ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Извештај - Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета

 ОСНОВНА ШКОЛА
 ОШ“ВУК КАРАЏИЋ“                                                                            
 РЕСАВИЦА
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
 
 
 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ:   РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

                                                                                  МАРТ - ЈУН     Ресавица

 
 
 
 
 
     
ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
           
          УВОДНИ ДЕО
           
          Године 1948. подигнута је прва школска зграда а 1949. је школа отпочела са радом. Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955. године, основна школа се претвара у осмогодишњу. Те школске године, 1955/56. добила је данашњи назив – ОШ ”Вук Караџић”. Садашња школска зграда изграђена је 1958/59.године.
          Школске 1969/70.године интегрисане су три основне школе у једну: ОШ “Доситеј Обрадовић” из Сењског Рудника, ОШ ”Бранко Радичевић” из Равне Реке и ОШ ”Вук Караџић” из Ресавице у једну јединствену школу “Вук Караџић” Ресавица (са укупно 851-им учеником и 51-им радником).
          Наша школа и данас покрива Ресавицу, Сењски Рудник и Равну Реку, насеља која припадају општини Деспотовац.
          У Ресавици је матична школа са осам разреда (од I до VIII) и има 9 одељења, са 169 ученика. Школа ради у две зграде. У већој згради су учионице, кабинети, фискултурна сала, канцеларије, а у мањој згради (изграђеној 1973.год) је трпезарија за ужину  ученика, музички и ликовни кабинет, кабинет за техничко образовање и информатику и школска библиотека.
          Издвојено одељење у Сењском Руднику (на 12 км од Ресавице) је осморазредна школа са два одељења од 1 - 4 разреда и два одељења од 7 - 8 разреда са 22 ученика. Тренутно се изводи предшколски програм са двоје деце.
          Школа у Сењском Руднику је отворена 1896. године и прва је основна школа отворена у Сењско-ресавском басену. Настава је извођена у просторијама за радничко прозивање при управи рудника, а све до 1920. године издржавана је од прихода који су прикупљани од самих радника.
          Издвојено одељење у Равној Реци (на 6 км од Ресавице) је четвороразредна школа са два одељења  тј. 3 ученика. Ова школа је основана 1920. године, а прва школа у руднику Ресава тек 1935. године.
          У школи (матична и издвојена одељења) има 194 ученика а запослено је 36 радника. Број  ученика се из године у годину смањује. Ако би упоредили податке о укупном броју ученика 1970. године (851) и данас (194), видећемо колико је број ученика опао за четрдесетак година.
Једна од карактеристика наше школе је заступљеност ученика више нација и вероисповести.
 
Полазећи од дефиниције самовредновања рада школе, под којим се подразумева процес којим школа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе стране, своја постигнућа у одређеним областима и на основу тога планира како да превазиђе уочене недостатке ослањањем на јаке стране и потенцијале, чланови тима за самовредновање ОШ ”Вук Караџић” у Ресавици су ценили основне циљеве самовредновања, претачући своју визију рада школе у конкретне предлоге, а све из разлога да школа буде место где ће рад бити задовољство а не само морање и обавеза.

 

 

ФОРМИРАЊЕ ТИМА

 
          Тим  за самовредновање  Основне школе “Вук Караџић” у Ресавици оформљен је  на седници Наставничког већа одржаној 26.12.2006. год. на предлог директора школе  Живорада Антића и тако што је у тим укључена административна служба, односно секретар школе Дејан Денић.
          Због одласка једног члана тима за самовредновање, односно председника тима наставника Горана Миладиновића на седници Наставничког већа од 16.10.2008.год. у тим је укључен педагог школе Душица Пребирачевић. Она је истовремено одабрана и за председника тима за самовредновање.
Председник тима педагог Душица Костадиновић   је имала следећа задужења:
Припрема, штампање и подела упитника, обрада и анализирање упитника за наставнике за подручја вредновања Школски развојни план и Обезбеђивање квалитета, рад на изради Акционог плана, сређивање извештаја и комплетирање целокупног материјала, кординација са свим члановима тима.
Драган Николић-професор физичког васпитања
Обрада и анализирање упитника за наставнике за подручја вредновања Руковођење, израда уводног дела, рад и обрада текста на компјутеру, консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана и комплетирање целокупног материјала.
Мировић Милош-професор енглеског језика
Обрада и анализирање упитника за наставнике за подручје вредновања Организација рада школе , консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана.
 
Дејан Денић-секретар школе
Техничка подршка и штампање анкета.
 
 
ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
         
          На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и на основу чињенице да је област Настава и учење,  била последња коју је тим обрадио а у развојном смислу тим је као најадекватнију изабрао  област Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета, односно овој области дао приоритет.
          Тим за самовредновање је након консултација са директором Школе, председником Школског одбора најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе.
                   Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.
   
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 
          Почетак рада тима за самовредновање на овој области је био 03.03.2011 године када је одржан први радни састанак, на коме је изабрана област Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета као последња кључна област самовредновања у првом циклусу рада. Ово је такође био први радни договор тима, на коме су подељени задаци око израде анкета и прикупљања доказа.
         
Тим је одредио датуме следећих консултација за:
          29. 03. 2011. године
          15. 04.2011.године
          16. 05. 2011.године
          20. 06. 2011.године
 
          Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је крај јуна 2011. године.
 
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
 
          1. Наставници
          2. Административна служба
          3. Правна служба
 
   
      ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА
 
 
          Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања
 

          

Технике

Инструменти

1. Анкетирање

Упитник за наставнике – Руковођење, Обезбеђивање квалитета, Чек листа- Школски развојни план

2. Интервјуисање

Индивидуални разговори са наставницима

3. Посматрање

Наставни процес

4. Анализирање документације

Школски развојни план, Годишњи план рада школе, правилници,записници, Школски програм, Годишњи извештај о раду школе, план стручног усавршавања руководећег кадра

                                                                                               
 
 
 
 
 
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
 
            Показатељи:
 
          -Професионалне компетенције
          -Способност руковођења
 
          У оквиру овог подручја вредновања дате су анкете члановима Школског одбора и запосленима у школи.
          Анкету за чланове Школског одбора радило је осам од девет чланова одбора јер се један члан изјаснио као некомпетентан за било какво анкетирање како је тек именован у Школски одбор те нема увид у досадашњи рад установе.
 
         
Анализом  анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података:
Сви анкетирани слажу се да су тврдње које се односе на директора школе важне и веома важне у области руковођења.
Код степена присутности тврдње сви анкетирани су се сложили да су следеће тврдње присутне у већој мери и у потпуности:
 • Директор захтева радну дисциплину и спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука, обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и уважава иницијативу Савета родитаља као и да развија добру сарадњу са локалном заједницом, осталим школама и организацијама и обезбеђује маркетинг школе.
 • Директор редовно подноси извештаје Школском одбору о активностима које се одвијају у школи као и о свом раду, планира и организује остварење програма образовања и васпитања и стара се о остваривању развојног плана школе, предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника и предузима мере у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике.
Нешто слабији резултати су добијени код следећих питања:
 • Да Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, као и да доприноси афирмацији школе. Исти проценат имамо и код питања старања о обезбеђивању квалитета и унапређењу образовно-васпитног рада и организације педагошко инструктивног рада, предузимања мера за унапређење рада наставника и стручних сарадника као и старања о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе.
 
Како процентуално 12,5 % чине одговоре једног анкетираног а по овим питањима управо овај проценат и сматра да су тврдње присутне у мањој мери можемо закључити да већина анкетираних сматра да су тврдње присутне у потпуности и већој мери.
 
 
Анализа анкете за запослене у школи
 
Анкетирано је 15 наставника и анализом се дошло до следећих резултата:
- Запослени у школи сматрају да су све тврдње важне и врло важне за способност руковођења.
-   Сви анкетирани се слажу у потпуности и већој мери да директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, доприноси афирмацији и угледу школе, захтева одговорност и радну дисциплину, правовремено информише запослене, поставља јасне и прецизне захтеве који доприносе ефикасности рада школе, усмерава и усклађује рад стручних органа школе, сарађује са родитљима и са другим организацијама, као и да обезбеђује маркетинг школе.
 
Процентуално нешто слабији резултати су добијени по питањима развијања поверења, уважавања различитог мишљења и обезбеђивања добре комуникације као и на питањима:
 • успешног решавања конфликтних ситуација;
 • преузимања одговорности у доношењу одлука;
 • мотивације запослених на професионални однос према раду;
 • промовисања, подстицања и организације тимског рада;
 • подстицања и подржавања стручног усавршавања наставника;
 • стварања услова за учешће ученика у одлучивању  о организацији и животу школе.
 
 
Како на ова питања већина анкетираних сматра да је потпуно присутно или је присутно у већој мери а само 6,7% или један од анкетираних сматра да су наведене тврдње присутне у мањој мери, сматрамо да су овако добијени резултати врло добри, те на основу могућих извора доказа ( план стручног усавршавања руководећег кадра и извештаји о реализацији, евиденција реализованих активности руководећег кадра, записници и белешке) и спроведених анкета доносимо следеће описе нивоа остварености:
 
Професионалне компетенције
Опис нивоа остварености – ниво 4
                  
Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. Редовно се усавршава у области руковођеа и организације. О њаговим стручним усавршавањима у школи постоји план рада, извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе.
 
Способност руковођења
Опис нивоа остварености – ниво 4
 
Руководилац развија поверење, мотивише и организује тимски рад. Омогућава и подржава перманентно стучно усавршавање наставника. Развија самокритичност и одговорност и захтева испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и обезбеђује комуникацију засновану на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне ситуације успешно превазилази самостално или са сарадницима. Правовремено и адекватно информише све заинтересоване за унапређење живота и рада школе. Развија међусобну сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором у функцији развоја напретка школе, сарађује са другим школама, организацијама, локалном, заједницом. Обезбеђује услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу рада школе. Обезбеђује редовну и благовремену презентацију школе.
 
Анкета за чланове Школског одбора
 
                          ВАЖНО  
ТВРДЊА/ИСКАЗ
ТАЧНО
1
 
% 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
 
 
      1 12,5 7 87,5 1. Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи.     1 12,5 1 12,5 6 75
 
 
      2 25 6 75 2. Доприноси афирмацији и угледу школе.     1 12,5 2 25 5 62,5
 
 
      1 12,5 7 87,5 3. Захтева одговорност и радну дисциплину         4 50 4 50
 
 
      3 37,5 5 62,5 4. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука         3 37.5 5 62,5
 
 
      3 37,5 5 62,5 5. Обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и уважава иницијативу Савета родитеља.         3 37,5 5 62,5
 
 
      2 25 6 75 6. Развија добру сарадњу са локалном заједницом         4 50 4 50
 
 
      4 50 4 50 7. Сарађује са другим школама и организацијама         4 50 4 50
 
 
      3 37,5 5 62,5 8. Обезбеђује маркетинг школе         4 50 4 50
 
 
      3 37,5 5 62,5 9. Редовно подноси извештаје Школском одбору о активностима које се одвијају у школи.         1 12,5 7 87,5
 
 
      3 37,5 5 62,5 10. Редовно подноси извештаје о свом раду Школском одбору.         2 25 6 75
 
 
      3 37,5 5 62,5 11. Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања.         2 25 6 75
 
 
      2 25 6 75 12. Стара се о обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада.     1 12,5 1 12,5 6 75
 
 
      4 50 4 50 13. Стара се о остваривању развојног плана школе         1 12,5 7 87,5
 
 
      2 25 6 75 14. Организује педагошко-инструктивни рад и предузима мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника.     1 12,5 1 12,5 6 75
 
 
      4 50 4 50
 
 
15. Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника.             8 100
 
 
      3 37,5 5 62,5 16. Предузима мере у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике.         3 37,5 5 62,5
 
 
      2 25 6 75 17. Стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе.     1 12,5     7 87,5
 
Анкета за запослене у школи
 
                          ВАЖНО  
ТВРДЊА/ИСКАЗ
ТАЧНО
1
 
% 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
 
 
      2 13,3 13 86,7 1. Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи.         3 20 12 80
 
 
      1 6,7 14 93,3 2. Доприноси афирмацији и угледу школе         2 13,3 13 86,7
 
 
      3 20 12 80 3. Развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију.     2 13,3 4 26,7 9 60
 
 
      6 40 9 60 4. Конфликтне ситуације успешно превазилази     1 6,7 6 40 8 53,3
 
 
      3 13,3 12 86,7 5. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука. 1 6,7     3 20 11 73,3
 
 
      3 13,3 12 86,7 6. Захтева одговорност и радну дисциплину         4 26,7 11 73,3
 
 
      3 13,3 12 86,7 7. Правовремено информише запослене.         1 6,7 14 93,3
 
 
      3 13,3 12 86,7 8. Поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе ефикасности рада школе.         3 20 12 80
 
 
      8 53,3 7 46,7 9. Мотивише запослене на професионални однос према раду.     2 13,3 5 33,3 8 53,3
 
 
      4 26,7 11 73,3 10. Усмерава и усклађује рад стручних органа школе.         2 13,3 13 86,7
 
 
      6 40 9 60 11. Промовише, подстиче и огранизује тимски рад.     1 6,7 5 33,3 9 60
 
 
      3 20 12 80 12. Подстиче и подржава стручно усавршавање наставника.     1 6,7 3 20 11 73,3
 
 
      4 26,7 11 73.3 13. Ствара услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу школе.     1 6,7 2 13,3 12 80
 
 
      2 13,3 13 86,7 14. Сарађује са родитељима.         2 13,3 13 86,7
 
 
      3 20 12 80
 
 
15. Сарађује са другим организацијама.         2 13,3 13 86,7
 
 
      5 33,3 10 66,7 16. Обезбеђује маркетинг школе.         6 40 9 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подручје вредновања: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
 
Ниво остварености 3
 
 
Показатељи:
 
- Подела обавеза и задужења
- Организовање и координација рада у школи
 
Анкетом која је укључила петнаест радника наше школе, а која се сматра једним од могућих извора доказа при процесу самооцењивања руковођења, организације и обезбђивања квалитета рада школе, дошло се до следећих података:
 
 1. Већина радника сматра веома битном или битном чињеницу да се у школи спроводи самовредновање, да редовно учествују у том процесу, да самостално изрђују акционе планове и да редовно контролишу и прате ефекте предузетих корака.
 
 1. Већина радника сматра јако битним да се обавезе и задужења радника распоређују на основу стручности и способности радника, као и да обавезе и задужења буду јасна и прецизна, што већина и сматра да у већој мери јесте тачно или у већој мери тачно.
 
 1. Такђе се веома битним сматра и сам систем похваљивања и награђивања радника за постигнуте успехе, као и праћење и евиденција тих успеха. Већина испитаника се слаже да је и то тачно и у већој мери присутно, мада се одређени број радника изјаснио да чињеница није тачна, тј да у већој мери није присутна.
 
 
 
 
 
Анкета за запослене у школи
 
                          ВАЖНО  
ТВРДЊА/ИСКАЗ
ТАЧНО
1
 
% 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
/
 
/ / / 8 53,33 7 46,66 1. У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума. / / 1 6,66 5 33,33 9 60
/
 
/ 2 13,33 10 66,66 3 20 2. Укључен/а сам у процес самовредновања. / / 2 13,33 7 46,66 6 40
/
 
/ 1 6,66 10 66,66 4 26,66 3. Водим евиденцију о свом самовредновању. 1 7,14 3 21,42 5 35,71 5 35,71
/
 
/ / / 11 73,33 4 26,66 4. Израђујем свој акциони план за превазилажење уочених слабости. / / 5 33,33 7 46,66 3 20
/
 
/ / / 7 50 7 50 5. Пратим ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог плана. / / 2 13,33 8 53,33 5 33,33
/ / / / 2 13 13 87 6. . Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу стручности, знања и способности 1 7 3 20 3 20 8 53
/ / / / 2 13,33 13 86,66 7. Обавезе и задужења су јасни, прецизни, правовремени и доприносе ефикасности рада школе / / 2 13,33 4 26,66 9 60
 
 
/ / / 4 28,57 10 71,42 8. Тимови се формирају на основу стручности, знања и способности чланова. / / 1 7,14 5 35,71 8 57,14
/
 
/ / / 9 60 6 40 9. Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и стимулише. 2 14,28 3 21,42 6 42,85 3 21,42
/
 
/ / / 7 46,66 8 53,33 11. У школи се прати ефективност и ефикасност сваког запосленог. 1 6,66 2 13,33 6 40 6 40
/
 
/ / / 9 60 6 40 12. Школа има прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање запослених. 2 13,33 1 6,66 8 53,33 4 26,66
 
 
  1 1,66 8 53,33 6 40 13. Прописани критеријуми за похваљивање и награђивање се примењују. 2 13,33 3 20 7 46,66 3 20
/ / / / 7 46,66 8 53,33 14. У школи постоји добра координација рада стручних и других органа. / / 2 13,33 6 40 7 46,66
/ / / / 5 33,33 10 66,66 15. У школи постоји добра координација рада одељењских старешина и стручне службе. / / 1 1,66 5 33,33 9 60
 
 
Подручје вредновања:ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
 
Показатељи:
 
 Структура и садржај Школског развојног плана
                                      
                   Ниво остварености  4
 
Школски Развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе стања, мисију и визију, циљеве, задатке,активности и начин евалуације. Развојни  план донет је за период од три године. У развојном плану се препознају специфичности и вредности које се у школи негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан преглед стања и онога што је школа до сада урадила. Приоритетне обласи квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. Развојни циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на који ће се она остварити ко и то ко ће имати користи од те промене. План активности за сваку годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време реализације. Постоји план вредновања у коме су дефинисани одговарајући показатељи промена, начин, време и носиоци промена. Развојни план је усвојен на Наставничком већу и Школском одбору, о чему постоји документација.
 
 
 Реализација Школског развојног плана
                   Ниво остварености 3
 
          Реализација ШРП-а се делимично одвија у складу са планом, 50% показатеља је рализовано. Одступања од плана нису агументована у анексима развојног плана. У реализацији је укључен довољан број особа из различитих интересних група,најмање 50% колектива. Ради се тимски. Праћење реализације и информисање свих интересних група о реализацији је редовно и континуирано са повратном информацијом. Планирани резултати су делимично остварени(50%). Подаци о реализацији се редовно прикупљају и документују.
 
           Предлог за акциони пан: Појачати сарадњу са свим интересним групама, представницима локалне самоуправе и Министарством Просвете ради реализације постављених циљева и активности.
 
 
 
Ефекти реализације
          Ниво остварености 3
 
          Постигнути ефекти су у великој мери усаглашени са очекиваним. Видљиве су промене у квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве и активности. Процес развоја се наставља и повећава се број наставника и представника локалне самоуправе који су заинтересовани за развој школе.
         
Предлог за акциони пан: Унапредити квалитет тимског рада.
 
 
 
 
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
 
 
Показатељи:
 
Самовредновање
           Ефикасност и ефективност рада
 
 
 Самовредновање
            Ниво остварености 4
 
У оквиру овог подручја вредновања упитник је радило 15 наставника. Анализом  анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података:
Већина наставника сматра да је тачно у великој мери да се у школи спроводи самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и редовно. На основу самовредновања редовно се процењује квалитет рада школе и о томе постоји евиденција. Добијени резултати самовредновања се анализирају и на основу утврђених приоритета се израђује акциони план који је усмерен на отклањање постојећих слабости. Предузимају се конкретне активности за унапређење рада школе. На основу спроведене анкете може се закључити да су запослени задовољни процесом самовредновања у школи. Анкетом је утврђено да сви наставници не воде у довољној мери евиденцију о свом  личном самовредновању, и не прате ефекте предузетих корака. Наствници сматрају да је важно или врло важно да се спроводи процес самовредновања у школи као и процес свог личног вредновања.
 
Предлог за акциони пан: Побољшати и појачати процес  личног самовредновања запослених.
 
 
 
 
 
 Ефикасност и ефективност рада
                     Ниво остварености 3
                  
          Анкетирани наставници сматрају да је тачно и у великој мери тачно да се тимови у школи формирају на основу стручности, знања и способности.
Постоји подељено мишљење у вези стимулисања и мотивисња сваког запосленог за рад у тиму. Део анкетираних сматра да је у у великој мери тачно или у потпуности тачно да се рад у тиму мотивише и стимулише, док други мањи део сматра да је у мањој мери тачна или у потпуности нетачна чињеница да се рад у тиму мотивише и стимулише. Већи део анкетираних сматра да сеу школи прати ефективност и ефикасност сваког запосленог као и да се постигнути резултати нализирају.
У школи не постоје јасно прописани критеријуми за доделу похвала и награда запосленима за остварене резултате.
 
Предлог за акциони пан: Донети прецизне критеријуме за похваљивање и награђивање запослених.
 
УПИТНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ
 
 
                          ВАЖНО  
ТВРДЊА/ИСКАЗ
ТАЧНО
1
 
% 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
/
 
/ / / 8 53,33 7 46,66 1. У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума. / / 1 6,66 5 33,33 9 60
/
 
/ 2 13,33 10 66,66 3 20 2. Укључен/а сам у процес самовредновања. / / 2 13,33 7 46,66 6 40
/
 
/ 1 6,66 10 66,66 4 26,66 3. Водим евиденцију о свом самовредновању. 1 7,14 3 21,42 5 35,71 5 35,71
/
 
/ / / 11 73,33 4 26,66 4. Израђујем свој акциони план за превазилажење уочених слабости. / / 5 33,33 7 46,66 3 20
/
 
/ / / 7 50 7 50 5. Пратим ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог плана. / / 2 13,33 8 53,33 5 33,33
 
 
/ / / 4 28,57 10 71,42 8. Тимови се формирају на основу стручности, знања и способности чланова. / / 1 7,14 5 35,71 8 57,14
/
 
/ / / 9 60 6 40 9. Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и стимулише. 2 14,28 3 21,42 6 42,85 3 21,42
/
 
/ / / 7 46,66 8 53,33 11. У школи се прати ефективност и ефикасност сваког запосленог. 1 6,66 2 13,33 6 40 6 40
/
 
/ / / 9 60 6 40 12. Школа има прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање запослених. 2 13,33 1 6,66 8 53,33 4 26,66
 
 
  1 1,66 8 53,33 6 40 13. Прописани критеријуми за похваљивање и награђивање се примењују. 2 13,33 3 20 7 46,66 3 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                            1 - нетачно/није присутно
                                                                                                                            2 - у мањој мери тачно/присутно
  3 - у већој мери тачно/присутно                                                                                                                                                          4 - тачно/присутно у потпуности
          Подручје вредновања: ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
 
ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 2 3 4
У развојном плану се препознају специфичности средине и вреедности које се у њој негују.       *
Дат је преглед тренутног стања у школи.       *
Развојни циљеви указују на промену која се жели остварити.       *
Дефинисан је начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности).       *
У плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и време реализације.       *
Дефинисани су мерљиви показатељи промена.       *
Реализација се одвија у складу са планом.     *  
Одступања од плана су аргументована и документована анексима развојног плана.   *    
План се реализује тимски са особама из различитих интересних група.     *  
Информисање свих интересних група о реализацији плана је редовно и документовано (води се евиденција о томе).       *
Ефекти реализације су усаглашени са очекивањима.     *  
Реализацијом плана остварени су и евидентирани и други позитивни ефекти који нису очекивани.     *  
Видљиве су промене у квалитету наставе и учења.       *
Материјална средства се ефикасно користе у функцији наставе и учења.     *  
На основу остварених промена иницирају се нови циљеви и активности.       *
 
 
 
НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
 
 
Показатељ: Реализација Школског развојног плана
 
- Појачати сарадњу са свим интересним групама, представницима локалне самоуправе и Министарством Просвете и Спорта ради реализације постављених циљева и активности
 
Показатељ: Ефекти реализације
- Унапредити квалитет тимског рада у школи
 
Показатељ: Самовредновање
 
- Побољшати и појачати процес  личног самовредновања запослених
 
Показатељ: Ефикасност и ефективност рада
 
- Донети прецизне критеријуме за похваљивање и награђивање запослених
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј
 
 
 
Уводни део..................................................................................................................2 - 5
 
Подручје вредновања: Руковођење .........................................................................6-12
 
Подручје вредновања: Организација рада школе ................................................12-14
 
Подручје вредновања: Школски развојни план ...................................................14-15
 
Подручје вредновања: Обезбеђивање квалитета..................................................16-19
 
Нацрт Акционог плана............................................................................................20-20