Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Предлог Правилника о заштити од пожара

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број:
Датум:
Р е с а в и ц а
 
                На  основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009), члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр.72/2009 и 52/2011) и члана 34. Статута (бр.037-099 од 04.02.2010.год. и измена и допуна бр.02-2014 од 15.12.2011.год.), Школски одбор Основне школе ''Вук  Караџић'' Ресавица на седници од  __________________________ године, доноси
 
 
                                             П Р А В И Л Н И К

                                   О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

                            Основне школе ''Вук Караџић'' - Ресавица
                                                         
 
                                                   Основне одредбе
 
                                                            Члан 1
                 Овим правилником у ОШ ''Вук Караџић'' - Ресавица (у даљем тексту: Школа) уређују се: организација заштите од пожара; мере заштите од пожара којима се отклања или смањује опасност од настајања пожара; оспособљавање лица за заштиту од пожара, обавезе и обука запослених за спровођење мера заштите од пожара, евакуација запослених у случају настанка пожара и друго.
                       
                                                            Члан 2
                  Заштита од пожара је скуп мера и радњи које се примењују у Школи ради спречавања избијања, ширења и гашења пожара.
 
 
                                                            Члан 3
                  Заштита од пожара организује се и спроводи непрекидно у објекту Школе, у складу са Законом о заштити од пожара (у даљем тексту: Закон), другим прописима и овим Правилником.
 
 
                                Организација заштите од пожара и експлозије
 
                                                            Члан 4
                  У циљу отклањања узрока пожара, спречавања избијања, ширења и гашења пожара, спасавања људи и имовине угрожених пожаром у просторијама Школе, као и просторима око њих, примењују се следеће мере заштите од пожара:
 
 
______________________________________________________________________________
                                                 Правилник о заштити од пожара                                                         1
                                          Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици______________________
 
1) при пројектовању и извођењу радова на адаптацији и/или реконструкцији на постојећој грађевини и грађевинским деловима, односно пројектовању и изградњи нових грађевина и грађевинских делова, као и у уградњи уређаја и опреме у њима, примењују се законом прописани технички нормативи и стандарди заштите од пожара;
 
2) објекат мора бити снабдевен хидрантима, апаратима и другом прописаном опремом и уређајима за гашење пожара, у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;
 
3) електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у објекту морају се извести у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;
 
4) опрема, инсталације и уређаји из тач. 2) и 3) овог става морају се контролисати и одржавати у исправном стању ради правилне употребе, односно функционисања;
 
5) у циљу смањења ризика од избијања пожара, све радње поступци и процеси који су уређени прописма или подлежу обавезујућим стандардима морају се спроводити у складу са тим прописима и стандардима.
 
6) ради делотворног реаговања у случају избијања пожара, обезбеђују се несметани пролази и одговарајућа растојања између запаљивог материјала и потенцијалних узрочника пожара (извори енергије и др.);
 
7) на тавану школске зграде забрањено је држање било каквог материјала и опреме, изузев опреме и средстава за гашење пожара;
 
8) у просторијама Школе не смеју се употребљавати решои, грејалице, електрични радијатори и други слични термо-електрични апарати и грејна тела, изузев у посебно опремљеним просторијама за ту намену и уз предходно прибављену сагласност лица задуженог за послове противпожарне заштите;
 
9) обавезно је искључивање термо-електричних апарата, уређаја и других грејних тела после употребе;
 
10) прилазни путеви, улази, излази пролази и степеништа у школској згради морају бити увек слободни за несметан пролаз;
 
11) за обележавање излаза у случају опасности и прве помоћи користе се ознаке прописане правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду (''сл. гласник РС'', бр. 95/2010);
 
12) рад са запаљивим материјама и вршење других пожарно опасних радњи изван просторија које су за такве радње намењене, може се дозволити само под условом да су предузете одговарајуће мере заштите од пожара;
______________________________________________________________________________
                                                  Правилник о заштити од пожара                                                             2
                                     Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици_______________________
 
13) уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара могу да се користе само ако одговарају важећим стандардима, односно уколико су снабдевени одговарајућим атестом и морају да се одржавају у исправном стању и о томе води уредна евиденција;
 
14) уређаји, опрема и средствства за гашење пожара постављају се у школској згради на приступачна, видљива и прописно обележена места и могу да се користе само за потребе локализовања и гашења пожара;
 
15) опрема за гашење пожара која се користи у Школи мора испуњавати захтеве за означавање локације и идентификацију опреме за гашење пожара прописане Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду.
 
 
                                 Лица оспособљена за послове заштите од пожара                                 
           
                                                                  Члан 5
                Лице стручно опособљено за спровођење заштите од пожара је домар (мајстор) Школе и има следеће дужности:
 
1) спроводи превентине мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;
 
2) редовно контролише функционисање уређаја за гашење пожара и у случају неисправности одмах преузима потребне мере за спречавање нежељених последица и довођење уређаја у исправно стање;
 
3) утврђује број и размештај противпожарних апарата и друге опреме, контролише њихову исправност и преузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција;
 
4) учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите од пожара и, после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у задатак;
 
5) непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и недостатака, због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, без одлагања налаже или предлаже руководиоцу из става 3. овог члана хитно отклањање уочених неправилности или забрану рада;
 
6) учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запсолених и у практичној провери њихових знања из области заштите од пожара;
 
7) редовно извештава руководиоца из става 3. овог члана о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;
 
______________________________________________________________________________
                                                Правилник о заштити од пожара                                                           3
                                           Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици___________________________
 
8) прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области и, у складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара;
 
9) предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима;
 
10) води прописане евиденције и
 
11) обавља и друге послове из области заштите од пожара.
 
                  Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара решењем одређује директор школе.
 
                  Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара за свој рад, као и вршење дужности из става 1. овог члана одговорно је директору Школе.
 
                  За послове превентивних мера заштите од пожара Школа може ангажовати привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава прописане услове и има овлашћење Министарства за обављање ових послова.
 
 
                                                                Члан 6
                  Лице запослено на пословима заштите од пожара:
 
1) за време рада обилази објекат, просторије, постројења, уређаје и инсталације, а посебно места где постоји већа могућност избијања пожара, и о уоченим недостацима одмах извештава секретара школе и истовремено предузима све потребне мере ради спречавања
настајања нежељених последица;
 
2) контролише исправност и размештај противпожарне опреме, о уоченим недостацима благовремено извештава секретара школе и предузима потребне мере ради пуне приправности и спречавања нежељених последица;
 
3) упозорава запослене у школској згради на потребу придржавања предвиђених мера заштите од пожара и у случају када уочи да они то не чине и поред упозорења, одмах извештава секретара школе;
 
4) познаје и стално проучава мере заштите од пожара релевантне за објекат у коме обавља дежурство и извршава друге своје дужности утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;
 
5) редовно се обучава и стручно усавршава из области заштите од пожара у том циљу похађа све организоване курсеве, сминаре, вежбе и друге облике усавршавања, као и самостално употпуњује своје знање по налозима секретара школе;
______________________________________________________________________________
                                                   Правилник о заштити од пожара                                                       4
                                              Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици    ____________________
 
6) у моменту преузимања дужности увек мора да буде психофизички способно за обављање послова јер у противном може бити удаљено са посла;
 
7) благовремено предузима потребне мере заштите објекта у коме дежура, људства и имновинине од разних хаварија, оштећења и сличних незгода;
 
8) о свим уоченим појавама, променама и проблемима у објекту у коме дежура, а који  могу угрозити безбедност објекта, имовине и људства без одлагања обавештава секретара школе а у случају његове одсутности или недоступности, друга одговорна лица.
 
                                                             Члан 7
                Ради ефикаснијег остваривања циљева и задатака заштите људи и имовине од пожара, образује се Комисија за заштиту од пожара.
Комисија за заштиту од пожара има председника и 2 члана.
 
                Комисију за заштити од пожара чине:
- директор школе, председник;
- секретар школе, члан и
- домар/мајстор школе, члан.
 
                 Комисија за заштиту од пожара:
1) прати стање организованости, остваривања и спровођења мера заштите од пожара, покреће и усмерава мере и активности и утврђује предлоге за унапређење заштите од пожара;
 
2) разматра налазе и решења надлежних органа, предлаже мере и активности да се уочени недостаци благовремено отклоне;
 
3) информише Школски одбор о актуелним питањима из области заштите од пожара и предлаже предузимање потребних мера за спровођење и унапређење заштите од пожара.
 
 
                          План евакуације и упутства за поступање у случају пожара
 
                                                              Члан 8
                  У случају избијања пожара у школској згради, ради безбедне евакуације људи и имовине и спречавања ширења пожара, поступа се по Плану евакуације и упутствима за поступање у случају пожара (у даљем тексту: План евакуације).
 
                  План евакуације доноси директор школе.
 
                  План евакуације истиче се на видљивим местима, у приземљу и на сваком од спратова, у продуженом боравку школе и то по један у сваком ходнику у близини свих излазних врата.
 
______________________________________________________________________________
                                             Правилник о заштити од пожара                                                             5
                                                 Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици______________________
 
Члан 9
                  План евакуације састоји се од текстуалног дела чију основну садржину чине одредбе члана 8 до 22 овог Правилника.
 
                  План евакуације састоји се од графичког дела (цртежа) са следећом основном садржином: распоред просторија; правци кретања угрожених у случају евакуације означени стрелицама у боји; нумерација просторија, степеништа и евакуационих излаза; места (назначена и приступачна) на којима се налазе кључеви од оних излазних врата која су  убичајено закључана.
 
                  У графички део Плана евакуације, поред садржине из става 2. овог члана, уносе се по потреби и место и распоред мобилне ватрогасне опреме, разводних електроормана и други корисни подаци, као и легенда са значењем нумеричких и других знакова и симбола на цртежу.
           
                                                           Члан 10
                  У случају избијања пожара евакуацију људи и имовине и спречавања ширења пожара организује и, с тим у вези, предузимање потребних мера обезбеђује директор и секретар школе, а у случају њихове одсутности лице задужено за послове противпожарне заштите.
                  План евакуације, поред лица из става 1. овог члана, спроводе руководећи и извршилачки састав Школе који се затекао у објекту у моменту избијања пожара.
 
           
                                                           Члан 11
                  Ради благовремене детекције и реаговања у случају избијања пожара у школском објекту користе се противпожарни апарати.
 
                  Запослени који примети пожар дужан је да га угаси, а ако то не може да учини без опасности по себе или другога, дужан је да о пожару одмах обавести надлежног Руководиоца, односно лице задужено за послове противпожарне заштите, као и територијалну ватрогасну јединицу.                                    
                       
 
                                                            Члан 12
                  О насталом пожару обавештава се најближа подручна полицијска управа, односно полицијска станица Министарства унутрашњих послова.
 
 
                                                            Члан 13
                   Евакуацијом људи и имовине и спречавањем ширења пожара руководи надлежни Руководилац, односно лице задужено за послове противпожарне заштите, уколико директор друкчије не одреди, односно док руковођење акцијом гашења пожара и спасавања људи и имовине не предузме руководилац територијалне ватрогасне јединице.
 
______________________________________________________________________________
                                                  Правилник о заштити од пожара                                                            6
                                            Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици_______________________
 
                   Руководилац акције из става 1. овог члана (у даљем тексту: Руководилац акције) одлучује о начину објављивања евакуације, руководећи се превасходно потребом да се објављивањем не изазове паника и да евакуација буде успешно спроведена.
 
                   Евакуација се врши најбезбеднијим и, по правилу, прописно обележеним путевима за излазак из објекта захваћеног пожаром.
           
 
                                                            Члан 14
                   У случају избијања пожара у школском објекту без одлагања се предузимају мере за гашење пожара. Запослени у Школи с дужни да учествују у гашењу пожара, спасавању људи и угрожене имовине.
           
                                               
                                                            Члан 15
                  По сазнању о насталом пожару предузимају се следеће мере:
 
1) Руководилац акције даје знак за узбуну ради гашења пожара, и то звучним сигналом (ако је могуће) или на други (уобичајени) начин;
 
2) запослени који се у време узбуне налазе у школској згради дужни су да одмах дођу на место пожара;
 
3) по доласку на место пожара Руководилац акције процењује ситуацију и одлучује о начину спасавања људи и имовине и спречавању ширења пожара, а нарочито о евакуацији, врсти опреме и средстава која ће употребити и начину гашења пожара, мерама безбедности при евакуацији и гашењу пожара, употреби заштитне опреме, начину снабдевања водом и другим питањима од значаја за евакуацију и спречавање ширења пожара.       
 
Члан 16
                  За време пожара сви присутни или позвани запослени дужни су да извршавају налоге Руководиоца акције.
 
           
                                                 Члан 17
                  После настанка пожара и давања знака за узбуну забрањена је употреба фиксних телефона Школе, изузев за неодложне разговоре који су у вези са насталим пожаром.
 
           
                                                             Члан 18
                  Гашење пожара и спасавање људи и имовине врши се док се пожар не угаси, односно спасавање не заврши.
 
 
______________________________________________________________________________
                                              Правилник о заштити од пожара                                                           7
                                         Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици__________________________
 
                 Запослени који учествују у гашењу пожара и спасавању људи и имовине напуштају место пожара тек пошто се Руководилац акције увери да је пожар угашен и спасавање успешно завршено.
 
                 По завршеној евакуацији и интервенцији на спречавању ширења пожара Руководилац акције дужан је да сачини извештај о току и резултатима евукације и интервенције и достави га Школском одбору и директору школе.
 
 
                     Начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара                                                                     
                                                               Члан 19
                 Оспособљавање запослених за спровођење заштите од пожара врши се кроз основну обуку и практичну проверу знања запослених из области заштите од пожара, коју школа организује у скалду са одредбама чл.53 и 54 Закона.
 
           
                                                               Члан 20
                 Програм основне обуке запослени из области заштите од пожара доноси директор Школе.
                 Садржајем програма основне обуке запослених из области заштите од пожара обезбеђује се стицање основних теоретских и практичних знања о: нормативном уређењу заштите од пожара; пожарима; превентивној заштити од пожара; средствима за гашење пожара; ватрогасним справама и опреми; тактици гашења пожара; садржини овог Правилника, а посебно поступању запослених у случају избијања пожара у школском објекту, односно евакуацији и спречавању ширења пожара.
           
                                               
                                                            Члан 21
                 Практична провера знања запослених из боласти заштите од пожара врши се провером практичне обучености.
 
                 Провера знања врши се за све запослене сваке треће године.
 
                 О провери знања запослених сачињава се записник и води одговарајућа евиденција.
                 Запослени који не задовољи на провери знања дужан је нкандно, а најкасније у року од 15 до 30 дана од дана извршене провер, подвргне поновној провери знања.
 
           
                                                            Члан 22
                 Приликом ступања на рад сваки запослени мора бити упознат са овим правилима и обавештен да је у року од једне године од дана ступања на рад дужан да присуствује обуци и провери знања из члана 19 до 21 овог Правилника.
 
______________________________________________________________________________
                                                    Правилник о заштити од пожара                                                         8
                                    Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици_____________________________
 
 
                    Неопходно је да се радници школе упознају са опасностима од пожара и експлозије на радном месту, са употребом средстава и опреме за гашење пожара, са поступком у случају настанка пожара или експлозије и са одговорношћу због непридржавања прописаних или наложених мера заштите од пожара или експлозије.
 
                            
 
                                Техничка опрема и средства за гашење пожара
 
 
                                                            Члан 23
                  За обављање послова заштите од пожара Школа садржи следећу техничку опрему и средства за гашење пожара:
 
                  Противпожарни апарати:
 
1)  S 6 - А .............. 5 комада
 
2)  S 6 .................... 2 комада
 
 
 
                                                              Члан 24
                  О одржавању ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара старају се запсолени задужени овом опремом.
 
 
 
                                                  Члан 25
                  Средства за гашење пожара морају се налазити на означеним, видљивим и приступачним местима, тзв. Пожарним пунктовима, и увек бити у исправном стању.
 
                  Апарати за гашење пожара морају се контролисати по упутству произвођача, а најмање једанпут у току шест месеци, односно годину дана.
 
                  Сервисирање и контролно испитивање апарата за гашење пожара врши се код овлашћене организације.
 
 
 
                                                              Члан 26
                  Врста опреме и средстава за гашење пожара и њихов размештај ближе се утврђују појединачно за сваки објекат у графичком делу Плана евакуације.
 
_____________________________________________________________________________
                                            Правилник о заштити од пожара                                                        9                                     
 
 
___________________Основна школа ''Вук Караџић'' у Ресавици_________________________
 
 
                                              Прелазне и завршне одредбе
 
 
                                                             Члан 27
 
                  Даном ступања на снагу овог Правилника, престају да важе одредбе Правилника заштите од пожара дел.бр. 029-415 од 21.10.2006.године.
 
 
            
                                                             Члан 28
 
                  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
 
 
 
 
 
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
                                                                       M.П.        __________________________________
                                                                                                 Васа Гарача, дипл. ецц.
 
           
 
 
 
 
Правилник је заведен под дел.бр. _________________од _________________године,
 
објављен на огласној табли Школе дана  __________________________године, а
 
ступио на снагу дана _________________________ године.
 
 
                                                                                          
           
 
           
 
______________________________________________________________________________
                                                      Правилник о заштити од пожара                                                  10
 
 
 
 
______________________________________________________________________________                                                            Правилник о заштити од пожара