Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Извештај - Постигнућа ученика

 
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
РЕСАВИЦА
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
 
 
 
 
 
КЉУЧНА ОБЛАСТ:      ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЦЕМБАР - АПРИЛ    Ресавица

 
 
 
 
 
 
ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ
 
     УВОДНИ ДЕО
           
          Године 1948. подигнута је прва школска зграда а 1949. је школа отпочела са радом. Решењем Народног одбора Среза раваничког бр. 10427, од 27. јула 1955. године, основна школа се претвара у осмогодишњу. Те школске године, 1955/56. добила је данашњи назив ОШ”Вук Караџић”. Садашња школска зграда изграђена је 1958/59.године.
          Школске 1969/70.године интегрисане су три основне школе у једну: ОШ “Доситеј Обрадовић” из Сењског Рудника, ОШ”Бранко Радичевић” из Равне Реке и ОШ”Вук Караџић” из Ресавице у једну јединствену школу “Вук Караџић” Ресавица (са укупно 851-им учеником и 51-им радником.
Наша школа и данас покрива Ресавицу, Сењски Рудник и Равну Реку, насеља која припадају општини Деспотовац.
          У Ресавици је матична школа са осам разреда(од 1 до 8) и има 9 одељења, са 173 ученика. Школа ради у две зграде. У већој згради су учионице, фискултурна сала, канцеларије, а у мањој згради (изграђеној 1973.год) је трпезарија за ужину  ученика, музички кабинет, кабинет за информатику и школска библиотека.
          Издвојено одељење у Сењском Руднику (на 12 км од Ресавице) је осморазредна школа са два одељења од 1-4 разреда и три одељења од 6-8 разреда са 26 ученика. Ове школске године је просветна управа из Јагодине затворила одељење петог разреда, тако да се ради само са шестим ,седмим и осмим разредом а Школа је у трансформацији из  осмогодишње у четворогодишњу. Тренутно се изводи предшколски програм са четри детета.
          Школа у Сењском Руднику је отворена 1896. годинеи прва је основна школа отворена у Сењско-ресавском басену. Настава је извођена у просторијама за радничко прозивање при управи рудника, а све до 1920. године издржавана је од прихода који су прикупљани од самих радника.
          Издвојено одељење у Равној Реци (на 6 км од Ресавице) је четвороразредна школа са три одељења  тј. 5 ученика. Ова школа је основана 1920. године, а прва школа у руднику Ресава тек 1935. године.
          У школи (матична и издвојена одељења) има 204 ученика а запослено је 37 радника oд којих 24 су у непосредном раду са ученицима. Број  ученика се из године у годину смањује. Ако би упоредили податке о укупном броју ученика 1970. године (851) и данас (204), видећемо колико је број ученика опао за четрдесетак  година.
Једна од карактеристика наше школе је заступљеност ученика више нација и вероисповести.
 

Полазећи од дефиниције самовредновања рада школе, под којим се подразумева процес којим школа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе стране, своја постигнућа у одређеним областима и на основу тога планира како да превазиђе уочене недостатке ослањањем на јаке стране и потенцијале, чланови тима за самовредновање ОШ”Вук Караџић” у Ресавици су ценили основне циљеве самовредновања, претачући своју визију рада школе у конкретне предлоге, а све из разлога да школа буде место где ће рад бити задовољство а не само морање и обавеза.

       ФОРМИРАЊЕ ТИМА

 
          Тим  за самовредновање  Основне школе “Вук Караџић” у Ресавици оформљен је  на седници Наставничког већа одржаној 26.12.2006. год. на предлог директора школе  Живорада Антића и тако што је у тим укључена административна служба, односно секретар школе Дејан Денић.
          Због одласка једног члана тима за самовредновање, односно председника тима наставника Горана Миладиновића на седници Наставничког већа од 16.10.2008.год. у тим је укључен педагог школе Душица Пребирачевић. Она је истовремено одабрана и за председника тима за самовредновање.
Председник тима педагог Душица Пребирачевић је имала следећа задужења:
Припрема, штампање и подела упитника.   Примена анкетних листова, обрада и сумирање добијених резултата, области:  оцене и успех ; пријемни и квалификациони испити, такмичења ; као и рад на  изради акционог плана. Сређивање извештаја и целокупног материјала. Кординација са свим члановима има.
 
Драган Николић-професор физичког васпитања
Обрада упитника за ученике нижих разреда, виших разреда, наставнике разредне наставе и наставнике предметне наставе, област : вредности код ученика, израда уводног дела, рад и обрада текста на компјутеру, консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана и целокупног материјала.
Мировић Милош-професор енглеског језика
Статистичка обрада упитника за ученике, родитеље и наставнике,  области: квалитет знања и мотивисаност ученика као и израда акционог плана.
Ивана Ивановић-професор историје
Помоћ педагогу у анкетирању ученика, наставника и родитеља. Попуњавање чек листе могућих извора доказа и  учествовање у изради акционог плана.
Дејан Денић-секретар школе
Техничка подршка, штампање анкета, чек листа могућих извора доказа и фотокопирање материјала.
 
 
      ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
         
                На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и на основу чињенице да су области ресурси   и етос били последњи које је тим обрадио а у развојном смислу тим је као најадекватнију изабрао  област постигнућа ученика, односно овој области дао приоритет.
          Тим за самовредновање је након консултација са директором школе, председником Школског одбора и Управом за просвету  у Јагодини најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе.
          Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.
   
 
    ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
          Тим за самовредновање је почео рад на овој области 10. 12. 2009. године. Да би интензивирао рад на овој области и ову област завршио до средине априла како је  и планирано:
Тим је одредио датуме следећих консултација за:
          14. 01. 2010. године
          11. 02. 2010. године
          18. 03. 2010.године
         
 
                Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђена је средина априла 2010.године.
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
1.Ученици - прикупљање података, попуњавање анкете
2. Наставници разредне и предметне наставе - попуњавање анкете, сугестије, информације битне за обраду резултата анкете
3. Родитељи - попуњавање анкете
4. Руководство школе – подршка
5. Административно-техничка служба - у практичној изради и реализацији послова везаних за анкету
 
ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗА
Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања                                                              
                              Технике                              Инструменти
1. Анкетирање Упитници: Упитник за ученике, наставнике и родитеље –Квалитет знања; 
Упитник за ученике:Мотивисаност ученика (да учествује на такмичењима, у секцијама, додатним и ваннаставним активностима);
Упитник за наставнике:Мотивисаност ученика (за самостално стицање додатних знања и вештина)
Упитници: за ученике и наставнике – Вредности код ученика.
2. Интервјуисање Индивидуални разговори са наставницима и презентовање рада тима
3. Посматрање Чек листа о мотивисаности ученика за самостално стицање додатних знања и вештина;
Чек листа о мотивисаности ученика да учествује на такмичењима, у секцијама, додатним и ваннаставним активностима;
Чек листа о вредностима код ученика.
4. Анализирање документације Чек листе, матичне књиге,дневник образовно – васпитног рада, годишњи програм рада школе, школска документација (програм секција, ваннаставних активности, додатне наставе), евиденција о учешћу и резултатима ученика на такмичењима , коначне ранг листе са квалификационог испита, евиденција о терминима одржавања додатне наставе, секција, ваннаставних активности... правилници,  записници ...
П Р И Л О З И
 
2. Чек листа о мотивисаности ученика да учествује на такмичењима, у секцијама додатним и ваннаставним активностима и вредностима код ученика; 
 
Избор статистичких и других техника за обраду података
 
1. Дневници рада
2. Годишњи програм рада школе
3. Програми рада секција
4. Програми рада додатне наставе
5. Програми рада ваннаставних активности
6. Школски програм
7. Коначне ранг листе са квалификационог испита
8. Евиденција о резултатима ученика са такмичења
9. Евиденција о успеху ученика (класификациони периоди, крај школске године)
10.Евиденција о реализацији наставног плана и програма (записници са седница НВ)
11.Распоред држања ваннаставних активности

    Подручје вредновања
 
3. 1. Квалитет школских постигнућа
 
         Показатељ знања:
         3. 1.1. Оцене и успех
         Опис нивоа остварености – ниво  3
 
Средње оцене  ученика у 2008/2009. години по одељењима  у нижим разредима су  преко 3,75 и у првом и у другом полугодишту.
 
Прво полугодиште – нижи разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
II-1 4, 47
II-2 4, 50
II-3 3, 42
III-1 4,29
III-2 4, 57
III-3 4, 90
IV-1 4, 12
IV-2 4, 20
IV-3 4, 14
 

Друго полугодиште- нижи разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
II-1 4, 59
II-2 4, 85
II-3 3, 78
III-1 4,29
III-2 4, 35
III-3 4, 85
IV-1 4, 22
IV-2 4, 35
IV-3 4, 35
 
У вишим разредима у првом полугодишту већина одељења ( 6 од 9 одељења) има средњу оцену преко 3.75. У другом полугодишту, успех се побољшао и  сва одељења имају средњу оцену преко 3,75.
 
Прво полугодиште- виши разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
V - 1 3, 87
V-2 3, 97
V-3 4, 50
VI-1 3, 53
VI-2 3, 71
VII-1 3, 82
VII-2 4, 35
VIII-1 3, 67
VIII-2 3, 76
 

Друго полугодиште-виши разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
V - 1 4, 16
V-2 4, 13
V-3 4, 66
VI-1 3, 79
VI-2 3, 91
VII-1 4, 09
VII-2 4, 62
VIII-1 4, 00
VIII-2 4, 04
 
Средње оцене ученика у 2008/2009. години у нижим разредима су преко 3,75 и у првом и у другом полугодишту и крећу се до 4,49 у другом полугодишту.
 
 
Прво полугодиште- нижи разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
II 4,13
III 4,58
IV 4,15
 

Друго полугодиште- нижи разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
II 4,40
III 4,49
IV 4,30
 
У вишим разредима у 2008/2009. години средње оцене по разредима  у првом полугодишту су углавном преко 3,75 ( 6 од 9 одељења).
 
Прво полугодиште-виши разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
V 4,11
VI 3,62
VII 4,08
VIII 3,71
 

У другом полугодишту успех се побољшао и средње оцене у свим разредима су преко 3,75.
 
Друго полугодиште- виши разреди
 
Одељење Средња оцена по одељењу
V 4,31
VI 3,85
VII 4,35
VIII 4,02
 
 
Средње оцене ученика по предметима у нижим разредима су различите у школској 2008/2009. години. Средње оцене из следећих  наставних предмета (Природа и друштво, Физичко васпитање, Музичка култура, Ликовна култура, Од играчке до рачунара) су веће од 3,75 и у првом и у другом полугодишту.  Средње оцене из Српског језика, Енглеског језика, Математике и Света око нас су ниже од 3, 75 у неколико одељења. Разлози такве ситуације су поред постигнућа ученика и мали број ученика у подручним одељењима.

Прво полугодиште – нижи разреди
 
Одељење Наставни предмети
 
 
Српски језик Енглески језик Математика Свеет око нас Природа и друштво Музичка култура Ликовна култура Физичка култура Од играчке до рачунара
II-1 4, 15 4, 26 4,05 4,00 / 4,94 4,94 5,00 4,88
II-2 5, 00 5, 00 4, 00 5, 00 / 4,00 4, 00 5, 00 4, 00
II-3 2, 50 3,50 2,00 3,00 / 4,00 4,00 5,00 4, 00
III-1 4,25 4, 25 3, 82 / 3, 75 4, 43 4, 37 5, 00 4, 62
III-2 4, 06 4, 00 4, 50 / 4, 50 5, 00 5, 00 5, 00 4,00
III-3 4,66 5, 00 5, 00 / 4, 66 5, 00 5, 00 5, 00 5, 00
IV-1 3, 89 3, 73 3, 63 / 3, 94 4, 36 4, 42 4, 89 4, 73
IV-2 4, 00 5, 00 3, 50 / 4, 00 4, 00 4, 50 4, 50 4, 50
IV-3 3, 50 3, 00 4, 00 / 4, 00 5,00 4, 50 5, 00 5, 00
 

Друго полугодиште – нижи разреди
 
Одељење Наставни предмети
 
 
Српски језик Енглески језик Математика Свеет око нас Природа и друштво Музичка култура Ликовна култура Физичка култура Од играчке до рачунара
II-1 4, 26 4, 26 4, 21 4,42 / 4,94 4,94 5,00 4,00
II-2 5, 00 5, 00 4, 00 5, 00 / 5,00 5, 00 5, 00 4, 00
II-3 3, 50 3,50 3,00 3,50 / 4,00 4,00 5,00 4, 00
III-1 4,06 4, 18 3, 82 / 4,00 4, 43 4, 50 5, 00 4, 37
III-2 4, 50 3,50 4, 50 / 4, 50 4, 50 5, 00 5, 00 4,50
III-3 4,50 5, 00 5, 00 / 4, 50 5, 00 5, 00 5, 00 5, 00
IV-1 3, 94 4, 05 3, 72 / 4, 00 4, 44 4, 50 4, 94 4, 66
IV-2 4, 50 5, 00 4, 00 / 4, 00 4, 00 4, 50 4, 50 4, 50
IV-3 4, 00 3, 00 4, 00 / 4, 50 5,00 5, 00 5, 00 5, 00
 

Средње оцене ученика по предметима у вишим разредима су различите.Средње оцене из следећих наставних предмета (Физичко васпитање, Изабрани спорт, Информатика и рачунарство, Ликовна култура, Свакодневни живот у прошлости и Основи информатике и рачунарства) су више од 3,75 у оба полугодишта.Средње оцене из осталих наставних предмета у већем или мањем броју одељења су мање од 3,75 у првом полугодишту. У другом полугодишту средње оцене по предметима су поправљене у извесној мери.
 
Прво полугодиште – виши разреди
Одељ. Наставни предмети
 
 
Српски језик Енглески језик Ликиковна култура Музичка кулура Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Тех. и инф. обра. Физичко васпитање Руски језик Изабрани спорт Информатика и рачунарство Свакодневни живот у прошлости Основи информатике и рачунарства
V - 1 3, 86 3, 13 4, 80 4, 13 3, 66 3, 46 / 3, 26 3, 06 / 4, 00 5, 00 3, 40 4, 73 4, 66 / /
V-2 3, 56 3, 50 4, 50 4, 19 3, 50 3, 63 / 3, 13 3, 06 / 4, 63 4, 83 3, 31 4, 56 4, 19 / /
V-3 4, 00 5, 00 5, 00 5, 00 4, 00 4, 00 / 4, 00 3, 75 / 4, 75 5, 00 4, 50 5, 00 / 5, 00 /
VI-1 2, 96 2, 40 5, 00 4, 12 3,32 3, 44 3, 28 2, 72 3, 04 / 3, 32 4, 80 2, 92 4, 60 4, 56 / /
VI-2 3, 00 3, 50 5, 00 3, 50 3, 25 3, 50 3, 50 3, 25 3, 00 / 3, 75 5, 00 3, 00 5, 00 / 5, 00 /
VII-1 3, 59 3, 62 4, 95 4, 82 3, 59 3, 45 3, 86 3, 41 3, 05 3, 45 3, 77 4, 91 3, 18 / / / 4, 18
VII-2 4, 33 4, 00 5, 00 4, 33 4, 33 4, 66 4, 00 4, 00 4, 33 4, 33 4, 00 5, 00 4, 33 / / / 4, 66
VIII-1 3, 47 2, 94 4, 88 4, 12 3, 47 3, 76 3, 18 3, 06 3, 06 3, 41 3, 71 4, 82 2, 94 / / / 4, 53
VIII-2 4, 05 3, 17 4, 70 4, 17 3, 76 3, 88 3, 64 2, 76 3, 00 3 58 4, 25 4, 82 3, 11 / / / ­4, 29
 

У другом полугодишту средње оцене по предметима су поправљене у извесној мери.
 
Друго полугодиште – виши разреди
Одељ. Наставни предмети
 
 
Српски језик Енглески језик Ликиковна култура Музичка кулура Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Тех. и инф. обра. Физичко васпитање Руски језик Изабрани спорт Информатика и рачунарство Свакодневни живот у прошлости Основи информатике и рачунарства
V - 1 4, 00 3, 60 5, 00 4, 53 3, 93 3, 80 / 3, 40 3, 53 / 4, 46 4, 93 3, 86 4, 93 4, 93 / /
V-2 3, 94 3, 56 4, 75 4, 38 3, 98 3, 63 / 3, 50 3, 63 / 4, 19 ­4, 94 3, 50 4, 94 4, 81 / /
V-3 4, 75 4, 25 5, 00 5, 00 4, 50 4, 00 / 4, 25 4, 75 / 5, 00 5, 00 4, 25 5, 00 / 5, 00 /
VI-1 3, 37 3, 17 4, 83 4, 13 3, 46 3, 66 3, 66 3, 17 3, 17 / 3, 92 4, 83 3, 13 4, 71 4, 83 / /
VI-2 3, 00 3, 00 5, 00 4, 00 4, 33 3, 75 3, 50 4, 00 3, 25 / 4, 25 5, 00 2, 75 5, 00 / 5, 00 /
VII-1 3, 91 3, 81 4, 82 4, 77 3, 86 4, 05 4, 05 3, 68 3, 64 3, 68 4, 36 5, 00 3, 64 / / / 4, 54
VII-2 4, 66 4, 33 5, 00 5, 00 4, 66 5, 00 4, 33 4, 33 4, 33 4, 33 4, 66 5, 00 4, 33 / / / 5, 00
VIII-1 4, 05 3, 35 5, 00 4, 35 4, 00 3, 94 3, 41 3, 23 3, 47 3, 52 4, 11 5, 00 3, 58 / / / 4, 76
VIII-2 4, 41 3, 76 5, 00 4, 41 4, 00 3, 94 3, 64 3, 17 3, 64 3, 82 4, 29 5, 00 3, 47 / / / 4, 52
 

Успех ученика (средња оцена) на нивоу школе је у константном повећању сваке године што се види из следеће табеле.
 
Успех ученика (средња оцена) на нивоу школе у протеклом периоду
 
средња оцена 2008/2009. средња оцена 2007/2008. средња оцена 2006/2007. средња оцена 2005/2006.
4, 27 4, 19 4, 20 4, 15
 
Просечна прлазност ученика на класификационим периодима у нижим разредима школске 2007/2008. године у већој мери је  преко 90%, док је на крају школске године 100%.
 
Прво тромесечје – нижи разреди
 
Одељење % пролазности по одељењу/разреду наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Математика Свеет око нас Природа и друштво Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање
II-1 89,47 94, 74 100,00 89,48 100, 00 / 100, 00 100, 00 100, 00
II-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00
II-3 50, 00 50,00 100,00 50,00 100,00   100,00 100,00 100,00
III-1 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
III-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
III-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-1 94, 74 94,74 100,00 94,74   100,00 100,00 100,00 100,00
IV-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
 

Прво полугодиште – нижи разреди
 
Одељење % пролазности по одељењу/разреду наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Математика Свеет око нас Природа и друштво Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање
II-1 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 / 100, 00 100, 00 100, 00
II-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00
II-3 50, 00 50,00 100,00 50,00 100,00   100,00 100,00 100,00
III-1 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
III-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
III-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-1 100, 00 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00
IV-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
 

Друго тромесечје – нижи разреди
 
Одељење % пролазности по одељењу/разреду наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Математика Свеет око нас Природа и друштво Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање
II-1 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 / 100, 00 100, 00 100, 00
II-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00
II-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00
III-1 87, 50 100,00 100,00 87, 50 / 87, 50 100,00 100,00 100,00
III-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
III-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-1 100, 00 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00
IV-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
 

Друго полугодиште – нижи разреди
 
Одељење % пролазности по одељењу/разреду наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Математика Свеет око нас Природа и друштво Музичка култура Ликовна култура Физичко васпитање
II-1 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 / 100, 00 100, 00 100, 00
II-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00
II-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00
III-1 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
III-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
III-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-1 100, 00 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00
IV-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
IV-3 100, 00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
 
Просечна пролазност ученика на класификационим периодима у вишим разредима је :
Прво тромесечје: 68% 
Прво полугодиште: 86%
Друго тромесечје: 80,05%
Друго полугодиште: 100%
Прво тромесечје – виши разреди
Одељење % пролазности по одељењу/
разреду
наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Ликовна култура Музичка култура Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Техн. и инфор. образовање Физичко васпитање Руски језик Изабрани спорт
V - 1 60,00 86,67 66,67 100,00 100,00 100,00 80,00 / 93,34 100,00 / 93,34 100,00 86,67 100,00
V-2 62,50 81,25 100,00 93,75 100,00 87,50 87,50 / 68,75 87,50 / 100,00 100,00 93,75 100,00
V-3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VI-1 52,00 100,00 84,00 100,00 100,00 96,00 96,00 96,00 100,00 80,00 / 80,00 100,00 84,00 100,00
VI-2 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VII-1 45,56 100,00 63,64 100,00 100,00 90,91 95,46 100,00 90,91 86,37 90,91 81,82 100,00 90,91 100,00
VII-2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VIII-1 47,06 100,00 64,71 100,00 100,00 82,36 100,00 88,24 88,24 82,36 76,48 94,12 100,00 70,59 100,00
VIII-2 76,48 100,00 100,00 100,00 88,24 100,00 94,12 88,24 88,24 76,48 88,24 94,12 88,24 76,48 100,00
 

Прво полугодиште – виши разреди
 
Одељење % пролазности по одељењу/
разреду
наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Ликовна култура Музичка култура Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Техн. и инфор. образовање Физичко васпитање Руски језик Изабрани спорт
V - 1 86,67 93,34 86,67 100,00 100,00 93,34 93,34 / 100,00 93,34 / 93,34 100,00 86,67 100,00
V-2 82, 25 87,50 100,00 100,00 100,00 87,50 93,75 / 87,50 93,75 / 100,00 100,00 87,50 100,00
V-3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VI-1 68,00 92,00 72,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,00 96,00 / 100,00 100,00 92,00 100,00
VI-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VII-1 95, 45 95,46 100,00 100,00 100,00 100,00 95,46 100,00 95,46 95,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VII-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VIII-1 64, 71 100,00 82,36 100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 82,36 94,12 100,00 100,00 100,00 88,24 100,00
VIII-2 78, 47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,48 94,12 88,24 100,00 100,00 76,48 100,00
 

Друго тромесечје – виши разреди
 
Одељење % пролазности по одељењу/
разреду
наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Ликовна култура Музичка култура Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Техн. и инфор. образовање Физичко васпитање Руски језик Изабрани спорт
V - 1 86,67 100,00 93,34 100,00 100,00 93,34 93,34 / 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86,67 100,00
V-2 75,00 93,75 100,00 100,00 100,00 93,75 87,50 / 87,50 87,50 / 93,75 100,00 87,50 100,00
V-3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VI-1 66,67 87,50 91,67 100,00 87,50 100,00 95,84 91,67 100,00 95,84 100,00 100,00 100,00 91,67 100,00
VI-2 75,00 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VII-1 81,82 95,46 90,91 100,00 95,46 100,00 100,00 100,00 86,37 100,00 95,46 90,91 100,00 90,91 100,00
VII-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VIII-1 58,83 100,00 94,12 100,00 100,00 94,12 94,12 94,12 70,59 94,12 100,00 100,00 100,00 82,36 100,00
VIII-2 76,48 94,12 88,24 100,00 94,12 100,00 100,00 94,12 76,48 100,00 94,12 100,00 100,00 88,24 100,00
                                 
 

Друго полугодиште  - виши разреди
Одељење % пролазности по одељењу
/разреду
наставни предмети ( % пролазности)
 
 
  Српски језик Енглески језик Ликовна култура Музичка култура Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Техн. и инфор. образовање Физичко васпитање Руски језик Изабрани спорт
V - 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
V-2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
V-3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VI-1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VI-2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VII-1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VII-2 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 / 100,00 100,00 / 100,00 100,00 100,00 100,00
VIII-1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VIII-2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 

Пролазност ученика у протеклом периоду
 
%  пролазности       2008/2009. % пролазности  2007/2008. % пролазности  2006/2007. % пролазности  2005/2006.
100% 96 , 02  % 97,95  % 97, 04  %
 
У протеклом периоду( школска 2005/2006.,2006/2007.,2007/2008.,2008/2009. година) није било неоцењених ученика.
 
Подручје вредновања
3. 1. Квалитет школских постигнућа
 
Показатељ знања :
3. 1. 2. Квалитет знања
Опис нивоа остварености - ниво 3
 
Овом  анкетом испитано је 32 ученика, 10 наставника и 28 родитеља. Они су кроз анкету, дали своје мишљење о квалитету знања ученика, као и о стварима које су битне за побољшање знања. Они су дали мишљење о 9 констатација везаних за квалитет знања, а оне су :
 
 1. Знања стечена у школи омогућавају ученику да се лакше сналази у свом садашњем и свом даљем професионалном и приватном животу – на ову констатацију родитељи, ученици и наставници имали су веома сличне ставове тј, већина се слаже да је констатација у потпуности тачна, као и да је веома важно за даље напредовање ученика.
 2. Као веома важно и важно родитељи , ученици и наставници су оценили ставку да знања стечена у школи ученици користе у свакодневном животу а већина је става да је то у потпуности тачно.
 3. Да школска знања помажу ученицима у осамостаљивању сматра већина анкетираних учесника и такође сматрају да је та тврдња у потпуности тачна.
 4. Оценом важно и у већој мери присутно оцењена је ставка да ученици повезују знања стечена у различитим предметима.
 5. Школска знања  помажу да се ученик сналази у новим и непознатим ситуацијама - ову тврдњу  родитељи, ученици и наставници који су анкетирани сматрају веома важном као и да је она у већој мери тачна.
 6. Такође анкетирани родитељи, ученици и наставници су заједничког мишљења да је веома важно и у потпуности тачно да знања стечена у школи омогућавају ученицима да без икаквих проблема одговоре на све захтеве наставника у виду провере знања.
 7. Велика већина учесника анкете сматра да је веома важно и у потпуности присутно да знање стечено у школи омогућава ученику да положи пријемни испит и да се такмичи на школском и регионалном нивоу.
 8. Ученици који су учествовали на национаалном тестирању, као и њихови родитељи и наставници сматрају да је показаано знање резултат рада код наставника одређеног предмета.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
 
ВАЖНО                                                                                                                                                        ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                    1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                               2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                        3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                               4 - тачно/присутно у потпуности
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 0 0 10 31 22 69 1. Знања стечена у школи ми омогућавају да се боље сналазим у садашњем и будућем приватном и професионалном животу. 0 0 2 6 10 31 20 63
1 3 0 0 18 56 13 41 2. Школска знања користим у свакодневним животним ситуацијама. 0 0 6 19 11 34 14 47
0 0 1 3 13 42 17 55 3. Школска знања ми помажу у осамостаљивању. 1 3 1 3 10 31 20 63
1 3 1 3 12 38 18 56 4. Повезујем знања стечена у различитим наставним предметима. 0 0 3 9 7 22 22 69
0 0 4 13 15 45 13 42 5. Школска знања ми помажу да се сналазим у новим и непознатим ситуацијама. 0 0 5 16 16 50 11 45
0 0 0 0 13 42 19 58 6. Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу(без додатних часова) да одговорим на захтеве наставника(писмени и контролни задаци, усмена испитивања). 0 0 1 3 16 50 15 47
0 0 0 0 1 14 6 86 7. Пријемни испит за средњу школу могу да положим са знањима која стекнем у школи.* 0 0 0 0 1 14 6 86
0 0 0 0 10 42 14 58 8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују ми довољно знања да могу да се такмичим на школском и општинском нивоу. ** 0 0 0 0 8 33 16 67
0 0 0 0 0 0 1 100 9. Показано знање на националном тестирању је резултат знања које сам стекао/ла код наставника одређеног предмета. *** 0 0 0 0 0 0 1 100
 

* На питање одговарају само ученици завршних разреда.
** На питање одговарају само ученици који су учествовали на школским и општинским такмичењима.
*** На питање одговарају само ученици који су учествовали на националном тестирању.
 
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
 
ВАЖНО                                                                                                                                                                    ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                                1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                                           2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                                    3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                                           4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 0 0 6 60 4 40  1. Школска знања стечена на мојим часовима омогућавају ученицима да се боље сналазе у садашњем и будућем приватном и професионалном животу 0 0 0 0 5 50 5 50
0 0 2 20 4 40 4 40 2. Ученици користе знања стечена у оквиру мог предмета у свакодневним животним ситуацијама 0 0 2 20 3 30 5 50
0 0 1 10 5 50 4 40 3.  Школска знања помажу ученицима у осамостаљивању и иницијативности 0 0 2 20 4 40 4 40
0 0 1 10 5 50 4 40 4. Моји ученици су оспособљени да повезују знања стечена у мом предмету са знањима стеченим у другим  наставним предметима 0 0 3 9 7 22 22 69
0 0 4 13 15 45 13 42 5.Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и непознатим ситуацијама 0 0 5 16 16 50 11 45
0 0 0 0 13 42 19 58 6. Знања стечена у школи им обезбеђују да могу( без додатних часова) да одговоре на захтеве писаних, контролних задатака и усмена испитивања. 0 0 1 3 16 50 15 47
0 0 0 0 1 14 6 86 7. Пријемни испит за средњу школу ученици могу да положе са знањима која стекну у оквиру мог предмета/часа.* 0 0 0 0 1 14 6 86
0 0 0 0 10 42 14 58 8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују ученицима довољно знања да се могу такмичити на школском и општинском нивоу. 0 0 0 0 8 33 16 67
0 0 0 0 0 0 1 100 9. Квалитет знања на националном тестирању је резултат знања које сам им пружио/ла у оквиру свог предмета.** 0 0 0 0 0 0 1 100
 
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
ВАЖНО                                                                                                                                                                    ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                                1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                                           2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                                    3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                                           4 - тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ
 
ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 0 0 8 29 20 71 1. Знања стечена у школи омогућавају мом детету да се боље сналази у садашњем и будућем приватном и професионалном животу. 0 0 1 4 8 29 19 67
0 0 1 4 11 39 16 57 2.Моје дете користи школска знања у свакодневним животним ситуацијама. 0 0 4 14 13 47 11 39
0 0 0 0 17 61 11 39 3.Школска знања помажу мом детету у осамостаљивању и иницијативности. 0 0 3 10 14 50 11 40
0 0 0 0 7 25 21 75 4. Моје дете је оспособљено да повезује знања стечена у различитим наставним предметима. 0 0 1 4 11 39 16 57
0 0 2 7 10 36 16 57 5. Школска знања помажу мом детету да се сналази у новим и непознатим ситуацијама. 0 0 3 10 14 50 11 40
0 0 3 10 6 11 19 79 6 Знања стечена у школи обезбеђују мом детету да може(без додатних часова) да одговори на захтеве наставника(писмени и контролни задаци, усмена испитивања). 0 0 3 10 9 33 16 57
0 0 0 0 1 20 4 80 7. Моје дете може да положи пријемни испит  за средњу школу са знањима које стекне у својој школи.* 0 0 0 0 1 20 4 80
0 0 1 5 6 27 15 68 8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују мом детету довољно знања да се може такмичити на школском и општинском нивоу. ** 0 0 1 5 7 32 14 63
0 0 0 0 0 0 0 0 9. Показано знање на националном тестирању је резултат знања које је моје дете стекло у својој школи.*** 0 0 0 0 0 0 0 0
* На питање одговарају само родитељи ученика завршних разреда.
** На питање одговарају родитељи чија су деца учествовала на неком од општинских и школских такмичења.
*** На питање одговарају родитељи чија деца имају учешће на неком од националних тестирања.
 
 
 
 
Подручје вредновања
            3. 1. Квалитет школских постигнућа
 
 
 
 
           Показатељ знања :
3. 1.3. Пријемни и квалификациони испити, такмичења
           Опис нивоа остварености - ниво 3
 
 
Школска година Број ученика који је поллагао квалификациони испит Просечан процетан успеха из српског језика Просечан процетан успеха из математике
2005 / 2006 26 76,8 57,6
2006 / 2007 35 43,2 65,1
2007 / 2008 42 50,9 46,5
2008 / 2009 27 46,9 71,5
 
Успех ученика на квалификационим испитима варира од 40 % – 75% од максималног броја поена. Проценат пролазности ученика на квалификационом испиту почев од школске 2005 / 2006 године па до школске 2007 / 2008 године је 100%.
 
 
 
 
 
 
 
Пласман ученика на општинским, окружним и републичким такмичењима почев од школске 2005 / 2006. до школске 2008 / 2009. године.
 
Школска година Ниво такмичења Укупан број ученика Пласман ученика од 1. до 3. места изражен у процентима (%)
2005 / 2006 Општинска такмичења 296 4 / 1,35%
2006 / 2007 Општинска такмичења 269 4 / 1,48%
2006 / 2007 Окружна такмичења 269 1 / 0,37%
2007 / 2008 Општинска такмичења 250 19 / 7,6%
2007 / 2008 Окружна такмичења 250 2 / 0,8%
2007 / 2008 Републичко такмичење 250 1 / 0,4%
2008 / 2009 Општинска такмичења 217 9 / 4,15%
2008 / 2009 Окружна такмичења 217 3 / 1,38%
 
Велики број ученика учествује на општинским такмичењима. Пласман ученика на општинским, окружним и републичким такмичењима је у порасту 2007 / 2008. и 2008 / 2009. године.

Подручје вредновања
3. 1. Квалитет школских постигнућа
 
 
 
Показатељ знања :
3. 1. 4. Мотивисаност ученика (за самостално стицање додатних знања и вештина)
Опис нивоа остварености - ниво 3
 
1. Подстичем ученике на мисаону активност.
2. Употребљавам различите методе и облике  рада.
3. Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика.
4. Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу привукао пажњу, мотивисао и одржао мотивацију ученика за рад.
5. Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике.
6. Охрабрујем ученике да постављају питања.
7. Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу.
8. Подстичем ученика да развија и разрађује своју идеју.
9. Дајем додатна објашњења на захтев ученика.
10. Подстичем ученике на самостално стицање додатних знања и вештина.
11. Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за самостално стицање додатних знања и вештина.
12. Похваљујем и награђујем самостално стицање додатних знања и вештина.
 Ову анкету урадило је десет наставника предметне наставе, а односила се на мотивисаност ученика за самостално стицање додаатних знања и вештина. Анкетирани наставници имали су веома уједначена мишљења везана за ствари којим они ученика мотивишу на рад. На сва постављена питања дат је одговор важно или веома важно, као и да је то у већој мери или потпуно присутно у њиховом раду.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Констатације су следеће:
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
 
ВАЖНО                                                                                                                                                                                ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                                                                                                                                            1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                                                                                                                                        2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                                                                                                                                                3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                                                                                                                                       4 - тачно/присутно у потпуности
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
1 3 1 3 16 50 14 44 1. Упознат сам са ваннаставним активностима које организује школа. 0 0 1 3 11 34 20 63
0 0 2 6 14 44 16 50 2.Ваннаставне активности одговарају мојим интерресовањима. 0 0 3 10 12 38 17 52
0 0 2 6 8 25 22 69 3. Ваннаставне активности се одржавају у тачно одређено време, које се не поклапа са часовима редовне наставе. 1 3 4 13 5 15 22 69
0 0 4 13 13 41 15 46 4. Заједно са наставником учествујем у изради програма школских ваннаставних активности. 0 0 9 28 12 38 11 34
1 3 0 0 12 38 19 59 5. Информисан сам о ваннаставним активностима које се организују ван школе(спортска такмичења, културне манифестације...). 1 3 1 3 7 22 23 72
0 0 4 13 9 28 19 51 6. Школа редовно похваљује успех у ваннаставним активностима. 0 0 3 11 13 34 16 50
0 0 1 3 13 38 19 59 7. Знам корист од учешћа у школским секцијама. 0 0 1 3 13 38 19 59
0 0 1 3 3 10 27 87 8. Добровољно се (без притиска наставника) одлучујем за жељену секцију. 0 0 1 3 4 13 26 84
0 0 3 10 12 39 16 51 9. Часови додатне наставе су ми занимљиви и привлачни. 0 0 2 6 12 39 17 55
0 0 1 3 2 6 28 91 10. Часови додатне наставе ми помажу да обогатим и усавршим своја знања. 0 0 2 6 4 13 25 81
1 3 1 3 10 31 20 63 11. Наставник ме охрарује да учествујем на такмичењу. 0 0 0 0 7 22 25 78
0 0 0 0 4 13 27 87 12. Наставник ми помаже да се адекватно припремим за такмичење. 0 0 0 0 6 14 26 86
1 3 1 3 5 16 25 78 13. Уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу је адекватно награђен(признање, похвала, висока оцена...). 0 0 1 3 6 14 25 83
0 0 1 3 11 34 20 63 14. Потпуно сам информисан о начину, условима и организацији такмичења. 0 0 0 0 16 50 16 50
 
 
 
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
 
ВАЖНО                                                           ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 - неважно                                                        1 - нетачно/није присутно
2 - мало важно                                                   2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - важно                                                            3 - у већој мери тачно/присутно
4 - врло важно                                                   4 - тачно/присутно у потпуности
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ
 
ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
0 0 0 0 3 30 7 70 1. Подстичем ученике на мисаону активност. 0 0 0 0 2 20 8 80
0 0 0 0 1 10 9 90 2. Употребљавам различите методе и облике рада. 0 0 1 10 3 30 6 60
0 0 0 0 1 10 9 90 3. Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика. 0 0 0 0 3 30 7 70
0 0 0 0 3 30 7 70 4. Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу привукао пажњу, мотивисао и одржао мотивацију ученика за рад. 0 0 0 0 7 70 3 30
0 0 0 0 3 30 7 70 5. Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике. 0 0 0 0 3 30 7 70
0 0 0 0 3 30 7 70 6. Охрабрујем ученике да постављају питања. 0 0 0 0 4 40 6 60
0 0 0 0 5 50 5 50 7. Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу. 0 0 0 0 5 50 5 50
0 0 0 0 5 50 5 50 8. Подстичем ученика да развија и разрађује своју идеју. 0 0 0 0 5 50 5 50
0 0 0 0 1 10 9 90 9. Дајем додатна објашњења на захтев ученика. 0 0 0 0 1 10 9 90
0 0 0 0 4 40 6 60 10. Подстичем ученике на самостално стицање додатних знања и вештина. 0 0 0 0 4 40 6 60
0 0 1 10 5 50 4 40 11. Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за самостално стицање додатних знања и вештина. 0 0 1 10 8 80 1 10
0 0 1 10 1 10 8 80 12. Похваљујем и награђујем самостално стицање додатних знања и вештина. 0 0 1 10 1 10 8 80
 

3.1.4. Мотивисаност ученика
 
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДОКАЗИ  ДА                          НЕ
 
Мотивисаност ученика за самостално стицање додатних знања и вештина
Досије ученика *  
Ученички продукти *  
Евиденција о коришћеним наставним средствима, примерима и задацима *    
Евиденција о праћењу и вредновању напредовања ученика *  
Евиденција о широј литератури за самостално стицање додатних знања и вештина   *
Евиденција о похваљивању и награђивању самосталног стицања додатних знања и вештина   *
 
Мотивисаност ученика да учествује на такмичењима, у секцијама, додатним и ваннаставним активностима
 
Евиденција о промовисању учешћа на такмичењима *  
Програм припреме ученика за такмичења   *
Евиденција о реализацији програма припреме ученика за такмичења *  
Евиденција о учешћу ученика на такмичењима *  
Евиденција о постигнутим резултатима ученика на такмичењима *  
Програм школских ваннаставних активности *  
Евиденција о учешћу ученика у прављењу програма школских ваннаставних активности   *
Евиденција о терминима одржавања часова ваннаставних активности *  
Брошуре, панои и евиденција о информисању ученика за ваннаставне активности које се организују ван школе   *
Програм додатне наставе *  
Евиденција о реализацији програма додатне наставе *  
Програм секција *  
Евиденција о реализацији програма секција *  
 

Подручје вредновања
 
3. 1. Квалитет школских постигнућа
 
Показатељ знања :
3.1.5. Вредности код ученика
Опис нивоа остварености - ниво 4
 
 
          Ученици имају изграђене ставове према основним, општеприхваћеним моралним и естетским вредностима друштва и вредностима човека као појединца; осећај припадности заједници, однос према културном наслеђу, плурализму мишљења, равноправности полова, заштити природе и човекове средине.
 
          АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА
 
          Анкетом је обухваћено 14 ученика нижих разреда, 33 ученика виших разреда, 6 наставника разредне наставе и 9 наставника предметне наставе.
 
          Ученици нижих разреда сматрају врло важним знање правила рада у групи и пару 71%  а да је присутно у потпуности и тачно каже 64%. Исти проценат од 71% тврди да је врло важно да се пажљиво слуша други док говори као да је у већој мери присутно са 86%.  Да је познавање дечјих права врло важно тврди 79%  ученика али су мишљења подељена у присутности где 43% сматра да је присутно у већој мери а 57% даје одговор да је присутно у потпуности. Такође ученици сматрају да је врло важно препознавање кршења дечјих права 57%  као и да је у потпуности присутно са 50% а присутно у већој мери са 43%. На питање очувања природе  као врло важно изјашњава се  93% ученика  али су подељена мишљења у присутности. 71 %  ученика придаје значај познавању обичаја људи у свом крају коо и да је 100% присутно као и чување туђе и своје имовине.  Да је планирање сопственог времена врло важно сматра 64%  ученика као и да је у истом проценту  у потпуности и присутно.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ нижих разреда основне школе  - вредности код ученика
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
        4 29 10 71 1.Знам правила када радим у пару и групи.         5 36 9 64
        4 29 10 71 2. Пажњиво слушам другог док говори.     1 7 12 86 1 7
        3 21 11 79 3. Желим и знам како да учиним добро другима и да им пружим помоћ.         6 43 8 57
        2 14 12 86 4. Знам како да се захвалим.         5 36 9 64
    1 7 4 29 9 64 5. Разликујем лепо и ружно изражавање.     1 7 6 43 7 50
        3 21 11 79 6. Познајем Буквар дечјих права.         6 43 8 57
    4 29 2 14 8 57 7. Препознајем када деца и одрасли( у школи и породици) крше дечја права.     1 7 6 43 7 50
    2 14 6 43 6 43 8. У игри и учењу, придржавам се правила из Буквара дечјих права.     2 14 9 65 3 21
        1 7 13 93 9. Знам како да чувам природу и своју животну средину.     2 14 5 36 7 50
        2 14 12 86 10. Водим рачуна о својој хигијени и здрављу.         3 21 11 79
        4 29 10 71 11. Знам о празницима и обичајима људи у мом крају.         14 100    
            14 100 12. Умем да чувам своју и туђу имовину.     1 7 5 36 8 57
    1 7 4 29 9 64 13. Умем да испланирам своје време.         5 36 9 64
 
Ученици виших разреда се слажу  са 76% као врло важним питањем поштовање правила понашања у школи, које  је и присутно у потпуности 61% а у већој меи 30%. Да је прихватање другачијег мишљења од свог врло важно тврди 64% као и да је са 70 % у потпуности присутно. До подељених мишљења ученика дошло је код питања свесности утицаја вршњака једни на друге али му свакако придају важност као и да је  са 42% присутно у потпуности. Поштовање правила рада у групи 88% сматра врло важним као и да је у потпуности присутно са 73%.  Ученици су спремни да анализирају сопствене и туђе идеје и решења у групном раду. Да предрасуде о себи и другима  могу негативно утицати на односе међу људима као важно издваја се 49%  а са 52% је и присутно у већој мери. Као врло важно и у потпуности присутно  73% ученика се сагласило са питањем да сопственим поступцима доприносимо очувању природе и животне средине и да су сами одговорни  за сопствено здравље. Подељена мишљења између врло важног и важног као и у већој мери присутног и у потпуности присутног налазимо код ученика по питању познавања Повеље дечјих прав УН и  знања да права укључују и обавезе. Да је учешће у животу школе и локалне заједнице од велике важности сматра 70% ученика а присутно је у потпуности са 64% и 24%  је у већој мери прису
 
 
 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ - вредности код ученика
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
        8 24 25 76 1. Поштујем правила понашања у школи.     3 9 10 30 20 67
        12 36 21 64 2. Прихватам постојање другачијег мишљења од свог.     1 3 9 27 23 70
     
1
 
3
 
14
 
 
42
 
18
 
55
3. Свестан/на сам утицаја који вршњаци имају једни на друге и позитивног утицаја који се може остварити личним примером и ставом.     2 6 17 52 14 42
        7 21 26 79 4. Задовољавам своје потребе без угрожавања других.     2 6 7 21 24 73
        4 12 29 88 5. Поштујем правила рада у групи и тиму.         9 27 24 73
    2 6 9 27 22 67 6. Анализирам сопствене и туђе идеје, предлоге и решења у групном и тимском раду.     2 6 7 21 24 73
1 3 3 6 11 33 19 58 7. Поштујем и негујем традицију и културу свог народа и других народа и држава.     1 2 16 49 16 49
    2 6 16 49 15 45 8. Предрасуде о себи и „другима“ могу негативно утицати на односе међу људима.     3 9 17 52 13 39
        7 21 26 79 9. Својим поступцима доприносим очувању природе и животне средине.     1 3 6 18 26 79
    1 3 5 15 27 82 10. Знам да сам и сам одговоран/на за сопствено здравље.     4 12 6 18 23 70
        19 58 14 42 11. Умем да уочим и истакнем сопствене способности и способности других.     2 6 12 36 19 58
    1 3 14 42 18 55 12. Упознат сам са Повељом дечјих права УН и знам да права укључују и одговорности.     2 6 15 45 16 49
    1 3 9 27 23 70 13. Узимам учешће у животу школе и локалне заједнице.     4 12 8 24 21 64
 

 
Наставници разредне наставе сматрају у великом проценту од 83% да код ученика  треба развијати потребу за усвајањем правила рада у групи и пару али да је у потпуности присутно сматра 66%.  Да је подстицање поштовања личности врло важно одговорило је 100% наставника али су им мишљења подељена у присутности са по 50%. Сличан резултат смо добили и код подстицања ученика да чине добро и пружају помоћ другима. Наставници сматрају да је важније да указују ученицима на понашање у школи него ван школе, као и да је прво присутно у потпуности са 83%. Подељени су и одговори око упознавања ученика са правима из Повеље о дечјим правима УН где 50% ово питање сматра врло важвим, других 50% га сматра само важним а да је присутно у потпуности 67%. Исти проценат се јавља и код питања упозоравања ученика на кршење дечјих права. Као врло важно се истиче подстицање ученика на солидарност и бригу за друге, посебно у случајевима испољавања етничких, расних, верских и полних предрасуда а да је у потпуности и присутно говори нам висок проценат од 83%. Такође се и питању очувања природе и  животне средине придаје велика важност као и да је присутно са 83%. Указивање на значај хигијене и чувања здравља је питање које је исто од велике важности али је присутно у потпуности  само 66%. Подстицање ученика  да самостално планирају своје активности у току дана и седмице веома важним оцењујњ 50% наставника док само 33% и сматра да је и присутно у потпуности а 67% да је присутно у већој мери.

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ  разредне наставе - вредности код ученика
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
        1 17 5 83 1. Код ученика развијам потребу за усвајањем правила рада у пару и групи.     1 17 1 17 4 66
            6 100 2. Код ученика подстичем поштовање личности.         3 50 3 50
        1 17 5 83 3. Ученике подстичем да чине добро и да пружају помоћ другима.         3 50 3 50
        2 33 4 67 4. Ученицима указујем на усвојена правила понашања у школи.         1 17 5 83
        4 67 2 33 5. Ученике упућујем на правила понашања ван школе.         3 50 3 50
        1 17 5 83 6. Ученике упозоравам на разлику између безбедних и опасних облика понашања једних према другима.         1 17 5 83
        3 50 3 50 7. Ученике упознајем да правима из Повеље о дечјим правима УН.         2 33 4 67
        3 50 3 50 8. Ученике упозоравам на појаве кршења дечјих права.         2 33 4 67
        2 33 4 67 9. Код ученика подстичем солидарност и бригу једних за друге посебно у случајевима испољавања етничких, расних, верских и полних предрасуда.         1 17 5 83
            6 100 10. Ученицима указујем на значај чувања и заштите природе и животне средине.         1 17 5 83
        1 17 5 83 11. Ученицима указујем на значај одржавања личне хигијене и чувања здравља.     1 17 1 17 4 66
        5 83 1 17 12. Користим разне ситуације да ученике упознам са културом, традицијом и обичајима у нашем крају.         2 33 4 67
        3 50 3 50 13. Ученике упућујем на бригу о својим, туђим и заједничким материјалним и културним добрима.     1 17 1 17 4 66
        3 50 3 50 14. Ученике подстичем да самостално планирају своје активности у току дана и седмице.         4 67 2 33
 
Наставници предметне наставе су подељеног мишљења код тврдњи важно и врло важно по питањима упућивања ученика на уважавање другачијег мишљења, подстицања ученика да примењују правила рада у групном и тимском раду, навођења ученика на поштовање и неговање културе и традиције свога и других народа, указивања на важност поштовања процедура којима се регулише живот у школи и заједници  и подстицања ученика на активно учешће  у животу школе и локалне заједнице. Чак 78% наставника сматра да је у потпуности присутно подстицање ученика  да задовољавају своје потребе  не угрожавајући друге. Исти проценат се јавља и код  и код неговања традиције и културе свог народа и других народа и држава као и познавања Повеље дечјих права УН и одговорностима које из њих и произилазе. Подељени су и искази у већој мери присутно и присутно у потпуности по питањима важности проседура којима се регулишу живот у школи и заједници и питању активног учешћа ученика у животу школе  и локалне заједнице.
 
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ  -  вредности код ученика
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 %
    1 11 4 44,5 4 44,5 1. Ученике упућујем на уважавање другачијег мишљења.     1 11 2 22 6 67
        3 33 6 67 2. Ученике подстичем да задовољавају своје потребе не угрожавајући друге.         2 22 7 78
        7 78 2 22 3. Ученике подстичем на развијање критичког расуђивања и вештине аргументовања ставова.         8 89 1 11
        4 44,5 5 55,5 4. Подстичем ученике да примењују правила рада у групном и тимском раду.     1 11 2 22 6 67
        5 55,5 4 44,5 5. Ученике наводим на поштовање и неговање традиције и културе свог народа и других народа и држава.         7 78 2 22
        5 55,5 4 44,5 6. Ученике упозоравам на негативне ефекте које стереотипи и предрасуде могу имати на односе међу људима.     2 22 4 45 3 33
        3 33 6 67 7. Ученике подстичем да брину о природи и да дају свој допринос побољшању квалитета животне средине.         3 33 6 67
        2 22 7 78 8. Ученике подстичем на развијање одговорности за сопствено здравље.         1 11 8 89
        5 55,5 4 44,5 9. Ученике упућујем да спознају сопствене способности и способности других.         4 44,5 5 55,5
    1 11 5 55 3 11 10. Ученике упознајем с Повељом дечјих права УН и одговорностима које из њих произилазе.     1 11 7 78 1 11
    2 22 3 33 4 45 11. Ученицима указујем на институције које су од значаја за решавање проблема и унапређење живота у школи и локалној заједници.     2 22 3 33 4 45
        5 55,5 4 44,5 12. Ученицима указујем на важност поштовања процедура којима се регулише живот у школи и заједници.         5 55,5 4 44,5
        5 55,5 4 44,5 13. Ученике подстичем на активно учешће у животу школе и локалне заједнице.         4 44,5 5 55,5

3.1.5. Вредности код ученика
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДОКАЗИ ДА НЕ
Правилник о понашању ученика и особља школе    *     
Програм личног и социјалног развоја ученика      *
Евиденција о реализованим акцијама за подстицање одговорности ученика   *
Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика *  
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања ученика *  
Евиденција  о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење   *
Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика институцијама културе *  
Програм упознавања ученика с Повељом дечјих права УН *   
Евиденција о раду ученичких организација (ученички парламент и сл.)    *  
Евиденција о ваннаставним активностима    *  
Евиденција  о активностима које су иницирали ученици    *  
Програм школских приредби, манифестација и сл.    *  
Брошура о школским активностима      *
Правилник о безбедности ученика    *  
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/насилништва, верске, националне и расне нетрпељивости, употребе дрога и сл.  
   *
 
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте.    
*
Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама ради промовисања стила“здравог живота“.    *  
Евиденција сарадње школе са здравственом службом    *  
Евиденција огранизованих акција за помоћ ученицима *  
Евиденција контаката са родитељима    *  
 
 

 

Акциони план

 
 
На основу добијених резултата анкета које су урадили ученици наше школе као и њихови родитељи и наставници, дошли смо до закључака да би требало порадити на следећим стварима , како би мотивисаност ученика била на још већем нивоу:
 • Требало би користити већи број наставних средстава тиме би се градиво презентовало ученицима на занимљивији начин;
 • Требало би чешће прихватати иницијативу ученика за променом система рада на часу;
 • Требало би још више подстицати ученике да развијају и разрађују своју идеју;
 • Треба упућивати ученике на ширу литературуу тиме би могли да обогате и продубе своје стечено знање;
На основу резултата добијени анкетирањем ученка, родитеља и наставника везаних за квалитет знања, дошли смо до закључка да би следеће ставке могле допринети његовом побољшању :
 • Градиво научено у школи требало би прилагодити реалним животним ситуацијама како би се могло на што бољи начин употребити;
 • Градиво би требало да буде такво да може помоћи ученицима у осамостаљивању;
 •  Успех ученика по предметима треба побољшати;
- Успех ученика на такмичењима треба побољшати на тај начин што ће се ученицима  указати на значај такмичења за лични развој, такође треба интензивирати припреме наставника за такмичење.