ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - Ресавица
Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!
Оглас за извођење екскурзија у шк. 2013/2014. години

Датум: 19. Septembar 2013 14:05 Категорија: Новости

На основу Правилника о програму за остваривање ексурзија у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања (''Службени гласник РС - Просветни гласник'', бр.07/10) и Упутства Министарства просвете за остваривање екскурзија, Основна школа ''Вук Караџић''-Ресавица, расписује
                                     

     О   Г   Л   А   С
                           
За прикупљање понуда за извођење екскурзија ученика
 I-VIII разреда школској 2013/2014.години
 
I - IV разред (једнодневна екскурзија)
Време реализације: прва половина маја 2014.
Број ученика: око 70
Путни правац: Ресавица - Ниш – Нишка Бања – Ресавица
- Обилазак логора ''Црвени крст''
- Обилазак „Ћеле куле“
- Обилазак споменика на Чегру
- Обилазак Нишке бање
- Обилазак Тврђаве
 
V-VIII разред (дводневна екскурзија)
Време реализације: прва половина маја 2014.
Број ученика: око 70
Путни правац: Ресавица - Смедерево - Костолац - Доњи Милановац - Кладово - Неготин -
Зајечар -Гамзиградска бања - Ресавица
- Обилазак Тврђаве у Смедереву
- Посета Виминацијуму код Костолца
- Посета локалитету Лепенски Вир
- Ноћење у Кладову
- Обилазак ХЕ ''Ђердап''
- Обилазак Музеја Крајине, родне куће Стевана Мокрањца и Музеја Хајдук Вељка Петровића
- Ручак у Неготину
- Посета Музеју у Зајечару
- Обилазак Феликс Ромулијане
 
               Право учешћа имају све туристичке аганције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма.
               Упутство за формирање понуде може се преузети у року од пет дана од дана објављивања огласа у ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица, сваког радног дана од 8-14 часова.
               Понуда се подноси лично сваког радног дана од 8-14 часова у просторијама Школе или у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком ''За оглас-не отварати'', у року од 10 дана  од дана истека рока за преузимање Упутства за формирање понуда на адресу:
 
Основна школа  ''Вук Караџић'', ул. 6. август  бр.21,  35237 Ресавица
 
Напомена: Агенција која буде изабрана сноси трошкове објављивања огласа.
Додатне информације се могу добити на: телефон: 035/627-270 и факс: 035/627-535.