Није знање,знање знати,већ је знање знање дати!!!

Пословник о раду Школског одбора

Република Србија
ОШ''Вук Караџић''
Број: 034-156
Датум: 09.02.2011.год.
Р е с а в и ц а
 
 
            На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр.72/2009) и члана 34. Статута, Школски одбор Oсновне школе ''Вук Караџић'' Ресавица на седници од 09. фебруара 2011. године, донео је
 
 
                                                    ПОСЛОВНИК
                                          О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 
 
                                                I  - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
                                                            Члан  1.
            Овим Пословником уређује се начин рада Школског одбора основне школе ''Вук Караџић'' Ресавица ( у даљем тексту: Школа).
 
                                                            Члан  2.
            Председник Школског одбора представља и заступа Одбор и стара се о правилној примени одредаба овог Пословника.
 
                                                            Члан  3.
            Одбор ради на седницама које се одржавају у згради Школе, у просторији коју одреди председник Одбора.
            
                                                            Члан  4.
            Седницама Школског одбора поред чланова могу присуствовати и запослени и представници штампе, по предходном одобрењу школског одбора ( у даљем тексту: Oдбор).
            Седницама Oдбора присуствују и учествују у раду, без права одлучивања, два представникa ученичког парламента и представник Синдиката Школе.
            Са целе седнице или дела седнице Одбора може бити искључена јавност, из разлога утврђених у Статуту школе.
 
                                                            Члан  5.
            Председник и заменик председника бирају се на првој седници Одбора у новом сазиву ( у даљем тексту. Конститутивна седница).
            Конститутивну седницу сазива и руководи радом на тој седници до избора председника члан Одбора који је први на списку чланова Одбора у решењу о именовању Одбора.
            Рад конститутивне седнице почиње констатовањем да је именован нови сазив Одбора и читањем решења о именовању.
                                                           Члан  6.
            Одбор бира председника и заменика председника из реда чланова Одбора.
            Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан Одбора.
            О кандидатима се гласа оним редом којим су предложени.
 
                                                           Члан  7.
            Председник и заменик председника врше те функције до краја мандата одбора.
            Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев.
            Председник или заменик председнка може бити разрешен пре истека мандата и на предлог члана одбора, ако не обавља ваљано послове из своје надлежности.
           Одлуку о разрешењу доноси Одбор и на истој седници бира новог председника или заменика председника.
                                      
                                                           Члан  8.
           Заменик председника обавља послове из надлежности председника у случају његове спречености.
           Ако су и председник и заменик председника спречени да обављају послове из надлежности председника, председник или заменик председника одређују једног члана одбора да обавља те послове.
                                              
                                                            Члан  9.
           Повреда одредаба Пословника може бити разлог престанка чланства у Одбору пре истека мандата.
          Одлуку о подношењу предлога Скупштини општине за разрешење доноси Одбор, на предлог председника, заменика председника или члана Одбора.
            
 
 
                                    II - САЗИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 
 
                                                            Члан  10.
            Седнице припрема и сазива председник Одбора.
            Седнице Одбора одржавају се по потреби, a најмање један пут у два месеца.
            Седнице су јавне и одржавају се у просторијама школе.
            Одржавање седница Одбора објављује се на огласној табли.
 
 
                                                             Члан 11.
            Седници Одбора обавезно присуствују директор и секретар школе.
 
 
                                                              Члан 12.
            Припремање дневног реда седница Одбора врши се у договору са директором школе или радником школе кога директор овласти.
                                   
                                                             Члан 13.
            Председнику Одбора у пословима око припремања и сазивања седница и у пословима око извршавања одлука одбора помажу директор и секретар школе.
            Административне и друге послове у вези са одржавањем седница Одбора обавља секретар школе.
                                                            Члан 14.
            При формирању дневног реда за седницу Одбора, председник мора да води рачуна о броју питања о којима на седници чланови могу одлучивати успешно, с обзиром на време да се све предложене тачке дневног реда могу размотрити и донети одговарајуће одлуке.                                                  
                                                            Члан 15.
            У предлог дневног реда седнице Одбора могу се уврстити она питања која спадају у надлежност Одбора по Закону и Статуту и која су тако припремљена да их Одбор може решити.
                                                            Члан 16.
            Код већег броја питања о којима треба расправљати и одлучивати на Одбору, у предлог дневног реда унети она питања која имају одређени приоритет по значају садржине, роковима у којима ће по тим питањима донети одлуке и заузети одговарајући став.
 
                                                            Члан 17.
            За предложене тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал.
            У писаном материјалу по свакој  тачки дневног реда треба да стоји и уписан предлог одлуке.
 
                                                            Члан 18.
            Председним Одбора стара се да рокови за одржавање седнице омогуће да материјал буде благовремено припремљен.
 
                                                            Члан 19.
            Седнице Одбора сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника.
            Председник, односно његов заменик ( у одсуству председника) обавезан је да сазове Одбор на захтев једне трећине чланова Одбора, директора школе, Наставничког већа, Савета родитеља, Синдиката и Ученичког парламента. Уколико председник или његов заменик не поступи по захтеву, предлагач може да сазове Одбор по истеку рока од 8 дана од дана подношења захтева за сазивање седнице.
            При сазивању Одбора обавезно се објављује и предлог дневног реда.
           
                                                            Члан 20.
            Позив за редовну седницу мора се доставити члановима најкасније три дана пре седнице, а за ванредну седницу 24 часа  пре одржавања седнице. У позиву се морају назначити предлог дневног реда, дан и час, као и место одржавања  седнице. За поједине важније тачке дневног реда, уз позив се доставља и материјал, односно извод из материјала и одговарајућа документација.
            Позив за седницу Одбора истовремено се доставља и директору школе,  председнику организације Синдиката и представницима Ученичког парламента.
 
 
 
                                                            Члан 21.
            Након одређивања предлога дневног реда седнице, просторије у којој ће се одржати седница и време почетка рада седнице, секретар школе израђује позив за седницу и исти доставља свим члановима и другим одређеним лицима, са припремљеним материјалом.
 
 
                                                            Члан 22.
            Сазив Школског одбора и предлог дневног реда седнице објављује се и на огласној табли најкасније на три дана пре одржавања седнице.
 
 
                                         III  - ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ
 
                                                            Члан 23.
            Седницама Одбора председава председник. У случају његове спречености, председава заменик председника Одбора. Уколико је спречен и заменик, седницу отвара члан Одбора кога су одредили председник или заменик председника,
            У случају да председник или заменик председника нису одредили члана Одбора који ће их замењивати у случају одсутности, онда седници председава најстарији члан Одбора, док се не изабере члан који ће даље председавати.
 
 
                                                            Члан 24.
            Седницу Одбора отвара председник и утврђује присутности и одсутност чланова. Пошто утврди да седници присуствује већина чланова, констатује да седница може да почне са радом. У противном, одлаже седницу.
            Седница Одбора се одлаже ако јој не присуствује директор школе или овлашћени радник, ако је природа питања таква да је за одлучивање било неопходно њихово мишљење.
 
                                                            Члан 25.
            Председник Одбора, односно други члан који руководи радом Одбора, стара се да се рад на седници правилно одвија и одржава рад на седници. Председник има следећа права и дужности:     

 • саставља предлог дневног реда и обавља друге радње припремања седница       
Одбора;
            -     сазива седнице и руководи радом на седницама;
 • стара се да се рад на седници Одбора одвија према утврђеном дневном реду,
 • даје реч члановим и осталим учесницима на седници Одбора;
 • учествује у дискусијама и на други начин доприноси проналажењу најбољег решења по свакој тачки дневног реда;
 • одобрава у оправданим случајевима појединим члановима напуштање седнице под  условом да то не ремети рад Одбора;
 • потписује донете одлуке, препоруке и нормативне акте које доноси Одбор;
 • врши и друге послове у складу са Законом, одредбама Статута и другим општим актима.
 
                                                Члан 26.
Члан Одбора има права и дужности:
-     да редовно и на време долази на седнице Одбора
-     да савесно и активно учествује у његовом раду;
 • да у случају спречености да присуствује седници Одбора о томе обавести председника или накнадно оправда свој изостанак;
 • да на седници Одбора подноси предлоге за доношење одлука, закључака, препорука;
 • да не омета рад на седницама;
 • да поступа по налозима председника одбора;
 • врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба Статута и других општих аката.
 
                                                            Члан 27.
            Сваки члан има право да затражи измене и допуне предложеног дневног реда.
 
                                                            Члан 28.
            Пре преласка на дневни ред доноси  се одлука  о усвајању записника са прошле седнице и дају обавештења о извршеним одлукама са предходне седнице.
            Одлука којом се усваја записник са предходне седнице може садржати и исправке и допуне које треба унети у записник.
 
                                                             Члан 29.
            У току дискусије по поједним питањима, из дневног реда чланови могу преко председника тражити објашњења.
            Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.
 
                                                            Члан 30.
            Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.
 
                                                            Члан 31.
            Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.
            Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.
 
                                                            Члан 32.
            Свако ко жели да учествује у расправи мора предходно добити дозволу од председника. Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда, избегавајући опширност.
            У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у расправи.
 
                                                            Члан 33.
            Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији. Ако се говорник ни после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.
            Учесницима који желе да укажу на повреду одредби пословника, председник ће дати реч чим предходни дискутант заврши излагање.
                                   
                                                            Члан 34.
            Ако учесник у расправи жели да исправи изјаву која је изазвала полемику, председник ће му дати реч с напоменом да не може говорити дуже од пет минута.
 
                                                            Члан 35.
            На предлог председника или другог члана може се одлучивати, без расправе, да се ускрати реч учеснику који је већ говорио о истом предмету, уколико нема нових чињеница.
 
                                                            Члан 36.
            Одбор може, на предлог председника или неког другог члана, односно учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет проучио или да се допуни материјал, односно прибаве потребни подаци до идуће седнице.
 
                                                            Члан 37.
            Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорници не заврше излагање. Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених  говорника.
            Изузетно,  може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутовали сви пријављени говорници, ако је питање о коме се расправља већ довољно разјашњено да се може донети  одлука, уколико су пријављени одустали од дискусије.
 
                                                            Члан 38.
            Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу, док се не донесе одлука. Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.
 
 
 
                                           IV -  КВОРУМ  И  ОДЛУЧИВАЊЕ
                                                           
 
                                                            Члан 39.
            Одбор може доносити одлуке ако седници присуствује више од половине чланова Одбора.
            Одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
 
 
                                                            Члан 40.
            За сваки предлог о коме се расправља на седници, мора се донети одлука, састављена тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који начин и у ком року.
            Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.
 
                                                            Члан 41.
           Када одлучује о процедуралним питањима, а не доноси одлуку по тачки дневног реда, Одбор доноси закључке.
           Закључак има саставне делове као и одлука по тачки дневног реда.
 
 
                                                            Члан 42.
            Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени.
            О сваком предлогу гласа се посебно.
 
                                                            Члан 43.
            Гласање је по правилу јавно, на позив председника.
            Тајно се гласа када Одбор то посебно одлучи, или ако је тако утврђено статутом Школе, односно законом, а обавезно прилико избора директора Школе.
 
                                                            Члан 44.
            Чланови гласају на тај начин што се изјашњавају ''за'' или ''против'' предлога или се уздржавају од гласања.
            У случају да је број гласова ''за'' и ''против'' исти, гласање се понавља.
 
                                                            Члан 45.
            Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично. Поименично гласање врши се прозивањем чланова. По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања.
 
                                                            Члан 46.
            Тајно се гласа гласачким листићима, на начин који саопшти председник, спуштањем гласачких листића у кутију која се налази испред председника.
 
 
                                                            Члан 47.
            Тајно гласање спроводи председник са два члана која се, на предлог председника, бирају.
          Административне и друге послове поводом гласања (израда гласачких листића и др.) обавља секретар школе.
            Када су сви чланови гласали, изабрани чланови са председником броје гласове и утврђујеу резултат гласања.
            Председник проглашава резултат гласања.
 
 
 
                                    V - ОДЛАГАЊЕ  И ПРЕКИД РАДА СЕДНИЦЕ
                                                           
 
                                                            Члан 48.
            Одбор може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу  решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева  већина чланова Одбора.
 
                                                            Члан 49.
            Седница Одбора се прекида:
 1. кад у току седнице број присутних чланова Одбора, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,
 2. кад због дужег трајања седнице, она не може да се заврши у планирано време,
 3. када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.
Седницу Одбора прекида председник одбора.
Прекинута седница се наставља најдоцније у року од три дана по прекиду седнице.
Наставак седнице заказује председни одбора.
 
 
 
                        VI – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
                       
 
                                                Члан 50.
Због ометања реда на седницама могу се према члановима и другим позваним
лицима  изрећи следеће мере:
            1. опомена на ред,
            2. одузимање речи,
            3. удаљење са седнице.
 
 
                                                            Члан 51.
            Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред и одредбе овог пословника.
            Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били опоменути.
            Удаљење са седнице изриче се према члану Одбора који се вређа или клевета поједине чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници.
            Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења.
            Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем.
            Онај ко је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.
 
 
                                                VII – ЗАПИСНИК
           
                                                            Члан 52.
            Када је дневни ред исцрпљен, председник закључује седницу.
 
 
                                                            Члан 53.
            О раду на седници Одбора води се записник.
            Записник води секретар школе ( у даљем тексту: записничар).
           
                                                            Члан 54.
                        На свакој седници Одбора води се записник који обавезно садржи:
 • редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода),
 • место, датум и време одржавања,
 • име председавајућег и записничара,
 • имена одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),
 • имена присутних лица  која нису чланови,
 • констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
 • усвојен дневни ред,
 • кратак приказ дискусије по свакој тачки дневног реда и имена дискутаната,
 • формулацију одлука о којима се гласало,
 • закључке  донете о поједеним тачкама дневног реда са назначењем броја гласова за предлог, против, бројањем уздржаних гласова, као и издвојена мишљења,
 • време када је седница почела и завршена или прекинута,
 • потпис председавајућег и записничара.
            У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу, као и друге околности за које Одбор доносе одлуку.
 
 
                                                            Члан 55.
            Ако се записник састоји из више листова, сваку страну парафирају записничар и председавајући.
            Измене и допуне записника врше се само одлуком Одбора приликом његовог усвајања.
 
 
                                                            Члан 56.
            Извод из записника се мора објавити на огласној табли Школе најкасније пет дана по одржаној седници.
            Одлуке и препоруке не могу се спроводити док записник не буде потписан.
 
 
                                                            Члан 57.
            Оргинал записника са евентуалним прилозима чува секретар као документ трајне вредности.
 
 
                                            VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 
                                                            Члан 58.
            За све оно што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.
 
                                                             Члан 59.
            Тумачење опдредаба овог Пословника даје Школски одбор.
 
 
                                                              Члан 60.
            Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи пословник о раду школског одбора дел.бр.034-1125, од 11.03.2010.године.
                                   
 
                                                              Члан 61.
            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли школе.
 
 
 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
                                                                М.П.           __________________________________
                                                                                     Бојан Влаховић, дипл. инг. грађевине
 
 
 
 
             Пословник је заведен под      дел.бр.034-156     од   09.02.2011.године,
 
објављен на огласној табли Школе дана 10.02.2011. године, а ступио на снагу дана
 
18.02.2011.године.
 
 
 
                                                                                                   СЕКРЕТАР ШКОЛЕ,
                                                                                            _________________________
                                                                                              Дејан Денић, дипл. правник