Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 029-2016
Датум: 15.12.2011.
Р е с а в и ц а
 
На основу члана 57. став 1. тачка 1) и чл. 112, 113, 114 и 115. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), члана 34. Статута ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица, Школски одбор је на седници одржаној дана
15. децембра 2011. године, донео
 
                                                   П р а в и л н и к
             о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности
                    ученика основне школе  ''Вук Караџић''-Ресавица


 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником у ОШ ''Вук Караџић''-Ресавица уређују се обавезе ученика, врсте повреда обавеза ученика (лакше и теже), покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање васпитно-дисциплинских мера за учињене повреде обавеза ученика, рокови застарелости покретања и вођења поступка и друга питања везана за дисциплинску и материјалну одговорност ученика.
Члан 2.
Уписом у школу ученик преузима обавезе прописане Законом, Статутом и овим Правилником.
Члан 3.
Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом школе.
Члан 4.
Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
II - ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Члан 5.
У остваривању својих права, ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.
 
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.
 
Члан 6.
Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже.
1. Теже повреде обавеза
Члан 7.
Теже повреде обавеза ученика прописане су посебним законом и ту спадају:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.
За повреде из става 1. тач. 8. овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
2. Лакше повреде обавеза
Члан 8.
1. Неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова;
2. немарности које се одражавају на радну дисциплину у одељењу;
3. долазак у школу са закашњењем, односно напуштање школе пре завршене наставе;
4. неправилан однос према ученицима у одељењу и у школи, наставном особљу и свима који бораве у школи;
5. изазивање свађе, расправе и туче;
6. неуредно држање, коришћење и чување уџбеника, школског прибора, школских учила, географских карата, инвентара и друге имовине школе;
7. непоштовање кућног реда;
8. неприкладно одевање, неуредна и непримерена лична хигијена;
9. спречавање сарадње школе и родитеља;
10. неправилно обављање дужности редара, нарочито дужности дежурног на улазним вратима у школу;
11. пушење уопште, поготову у школи, школском дворишту, спортским теренима и осталим школским објектима;
12. непоштовање осталих прописаних правила понашања у школи;
 
III - ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 9.
За повреду обавезе ученику се може изрећи једна од следећих васпитно-дисциплинских мера:
1) опомена;
2) укор одељењског старешине;
3) укор одељењског већа;
4) укор директора;
5) укор Наставничког већа;
6) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу.
Члан 10.
Васпитне мере - опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа може се изрећи ученику за учињену лакшу повреду обавеза наведених у члану 8. овог правилника.
 
Васпитне мере из става 1. овог члана изричу се без вођења васпитно-дисциплинског поступка.
Члан 11.
Васпитно-дисциплинске мере: укор директора, укор Наставничког већа и искључење из школе могу се изрећи за учињену тежу повреду обавезе ученика.
Мере из става 1. овог члана изричу се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Члан 12.
За учињену повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања из члана 44. и 45. Закона и 7. и 8. Статута школе, изриче се васпитно-дисциплинска мера:
(1) укор директора или укор наставничког већа,
(2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази,
Премештај ученика врши се на основу сагласности родитеља, односно старатеља ученика.
Члан 13.
При изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавезе ученика узимају се у обзир, нарочито:
 
– тежина учињене повреде и њене последице,
– степен одговорности ученика,
– услови под којима је повреда учињена,
– раније понашање ученика и однос према обавезама у школи,
– понашање после учињене повреде и
– друге околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте васпитно-дисциплинске мере.
Члан 14.
За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера.
Васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.
Васпитно-дисциплинске мере се изричу за школску годину у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Васпитно дисциплинске мере уписују се у ђачку књижицу.
 
 
IV - ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 15.
1. Покретање дисциплинског поступка
За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45. Закона и 7. 8. Статута, школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика.
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.
Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. Закона, односно 7. и 8. Статута школе и окончава се решењем. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.
 
Члан 16.
Поступак за утврђивање одговорности ученика се покреће на захтев:
1) одељењског старешине за учињену лакшу повреду обавезе ученика;
2) директора школе или лица кога он овласти за учињену тежу повреду обавезе ученика. 
Иницијативу за утврђивање одговорности ученика може дати сваки запослени, ученик или друго лице које има правни интерес.
 
Члан 17.
Захтев за утврђивање одговорности ученика подноси се у писменом облику и садржи податке од утицаја за утврђивање повреде обавезе и одговорности ученика, а нарочито:
– име и презиме ученика против кога се води дисциплински поступак, разред и одељење;
– повреду обавезе ученика с описом времена, места и начина извршења повреде и
– назначење одредбе правилника, односно закона којим је регулисано да учињено дело представља повреду обавезе ученика.
 
Захтев се доставља ученику, његовом родитељу, односно старатељу, а за тежу повреду обавезе ученика и дисциплинској комисији.
Члан 18.
Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде. 
Дисциплински поступак против ученика је хитан.
 
2. Дисциплински органи
Члан 19.
Дисциплински органи су:
1. Oдељенски старешина
2. Одељењско веће
3. Директор школе
4. Наставничко веће.
 
Орган из става 1. тач. 2) и 4) овог члана одлуку о изреченој васпитно-дисциплинској мери доноси већином гласова укупног броја чланова.
Члан 20.
Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности ученика за лакшу повреду обавезе води одељењски старешина.
У поступку утврђивања одговорности, одељењски старешина је дужан да ученика усмено саслуша.
 
Саслушање малолетног ученика врши се у присуству родитеља, односно старатеља ученика. одељењски старешина, по потреби прикупља и друге доказе ради утврђивања одговорности ученика, и обавезно прибавља мишљење одељењске заједнице пре изрицања мере.
Члан 21.
Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе води дисциплинска комисија.
Члан 22.
Дисциплинска комисија се састоји од председника и два члана коју именује директор школе за једну школску годину.
Одељењски старешина је члан комисије.
 
Члан 23.
Председник Дисциплинске комисије заказује састанак дисциплинске комисије.
На састанак комисије позива се писменим путем ученик против кога се води дисциплински поступак и обавезно родитељ, односно старатељ ако је ученик малолетан.
На расправу се позивају, када је то потребно сведоци и вештаци.
 
Члан 24.
Позив ученику, односно родитељу или старатељу мора се уручити благовремено, како би се ученик припремио за одбрану, а најкасније три дана пре дана одређеног за саслушање ученика.
 
Достављање позива, одлука и других писмена, врши се непосредно уручивањем ученику, односно његовом родитељу или старатељу, или препорученом пошиљком преко поште.
Члан 25.
Пре почетка расправе, председник Комисије утврђује да ли су присутна сва позвана лица.
 
Ако није дошао ученик против кога се води поступак, односно његов родитељ или старатељ ако је ученик малолетан, Комисија ће одлучити да ли ће се расправа одржати у њиховом одсуству или ће се одложити.
 
Уколико су лица из става 2. овог члана уредно позвана, а изостанке нису оправдали, расправа се може одржати у њиховом одсуству.
 
Приликом одлагања расправе уређује се, ако је могуће, дан и час када ће се расправа наставити.
Члан 26.
Расправа пред Комисијом почиње читањем захтева за покретање поступка због повреде обавезе ученика.
 
После читања захтева позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из захтева и да изнесе своју одбрану.
 
После изјаве ученика приступа се извођењу доказа ради утврђивања чињеница.
 
Комисија ће саслушати родитеља ученика по позиву директора школе.
Члан 27.
О раду на расправи води се записник, у који се уносе подаци за које председник сматра да су значајни за решавање дисциплинске ствари.
 
У заглављу записника мора се назначити орган који води расправу, састав органа, место и дан одржавања расправе, име и презиме ученика против кога се води поступак, родитеља, односно старатеља, име браниоца уколико га ученик има и час почетка расправе.
 
У записник се уноси и да ли је било приговора на састав Комисије, предлог за изузеће, каква је одлука о томе донета, да ли је прочитан захтев, исказ ученика, ток доказног поступка, имена сведока и вештака који су саслушани и њихови искази, предлози који су састављени и шта је по њима одлучено и друго.
 
 
Члан 28.
Исказ ученика, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе се у записник дословно. 
На крају се у записник уноси податак када је Комисија закључила расправу.
 
Записник потписује председник Комисије и записничар.
 
Члан 29.
У поступку утврђивања дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе ученика обавезно се прибавља писмена изјава психолога, односно педагога школе о личности ученика.
Члан 30.
Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере за тежу повреду обавезе ученика треба да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.
 
Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере, укор директора и строги укор наставничког већа потписује директор школе.
Члан 31.
Решење из члана 30. овог правилника доставља се ученику и родитељу, односно старатељу ученика у писменој форми, у року од три дана од дана доношења.
 
3. Смањење оцене из владања
Члан 32.
Оцене из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера.
Оцене из владања поправља се на предлог одељенског старешине, најкасније на крају класификационог периода, односно полугодишта, када ученик: показује позитивне промене у свом понашању, прихвата одговорност за своје поступке и коригује своје понашање након указивања на непримерено понашање, изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере и коригује своје понашање кроз појачани васпитни рад.
Члан 33.
Закључна оцена из владања за ученике од шестог до осмог разреда, утврђују се на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања извршавања обавеза и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката, а нарочито на основу односа према:
- школским обавезама,
- другим ученицима,
- запосленима школе у којима се остварује образовно-васпитни рад,
- изреченој васпитној или васпитно-дисциплинској мери и
- школској имовини и имовини других у којима се остварује настава.
Критеријуми за оцењивање владања од пет (примерно) до један (незадовољавајуће), саставни су део Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'', бр. 74/2011).
Члан 34.
Оцена из владања се поправља на предлог одељењског старешине када дође до позитивних промена у понашању ученика.
 
V - ПРАВНА ЗАШТИТА
Члан 35.
Васпитно-дисциплинске мере изричу се ученику за тежу повреду обавезе као и за учињену повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Изричу се након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђење одговорности.
Мере из става 1. овог члана изричу се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Члан 36.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у року од 3 дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из претходног става овог члана, у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.
Члан 37.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ који сматра да су повређена његова права утврђена законом, доношењем или недоношењем одлуке има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству просвете у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство просвете ће у року од осам дана од дана пријема захтева упозорити школу и дати примерен рок за отклањање повреде закона.
Ако школа не поступи по упозорењу из става 2. овог члана, Министарство просвете ће одлучити о захтеву.
 
VI - ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА
Члан 38.
О изреченим васпитно-дисциплинским мерама одељењски старешина води евиденцију у одговарајућој педагошкој документацији.
 
VII - МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
Члан 39.
Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Члан 40.
Кривица ученика за учињену штету школи мора бити доказана.
Ако кривица не буде доказана ученик неће бити одговоран за штету.
Члан 41.
Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је одговоран за део штете коју је проузроковао.
Члан 42.
Ако се за сваког ученика не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви једнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.
Члан 43.
Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор школе.
Директор школе ће покренути поступак за утврђивање штете и одговорности ученика за проузроковану штету, на основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања.
Члан 44.
Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се надокнађује утврђује посебна комисија коју чине три члана.
Комисију именује директор школе.
Члан 45.
Висина штете се утврђује на основу ценовника и књиговодствене вредности оштећене ствари, а уколико то није могуће комисија процењује штету уз помоћ стручњака.
Члан 46.
Директор доноси решење о висини штете, одговорности за штету и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року.
Члан 47.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској одговорности запослених бр. 029-393 од  11.03.2010. године. 
 
                                                                                                  Председник Школског одбора
                                                                              М.П.               _______________________
                                                                                                      Васа Гарача, дипл. ецц
 
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности је заведен под
 
деловодним бројем _________________ дана  ______________________године.
 
            Правилник је објављен на огласној табли школе дана ________________ године.
 
            Правилник је ступио на снагу дана ____________________ године.