Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Правилник о раду ђачке кухиње

Република Србија
ОШ ''Вук Караџић''
датум: 11.03.2010.
број: 029-391
Р е с а в и ц а
                                       
                               На основу чланова 34. Статута и одлуке Савета родитеља од 
22. фебруара 2010.године, Школски одбор Основне школе ''Вук Караџић'' у Ресавици на седници одржаној  11. марта 2010.године,  донео је:
 
П Р А В И Л Н И К
О РАДУ ЂАЧКЕ КУХИЊЕ
 
                                      1.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
               Члан 1.
Овим правилником уређује се начин рада ђачке кухиње Основне школе''Вук Караџић'' у Ресавици (у даљем тексту:ђачка кухиња).
 
   Члан 2.
Ђачка кухиња ради у саставу Школе у складу са овим правилником, Статутом, другим законским прописима и одлукама Савета родитеља и Школског одбора.
 
                                       2. НАЧИН РАДА ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ
 
    Члан 3.
            Савет родитеља доноси одлуку о усвајању норматива,стандарда и јеловника као и о висини накнаде за исхрану у ђачкој кухињи.
 
                                                                Члан 4.
            Одељенске старешине утврђују бројно стање ученика свог одељења, сакупљају новац и предају на благајни школе.
            Бројно стање ученика свог одељења пријављују координаторима за разредну и предметну наставу.
            Координатори сакупљено бројно стање пријављених ученика и најкасније до 30-тог у месецу за наредни месец предају раднику који буде овлашћен од стране директора школе.
            Радници школе имају право да користе ужину у ђачкој кухињи под истим условима као и ученици.
            Радници школе пријављују се уписивањем на списак који је истакнут на огласној табли у наставничкој канцеларији.
            Накнада за коришћење ужине радницима школе биће обустављена преко платног списка.
Члан 5.
            Овлашћени радник, на основу бројног стања врши требовање намирница у свему према усвојеном нормативу и спроведеној јавној набавци и уговора са изабраним понуђачем.
Члан 6.
            Требовање се врши искључиво овереном и потписаном наруџбеницом.
 
Члан 7.
            Наруџбеницу оверава координатор кога овласти директор школе.       Наруџбеница мора бити заведена у деловодни протокол, уписан датум издавања, назив понуђача, читко исписан назив робе, јединицу мере, количину, оверена печатом школе и потписан од стране лица из става 1. овог члана.
            Наруџбеница се издаје у три примерка од којих један остаје у деловодном протоколу, једну задржава овлашћено лице са уписаним ценама понуђача, а једна остаје код понуђача који је обавезан да све сукцесивно добијене наруџбенице врати Школи уз фактуру на крају месеца.
 
                                                                Члан 8.
            Ако се утврђивањем исправности докумената од стране ликвидатора  и шефа рачуноводства фактура не слаже са наруџбеницама ,било у јединици мере или цене понуђач је обавезан да исту усагласи са поруџбеницама.
            Тек по усаглашавању рачуноводство врши исплату фактуре у уговореном року.
            Исправност фактуре оверавају,шеф рачуноводства Школе,овлашћени координатор у својству ликвидатора као и овлашћено лице.
 
 
                              2. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЂАЧКЕ КУХИЊЕ
 
  Члан 9.
              Ђачка кухиња финансира се из:

  • Буџета општине,за материјалне и транспортне трошкове,
  • Буџета Министарства просвете и спорта за личне дохотке радника и друга примања према колективним уговорима,
  • Из средстава родитеља ученика за вредност намирница.
 
  Члан 10.
            Савет родитеља доноси одлуку о месечној висини цене ђачке кухиње.
            Предлог цене Савету родитеља даје координатор кога одреди директор школе на основу: броја дана,цене намирница,норматива и јеловника.
 
                                                             Члан 11.
            Одељенски старешина прикупља новац од ученика ,према пријављеном бројном стању и предаје на благајни Школе,уз списак ученика најкасније до 5-тог у месецу.
            Списак ученика који се хране у ђачкој кухињи обавезно мора садржати:
редни број,име и презиме ученика,ознаку разреда и одељења,својеручни потпис одељенског старешине.
 
                                                            Члан 12.
            Благајник школе по пријему новца и списка издаје одељенском старешини признаницу која мора садржати: датум предаје, редни број признанице, име и презиме одељенског старешине.
                                                            Члан 13.        
            Ако се утврди разлика између пријављених и списка за уплату  одељенски старешина је дужан  да усагласи настале промене најкасније до 10-ог у месецу.
 
                                                            Члан 14.
Савет родитеља доноси одлуку о евентуалном остатку средстава (због болести ученика ,одсуства и др.).
            Својом одлуком Савет родитеља може усмерити средства на побољшање материјалних услова рада ђачке кухиње – наменски или умањити износ накнаде за наредни месец за износ који је остао неутрошен.
                                                                       
 
                      4. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О РАДУ ЂАЧКЕ КУХИЊЕ
                                                                       
Члан 15.
            Све послове везане за потребе ђачке кухиње води административни радник школе.
            Рачуноводствено-финансијске послове води шеф рачуноводства школе.
            Благајник школе прима новац од одељенских старешина и исти уплаћује на рачун школе у складу са Правилником о финансијском пословању.
            Овлашћено лице врши набавку намирница према нормативу и усвојеном јеловнику,издаје сервиркама робу на обрасцу ''Oтпремница''.
            По пријему фактуре овлашћено лице све налоге ставља као прилог уз фактуре за набављене намирнице. Налози се количински и вредносно морају подударати са испостављеним фактурама.
 
                                                            Члан 16.
            Налог из предходног члана мора садржати:
  • датум издавања,
  • редни број налога,
  • назив робе,
  • јединицу мере,
  • количину,
  • потпис издаваоца и
  • и потпис примаоца.
 
Члан 17.
            За исправност и чување требованих намирница одговорна је сервирка школе.
                                                            Члан 18.
            Сервирка се мора обавезно подвргнути санитарном прегледу.
 
 
5. ПРИПРЕМА ХРАНЕ,СЕРВИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
 
                                                            Члан 19.
Ужине послужују сервирке у свему према захтевима законских прописа и санитарно- техничким прописима о припремању и дистрибуцији хране.
            Сервирке су одговорне за хигијенску исправност намирница,хигијену кухиње,трпезарије и осталих просторија у саставу кухиње инвентара и опр
 
 
                                6.НАЧИН ДИСТРИБУЦИЈЕ ХРАНЕ
 
                                                            Члан 20.
            У матичној школи дистрибуција се врши у ђачкој трпезарији у присуству  дежурног наставника према броју пријављених ученика.
            Храну ученицима дистрибуирају  сервирке у свему према усвојеном јеловнику и нормативу.
                                                            Члан 21.
            Дистрибуција намирница за истурена  одељења врши се од добављача  у прописаној опреми и инвентару који мора да задовољава све санитарно-техничке услове дистрибуције хране.
                                                            Члан 22.
                        Намирнице се издају на основу отпремнице у свему према члану 16.овог Правилника.
 
                           7. БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА У ВРЕМЕ УЖИНЕ
 
                                                            Члан 23.
            За безбедност ученика за време ужине одговорни су: дежурни наставници у трпезарији,а за исправност инвентара и опреме домари школе.
            За безбедност ученика у истуреним одељењима одговорни су одељенске старешине и помоћно – техничко особље у тим одељењима.
 
                                                            Члан 24.
            Најстрожије се забрањује уношење других намирница које нису сервиране  у ђачкој трпезарији (купљених,донетих од куће,поклоњених од других ученика или радника школе).
 
 
                 8. ПОСТУПАК СА ОСТАЛОМ И ОТПАДНОМ ХРАНОМ
 
                                                            Члан 25.
            Остатак хране и отпадна храна по завршеној ужини одлаже се у корпе за отпатке које се налазе у трпезарији.
            Отпадна храна продаје се заинтересованим лицима путем јавне лицитације или јавног надметања на почетку школске године.
 
                                                              Члан 26.
            Лицитацију или јавно надметање води комисија коју Решењем образује директор школе.Комисија одређује почетну цену.
 
                                                               Члан 27.
            Лицитација или надметање расписује се за период трајања наставне године односно од 1.септембра до 30.јуна наредне године.
 
                                                               Члан 28.
            Са лицем које је изабрано на лицитацији или јавном надметању закључује се уговор.         
                                                               Члан 29.
            Средства од продаје отпадне хране морају се утрошити искључиво и наменски за побољшање материјалних услова рада ђачке кухиње.
 
                                    9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 30.
            Ступањем на снагу овог Правилника сва одговорна лица дужна су да поступају у свему према одредбама овог Правилника.
 
Члан 31.
            Не придржавање одредаба овог Павилника подлеже дисциплинској одговорности.
            У тежим случајевима одговорна лица подлежу кривичној одговорности.
 
Члан 32.
            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и истицања на огласној табли школе.
                                                                Члан 33.
             Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о раду ђачке кухиње дел.бр.029-1036 од 30.10.2008.године.
 
Члан 34.
            За све што није предвиђено овим Правилником примењиваће се одредбе важећих законских прописа.
 
                                                                                   Председник Школског одбора,
                                                      M.П.               _______________________________
                                                                             Жељко Јовановић дипл.инг.пп.заштите
 
 
            Правилник је заведен под дел.бр. 029-391  од   11. марта 2010.године,
 
објављен на огласној табли Школе дана 11. март 2010.године, а ступио на снагу
 
дана  19. марта  2010.године
 
 
Секретар школе,                                                                           ___________________________
                                                                                        Дејан Денић, дипл. правник