Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Правилник о понашању у Школи

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 029-394
Датум: 11.03.2010.г.
Р е с а в и ц а
 
 
 
                        На основу члана 57. a у вези члана 43. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС, бр.72/2009) и члана 34. Статута, Школски одбор Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица на седници од   11.  марта  2010. године, донео је
 
 
                                                          ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
                                                                  У  ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ
 
                                                                   I - ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ
 
                                                                               Члан 1.
                        Овим правилима понашања у Основној школи ''Вук Караџић'' Ресавица ( у даљем тексту: Правила) уређују се односи ученика, запослених, родитеља и трећих лица.
 
                                                                               Члан 2.
                        Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља и трећих лица и доприноси повећању угледа Школе.
 
                                                                    Члан 3.
                        У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља ученика.
 
                                                                                 Члан 4.
                        Запослени у Школи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи.
 
                                                                     II  - ПРАВА  УЧЕНИКА
 
                                                                                 Члан 5.
                        Права ученика у Школи остварују се у складу са потврђеним међународним уговором, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а Школа, односно сви запослени су дужни да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на:

 1. квалитетан образовно-васпитни рад;
 2. уважавање личности;
 3. подршку за свестран развој личности;
 4. заштиту од дискриминације, насиља и занемаривања;
 5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 6. информације о његовим правима и обавезама;
 7. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
 8. слободу удруживања у различите групе,клубове и организовање ученичког парламента;
 9. учествовање у раду органа школе ( школски одбор и савет родитеља);
 10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у образовно – васпитном просецу уколико права из тачке 1) до 9) овог члана нису остварена;
 11. остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање Школе према ученику када повреди утврђену обавезу;
 12. изостајање из Школе у оправданим случајевима, поред случајева спречености за похађање наставе због повреде или болести.
 
                                                                               Члан 6.
                        Ученик и његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору школе у случају повреде права из члана 5. став 1. Правила понашања или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
                        Директор школе је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником,  његовим родитељем  и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
                        Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика из ових Правила и Закона.
 
 
                                                  III – ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА
 
                                                                               Члан 7.
                        Ученици имају обавезу:
 1. да редовно похађају наставу и извршавају  школске обавезе;
 2. да поштују школска правила, одлука директора, наставника и органа школе;
 3. да раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прате сопствени напредак и извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 4. да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање, без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 5. да не ометају извођење наставе и не напуштају час без претходног одобрења наставника;
 6. да поштују личности других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 7. да благовремено правдају изостанке са часа и из школе;
 8. да чувају школску имовину и негују чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 9. да се старају о очувању животне средине и понашају у складу са правилима еколошке етике;
 10. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима или трећим лицима обраћају дежурном маставнику или одељењском старешини, а по потреби педагогу школе и другим лицима запосленим у Школи;
 11. да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
 12. да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима, родитељима и трећим лицима;
 13. да се пристојно одевају;
 14. да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији;
 15. да за време васпитно-образовног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
 16. да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања васпитно-образовног рада ван зграда Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и Школе, не носе оружије или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља и трећих лица, или се може нанети материјална штета;
 17. да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;
 18. да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;
 19. да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске нетрпељивости;
 20. да поштују забрану политичког организовања и деловања;
 21. да извршавају и друге обавезе које су утврђене Законом и Статутом школе.
 
                                                                              Члан 8.
                        Ученици су обавезни да буду у школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.
 
                                                                   Члан 9.
                        Пет минута пре почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да, разврстани по одељењима, буду спремни за улазак у Школу у складу са налогом дежурног наставника.
                        За време хладног или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном холу.
 
                                                                   Члан 10.
                       На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према својим учионицама.
                       У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици треба да буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.
 
                                                                    Члан 11.
                        Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, него у пратњи дежурног ученика одлазе да присуствују часу.
 
                                                                    Члан 12.
                        По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.
                        Ученици путници могу, за време хладног или кишовитог времена по завршетку школских обавеза, да у школској библиотеци сачекају долазак превоза до куће, уз поштовање правила понашања у школи.
 
                                                                     Члан 13.
                        Редар је обавезан да буде у учионици најмање 20 минута пре почетка наставе.
                        Одељењски старешина сваке недеље одређује по два редара.
                        Обавезе редара:
 1. проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;
 2. извештава наставнике о одсутним ученицима;
 3. чува личне предмете, књиге и прибор ученика;
 4. пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, ученика или запослених лица;
 5. обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика или других лица.
 
 
                                                                    Члан 14.
                        Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање 20 минута пре почетка наставе у смени.
                        Дежурство се обавља у улазном холу Школе.
                        Ученици су ослобођени наставе за дан на који обављају дежурство.
                        Дежурство обавља један ученик VII или VIII разреда које на предлог одељењског старешине одређује директор Школе.
                        Обавезе дежурног ученика:
 1. евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу, уписивањем хихових личних података и циља доласка;
 2. ученике који су закаснили на наставу прати до учионице;
 3. звони за улазак у Школу, као и за почетак и крај часа;
 4. уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Школи и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора или секретара Школе.
 5. Ради испуњавања својих обавеза, сарађује са директором, секретаром,  педагогом, дежурним наставником и другим лицима заполеним у Школи.
За дежурног ученика не може бити предложен ученик који има једну или више недовољних оцена или смањену оцену из владања.
        
 
                                           Члан 15.
                        Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом.
                        Ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера за лакше повреде обавеза ученика у складу са општим актом школе, а за теже – у складу са посебним законом и Статутом школе.
                        Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреду обавезе учињене у току текуће школске године.
 
                                                                                Члан 16.
                        Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе, односно по истеку школске године у којој је повреда учињена.
 
                                                                                Члан 17.
                        Ученик, родитељ, односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик причини школи, намерно или из крајње непажње.
                        Ученик, родитељ, односно старатељ  је дужан да надокнади штету.                            
 
 
 
 
                    IV -  ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 
                                      Члан 18.
Сви запослени су обавезни:
 1. да редовно и на време долазе на посао.
 2. да савесно обављају послове свог радног места,
 3. да благовремено обавештавају директора или секретара школе о спречености за рад,
 4. да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика или других лица,
 5. да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика,
 6. да пријављују директору школе или Школском одбору кршење права ученика,
 7. да долазе на посао прикладно одевени,
 8. да пре или за време рада не узимају алкохол или друга средства која утичу на способност за рад,
 9. да не пуше ван просторија одређених за пушење,
 10. да не уносе у школу или школско двориште оружије или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља и трећих лица или се може нанаети материјална штета,
 11. да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада,
 12. да не оштећују имовину Школе, ученика, заспослених, родитеља и трећих лица,
 13. да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе,
 14. да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни потрошни материјал без одобрења директора или секретара школе,
 15. и да испуњавају све обавезе предвиђене законом, Статутом и општим актом Школе.
 
 
                                                                  Члан 19.
                                Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа.
                                Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 30 минута пре почетка наставе у смени.
 
                                                                   Члан 20.
                                Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора.
 
                                                                   Члан 21.
                               Дежурни наставник:
 1. стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради и школском дворишту,
 2. предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности,
 3. издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду,
 4. ради испуњавања својих обавеза, сарађује са директором, секретаром и другим лицима запосленим у Школи.
 
                                       Члан 22.
                              Дежурство се обавља у улазном холу, у приземљу, спрату и продуженом боравку и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.
                              Главни дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставника и о томе води евиденцију.
                              Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика.
 
                                       Члан 23.
                              Домар школе је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима школе или користи одмор у току дневног рада, дежура испред просторија у којима обавља свој рад.
 
                                                                    Члан 24.
                               Спремачице и друге помоћне раднице су обавезне, да пре и после одржавања хигијене у просторијама у којима се одвија рад наставника и других запослених, дежурају у холу, приземљу, спрату и продуженом боравку Школе, односно испред просторија у којима одржавају хигијену.
                               За време у које спремаћице и друге помоћне раднице, користе дневни одмор или су из других разлога одсутне са свог радног места, друге спремачице предузимају надзор над њеним радним местом, у складу са распоредом који утврђује директор.
 
                                                                     Члан 25.
                               Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора или секретара Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.
 
 
                                            V - ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И
                                               СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
 
                                       Члан 26.
                              У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица по основу: основу расне, националне, етичке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења, као и подстицање или неспречавање таквих активности.
                             Под дискриминацијом лица и групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прокривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштања чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
 
 
                                                                                 Члан 27.
                                         У школи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика и запослених.
 
 
                                                                    Члан 28.
                             У школи није дозвољено физичко кажњавање и вређање личности ученика и запослених, нити такво кажњавање којим се повређује њихов психички интегритет.
                             Према ученицима који чине повреде обавеза ученика могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом,  Статутом школе или општимм актом Школе.
 
                                                                    Члан 29.
                              У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора школе за те сврхе.
 
 
                                          VI  - ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА И ТРЕЋИХ ЛИЦА
 
                                                                                Члан 30.
                        Родитељи ученика и трећа лица обавезни су да поштују правила понашања и друге опште акте Школе.
 
                                                                    Члан 31.
                       Родитељи и трећа лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима који се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.                     
 
                                                                    Члан 32.
                        Није дозвољено да родитељи и трећа лица ометају рад и рад у Школи.
 
                                                                                Члан 33.
                        Забрањује се родитељима и трећим лицима улазак у учионице и ометање извођења наставе.
                        Родитељи могу обављати посете одељенским старешинама и наставницима за време великог одмора.
 
                                                                                 Члан 34.
                        Забрањује се родитељима и трећим лицима да долазе у Школу под дејством алкохола.
 
                                                                                 Члан 35.
                        Родитељи и трећа лица су у обавези да се пријаве дежурном ученику када дођу у школу.
 
                                                                      Члан 36.
                       Родитељи имају и следеће обавезе:
 1. да благовремено правдају изостанке свог детета;
 2. да на позив органа Школе, директора или секретара Школе, педагога, одељењског старешине и наставника дођу у Школу;
 3. да редовно измирују новчана дуговања према Школи;
 4. да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;
 5. да учествују у раду органа Школе чији су чланови;
 6. да испуњавају све обавезе предвиђене законом, Статутом школе.
                       
 
                                                                                 Члан 37.
                        Одељенске старешине дужне су да на родитељским састанцима упознају родитеље са одредбама ових Правила понашања.
 
                                                                       
 
                                                               VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
                                                                                   
                                                                                 Члан 38.
                        За све што није регулисано овим Правилима примењиваће се Закон и Статут школе.
                                                                                  Члан 39.
                        Ова Правила ступају на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе.
                    
                                                                      Члан 40.
                        Даном ступања на снагу ових правила понашања, престаје да важе правила понашаеа у Школи дел.бр.029-677 од 25.11.2003.године
 
 
                                                                                                            Председник Школског одбора,
 
                                                                   M.П.              _________________________________
                                                                                         Жељко Јовановић,дипл.инг.пп.заштите
 
 
 
                       Правила су заведена под дел.бр.  029-394  од   11.  марта  2010.године,
 
објављена су на огласној табли Школе дана  11.   март  2010.године, а
 
ступила су на снагу дана  19. март  2010.  године.
 
                
 
                                                                                                   Секретар школе,
 
                                                                                  _______________________________
                                                                                          Дејан Денић, дипл. правник