Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Пословник о раду Ученичког парламента

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 034-1515
Датум: 06.12.2012.г.
Р е с а в и ц а
 
                                               
             На основу члана 57. у вези са чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр.72/2009 и 52/2011) и члана 34. Статута школе бр.037-099 од 04.02.2010.год. и измена и допуна бр.02-2014 од 15.12.2011.год.), Школски одбор Основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица на седници дана 06. децембра 2012.године, усвојио је
 
                                               П О С Л О В Н И К

                       О  РАДУ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 
                                                   I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
                                                             Члан 1.
            Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Ученичког парламента основне школе''Вук Караџић'' Ресавица ( у даљем тексту: Парламент).
 
                                                             Члан 2.
            Председник Ученичког парламента стара се о правилној примени одредаба овог Пословника.
            Ученички парламент се бира сваке школске године.
 
                                                             Члан 3.
            Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у последња два разреда Школе.
            Парламент се организује ради:
            1)  давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у Школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
          2)  разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у Школи;
          3)  обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
          4)  активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
          5)  предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
          Чланове Парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.
          Чланови Парламента бирају председника.
          Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора.
          Програм рада Ученичког парламента саставни је део годишњег плана рада Школе.
          Ученички парламенти могу се удруживати у заједницу ученичких парламената.         
                                                                       
                                                II - СЕДНИЦЕ ПАРЛАМЕНТА
 
                                                            Члан 4.
            Парламент ради на седницама које се одржавају у згради Школе.
            Седницама Парламента поред чланова, могу присуствовати директор школе, чланови Школског одбора, Наставничког већа и педагог школе.
                                   
                                                            Члан 5.
            Седницу Парламента припрема и сазива председник.
            Седнице Парламента одржавају се по потреби.
            Одржавање седница Парламента објављује се на огласној табли школе.
 
                                                            Члан 6.
            Председнику Парламента у припреми седница помаже секретар школе, као и поједини чланови Парламента.
            Административне послове у вези одржавања седница Парламента обавља секретар школе.
                                                             Члан 7.
            Припреме дневног реда Парламента врше се у договору са директором и педагогом школе или радником кога он одреди.
 
                                                             Члан 8.
            У предлог дневног реда Ученичког парламента школе могу се уврстити она питања која спадају у надлежност Парламента према Закону и Статуту школе.
           
                                                             Члан 9.
            За предложене тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал.
 
                                                             Члан 10.
            Седнице Парламента сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника.
            Председник, односно његов заменик дужан је да сазове Парламент на захтев:
 1. директора Школе,
 2. Наставничког већа,
 3. Школског одбора и
 4. једне трећине чланова Парламента.
 
 Члан 11.
            Позив за седницу Парламента мора се доставити члановима најкасније три дана пре одржаваања седнице.
            У позиву се морају назначити предлог дневног реда, дан, час и место одржавања седнице.
            За поједине важније тачке дневног реда, уз позив се доставља и материјал односно извод из материјала за седницу.
            Поред позива за седницу Парламента, предлог дневног реда објављује се и на огласној табли школе.
 
 
                                        III - ТОК  РАДА НА СЕДНИЦИ
                                               
                                                             Члан 12.
            На првој (конститутивној) седници Парламента бира се председник, његов заменик, записничар и доноси се пословник о раду парламента.
            Мандат председника (односно заменика) траје једну години, и по истеку мандата не може бити више биран.
            Сваки члан има право да предложи кандидате за председника и потпредседника.
            Изабрани кандидати су они кандидати који су добили највећи број гласова.
                                               
                                                            Члан 13.
            Седницама одбора председава председник, односно његов заменик.
            Председник утврђује присутност и одсутност чланова Парламента.
            Када утврди да седници Парламента присуствује већина чланова Парламента од укупног броја, констатује да седница може да почне са радом.
            У противном одлаже седницу Парламента и заказује нову седницу.
 
                                                            Члан 14.
            Председник Парламента, односно његов заменик стара се да се рад на седници правилно одвија и одржава ред на седници.
            Председник Парламента има следећа права и дужности:
 • саставља предлог дневног реда и обавља друге рање припремања седнице,
 • сазива седнице и руководи радом на седницама,
 • учествује у дискусијама и доприноси проналажењу најбољег решења по свакој тачки дневног реда,
 • стара да се рад на седници одвија према утврђеном дневном реду,
 • даје реч члановима Парламента и другим учесницима на седници,
 • оправдава у оправданим случајевима појединим члановима Парламента напуштање седнице,
 • потписује донете одлуке и закључке,
 • врши и друге послове  у складу са Законом и Статутом школе.
 
Члан 15.
            Члан Парламента има права и дужности:
 • да присуствује седницама Парламента и да активно учествује у његовом раду,
 • да обавести председника Парламента у случају спречености, да присуствује седници или накнадно оправда свој изостанак,
 • врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба Закона, Статута и општих аката Школе.
 •  
Члан 16.
            Пре преласка на дневни ред Парламента доноси се одлука о усвајању записника са претходе седнице и даје обавештења о извршеним одлукама са предходне седнице.
           Чланови Парламента су у обавези да о седници Парламента и о одлукама које су на истој донете, на часу одељењског старешине, обавесте остале ученике и разговарају о свим питањима која би могла бити изнета пред Парламент.
 
 
                                                            Члан 17.
            У току дискусије по појединим питањима, из дневног реда чланови могу преко председника  тражити објашњења.
            Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.
 
                                                            Члан 18.
            Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.
           
                                                             Члан 19.
            Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.
            Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.
           
                                                             Члан 20.
            Свако ко жели да учествује у расправи мора предходно добити дозволу од председника.
            Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда избегавајући опширност.
            У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у расправи.                                                      
                                                             Члан 21.
            Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији.
            Ако се говорник и после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.
 
                                                             Члан 22.
            Парламент може, на предлог председника или неког другог члана, односно учесника на седници донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односно прибаве потребни подаци до идуће седнице.
                                                             Члан 23.
            Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорници не заврше излагање.
            Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених говорника.
            Изузетно, може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутовали сви пријављени говорници, ако је питање о коме се расправља већ довољно разјашњено да се може донети одлука, уколико су пријављени одустали од дискусије.
 
                                                             Члан 24.
            Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу, док се не донесе одлука.
            Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.
 
 
                                     IV - КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ
           
                                                             Члан 25.
            Парламент може доносити одлуке ако седници присуствује више од половине чланова Парламента. Парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.    
                                                             Члан 26.
            За сваки предлог о коме се расправља на седници, мора се донети одлука, састављена тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који начин и у ком року.
            Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.
                                                            
                                                             Члан 27.
            Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени.
            О сваком  предлогу гласа се посебно.
           
                                                             Члан 28.
            Гласање је по правилу јавно.
            Чланови Парламента гласају на тај начин што се изјашњавају ''за'' или ''против'' предлога, уздржавају од гласања или издвајају мишљење.
            У случају да је број гласова''за'' или ''против'' исти, гласање се понавља.
 
                                                             Члан 29.
            Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично.
            Поименично гласање врши се прозивањем чланова.
            По завршеном гласању председник утврђује резултат гласања.
 
 
                              V - ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД РАДА СЕДНИЦЕ
 
                                                             Члан 30.
            Парламент може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколик то захтева већина чланова Парламента.
 
                                                             Члан 31.
            Седница Парламента се прекида:
 1. кад у току седнице број присутних чланова Парламента, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,
 2. кад због дужег трајања седнице, она не може да се заврши у планирано време,
 3. када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.
Седницу Парламента прекида председник и заказује нову седницу.
Прекинута седница се наставља најдоцније у року од три дана по прекиду седнице.
                                                
                       VI - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
 
                                                 Члан 32.
Због ометања реда на седницама могу се према члановима и другим позваним
Лицима изрећи следеће мере:
 1. опомена на ред,
 2. одузимање речи,
 3. удаљење са седнице.
 
                                                 Члан 33.
            Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред седнице.
            Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били опоменути.
            Удаљење са седнице изриче се према члану Парламента који вређа или клевета поједине чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници.
            Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења.
            Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем.
            Онај ко је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.
                                                   
                                                     VII - ЗАПИСНИК
 
                                                             Члан 34.
            Када је дневни ред исцрпљен председник Парламента закључује седницу.
 
                                                             Члан 35.
            О току седнице Ученичког парламента води се записник.
       
                                                              Члан 36.
            Записник са седнице Парламента, мора да садржи :
 • редни број седнице ( рачунајући од почетка мандатног периода ),
 • место, датум и време одржавања,
 • имена одсутних  чланова ( навести имена оправдано одсутних ),
 • имена присутних лица која нису чланови,
 • констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
 • усвојен дневни ред,
 • формулацију одлука о којима се гласало,
 • закључке донете о појединим тачкама дневног реда са назначењем броја гласова за предлог, против и бројањем уздржаних гласова,
 • време када је седница почела и завршена или прекинута,
 • потпис председавајућег и записничара.
            У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу, као и друге околности за које Парламент донесе одлуку.
 
                                                             Члан 37.
            Ако се записник састоји из више листова, свака страна се оверава.
            Измене и допуне записника врше се само одлуком Парламента приликом његовог усвајања.
                                                             Члан 38.
            Записник се мора саставити најкасније пет дана по одржаној седници.
            Одлуке и препоруке не могу се спроводити док записник не буде потписан.
 
                                                             Члан 39.
            Оргинал записника са евентуалним прилозима чува секретар школе као документ трајне вредности.
 
                                           VIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
                                                           Члан 40.
            Председник, заменик председника као и остали чланови Парламента могу поднети оставку на своју функцију.
            Парламент расправља и одлучује о оставци, а такође одлучује и о искључивању појединих чланова укључујући и председника, уколико не поштује пословник, ову институцију и њене чланове.
                                                            
                                                           Члан 41.
            За све оно што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.
 
                                                             Члан 42.
            Тумачење одредаба овог Пословника даје Ученички парламент.
 
                                                             Члан 43.
            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе.
 
                                                             Члан 44.
            Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду ученичког парламента дел.бр.034-1077 од 04.10.2011.године.
 
 
 
Председник Ученичког парламента,                              Председник Школског одбора
_______________________________               М.П.      ___________________________
Мујић Андријана                                                     Васа Гарача, дипл. ецц                                 
 
 
 
 
Пословник је заведен под дел.бр. 034-1515  од  ­­­­­­­­­­­­­­­­06. децембар 2012. године,
 
објављен на огласној табли Школе дана  06.  децембра  2012.године,
 
а ступио на снагу дана  14.  децембра  2012. године.