вештина, као и на развој свести о себи и другима око себе.
Циљеви и задаци су детаљно дати за сваки разред по предметима, како за обавезне тако и за изборне предмете.
 
 Школски програм садржи Образовне стандарде постигнућа
 
Школски програм садржи Образовне стандарде постигнућа за предмете за које је прописало Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.У нижим разредима стандарди су формулисани за крај првог циклуса обавезног образовања за следеће наставне предмете: Српски језик, Математика и Природа и друштво. Образовни стандарди формулисани су за крај обавезног образовања за следеће предмете: Српски језик, Математика, Историја, Географија, Биологија, Физика, Хемија, Музичка култура, Ликовна култура и Физичко васпитање. Образовни стандарди формулисани су на три нивоа постигнућа (основни, средњи и напредни). Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразумева да је ученик савладао знања и вештине са претходног нивоа. Глобални планови наставника садрже шифре образовних стандарда као и њихово образложење.
 
Школски програм садржи назив, врсту и трајање
                     свих програма образовања
 
 
Школски програм садржи назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се остварује програм што се може видети увидом у сам материјал.
 
 
  Школски програм садржи обавезне и изборне предмете
                           по циклусима и разредима
 
 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА:
 
 
ЗА ПРВИ РАЗРЕД:
______________________________________________________________________________
 Предмет                                           Недељно                                            Годишње
 
 
1. Српски језик                                           5                                                         180
2. Страни језик ( енглески)                       2                                                           72
3. Математика                                            5                                                          180  
4. Свет око нас                                           2                                                            72
5. Ликовна култура                                    1                                                            36
6. Музичка култура                                    1                                                            36
7. Физичко васпитање                               3                                                          108
 
_______________________________________________________________________________
УКУПНО                                                   19                                                          684
 
 
ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД:
______________________________________________________________________________
 Предмет                                           Недељно                                            Годишње
 
 
1. Српски језик                                           5                                                         180
2. Страни језик ( енглески)                       2                                                           72
3. Математика                                            5                                                          180  
4. Свет око нас                                           2                                                            72
5. Ликовна култура                                    2                                                            72
6. Музичка култура                                    1                                                            36
7. Физичко васпитање                               3                                                          108
 
_______________________________________________________________________________
УКУПНО                                                   20                                                         720
 
 
 
 
ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
______________________________________________________________________________
 Предмет                                             Недељно                                            Годишње
 
1. Српски језик                                           5                                                         180
2. Страни језик ( енглески)                       2                                                           72
3. Математика                                            5                                                          180  
4. Природа и друштво                               2                                                            72
5. Ликовна култура                                    2                                                            72
6. Музичка култура                                    1                                                            36
7. Физичко васпитање                               3                                                          108
 
_______________________________________________________________________________
УКУПНО                                                   20                                                         720
 
 
 
 
ПОНУЂЕНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА:
 
 
Предмет                                                                  Недељно             Годишње             Разред
_______________________________________________________________________________
 
 
1. Верска настава/Грађанско васпитање                     1                          36                     1, 2, 3, 4
2. Народна традиција                                                    1                          36                         2, 3, 4
3. Рука у тесту-Откривање света                                 1                          36                         2, 3, 4
4. Чувари природе                                                         1                          36                         2, 3, 4
5. Лепо писање                                                              1                          36                              1
6. Од играчке до рачунара                                            1                          36                         2, 3, 4
 
 
            Ученици нижих разреда бирају сваке школске године два изборна предмета путем анкете. Први се бира између Верске наставе и Грађанског васпитања.Ученици су обавезни да одаберу и  похађају један од понуђена два предмета. Код избора другог изборног предмета школа је дужна да понуди најмање три изборна предмета са горе наведене листе, од којих ученик бира један према својим склоностима.
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА:
 
 
ЗА ПЕТИ РАЗРЕД:
______________________________________________________________________________
 Предмет                                           Недељно                                            Годишње
 
 
1. Српски језик                                           5                                                         180
2. Страни језик ( енглески)                       2                                                           72
            3. Ликовна култура                                    2                                                           72
            4. Музичка култура                                   2                                                            72
            5. Историја                                                 1                                                            36
            6.  Географија                                            1                                                             36
7. Математика                                            5                                                           180
8. Биологија                                               2                                                              72
9. Техничко и информатичко                   2                                                              72
     образовање
10. Физичко васпитање                             2                                                              72
_______________________________________________________________________________
УКУПНО                                                 23                                                             828
 
 
 
ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД:
______________________________________________________________________________
 Предмет                                           Недељно                                            Годишње
 
 
1. Српски језик                                           5                                                         180
2. Страни језик ( енглески)                       2                                                           72
            3. Ликовна култура                                    2                                                           72
            4. Музичка култура                                   2                                                            72
            5. Историја                                                 2                                                            72
            6.  Географија                                            2                                                            72
            7.  Физика                                                   2                                                            72
7. Математика                                            5                                                           180
8. Биологија                                               2                                                              72
9. Техничко и информатичко                   2                                                              72
     образовање
10. Физичко васпитање                             2                                                              72
_______________________________________________________________________________
УКУПНО                                                  24                                                             864


 
 
 
 
 
 
ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД:
______________________________________________________________________________
 Предмет                                           Недељно                                            Годишње
 
 
1. Српски језик                                           5                                                         180
2. Страни језик ( енглески)                       2                                                           72
            3. Ликовна култура                                    1                                                            36
            4. Музичка култура                                   1                                                             36
            5. Историја                                                 2                                                            72
            6.  Географија                                            2                                                             72
            7.  Физика                                                   2                                                            72
7. Математика                                            5                                                           180
8. Биологија                                               2                                                              72
9. Хемија                                                    2                                                              72
9. Техничко и информатичко                   2                                                              72
     образовање
10. Физичко васпитање                             2                                                              72

_______________________________________________________________________________
УКУПНО                                                  24                                                             864


 
 
ПОНУЂЕНИ ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА:
 
 
Предмет                                                                  Недељно             Годишње             Разред
_______________________________________________________________________________
 
 
1. Верска настава/Грађанско васпитање                     1                          36                     5, 6, 7, 8
2. Страни језик                                                               2                          72                     5, 6, 7, 8
3. Физичко васпитање – изабрани спорт                     1                          36                     5, 6, 7, 8
 
            Ученици изучавају сваке школске године три обавезна изборна предмета. Први се бира између Верске наставе и Грађанског васпитања. Ученици су обавезни да одаберу и  похађају један од понуђена два предмета.Други обавезни изборни предмет је страни језик.Сви ученици од петог до осмог разреда изучавају Руски језик као други страни језик. Код избора трећег изборног предмета тј. изабраног спорта школа је дужна да понуди најмање три спортске гране, од којих ученик бира једну према својим склоностима.
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОНУЂЕНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЗА  ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА:
 
 
 
Предмет                                                                  Недељно             Годишње             Разред
_______________________________________________________________________________
 
 
1. Чувари природе                                                         1                          36                        5, 6
2. Свакодневни живот у прошлости                            1                          36                     5, 6, 7, 8
3. Цртање, сликање и вајање                                        1                          36                     5, 6, 7, 8
4. Хор и оркестар                                                           1                          36                     5, 6, 7, 8
5. Информатика и рачунарство                                    1                          36                     5, 6, 7, 8
6. Шах                                                                             1                          36                     5, 6 ,7 ,8
7. Домаћинство                                                              1                          36                     5, 6 ,7 ,8
 
Ученици виших разреда изучавају сваке школске године један изборни предмета. Школа ученицима нуди листу од четири изборна предмета за сваки разред. Ученици према својим сконостима бирају предмете.
 
 
Школски програм садржи начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
 
 
Школски програм садржи начин и поступак остваривања принципа и циљева образовања прописаних наставних планова и програма. Начин остваривања дат је за сваки предмет. Садржи наставне теме које треба обрадити, начин и метод реализације као и унапред планиран период реализације.
 
 
Школски програм садржи начин остваривања и прилагођавања програма образовања ученицима са сметњама у развоју
 
 
Саставни део Школског програма су и Индивидуални образовни планови.Ови планови израђују се за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању због тешкоћа у учењу, сметњи у развоју, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно – образовном раду. Планови се израђују на основу Педагошког профила ученика, којим се утврђују подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању. 
 

Школски програм не садржи Факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују
 
          Школски програм не садржи факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују због не могућности изучавања ових предмета у  наставној пракси школе;
 
 
Школски програм садржи остале облике образовно – васпитног рада
 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА СУ:
 
 
 Остали облици
 образ. васпит. рада                     Недељно                      Годишње                  Разред
_______________________________________________________________________________
 
 
1. Допунска настава                              1                                     36                         1, 2, 3, 4
2. Додатни рад                                       1                                     36                                     4
3. Час одељењског старешине             1                                     36                         1, 2 , 3, 4
4. Слободне активности                     1-2                                 36-72                      1, 2,  3, 4
5. Екскурзија                                        1-3   годишње                                              1, 2,  3, 4
 
 
Школски програм за први циклус образовања садржи планове допунске наставе(математика и српски језик), додатног рада( математика, српски језик), часа одељењског старешине, друштвених, техничких, хуманитарних, спортских, културних активности,здравственог васпитања и екскурзије.
 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА СУ:
 
 
Остали облици
 образ. васпит. рада                     Недељно                      Годишње                  Разред
_______________________________________________________________________________
 
 
1. Допунска настава                              1                                     36                         5, 6, 7, 8
2. Додатни рад                                       1                                     36                         5, 6, 7, 8   
3. Час одељењског старешине             1                                     36                         5, 6, 7, 8   
4. Слободне активности                     1-2                                 36-72                      5, 6, 7, 8   
 Екскурзија                                          2-3   годишње                                                 5, 6, 7, 8   
 
Школски програм за други циклус образовања садржи планове додатног рада
( математика, српски језик,енглеског језика, физике, хемије, историје, географије, ), часа одељењског старешине, друштвених, техничких, хуманитарних, спортских, културних активности, здравственог васпитања и екскурзије.
 
 
Школски програм заснован је на реалним потенцијалима школе
 
   Школским програмом  се на најбољи начин користе потенцијали школе. Потенцијали
школе су стручни кадар који је похађао велики број акредитованих семинара, природно окружење, могућност коришћења различитих спортских терена и кабинетска настава.
 
Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице
 
    Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице.
Ученици су активни чланови разних спортских клубова као и КУД-а „Бранислав Нушић“.
Код ученика треба развијати еколошку свест у циљу тенденције да Ресавица  - рударско насеље постане и туристички центар.
Школа и Месна заједница међусобно сарађују и кроз посете ученика председнику Месне заједнице, коришћење просторија Дома културе, материјалној помоћи школи, подржавању акциј акоје школа организује.
 
 
Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља
 
Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља. Школски програм је основни документ који обухвата све садржаје, процесе и активности који су усмерени ка остваривању задатака и циљева обавезног образовања, који су регулисани на националном и школском нивоу.
 
ЧЕК ЛИСТА
 
ТВРДЊЕ        ДА      НЕ
 
Школски програм
 
Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског програма.        ДА      НЕ
Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског програма. *  
Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и њихове обавезне и слободне садржаје. *  
Школски програм садржи факултативне наставне предмете и њихове садржаје.   *
Школски програм садржи трајање и основне облике извођења програма. *  
Школски програм садржи фонд часова за сваки разред. *  
Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет. *  
Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма. *  
Школски програм садржи врсте активности у образовно - васпитном раду. *  
Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се остварује факултативни део Школског програма.   *
Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у складу са могућностима школе.   *
Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и програма. *  
Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља. *  
Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице. *  
Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе. *  
 
 
Опис нивоа остварености – ниво 4
 
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје осим факултативних наставних предмета. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља школе и јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
 
1.2.1. Структура и садржај
 
 
Годишњи школски план садржи:
 
 • Бројно стање ученика и одељења као и број смена дате кроз табеларне приказе како за матичну школу у Ресавици тако и за издвојена одељења у Сењском Руднику и Равној Реци. У табелама су наведени: разреди и број одељења по разредима као и број ученика  и пол. У посебној табели је јасно наведена бројна структура ученика у ОШ „Вук Караџић“. Такође је дат и списак ђака путника са одељењем и релацијом за сваког ђака.
     
 • Ритам радног дана школе и динамику током школске године од времена доласка дежурних наставника и осталих наставника као и распоред радних активности од првог до седмог часа са дужином одмора и временом звоњења. Дато је и радно врема помоћно-техничког особља као и табела са радним местом и радним временом понаособ.
 
 • Јасно прецизиране класификационе периоде где је наведено да школа ради у петодневној радној недељи и да се обавезне наставне активности изводе у преподневној смени. Такође је дат и датум радне суботе са образложењем а дати су и датуми планираних седница Одељењских и Наставничких већа  на крајевима првог и дригог класификационог периода и првог и другог полугодишта.
 
 • Школски календар јасно прецизира број полугодишта са датумима почетка и завршетка, број наставних седмица, односно дана одвојено за ученике од првог до седмог разреда и ученике осмог разреда за које се Образовно-васпитни рад остварује у 34петодневне наставне седмице.
Школским календаром јасно су прецизирани и јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст са датумима почетка и завршетка.
Такође су наведени државни и други празници који су у складу са законом као и верски празници када ученици и запослени имају право да непохађају наству у зависности од припадности верској заједници. У прилогу је дата и табела календара рада за школску 2011/12. годину
 
 • Годишњи фонд обавезних и изборних наставних предмета дат је кроз табеле по предметима и разредима са недељним и годишњим бројем часова за први и сруги циклус образовања
Изборни предмети за први циклус образовања су:
 1. Верска настава / Грађанско васпитање
 2. Народна традиција
 3. Од играчке до рачунара
 4. Лепо писање
Обавезни изборни предмети за други циклус основног образовања и васпитања су:
 1. Верска настава / Грађанско васпитање
 2. Руски језик
 3. Физичко васпитање – изабрани спорт ( Фудбал, Рукомет, Кошарка)
Изборни предмети за други циклус основног образовања и васпитања:
 1. Свакодневни живот у прошлости
 2. Информатика и рачунарство
За изборне и обавезне изборне предмете дате су табеле по разредима са бројем ученика, бројем група и бројем часова за сваки предмет посебно.
   
 • Задужења наставника садрже одељењска старешинства која су дата кроз табеларни приказ као за матичну школу у Ресавици тако и за издвојена одељења у Сењском Руднику и Равној Реци са напоменом ко изводи припремни предшколски период.
 
 • Подела предмета на наставнике такође је дата кроз табеларни приказ са именима и презименима наставника, предметом, разредима, бројем часова и процентом, као и структура радног времена непосредног рада са уеницима која садржи за сваког наставника број часова: редовне наставе, оделењског старешине, додатног рада, допунске наставе, друштвених и других и слободних активности и осталих послова. Табеларни приказ структуре радног времена у настави у оквиру 40-часовне радне недеље садржи број часова непосредног рада са ученицима, припреме и планирања наставе, рада у стручним органима школе, стручног усавршавања, дежурства у школи и осталих пословакао што су израда школског програма, квалификациони испит, рад у тимовима, рад у комисијама и послови које одреди директор школе.
 
 • Распоред часова је урађен на уважавању основних педагошких принципа и у годишњем програму рада се налазе сви распореди часова како ниже тако и више наставе а јасно је и дефинисано на који се начин израђује  и место где ће бити истакнут.
 
 • Календар значајних активности дат је кроз врсту посла, носиоца активности и време реализације по месецима у којима ће се активности одвијати а као значајне активности су наведене: организационе припреме за почетак школске године, посете (Народној библиотеци, позоришним представама), догађања на нивоу школе (изложбе ђачких радова, културно-уметнички програм поводом Дана школе, свечани испраћај осмака, пријем првака, хуманитарне акције, акција уређења школе и школске околине, акција прикупљања секундарних сировина)Такмичења, јавни наступи и турнири
 
Чек листа
 
1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
ТВРДЊЕ ДА НЕ
Годишњи програм рада утврђује време остваривањапрограма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада утврђује место остваривања програма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада утврђује начин остваривања програма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада утврђује носиоце остваривања програма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада је у складу са развојним планом. *  
Годишњи програм рада је у складу с програмом образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада је оперативан. *  
 
 
 
На основу анализирања Годишњег програма рада и показатеља чек листе а собзиром да је садржина Годишњег програма рада прописана Законом о основама система образовања и васпитања, Годишњи програм рада школе је у потпуности усклађен са законском регулативом.
 
Годишњи програм рада јасно утврђује време остваривања програма образовања и васпитања, као и место и начин остварвања програма образовања и васпитања.
Такође су јасно утврђени носиоци остваривања програма образовања и васпитања и у складу је са развојним планом.
 
 
ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
 
Програми рада одељењских старешина од првог до осмог разреда
 
Одељенске заједнице се конституишу на почетку сваке школске године, њихов програм рада је јасан, прецизан и утврђен правилником. Развијају се, негују и поспешују јединство одељења као колектива, развија се свест о значају здравог живота, очувању животне средине, планирају екскурзије и начин њиховог што квалитетнијег извођења.
 
Производни и други друштвено користан рад
 
Годишњим планом рада јасно су прецизирани и утврђени начини извођења производног и другог друштвено корисног рада.
 
Културна и јавна делатност школе
 
Годишњи програм рада такође потпуно јасно дефинише видове јавне и културне делатности школе. Низом културних манифестација ученицима се пружа могућност да уживају у културним, моралним и етичким вредностима, али и они сами добијају прилику да своје знање и умење јавно покажу и прикажу.
 
 
 
Програм рада ученичких организација
 
Планиран је и рад дечих организација попут Дечјег савеза, са циљем интензивнијег и активнијег укључења ученика у активан живот школе као и месне заједнице.
 
Екскурзије и настава у природи
 
Годишњим програмом рада школе утврђене су основне одредбе о правилном и успешном извођењу екскурзија и наставе у природи. Јасно су дефинисани и Правилници на основу којих се доносе одлуке о нацину извођења екскурзије, њиховим дестинацијама и начину извођења. Циљеви и задаци јасно се дефинишу како би извођење наставе у природи и самих екскурзија било ефикасније и задовољиле свој образовни и едукативни карактер.
 
Програм професионалне оријентације
Дефинисана су и правила сто потпуније презентације потенцијалних занимања и професионалних орјентација који имају за циљ да дају ученику што јаснији потпунији начин сагледавања одабира своје будуће професије. Ово се изводи у сарадњи са родитељима, месном заједницом и путем презентација средњих школа.
Програм здравствене превенције по областима
 
Овај програм јасно је дефинисан и биће спровођен у предметима биологија, хемија, природа и друштво, грађанско и верско образовање и физичко васпитање.
 
Програм заштите деце од насиља
Циљеви и задаци програма заштите деце од насиља, као и начин његовог спровођења и процедуре које ће се тим путем испоштовати су јасно назначене. Оне обухватају заједнички рад свих слојева друштва, свих чинилаца који утичу на одрастање ученика.
 
Програм превенције малолетничке делинквенције
 
Овај програм је такође јасно одређен Годишњим планом рада. Подразумева заједнички рад породице, школе , Центра за социјални рад и локалне заједнице.
 
Едукативни и образовни програми за развој, мир и толеранцију
 
Годишњим програмом рада  установљен је програм за развој, мир и толеранцију. Његов основни циљ јесте приближавање основних моралних и етичких начела уценицима, који сопственим примером треба да допринесу стварању једног мирног , културног и толерантног друштва.
 
Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе
 
Задаци су јасно изнети  и одређени. Имају за циљ стварањe критичког мишљења према загађивачима животне средине и стварање сопственог осећаја за лепо код ученика.
 
 
 
Ниво остварености - ниво 4
Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и васпитања. На прецизан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања.
 
 
 

 
 
Акциони план
 
Активност Циљ Носиоци активности Временска динамика Начин праћења реализације
Написати планове рада секција(хор, драмска секција, рецитаторска секција и сл.) Прегледније и потпуније   сагледавање активности секција Предметни наставници,
педагог
До реализације Акционог плана доћи ће приликом израде новог Школског програма рада, школске  2013/14. Чланови Стручног актива за развој  школског програма