Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Правилник о мерама заштите

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 029-392
Датум: 11.03.2010.г.
Р е с а в и ц а
 
                         На основу члана 57. став 1. тачка 1), а у вези члана 42. став 1. Закона о основама Система  образовања  и  васпитања  (''Службени  гласник  РС'', бр. 72/2009)  и члана 34. Статута, Школски одбор Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица на седници од 11. марта 2010.године, донео је:
 
 
                                                    П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

               О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ

                     УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' РЕСАВИЦА
 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
     
         Члан 1.
            Овим правилником уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедности
ученика  Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица  ( у  даљем  тексту: Школа ), и  то:
 
 1. за време остваривања образовно-васпитног рада у згради Школе, школском дворишту и непосредној околини;
 2. за време одржавања рекреативне наставе, екскурзија, излета и сличних
активности које организује Школа.
 
                                                   Члан 2.
           У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере:
 1. свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне
самоуправе;
 1. дежурство наставника и помоћно-техничког особља;
 2. осигурање ученика;
 3. обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе;
 4. друге мере у циљу заштите и безбедности ученика, утврђене Законом и општим актом Школе;
 
                                                                     Члан 3.
             Ученици имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника: 
              1) од насиља, злостављања и занемаривања;
              2) од поступака других лица;
              3) од болести и повреда;
              4) од пожара, поплаве, елементарних непогода и других прирoдних појава које могу угрозити безбедност.
 
                                                                     Члан 4.
             У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављње и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика.
             Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.
             Занемаривање и намерно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.
             Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу – МУП-у Деспотовац и Центру за социјални рад у Деспотовцу, ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
             Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа, свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика; насилно понашање запосленог према ученицима, као и ученика према другим ученицима.
             Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоцијалног здравља и достојанства ученика.
             Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.
             У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог над другим учеником.
             Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
 
 
 
                                                                   Члан 5.
            Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривање Министарства просвете прописане су превентивне активности и поступања, као и процедуре у школи у одговору на насиље и злостављање ученика.
            Посебни протокол је обавезујући за све ученике, запослене, родитеље, односно старатеље ученика.
            На основу Посебног протокола, у складу са специфичностима рада, Школа је у обавези да у годишњем плану рада дефинише програм заштите ученика од насиља и да формира Тим за заштиту ученика од насиља. Чланове тима именује директор Школе.
            Чланови Тима треба да показују високу професионалност у раду, добре комуникативне способности, као и да у својој личној и професионалној биографији немају елемената насилног понашања.
            Ради ефикасности рада Тима, потребно је да сви у Школи буду информисани о томе ко су чланови тима и да њихова имена буду истакнута на видном месту.
            Организација рада тима и време у коме су обавезни да предузимају мере треба да буде у складу са радним временом Школе, тако да током радног времена Школе неко од чланова Тима буде на располагању.
 
 
 
                                                                 Члан 6.  
            Задаци Тима за заштиту ученика од насиља су:
 • учествовање у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • информисање и пружање основне обуке за све запослене у Школи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика;
 • организовање упознавања ученика, родитеља или старатеља и локалне заједнице са Општим протоколом за заштиту ученика од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом;
 • координирање израде и реализације програма заштите ученика од насиља (превентивне и интевентне активности);
 • организовање консултација у Школи и процењивање нивоа ризика за безбедност ученика;
 • праћење и процењивање ефеката предузетих мера у заштити ученика;
 • сарађивање са релевантним установама;
 • припремање плана наступа Школе пред јавношћу и медијима;
 • организовање евидентирања појава насиља;
 • прикупљање документације;
 • извештавање Стручних органа школе и Школског одбора.
 
                                                               Члан 7.
            Запослени у Школи (наставник, одељењски старешина, педагог, директор) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља.
             Тим за заштиту ученика од насиља прикупља документацију о случајевима насиља који захтевају његово укључење.
             Документацију о случајевима насиља, чува секретар школе као поверљиву документацију  трајне вредности.
 
                                                              Члан 8.
             За информисање о обавезама и одговорности проистеклих из Посебног протокола, као и за његову примену одговоран је директор школе.
 
 
                                                              Члан 9.
            Одељењске старешине и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају и отклањају.
 
                                                              Члан 10.
             Одредбе правилника обавезни су да поштују директор, запослени, ученици, родитељи, односно старатељи ученика и трећа лица која се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.
 
                                                              Члан 11.
            Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору или секретару Школе, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност ученика.
  
                                                               Члан 12.
            Посебна обавеза директора је да повремено, а најмање један пут месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбедности ученика.
            Провера из става 1. овог члана врши се без најаве.
                                                                     
                                                                Члан 13.
            У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности  ученика Школа сарађује са:
 1. Одељењем за друштвене делатности Скупштине општине Деспотовац;
 2. Министарством просвете – Школском управом у Јагодини;
 3. Министарством саобраћаја и телекомуникација;
 4. Министарством унутрашњих послова-одељење Деспотовац;
 5. Центром за социјалан рад Деспотовац;
 6. Министарством здравља.
 
 
    II - САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 
 1. Сарадња са Скупштином општином Деспотовац
 
                                                     Члан 14.
Школа води уредно евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних
ученика као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима које добија од надлежног органа.
Уколико ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, а школа не може да успостави контакт са родитељима  или старатељима ученика, са насталом ситуацијом упознаће се Скупштина општине Деспотовац – надлежна служба, у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуације у којој би се ученик налазио без заштите и надзора.
Школа спискове деце доспеле за упис у први разред добија од општине Деспотовац, чиме се остварује увид у број  уписане деце сваке школске године.
 
 1. Сарадња са Министарством просвете
 
                                                      Члан 15.
            У сарадњи са Министарством просвете и Школском управом - Јагодина, Школа се стара о примени Протокола о заштити деце од насиља, деловањем Стручних тимова за превенцију и спречавање насиља и слањем редовних месечних извештаја о регистрованим случајевима насиља и преузетим мерама за спречавање и превентиву истог, као и да сви облици васпитно-образовног рада теку без застоја и проблема, да свеукупни односи учесника наставног процеса буду такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и насиља.
 
 
 1. Сарадња са Министарством саобраћаја и телекомуникација
 
                                                                    Члан 16.
           Уз помоћ надлежних служби Министарства саобраћаја и телекомуникација, Школа се стара да саобраћајна сигнализација у околини Школе буде постављена на начин на који ће се обезбедити максимална безбедност ученика приликом доласка и одласка из Школе.
          Ово организовати преко Полицијске станице - Деспотовац.
 
 
 1. Сарадња са Министарством унутрашњих послова
 
         Члан 17.
            Овај вид сарадње одвија се првенствено кроз свакодневни обилазак Школе и околине од стране патроле Полицијске станице - Деспотовац, ради контролисања услова за несметан рад Школе и спречавања наставника потенцијалних проблема.
            Школа, такође, остварује сарадњу са надлежним инспекторима службе за малолетничку деликвенцију, којима се пријављује свака ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до деликвентног понашања, како би се спречила на време и тиме остварила безбедност других ученика Школе.
            У време ван наставних активности везаних за Школу (екскурзије, излети, рекреативна настава и слично) Школа је у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика како би радници МУП-а обављали преглед ангажованих аутобуса и старали се о безбедности ученика за време трајања путовања.
            Од надлежних органа Управе саобраћајне полиције Школа ће тражити да се обезбеди појачана контрола саобраћајница у околини Школе, а у сарадњи са њима Школа ће серијом предавања и приказивања филмова о понашању деце у саобраћају и познавању саобраћајних прописа подизати ново образовања ученика у овом смислу.
 
 
 1. Сарадња са Центром за социјални рад
 
          Члан 18.
            Педагошко-психолошка служба Школе, у сарадњи са одељењским  старешином,
остварује увид у породичне прилике, кад уочи промене у понашању и учењу ученика и у
случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћа се Центру за социјални рад Деспотовац, у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученику.
 
 1. Сарадња са Министарством здравља
 
                                                                      Члан 19.
            Овај вид сарадње подразумева санитарне прегледе запослених, организовање санитарних курсева за запослене пре свега помоћних радница сервирки у сарадњи са Санитарном инспекцијом Министарства здравља, као и организовање систематских прегледа и вакцинација ученика у сарадњи са Домом здравља у Деспотовцу и Здравственом станицом у Ресавици.
                                     
 
III - ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У ЗГРАДИ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОМ         ДВОРИШТУ
 
 
                                                                     Члан 20.
           Заштита и безбедност ученика од других лица обухвата:
 1. заштиту и безбедност живота и тела;
 2. заштиту и безбедност од сексуалног и других врста узнемиравања и злостављања;
 3. заштиту и безбедност од дискриминације;
 4. заштиту и безбедност од повређивања психичког интегритета личности (вређање,понижавање и слично).
                                                           
 
                                                        Члан 21.
           Дежурство у Школи изводе дежурни наставници (које одреди директор) и помоћно –техничко особље , у складу са процесом наставе.
            Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка последњег часа.
 
 
                                                                     Члан 22.
            Школа ради у преподневној смени и сваког дана има три дежурна наставника.По један наставник дежура на сваком спрату, контролишу двориште и кухињу.
            Издвојена одељења имају по два дежурна наставника.
 
 
                                                                     Члан 23.
            Дежурни наставници обавезни су да на дежурство дођу 30 минута пре почетка наставе  и воде рачуна о благовременом почетку наставе.
            У случају недоласка неког наставника у Школу, обавештава управу Школе, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене. Решавају евентуалне конфликте међу ученицима и брину о њиховој општој безбедности у Школи. Све промене уписује у књигу дежурства и о томе обавештавају директора Школе, или руководиоца смене.
            Дежурни наставник обавезан је да контролише просторију ђачке  кухиње (где се дели ужина ученицима) за време великог одмора, и да зна и упише у књигу шта су ученици доручковали у кухињи.
 
 
                                                                   Члан 24.
            Дежурни наставници обавезни су да на дежурство дођу 30 минута пре почетка наставе, да обављају дежурство у делу Школе предвиђеном распоредом дежурства, о свим уоченим променама обавештавају директора или руководиоца смене и омогућују безбедан улазак и излазак ученика из Школе.
 
 
                                                                   Члан 25.
            У периоду лепог времена дежурни наставници, за време великог одмора заједно са ученицима излазе у двориште и старају се о одржавању реда приликом изласка и уласка ученика у школску зграду.
 
 
                                                                   Члан 26.
            Сви наставници на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу (кабинет) тек пошто из њега испрате све ученике.
 
 
                                                                    Члан 27.
            Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја свих активности.
 
 
                                                                    Члан 28.
            Директор школе одговоран је за израду распореда дежурства и контролу његовог извршавања.
 
                                                                    Члан 29.
            Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом радном месту и не удаљава се  са њега без дозволе директора или дежурног наставника. У сарадњи са дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у Школу и прати њихово кретање у школској згради.
           Помоћно особље и мајстор проверавају сваког јутра исправност просторија и санитарних чворова.
 
                                                                     Члан 30.
            Помоћно-техничко особље дужно је да се стара о томе да за време трајања часа улазна врата Школе буду под сталним надзором, да дозволи улазак лицима чији је долазак у Школу најављен улазак, а осталима тек по одобрењу директора.
 
 
                                                                     Члан 31.
            Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и повреда, Школа:
 1. води бригу о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;
 2. води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и ученика;
 3. предузима мере у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и о томе обавештава родитеље, односно старатеље;
 4. обавештава родитеља да је ученику, чије је здравствено стање може да представља опасност за друге ученике, забрањен долазак на наставу и дуге активности у Школи, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји.
 
 
 
 
 
 
                                                                   Члан 32.
            Ученика чије је здравствено стање, према налазу надлежног органа, представља опасност за остале ученике, родитељи не смеју слати на наставу нити друге активности у организацији Школе.
 
                          IV - ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА
 
                                                                  Члан 33.
            Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) које се могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање.
            Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајуће организације, како би родитељ, уплатом премије осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу ( у Школи, код куће, на путу, екскурзији, летовању и слично), односно да Школа закључи уговор за ученике који уплате премију.
 
 
                                                                  Члан 34.
            Школа ће на Савету родитеља упознати родитеље са понудама о осигурању које су стигле у Школу и посредоваће између њих и осигуравајуће компаније за коју се они определе, односно закључиће осигурање за ученике који се определе да буду осигурани.
 
 
 
V - ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА, ПОЖАРА, УДАРА ГРОМА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
 
 
                                                                 Члан  35.
            У циљу заштите деце и запослених у Школи се спроводе мере заштите од пожара предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност Школе довољним бројем ватрогасних апарата, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности и редовну контролу обучености запослених у сарадњи са Управом противпожарне полиције и Ватрогасним друштвом  Деспотовац или ''Рембас'' Ресавица.
 
 
                                                                 Члан 36.
            Сви запослени у Школи су упознати да одредбама о заштити од пожара и обавезни су да га примењују.
 
                                                                  Члан 37.
            Школа је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од стране овлашћених организација и да поседује уредну документацију  о томе.
            Евентуалне недостатке ће отклањати у најкраћем могућем року.
 
 
                                                                  Члан 38.
            Домар школе је одговоран за то да сва водоводна и канализациона инсталација функционише нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем могућем року отклања мање кварове на водоводним инсталацијама. За санирање већих кварова ће се постарати, у сарадњи са директором и секретаром школе, да се ангажује одговарајућа служба.
 
 
                                                                  Члан 39.
           Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар проверава исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност.
 
                                                                  Члан 40.
           Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот и здравље ученика.
 
 
 
VI – ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА НА ИЗЛЕТУ, ЕКСКУРЗИЈИ ИЛИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И СЛИЧНИХ АКТИВНОСТИ
 
 
                                                                 Члан 41.
           Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзије, наставе у природи и сличних активности с ученицима, Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активности која се организује.
 
 
                                                                 Члан 42.
           Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика односи се нарочито на:
 1. поседовање одређене лиценце за рад;
 2. кадровску и техничку опремљеностт за организовање путовања ученика;
 3. кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у коме су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта)
 4. квалитет исхране ученика,
 5. обезбеђеност медицинске помоћи за ученике.
 
 
 
                                         VII  - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
 
                                                                Члан 43.
            Према члану 159. став 2. тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања, средства за спровођење заштите и безбедности ученика прописаним овим Правилником, обезбеђује се у буџету јединице локалне самоуправе.
 
 
                                                     VIII -  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
                                                                 Члан 44.
            Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.
 
                                                                 Члан 45.
            Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика дел.бр.029-430 од 16.09.2003.године.
 
 
 
 
                                                                                             Председник Школског одбора
                                                                   М.П.           _________________________________
                                                                                      Жељко Јовановић,дипл.инг.пп.заштите 
 
     
 
             Правилник је заведен под дел.бр. 029-392  дана   11.марта 2010.године,
 
објављен на огласној табли Школе дана  11. марта 2010.године, а
 
ступио на снагу дана  19. марта 2010. године.
 
                                       
                                                                                                   Секретар школе,
                                                                                     __________________________________
                                                                                          Дејан Денић, дипл.правник