Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Пословник о раду Савета родитеља

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 034-1036
Датум: 12.09.2012.год.
Р е с а в и ц а
 
                                               
             На основу члана 58. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр.72/2009 и 52/2011) и члана 52. Статута школе (бр.037-099 од 04.02.2010.год. и измена и допуна бр.02-2014 од 15.12.2011.год.), Савет родитеља Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица на седници дана 12.09.2012.године,  донео је
 
 
                                               П О С Л О В Н И К

                               О  РАДУ  САВЕТА   РОДИТЕЉА

 
                                                   I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
                                                             Члан 1.
            Овим Пословником уређује се начин рада Савета родитеља основне школе''Вук Караџић'' Ресавица ( у даљем тексту: Савет).
 
                                                             Члан 2.
            Савет родитеља:
            1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор,
            2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе,
            3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређеање успеха образовно-васпитног рада,
            4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника,
            5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању,
            6. разматра и предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених, проширеном делатношћу школе, од донација и средстава родитеља у посебном фонду школе,
            7. разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика,
            8. учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика,
            9. даје сагласност на програм и организовање екскрзија и, односно програма наставе у природи и разматра извештаје о њиховом остваривању,
            10. разматра и одлучује и о другим питањима утврђеним Статутом школе и Законом.
            Своје предлоге, питања и ставове, Савет упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе.
 
                                                            Члан 3.
            Председник Савета стара се о правилној примени одредаба овог Пословника.
 
                                                II - СЕДНИЦЕ САВЕТА
 
                                                            Члан 4.
            Савет ради на седницама које се одржавају у згради Школе.
            Седницама Савета поред чланова, обавезно присуствују директор и секретар школе, а могу присуствовати и чланови Школског одбора и Наставничког већа.
                                   
                                                            Члан 5.
            Седницу савета припрема и сазива председник.
            Седнице Савета одржавају се по потреби.
            Одржавање седница Савета објављује се на огласној табли школе.
 
 
                                                            Члан 6.
            Председнику Савета у припреми седница помаже директор и секретар школе, као и поједини чланови Наставничког већа.
            Административне послове у вези одржавања седница Савета обавља секретар школе.
                                                            Члан 7.
            Припреме дневног реда Савета врше се у договору са директором школе или радником кога он одреди.
 
                                                            Члан 8.
            У предлог дневног реда Савета школе могу се уврстити она питања која спадају у надлежност Савета према Закону и Статута Школе.
           
                                                            Члан 9.
            За предложене тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал.
 
                                                            Члан 10.
            Седнице Савета сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника.
            Председник Савета, односно његов заменик дужан је да сазове Савет на захтев:
 1. директора Школе,
 2. Наставничког већа,
 3. Школског одбора,
 4. Синдиката школе и
 5. Једне трећине чланова Савета.
 
 
Члан 11.
            Позив за седницу Савета школе мора се доставити члановима најкасније три дана пре одржаваања седнице.
            У позиву се морају назначити предлог дневног реда, дан, час и место одржавања седнице.
            За поједине важније тачке дневног реда, уз позив се доставља и материјал односно извод из материјала за седницу.
            Поред позива за седницу Савета, предлог дневног реда објављује се и на огласној табли школе.
                                      III - ТОК  РАДА НА СЕДНИЦИ
                                               
                                                            Члан 12.
            На првој (конститутивној) седници Савета школе бира се председник савета и његов заменик.
            Конститутивну седницу сазива и руководи радом члан Савета који је први на списку чланова Савета.
                                                           
                                                            Члан 13.
            Седницама одбора председава председник, односно његов заменик.
            Председник утврђује присутност и одсутност чланова Савета.
            Када утврди да седници Савета присуствује већина савета од укупног броја констатује да седница може да почне са радом.
            У противном одлаже седницу Савета и заказује нову седницу.
 
                                                            Члан 14.
            Председник Савета односно његов заменик стара се да се рад на седници правилно одвија и одржава ред на седници.
            Председник Савета има следећа права и дужности:
 • саставља предлог дневног реда и обавља друге рање припремања седнице,
 • сазива седнице и руководи радом на седницама,
 • учествује у дискусијама и доприноси проналажењу најбољег решења по свакој тачки дневног реда,
 • стара да се рад на седници савета одвија према утврђеном дневном реду,
 • даје реч члановима Савета и другим учесницима на седници,
 • оправдава у оправданим случајевима појединим члановима Савета напуштање седнице,
 • потписује донете одлуке и закључке,
 • врши и друге послове  у складу са Законом и Статутом школе.
 
Члан 15.
            Члан Савета има права и дужности:
 • да присуствује седницама Савета и да активно учествује у његовом раду,
 • да обавести председника Савета у случају спречености, да присуствује седници или накнадно оправда свој изостанак,
 • врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба Закона, Статута и општих аката Школе.
 
Члан 16.
            Пре преласка на дневни ред Савет доноси одлуку о усвајању записника са претходе седнице и даје обавештења о извршеним одлукама са предходне седнице.
 
                                                            Члан 17.
            У току дискусије по појединим питањима, из дневног реда чланови могу преко председника  тражити објашњења.
            Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.
 
 
                                                            Члан 18.
            Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.
           
 
                                                             Члан 19.
            Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.
            Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.
           
 
                                                             Члан 20.
            Свако ко жели да учествује у расправи мора предходно добити дозволу од председника.
            Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда избегавајући опширност.
            У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у расправи.
                                                            
                                                             Члан 21.
            Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији.
            Ако се говорник и после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.
 
                                                             Члан 22.
            Савет може на предлог председника или неког другог члана, односно учесника на седници донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односно прибаве потребни подаци до идуће седнице.
 
                                                             Члан 23.
            Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорници не заврше излагање.
            Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених говорника.
            Изузетно, може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутовали сви пријављени говорници, ако је питање о коме се расправља већ довољно разјашњено да се може донети одлука, уколико су пријављени одустали од дискусије.
 
 
                                                             Члан 24.
            Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу, док се не донесе одлука.
            Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.
 
 
 
                                     IV - КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ
           
 
                                                             Члан 25.
            Савет може доносити одлуке ако седници присуствује више од половине чланова Савета.
            Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
           
 
                                                             Члан 26.
            За сваки предлог о коме се расправља на седници, мора се донети одлука, састављена тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који начин и у ком року.
            Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.
                                                            
 
                                                             Члан 27.
            Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени.
            О сваком  предлогу гласа се посебно.
           
                                                             Члан 28.
            Гласање је по правилу јавно.
            Чланови Савета гласају на тај начин што се изјашњавају ''за'' или ''против'' предлога или се уздржавају од гласања.
            У случају да је број гласова''за'' или ''против'' исти, гласање се понавља.
 
                                                             Члан 29.
            Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично.
            Поименично гласање врши се прозивањем чланова.
            По завршеном гласању председник утврђује резултат гласања.
 
                                                             Члан 30.
            Одлука о предлогу чланова Школског одбора из реда Савета родитеља ученика доноси се тајним гласањем.
            Предлог чланова школаког одбора има право да поднесе сваки члан Савета.
            За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује председник Савета и које оверава печатом, секретар школе.
 
                                                             Члан 31.
            Гласање спроводи комисија која се састоји од председника и два члана Савета, коју чланови Савета бирају на седници на којој се бирају чланови Школског одбора.
            Административне послове у вези гласања обавља секретар школе.
            Комисија пре гласања пребројава и дели гласачке листиће присутним члановима Савета.
            Гласање се обавља заокруживањем рендног броја испред кандидата којем се указује поверење а листић спушта у гласачку кутију.
            Одмах после гласања, комисија јавно пребројава гласове и објављује резултате гласања.
 
                                                           Члан 32.
           За члана Школског одбора предложени су кандидати који су добили највећи број гласова.
           У случају једнаког броја гласова, гласање ће се понављати све док се на основу резултата гласања не буде било могуће утрврдити предлог чланова Школског одбора.
 
                                                           Члан 33.
           Одлука Савета којом је утврђен предлог чланова Школског одбора из реда Савета родитеља, без одлагања се доставња скупштини општине ради именовања чланова Школског одбора.
 
                              V - ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД РАДА СЕДНИЦЕ
 
                                                             Члан 34.
            Савет може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколик то захтева већина чланова савета.
 
                                                             Члан 35.
            Седница Савета се прекида:
 1. кад у току седнице број присутних чланова Савета, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,
 2. кад због дужег трајања седнице , она не може да се заврши у планирано време,
 3. када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.
Седницу Савета прекида председник Савета и заказује нову седницу.
Прекинута седница се наставља најдоцније у року од три дана по прекиду седнице.
                                                
 
                       VI - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
 
                                                 Члан 36.
Због ометања реда на седницама могу се према члановима и другим позваним
Лицима изрећи следеће мере:
 1. опомена на ред,
 2. одузимање речи,
 3. удаљење са седнице.
 
                                                 Члан 37.
            Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред седнице.
            Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били опоменути.
            Удаљење са седнице изриче се према члану Савета који вређа или клевета поједини чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници.
            Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења.
            Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем.
            Онај ко је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.
                                                   
 
                                                     VII - ЗАПИСНИК
 
 
                                                             Члан 38.
            Када је дневни ред исцрпљен председник Савета закључује седницу.
 
                                                             Члан 39.
            О току седнице Савета родитеља води се записник.
            Записник води секретар школе ( у даљем тексту: записничар ).
 
                                                             Члан 40.
            Записник са седнице Савета, мора да садржи :
 • редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода),
 • место, датум и време одржавања,
 • имена одсутних  чланова ( навести имена оправдано одсутних),
 • имена присутних лица која нису чланови,
 • констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
 • усвојен дневни ред,
 • формулацију одлука о којима се гласало,
 • закључке донете о појединим тачкама дневног реда са назначењем броја гласова за предлог, против и бројањем уздржаних гласова,
 • време када је седница почела и завршена или прекинута,
 • потпис председавајућег и записничара.
            У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу, као и друге околности за које Савет донесе одлуку.
 
                                                             Члан 41.
            Ако се записник састоји из више листова, сваку страну парафирају записничар и председавајући.
            Измене и допуне записника врше се само одлуком Савета приликом његовог усвајања.
                                                             Члан 42.
            Записник се мора саставити најкасније пет дана по одржаној седници.
            Одлуке и препоруке не могу се спроводити док записник не буде потписан.
           
                                                             Члан 43.
            Оргинал записника са евентуалним прилозима чува секретар школе као документ трајне вредности.
 
 
                                           VIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
                                                             Члан 44.
            За све оно што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.
 
                                                             Члан 45.
            Тумачење одредаба овог Пословника даје Савет родитеља.
 
 
                                                             Члан 46.
            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе.
 
                                                             Члан 47.
            Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду савета родитеља дел.бр.034-924 од 12.09.2011.године.
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА,
                                                            М.П.                __________________________________
                                                                                   
 
 
 
Пословник је заведен под дел.бр.  _____________  од   ___________________године,
 
објављен на огласној табли Школе дана  ____________________________,
 
а ступио на снагу дана _________________________________ године.