ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Извештај - Ресурси

ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ“ВУК КАРАЏИЋ“                                                                            
 РЕСАВИЦА
 
 
 
 
  ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ:
Р Е С У Р С И
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   МАРТ - ЈУН

                                                                            Ресавица

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
           
          УВОДНИ ДЕО
           
          Године 1948. подигнута је прва школска зграда а 1949. је школа отпочела са радом. Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955. године, основна школа се претвара у осмогодишњу. Те школске године, 1955/56. добила је данашњи назив – ОШ ”Вук Караџић”. Садашња школска зграда изграђена је 1958/59.године.
            Школске 1969/70.године интегрисане су три основне школе у једну: ОШ “Доситеј Обрадовић” из Сењског Рудника, ОШ ”Бранко Радичевић” из Равне Реке и ОШ ”Вук Караџић” из Ресавице у једну јединствену школу “Вук Караџић” Ресавица (са укупно 851-им учеником и 51-им радником).
            Наша школа и данас покрива Ресавицу, Сењски Рудник и Равну Реку, насеља која припадају општини Деспотовац.
            У Ресавици је матична школа са осам разреда (од I до VIII) и има 9 одељења, са 172 ученика. Школа ради у две зграде. У већој згради су учионице, кабинети, фискултурна сала, канцеларије, а у мањој згради (изграђеној 1973.год) је трпезарија за ужину  ученика, музички и ликовни кабинет, дигитални кабинет и школска библиотека.
            Издвојено одељење у Сењском Руднику (на 12 км од Ресавице) је осморазредна школа са два одељења од 1 - 3 разреда са 10 ученика. Тренутно се изводи предшколски програм са двоје деце.
            Школа у Сењском Руднику је отворена 1896. године и прва је основна школа отворена у Сењско-ресавском басену. Настава је извођена у просторијама за радничко прозивање при управи рудника, а све до 1920. године издржавана је од прихода који су прикупљани од самих радника.
            Издвојено одељење у Равној Реци (на 6 км од Ресавице) је четвороразредна школа са једним одељењем  од једног ученика. Тренутно се изводи предшколски програм са једним дететом..
Ова школа је основана 1920. године, а прва школа у руднику Ресава тек 1935. године.
            У школи (матична и издвојена одељења) има 183 ученика а запослен је 31 радник. Број  ученика се из године у годину смањује. Ако би упоредили податке о укупном броју ученика 1970. године (851) и данас (183), видећемо колико је број ученика опао за четрдесетак година.
Полазећи од дефиниције самовредновања рада школе, под којим се подразумева процес којим школа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе стране, своја постигнућа у одређеним областима и на основу тога планира како да превазиђе уочене недостатке ослањањем на јаке стране и потенцијале, чланови тима за самовредновање ОШ ”Вук Караџић” у Ресавици су ценили основне циљеве самовредновања, претачући своју визију рада школе у конкретне предлоге, а све из разлога да школа буде место где ће рад бити задовољство а не само морање и обавеза.

 

 

ФОРМИРАЊЕ ТИМА

 
            Тим  за самовредновање  Основне школе “Вук Караџић” у Ресавици оформљен је  на седници Наставничког већа одржаној 26.12.2006. год. на предлог директора школе  Живорада Антића и тако што је у тим укључена административна служба, односно секретар школе Дејан Денић.
            Због одласка једног члана тима за самовредновање, односно председника тима наставника Горана Миладиновића на седници Наставничког већа од 16.10.2008.год. у тим је укључен педагог школе Душица Костадиновић. Она је истовремено одабрана и за Координатора тима за самовредновање.
Координатор тима педагог Душица Костадиновић   је имала следећа задужења:
Припрема, штампање и подела материјала, обрада и анализа чек листе Финансијски ресурси и Ресурси локалне средине, рад на подручју вредновања Финансијски ресурси и Ресурси локалне средине , рад на изради Акционог плана, сређивање извештаја и комплетирање целокупног материјала, координација са свим члановима тима.
Драган Николић-професор физичког васпитања
Обрада и анализа чек листе Материјално – технички ресурси, рад на подручју вредновања Материјално – технички ресурси, израда уводног дела, рад и обрада текста на рачунару, консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради Акционог плана и комплетирање целокупног материјала.
Мировић Милош-професор енглеског језика
Обрада и анализа чек листе Људски ресурси, попоуњавање обрасца о запосленима и Упитника за наставнике о облицима и начину стручног усавршавања, рад на подручју вредновања Људски ресурси, консултације са осталим члановима тима , рад на изради Акционог плана.
 
Дејан Денић-секретар школе
Техничка и стручна подршка и штампање анкета.
 
 
ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
           
            На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и на основу чињенице да је област  Школски програм и Годишњи план рада  била прва обрађена област у новом циклусу самовредновања. У развојном смислу тим је као најадекватнију наредну област изабрао Ресурсе који су следећа област у новом циклусу самовредновања.
            Тим за самовредновање је након консултација са директором Школе, председником Школског одбора најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе.
                        Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.
   
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 
            Почетак рада тима за самовредновање на овој области је био 15.03.2012. године када је одржан први радни састанак, на коме је изабрана област као последња кључна област самовредновања у првом циклусу рада. Ово је такође био први радни договор тима, на коме су подељени задаци око израде анкета и прикупљања доказа.
           
Тим је одредио датуме следећих консултација за:
            25. 04. 2012. године
            15. 04.2012.  године
            29. 15. 2012. године
            06. 06. 2012. године
 
            Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је јун месец 2012. године.
 
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
 
            1. Чланови Стручног актива за развој школског програма
            2. Административна служба
            3. Правна служба
 
   
      ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА
 
 
            Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања
 

            

Технике

Инструменти

1. Анкетирање

Упитници за наставнике о облицима и начину стручног усавршавања

 

2. Посматрање

Чек листе

3. Интервјуисање

Индивидуални разговори

4. Анализирање документације

 

 (Годишњи план рада школе,досијеи запослених, уверења о облицима стручног усавршавања, хинансијски план школе, извештај о реализацији финансијског плана, Школски програм, годишњи извештај о раду школе…)

 

Чек листе

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕСУРСИ
 
 
 
 
6.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ  
 
 
 
Показатељ:
 
6.1.1. Наставни кадар
 
6.1.2. Ненаставни кадар
 
У подручју самовредновања људски ресурси истраживале су се и  испитивале следеће ставке :
- структура наставног и ненаставног кадра
- план стручног усавршавања наставног и ненаставног кадра
- сарадња наставника са стручњацима ван школске установе
- увођење приправника у рад
- учествовање школе у пројектима чији је циљ унапређивање наставе
 
 
Као извори доказа коришћени су Годишњи план рада, досијеи запослених, њихова портфолио, план и програм стручног усавршавања као и упитници које су попуњавали наставници.
 
 
 
Структура наставног и ненаставног кадра
 
У ОШ “Вук Караџић” запослен је укупно 31 радник, од којих су 28 на неодредјено и 3 на одређено време. Наставника је укупно 19, 16 са запослењем на неодређено време, 3 са запослењем на одређено време. 10 наставника је са VII степеном стручне спреме, 7 са VI а са IV степеном раде 2 наставника. Лиценцу за рад у школи поседује 16 наставника.
Број особа запослених као ненаставни кадар је 12. Директор школе поседује VII степен стручне спреме, укупно има 33 године радног стажа, од којих 30 у садашњој установи.
Стручних сарадника је 2 : педагог и медијатекар. Сви имају 100% ангажовања.
Административних радника је 2 : секретар и рачуновођа, обоје са  VII степеном стручне спреме и 100 % ангажовања.
Запослених на одржавању и обезбеђењу школе има 6 : 2 спремачице, 1 домар и 3 сервирке/спремачице. Они поседују I или IIIстепен стручне спреме.
 
На основу добијених података утврђено је да број и структура наставног и ненаставног кадра у већој мери омогућавају квалитетну реализацију Школског програма.
 
План стручног усавршавања наставног и ненаставног кадра
 
Увидом у досијеа радника, њихових портфолиа и анкета које су попуњавали добијене су следеће информације о реализацији стручног усавршавања наставног и ненаставног кадра наше школе :
 
  • У оквиру наше школе наставници су у току прошле школске године присуствовали семинару „Клубови за учење као модел личног развоја и усавршавања наставника“  обавезни семинар у организацији актива директора општине Деспотовац.
 
  • Семинари који су организовани ван школе у прошлој школској години а којима су присуствовали наставници су :
 
 
 “ Развој научних појмова у настави “ обавезан семинар, одржан у Деспотовцу у организацији Актива директора општине Деспотовац ,
“ Инклузивно образовање – стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даровиту децу “ у организацији Министарства просвете и науке,
“ Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању “ – обавезни семинар у организацији Министарства просвете и науке,
“ Подршка унапређењу образовно – васпитног рада и осавремењавање методологије рада у основној школи “ изборни семинар у организацији савеза Учитеља РС,
“Стручне трибине учитеља : школа по мери сваког детета, кампања “ сви у школу, школа за све “ “ изборни семинар у организацији Министарства просвете и науке,
“ Побољшање извођења верске наставе” изборни семинар одржан у Свилајнцу.
 
На основу анкета које су попуњене дошло се до сазнања да се наставници у највећој мери  слажу са тим да је наставницима омогућено стално стручно усавршавање, да су циљеви и приоритети у стручном усавршавању јасни, као и да је велика већина њих упозната са програмом стручног усавршавања наставника.
 
Мањи број наставника изјаснио се да није у могућности да утиче на избор тема и облика стручног усавршавања у школи, те би се у будућем периоду требало томе посветити мало више пажње.
 
Увођење приправника у рад
 
На основу урађених анкета такође се видело мишљење наставника везано за увођење приправника у рад. Поједини сматрају да се они уводе постепено и уз одговарајућу подршку, док други имају потпуно супротан став, тј да приправницима није пружена могућност упознавања са својим радом. Годишњи план рада садржи Облике рада са наставницима приправницима.Школа поседује следећу правну документацију о увођењу приправника у рад: Правилник о раду бр. 029-2018 од 15. 12.2011. године, област Радни односи члан 20 и 21 као и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника(Службени гласник РС бр. 22/2005 и 51/2008).
 
 
 
Учествовање школе у пројектима чији је циљ унапређивање наставе
 
       У циљу што квалитетнијег извођења наставе као и у виду осавремењавања наставе, школа је учествовала у пројектима који су у великој мери допринели реализацији тог циља. То су следећи пројекти: Пружање унапређених услуга на локалном нивоу-DILS, Дигитална школа, Професионална оријентација и Опремање и адаптација сале.  Уведен је и факултативни предмет кинески језик за који влада велико интересовање ученика. Школа одржава сталне контакте са месном заједницом и локалном средином и узима учешће у свим њиховим активностима.
 
 
               У већој мери наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме, само у појединим наставним предметима настава је нестручно заступљена.Наставници се стручно усавршавају, подстицу се на самообразовање. Школа учествује у реализацијама пројеката разних институција, а наставници учествују у раду матичних и стручних друштава. Ненаставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе свесним и благовременим обављањем послова из делокруга свога рада. Годишњи план садржи план стручног усавршавања наставника и стручног сарадника педагога. У наредној школској години треба допунити план стручног усавршавања за ненаставни кадар(директор, медијатекар).  
 
 
 
Опис нивоа остварености – ниво 3
 
На основу досадашњих показатеља који су добијени анкетирањем наставника, чек листе, плана и програма стручног усавршавања, Годишњег плана рада, увидом у досијеа радника и њихова портфолиа који су послужили као извор доказа, област људски ресурси оцењена је нивоом остварености 3.
 
 
 
 
 
    Предлог за унапређивање Људских  ресурса:
 
               У програму оцењивања рада школе као и самих људских ресурса дошло се до пар проблематичних ствари на које би у каснијем периоду требало посветити више пажње :
 
  • обезбедити стручна лица за извођење наставе у оним предметима који су нестручно заступљени;
  • затражити да стручни семинари који се изводе у организацији општине Деспотовац буду тематски још близи наставницима, тј. да они могу донекле самостално извршити избор теме која ће бити заступљена на семинарима.
  • допунити план стручног усавршавања за ненаставни кадар(директор, медијатекар).
 
 
 
ЧЕК ЛИСТА
 
ПИТАЊА        ДА      НЕ
 
Људски ресурси
1.Да ли број и структура наставног кадра омогућава квалитетну реализацију Школског програма ДА  
2. Да ли број и структура ненаставног кадра омогућава квалитетну реализацију Школског програма ДА  
3. Да ли план стручног усавршавања има јасне циљеве и приоритете? ДА  
4. Да ли план стручног усавршавања обухвата и ненаставни кадар?   НЕ
5. Да ли је наставницима омогућено стално стручно усавршавање? ДА  
6. Да ли школа омогућава наставницима сарадњу са стручњацима ван школе у раду са ученицима ? ДА  
7. Да ли школа учествује у пројектима различитих институција које се баве унапређењем наставе? ДА  
8. Да ли постоји програм увођења приправника у рад ? ДА  
 
 
I.  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
 
Запослени
Р.
бр.
Презиме и име радника Радно место Степен
школске спреме
и занимање
Рад.       стаж Стр
исп.
Упо
сле
ност
Начин заснивања радног односа
 
 1. Антић Живорад учитељ 7. проф.раз.наст.   27   да 100% на неодређено
 2.     Антић Станија књижничар 4. адм.техничар   26   не 100% на неодређено
 3. Бакић Сања наст.математ. 7. дипл.математ.   11   да 100% на неодређено
 4. Вељковић Небојша наст.биолог. 7. дипл.биолог   20   да   40% на неодређено
 5. Димитријевић Александра медијатекар 7. дипл.ецц.   12   не 100% на неодређено
 6.       Иванишевић Драган домар 3. кв. аутомехан.   36    / 100% на неодређено
 7. Ивановић Ивана наст. истор. 7. дипл.истор.   07   да   80% на неодређено
 8.    Гојковић Свјетлана рачуновођа 7. дипл.ецц.   12   не 100% на неодређено
 9. Јовановић Вера учитељ 7. дипл. учитељ   23   да 100% на неодређено
10.     Ковачевић Јасмина учитељ 6. наст.раз.наст.   28   да 100% на неодређено
11. Лампрет Весна учитељ 6. наст.раз.наст.   21   да 100% на неодређено
12.    Марковић Слађана серв./спрем. 1. основ. школа   25    / 100% на неодређено
13.     Миленковић Слађана серв./спрем. 1. основ. школа   10    / 100% на неодређено
14. Николић Драган наст.муз.култ. 7. дипл.пед.физ.   12   да 100% на неодређено
15. Пауновић Момчило наст.ист. и гео. 6. наст.ист.и гео.   36   да 100% на неодређено
16. Петковић Ружица учитељ 6. наст.раз.наст.   14   да 100% на неодређено
17. Раденковић Весна директор 7. проф.раз.наст.   33   да 100% на неодређено
18. Ристић Јовица наст.физ.вас. 7. дипл.пед.физ.   12   да   90% на неодређено
19. Симић Срђан наст.срп.јез. 7. проф.раз.наст.   23   да 100% на неодређено
20. Славковић Слободанка учитељ 4. учитељ   29   да 100% на неодређено
21.   Марсенић Мирјана вероучитељ 6. наст.раз.наст.   21   да   75% на одређено
22. Стојилковић Мирољуб наст.рус.јез. 6. наст.рус.јез.   27   да 100% на неодређено
23. Трајковић Славица учитељ 6.наст.раз.наст.   28   да 100% на неодређено
24. Цветковић Светлана спремачица 1. основ. школа   26    / 100% на неодређено
25. Јаковљевић Лоранса серв./спрем. 3. кв.конфекц.   25    / 100% на неодређено
26. Денић Дејан секретар 7. дипл. правник   07   да 100% на неодређено
27. Мировић Милош наст.енгл.јез. 7. проф.енгл.јез.   06   не 100% на неодређено
28. Анжел  Ивана наст.енгл.јез. 4. апсолв.пед.ф.   05   не   30% на одређено
29. Пејић Радана спремачица 1. основ. школа   08    / 100% на неодређено
30. Костадиновић Душица педагог 7. дипл. педагог   04   да 100% на неодређено
31. Миленковић Горан вероучитељ 7. дипл. теолог   02   не   40% на одређено
 
Директор, помоћник директора
РАДНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПРОЦЕНАТ РАДНОГ ВРЕМЕНА
ДИРЕКТОР   Весна Раденковић VII 100%
СВЕГА                      1 / 100%
 
Стручни сарадници
РАДНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПРОЦЕНАТ РАДНОГ ВРЕМЕНА
ПЕДАГОГ  Душица Костадиновић VII 100%
МЕДИЈАТЕКАР Александра Димитријевић VII 100%
СВЕГА                       2  / 100%
 
Административни радници
РАДНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПРОЦЕНАТ РАДНОГ ВРЕМЕНА
СЕКРЕТАР        Дејан Денић VII 100%
РАЧУНОВОЂА       Свјетлана Гојковић VII 100%
КЊИЖЊИЧАР       Станија Антић IV 100%
СВЕГА 3 / 100%
 
 
 
Помоћни радници
РАДНO MEСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПРОЦЕНАТ РАДНОГ ВРЕМЕНА
СПРЕМАЧИЦА/СЕРВИРКА Слађана Марковић I 100%
СПРЕМАЧИЦА/СЕРВИРКА   Слађана Миленковић I 100%
СПРЕМАЧИЦА/СЕРВИРКА Лоранса Јаковљевић III 100%
СПРЕМАЧИЦА Радана Пејић I 100%
СПРЕМАЧИЦА Светлана Цветковић I 100%
ДОМАР Драган Иванишевић III 100%
СВЕГА 6 / 100%
 

Укупан број запослених: 31 (тридесет и један)
 
Укупан број наставног особља: 19 ( деветнаест )
 
Укупан број ненаставног особља: 12 (дванаест)
 
Укупан број запослених на неодређено време: 29  (двадесет и девет)
 
Укупан број запослених на одређено време: 3 (три)
 
Укупан број запослених са пуним радним временом: 25 (двадесет и пет)
 
Укупан број запослених са непуним радним временом: 6 (шест)
 
Укупан број запослених са ВСС - VII степен: 15 (петнаест)
 
Укупан број запослених са ВШС - VI степен: 7 (седам)
 
Укупан број запослених са ССС - IV степен: 3 (три)
 
Укупан број запослених са ССС - III степен: 2 (два)
 
Укупан број запослених са ОШ - I степен: 4 (четири)
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.2. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
 
 
 
У овом подручју вредновања сагледавали смо следеће показатеље:
 
 
6.2.1. Школски простор и опрему
6.2.2. Наставна средства
 
6.2.3. Коришћење расположивих материјално-техничких ресурса
 
 
       Као изворе доказа за ово подручје вредновања користили смо:
      - Годишњи план рада школе, податке о величини, структури и намени школског простора (ентеријер, екстеријер), броју ученика и структури простора у односу на важећи норматив простора и опреме.
 
            Од последњег процеса самовредновања када смо вредновали ово подручје и када смо га оценили нивоом 3 дошло је до позитивних промена  у овом подручју. Школске учионице су реновиране – урађен је ламинат у свим учионицама и купљен је нови намештај за све учионице и кабинете. У свим учионицама и кабинетима налази се по један рачунар. Школа је сада опремљена сталном интернет везом и наставницима је за припрему наставе доступан како у наставничкој канцеларији тако и у дигиталом кабинету који спада у једнан од најсавременијих (опремљен је мултипоинт сервер рачунарима). Поседујемо и једну од најсавременијих интерактивних табли. Такође школа је прибавила неколико пројектора и лаптопова који се користе у циљу осавремењивања наставе и стално су доступни наставницима.
            У школи је одређена и просторија  за окупљање и дружење ученика и то је школска библиотека. Школска медијатека је у фази прибаљања аудио филмова и средстава. Адаптација и опремање сале за физичко васпитање је такође у току, додуше иде доста споро  али се ради онолико колико нам финансијска средства то омогућавају. До сада су прибављене струњаче, мрежа за одбојку и урађене су заштитне мреже на прозорима и вратима сале.
            На основу свега овога за ове показатеље доносимо следећу оцену:
      
 
Опис нивоа остварености – ниво 4
 
      6.2.1. Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, двориште, фискултурна сала), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Школа располаже просторијом за коришћење савремене информационе технологије. Зграда и опрема доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења. У школи  постоји просторија за окупљање и дружење ученика.
 
 

Опис нивоа остварености – ниво 4
 
      6.2.2. Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, аудио-визуелни материјали, компјутери) која су очувани и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима.
 
 
 Опис нивоа остварености – ниво 4
 
     6.2.3. Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности. Ученици и наставници их ефективно користе. Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.
 
 
    Предлог за унапређивање материјално-техничких ресурса:
  
       1)  Потребно је радити на додатном опремању кабинета савременим наставним средствима  и адаптацију и опремање сале за физичко васпитање  уз адекватно ангажовање наставног кадра (на утврђивању потреба), руководства школе (школског одбора и директора) и локалне самоуправе, на проналажењу финансијских средстава путем израде одговарајућих пројеката и контактирања спонзора.
 
      2)  Постављање ограде око школског дворишта матичне школе .  
 
ЧЕК ЛИСТА
 
ПИТАЊА        ДА      НЕ
 
 
 Материјално-технички ресурси
Да ли школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и ваннаставних активности? ДА  
Да ли се све просторије у школи адекватно одржавају? ДА  
Да ли су све просторије у школи добро осветљене? ДА  
Да ли су наставници укључени у уређивање школског простора? ДА  
Да ли су ученици укључени у уређивање школског простора? ДА  
Да ли је школски намештај функционалан? ДА  
Да ли су наставна средства у функцији? ДА  
Да ли у школи постоје кабинети опремљени одговарајућим наставним средствима? ДА  
Да ли се настава реализује у кабинетима? ДА  
Да ли наставници имају и користе просторије за припремање наставе? ДА  
Да ли у школи постоје просторије за окупљање и дружење ученика? ДА  
Да ли у школи постоје просторије за пријем родитеља? ДА  
Да ли школска библиотека располаже литературом и довољним фондом књига за потребе ученика и наставника?    
Да ли се школска библиотека редовно допуњује и осавремењује новим издањима? ДА  
Да ли у школи постоји добро опремљена медијатека?   НЕ
Да ли наставници имају могућност коришћења школске медијатеке? ДА  
Да ли је наставницима омогућен приступ интернету? ДА  
Да ли се материјал за потребе наставе обезбеђује у довољној мери? ДА  
Да ли школа има фискултурну салу? ДА  
Да ли фискултурна сала одговара Нормативима?   НЕ
Да ли су спортски терени добро урађени? ДА  
Да ли је ученицима и наставницима омогућено да спортске терене користе и после наставе? ДА  
 
Школски простор
           
            Матична школа у Ресавици користи две зграде за извођење васпитно образовног рада, једна спратна величине 1.886,20 m2 и  друга (продужени боравак) 261,40 m2. Обе зграде су од чврстог материјала, наменски су грађене и обезбеђују пристојне услове за рад.
 
 
Наставни објекти
Ред.
Бр.
Назив објекта Број прост. Ниво
А
Ниво
Б
Ниво
В
Ниво
Г
1. Учионице (универзалне) 4 0 4 0 0
2. Кабинет за језике 1 0 1 0 0
3. Кабинет за математику и физику 1 0 1 0 0
4. Кабинет за географију и историју 1 0 1 0 0
5. Кабинет за хемију и биологију 1 0 1 0 0
6. Дигитални кабинет 1 0 1 0 0
7. Кабинет за музичку и ликовну културу 1 0 1 0 0
3. Фискултурна сала 1 0 0 0 1
4. Спортски терени 1 0 1 0 0
 
А)- веома добра опремљеност
Б)- средња опремљеност
В)- задовољавајућа опремљеност
Г)- лоша опремљеност
 
 
 
 
 
 
  Ваннаставни објекти
 
Ред. број
 
Назив објекта
 
Број
Ниво опремљености
А Б В Г
1. Зборница 1 0 1 0 0
2. Канцеларија директора 1 0 1 0 0
3. Канцеларија секретара 1 0 1 0 0
4. Канцеларија рачуноводства 1 0 1 0 0
5. Канцеларија педагога 1 0 1 0 0
6. Библиотека 1 0 1 0 0
 
А)- веома добра опремљеност
Б)- средња опремљеност
В)- задовољавајућа опремљеност
Г)- лоша опремљеност
     Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе
Ред. Број Назив објекта  
Број
Ниво опремљености
А Б В Г
1. Кухиња 1 0 0 1 0
2. Трпезарија 1 0 1 0 0
 
А) - постоје савремени уређаји
Б) - претежно опремљена савременом опремом
В) - претежно опремљена застарелом опремом
Г) – опрема је застарела и у лошем стању
 
 
 
Помоћни простори, оставе и ходници
Ред. Број Назив објекта Број m2
1. Холови 3 118
2. Ходници 3 327
3. Архива 1 24
4. Котларница 1 48
5. Санитарне просторије 10 146
 
 
 Одељење у Сењском Руднику користи једну зграду величине 317,60 m2 која је адаптирана и у задовољавајућем је стању. Школска зграда није наменски грађена и не задовољава у потпуности услове школског простора.
  
      Подаци о укупном простору и његовој адекватности
Ред. Број Опис-назив просторије Број Укупна површина m2
1. Универзалне учионице 4 138
2. Сала за физичко васпитање 1 97
3. Наставничка канцеларија 1 20
4. Просторија за помоћно особље 1 5
5. Библиотека 1 8
6. Кухиња 1 14
7. Трпезарија 1 40
8. Ходник-хол 1 78
9. Просторија за огрев 2 21
 
 
 
 Одељење у Равној Реци користи приземље зграде укупне површине 213m2 која је наменски грађена. Спрат зграде се не користи (4 учионице и наставничка канцеларија)

 
               Подаци о простору који се наменски користи
Ред. Број Опис-назив просторије Број Укупна површина m2
1. Класична учионица 2 70
2. Наставничка канцеларија 1 16
3. Учионица за физичко васпитање 1 35
4. Кухиња 1 5
5. Трпезарија 1 35
6. Просторија за огрев 1 35
7. Ходник и хол 1 52
 
   Наставна средства         
Ред. број Назив Број у матичној школи Број у издвојеном одељењу
1. Графоскоп 2 2
2. Радио-касетофон 1 4
3. Радио-касетофон са CD-ом 3 2
4. ТВ у боји 1 1
5. Дигитални фото-апарат 1 0
6. Видео-бим 2 2
7. Рачунари 18      1       
8. Микроскоп 1 1
9. Музичка звучна табла 0 1
10. Лап-топ 2 2
11. Кинопројектор 0 1
12. Интерактивна табла 1 /
13. Пројектор 3 2
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ
 
 
Показатељ:
 
6.3.1. Структура и намена расположивих финансијских средстава
 
Школа има буџет из општине Деспотовац и Министарства просвете и науке. Донације од Месне заједнице и пословних партнера. Школа учествује на конкурсима за додељивање средстава на основу добро осмишљевих пројеката
(Пружање унапређених услуга на локлном нивоу-DILS, Дигитална школа, Професионална оријентација и Опремање и адаптација сале). Финансијски план и расподела средстава су у складу са приоритетима школе, али има доста не реализованих захтева за плаћање због потешкоћа у финансирању од стране општине, што утиче на недовољну и непотпуну реализацију финансијског плана. Средства добијена из донације користе се на основу сагласности и одлука Школског одбора, Савета родитеља и Наставничког већа. Школа нема сопствене приходе( ђачку задругу, производњу, услуге...).
 
 
6.3.2. Коришћење расположивих финансијских средстава
 
Средства у школи се користе плански и наменски, на основу Финансијског плана који школа доноси почетком сваке календарске године. Финансијски план усваја Скупштина општине Деспотовац и Школски одбор. План је у складу са Школским развојним планом, Школским програмом и Годишњим планом рада, уз сталне консултације са Школским одбором. Са расподелом средстава су упознати сви заинтересовани.
 
 
 
 
ЧЕК ЛИСТА
 
ПИТАЊА        ДА      НЕ
 
 
Финансијски ресурси
Да ли је школа у овој школској години примила додатна средства (донације) од стране локалне заједнице? ДА  
Да ли је школа имала прихваћене пројекте који су донели материјалну (техничку) добит? ДА  
Да ли се у школи израђују пројекти којима  се конкурише за додељивање финансијских или техничких средстава? ДА  
Да ли школа има сопствене приходе ( ђачку задругу, економију, производњу, услуге…)?   НЕ
Да ли су у школи правилно утврђени приоритети за расподелу финансијских средстава? ДА  
Да ли школа има прецизан финансијски план? ДА  
Да ли се расподела финансијских средстава врши у складу са реалним потребама школе? ДА  
 
Подаци су добијени на основу Годишњег плана рада школе, Финансијског плана школе, Извештаја о реализацији финансијског плана, Чек листе о финансијским ресурсима и разговора са директором школе и шефом рачуноводства.
 
Опис нивоа остварености – ниво 4
 
Средства се користе плански и наменски, у складу са Школским развојним планом и Школским програмом/Годишњим планом рада, уз сталне консултације са Школским одбором. Са расподелом средстава су упознати сви заинтересовани.
 
 
 
 
 
6.4. РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ
 
 
Показатељ:
 
6.4.1. Коришћење расположових ресурса
 
Ресурси локалне средине користе се за потребе наставних и ваннаставних активности као што су: одржавање пролећног и јесењег кроса ученика на терену ФК „Рембас" , коришћење сале Дома културе за одржавање приредби, позоришних представа и других активности школе (квиз знања, караоке). Локална средина даје школи знатна финансијска средства за набавку наставних средстава и уређење школе. Школа сарађује са културним и спортским организацијама из локалне средине (КУД "Бранислав Нушић", Музеј Угљарства у Сењском Рудника, Спортски клубови). Постоји добра сарадња школе и локалних предузећа и установа при реализацији циљева и задатака професионалне оријентације (организоване посете "Заставе Метал", "Рембас транса",  мотела"Ђула" и Дома здравља). Локална заједница подржава активности и манифестације које организује школа (Дечја недеља, Еко недеља, Васкршња изложба). Реализују се пројекти и иницијативе које доприносе развоју школе и локалне средине.
 

 
ЧЕК ЛИСТА
 
ПИТАЊА        ДА      НЕ
 
Ресурси локалне средине
 
Да ли школа препознаје расположиве ресурсе у локалној средини који могу да помогну квалитетнијем раду школе? ДА  
Да ли се ресурси локалне средине користе за потребе наставних и ваннаставних активности  школе ( Дом културе, спортски терени, базен итд.)? ДА  
Да ли је локална заједница заинтересована за рад школе и подржава све активности које школа организује? ДА  
Да ли школа у сарадњи са локалном заједницом покреће разне иницијативе које доприносе развоју како школе тако и целе локалне заједнице? ДА  
 
Подаци су добијени на основу Годишњег плана рада школе, Школског програма и Чек листе о ресурсима локалне средине.
 
 
Опис нивоа остварености – ниво 4
 
Расположиви ресурси локалне средине су утрђени и максимално се користе за потребе наставних и ваннаставних средстава. Одржавају се контакти са културним, научним институцијама и спортским организацијама. Реализују се пројекти и иницијативе које доприносе развоју школе и локалне средине.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акциони план
 
Активност Циљ Носиоци активности Временска динамика Начин праћења реализације
Опремање кабинета савременим наставним средствима Квалитетније извођење наставног процеса Директор школе,
Стручна већа, Педагошки колегијум
Током године Увидом у правну и административну документацију и редовним обиласком наставе
 
Опремање сале за физичко васпитање Квалитетније извођење наставе Физичког васпитања Директор школе,
Стручно веће за физичко васпитање и уметности, Педагошки колегијум
Током године Увидом у правну и административну документацију и редовним обиласком наставе
 
Постављање ограде око школског дворишта матичне школе Постизање веће безбедности ученика и самог објекта Директор школе, помоћно особље
 
Током године Увидом у правну и административну документацију и праћењем извођења радова
Обезбедити стручна лица за извођење наставе у оним предметима који су нестручно заступљени
 
Подизање квалитета наставе за предмете који су нестручно заступљени Директор, Министарство просвете и науке Август 2011. године Увидом у правну  документацију и редовним обиласком наставе
 
Обезбедити да стручни семинари у организацији Општине Деспотовац тематски више одговарају наставницима Унапређивање стручних компетенција наставника Стручна већа за области предмета Током године Извештај о реализованим стручним семинарима за школску 2012/2013.
Допунити план стручног усавршавања за ненаставни кадар(директор, медијатекар)  
 
 
Потпуније и прегледније сагледавање потреба ненаставног кадра за стручним усавршавањем Директор, стручни сарадници Август-септембар 2012. године Увидом у Годишњи план рада за школску 2012/2013. годину