Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Правилник о критеријуму за избор ђака генерације

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 029-390
Датум: 11.март 2010.г.
Р е с а в и ц а
                                               
                          На основу члана 57. ст.1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр.72/2009) и члана 34. Статута школе Школски одбор Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица, на предлог Наставничког већа – Записник дел.бр.014-387 од 11. марта 2010.г.   на седници дана 11. марта 2010.године, донео је
 
 
                                                     П Р А В И Л Н И К
                                     О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ
                                         ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
 
 
                                                    I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
 
                                                                Члан 1.
 
                        Овим Правилником уређује се критеријуми за избор ђака генерације на крају сваке наставне године.
 
 
                                                                Члан 2.
 
                        У Школи се на крају сваке школске године додељује посебна похвала
'' Ученик генерације ''.
                         Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и владању.
 
 
                                              II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
 
                                                               Члан 3.
                       
                        Похвала '' Ученик генерације '' додељује се ученику добитнику дипломе '' Вук Караџић '' с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним Статутом.
                           
                       
                                                               Члан 4.
 
                       Примерно владање кандидат за доделу похвале  ''Ученик генерације '' мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале                              
 
                                                             Члан  5.
 
                         Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете и признатих од стране тог министарства.
 
                        1)  За успех на школском такмичењу ученику припада:
                         -   за освојено прво место..... 3 бода;
                         -   за освојено друго место.....2 бода;
                         -   за освојено треће место.....1 бод.
 
                        2)  за успех на општинском такмичењу ученику припада:
                         -   за освојено прво место.......5 бодова;
                         -   за освојено друго место......4 бода;
                         -   за осовјено треће место.......3 бода.
 
                        3)  за успех на окружном такмичењу ученику припада:
                         -   за освојено прво место......10 бодова;
                         -   за освојено друго место......8 бодова;
                         -   за освојено треће место.......6 бодова.
 
                        4)  за успех на републичком такмичењу ученику припада:
                         -   за освојено прво место.......20 бодова;
                         -   за освојено друго место..... 18 бодова;
                         -   за освојено треће место.......15 бодова.
 
                        5)  за успех на такмичењу вишег ранга ученику припада:
                         -   за освојено прво место.......40 бодова;
                         -   за освојено друго место......30 бодова;
                         -   за осовјено треће место.......25 бодова;
                
 
                                                            Члан  6.
 
                         Одредбе предходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у области физичког васпитања, ликовне и музичке културе и техничког образовања.
 
                                                            Члан  7.
 
                         У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се број бодова сразмерно броју чланова тима или екипе од бодова утврђених у члану 5. овог Правилника.
 
 
 
                                          III. ПОСТУПАК ИЗБОРА
 
 
                                                            Члан  8.
 
                        Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.
                        Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика.
 
                      
                                                            Члан  9.
 
                       Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.
                       По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника ( један из старијих, а други из млађих разреда ).
                       Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале '' Ученик генерције ''.
                      У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће наставничком већу предложити да похвала '' Ученик генерације '' додели свим таквим ученицима.
                       У састав комисије не може ући наставник који предаје или је предавао неком од предложених кандидата, нити наставник код којег постоје разлози који доводе сумњу његову непристрасност приликом бодовања. 
 
           
                                                            Члан 10.
 
                      Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале '' Ученик генерације'' као и о награди за изабраног ученика.
                      Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.
 
           Члан 11.
 
                      Ученик генерације награђује се књигом.
                      Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог пригодног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.
           
                                                           
                                                                                               
                                                            
 
                                                IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 
                                                               Члан 12.
 
                          За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.
 
 
 
                                                               Члан 13.
 
                         Тумачење одредаба овог Правилника даје Школски одбор.
 
 
 
                                                               Члан 14.
 
                         Овај Пословник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе.
 
 
 
                                                                       ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА,
 
                                            M.П.                  __________________________________
                                                          Жељко Јовановић,дипл.инг.пп.заштите
 
 
 
 
                         Правилник је заведен под дел. бр. 028-390  од  11. марта 2010.године, 
 
објављен на огласној табли Школе дана 11. марта 2010.године, а ступио на снагу дана
 
19. марта 2010. године.
                                                                                        
 
                                                                                            СЕКРЕТАР ШКОЛЕ,
                                                                              __________________________________
                                                                                        Дејан Денић, дипл. правник